Cysylltu â ni

EU

Yn gyntaf ymhlith y gorau - mae cwmni #Ukraine yn adeiladu gorsaf drydan yn #EquatorialGuinea

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yn ddatblygedig o ran cyflwyno a lansio galluoedd ar gyfer cynhyrchu ynni trydan o ffynonellau adnewyddadwy. Mae'r angen i newid i'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy yn dod yn fwy a mwy brys bob blwyddyn. Mae'r ffynonellau hyn yn dod yn fwy fforddiadwy. Yn benodol, mae cost 1 kW-h o ynni o ffermydd gwynt ar y tir yn yr UE yn hafal i gost yr ynni a gynhyrchir gan weithfeydd pŵer glo. Cyfran yr ynni o ffynonellau adnewyddadwy yn yr Undeb Ewropeaidd yw 32%, ac mewn rhai gwledydd mae'n cyrraedd 50%.

Mae'r Wcráin hefyd yn ceisio cynyddu'r gyfran o drydan o ffynonellau adnewyddadwy yn y farchnad ddomestig a darparu gwasanaethau allforio. Mae gan y wlad y potensial cynhyrchu, personél a thechnegol angenrheidiol. Yn benodol, trafodir hyn mewn cyfweliad ag Yuriy Potiyko, arbenigwr gorau Duglas Alliance LTD, ynghylch ennill y gystadleuaeth am adeiladu'r orsaf drydan drydanol fwyaf yn Guinea Gyhydeddol.

hysbyseb

Er gwaethaf y dirywiad mewn cynhyrchu diwydiannol domestig a dad-ddiwydiannu, yn yr Wcrain mae cwmnïau ac arbenigwyr sy'n gweithredu prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr dramor ac yn cryfhau eu safleoedd mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg. Enillodd y cwmni DUGLAS ALLIANCE LTD., Sy'n cynnwys Ukrainians yn y pencadlys rheoli a pheirianneg, y gystadleuaeth ac yn adeiladu'r orsaf bŵer trydan dŵr fwyaf yn Gini Cyhydeddol, yn trefnu astudiaethau o arbenigwyr Affricanaidd ym mhrifysgolion Wcrain, yn gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac yn barod i fod canllaw i fuddiannau busnes Wcrain ar gyfandir Affrica. Darllenwch am nodweddion gwaith yn Affrica a'r rhagolygon ar gyfer ehangu busnes Wcrain yn dramor yn ein cyfweliad â chyfarwyddwr cyffredinol DUGLAS ALLIANCE LTD., Economegydd anrhydeddus yr Wcráin Yuriy Potiyko.

  • Yuriy Alievich, dywedwch ychydig eiriau wrthym am DUGLAS ALLIANCE LTD.?

Dechreuodd y cwmni ei waith yn 2009. Mewn gwirionedd, rydym wedi cyfuno sefydliadau ymchwil a datblygu blaenllaw a gweithgynhyrchwyr offer ynni dŵr yn un gynghrair. Cyn hynny, ni oedd y grym arweiniol ar gyfer tua dwsin o wahanol sefydliadau, ac mae gan bob un ohonynt brofiad hirdymor enfawr (50-70 mlynedd) ym maes ynni dŵr, yn ogystal ag arbenigwyr sydd â dwsinau o brosiectau ar raddfa fawr ledled y byd. Gweithiodd ein peirianwyr a'n hadeiladwyr ar greu prosiectau fel y Kan Don HPP a HPP Nam Chien yn Fietnam, HPP Deriner yn Nhwrci, HPP Shulbinsk a Bukhtarma yn Kazakhstan, a ddarparodd weithrediad ein Dnipro HPP-2, a datblygu y dogfennau dylunio a gweithio ar gyfer gweithfeydd pŵer yn yr Wcrain, Belarus, Fietnam, Twrci a Georgia.

  • Ym mha wledydd y mae eich cwmni'n cael ei gynrychioli heddiw?

Ar hyn o bryd, mae ein partneriaid eisoes yn fwy na 100 o wahanol gwmnïau o Affrica, Asia, Ewrop ac America, ac mae'r rhyngweithio â hwy yn sicrhau cylch llawn wrth adeiladu cyfleusterau ynni dŵr. Mae ein swyddfeydd wedi'u lleoli yn Llundain, Tallinn, Malabo a Bata, ac yn Kyiv wrth gwrs. Prif gyfeiriadau ein gwaith ledled y byd yw rheoli prosiectau adeiladu, gwasanaethau peirianneg, gwaith dylunio ac arolygu, adeiladu diwydiannol, masnach mewn deunyddiau adeiladu ac offer arbennig.

hysbyseb

Yn 2011, gwnaethom gyhoeddi ein hunain trwy ennill tendr ar gyfer adeiladu planhigyn ynni dŵr yng Ngweriniaeth Gini Cyhydeddol ar Afon Vele yn ardal pentref Sendje. Yn ogystal â ni, cymerodd cwmnïau o China, Canada, Camerŵn a Rwsia ran yn y tendr, ond ein cynnig oedd y mwyaf deniadol i lywodraeth y weriniaeth.

  • Beth oedd y prif ofynion ar gyfer y prosiect hwn?

Mae Gini Cyhydeddol Mainland yn profi prinder trydan mawr. Heddiw, dim ond 20-30% o gyfanswm y galw y mae cynhyrchu yn ei ddarparu. Mae hyn yn creu cyfyngiadau difrifol ar gyfer datblygu cynhyrchu diwydiannol, mwyngloddio, cynhyrchu a phrosesu cynhyrchion amaethyddol. Ar yr un pryd, mae gan y tir mawr afonydd sy'n llifo'n llawn, sy'n caniatáu adeiladu gorsafoedd pŵer trydan dŵr a chynhyrchu hyd at 1,500 MW o'u hynni eu hunain. Apeliodd awdurdodau Gini dro ar ôl tro at gorffluoedd busnes a diplomyddol gwledydd eraill dros y 2000au i gynnal ymchwil ar afonydd lleol ar gyfer adeiladu sawl gorsaf bŵer trydan dŵr gyda chynhwysedd dylunio o leiaf 150 MW.

Rhan sianel argae gorsaf trydan dŵr "Sendje".

Rhan sianel argae gorsaf trydan dŵr "Sendje".

Un o brif amodau'r contract oedd adeiladu gwaith ynni dŵr ar Afon Vele, a fyddai â chynhwysedd o 120-200 MW ac a allai weithredu nid yn unig yn y tymor glawog, ond hefyd yn darparu o leiaf 50% o'r capasiti. yn y tymor sych, yn ogystal, dylid addasu'r offer ynni dŵr i weithio mewn hinsoddau trofannol. Roeddem yn gallu sicrhau bod yr amodau hyn yn cael eu cyflawni, yn ogystal â threfnu hyfforddiant myfyrwyr Gini mewn prifysgolion arbenigol blaenllaw ym maes adeiladu diwydiannol ac ynni. Gyda llaw, mae prosiect addysgol rhyngwladol gyda chyfranogiad prifysgolion Wcrain a myfyrwyr o Gini Cyhydeddol yn gweithio hyd heddiw. Ar ôl crynhoi'r gystadleuaeth, ym mis Ionawr 2011 llofnodwyd contract.

- Beth yw'r prif heriau DUGLAS ALLIANCE LTD. a wynebwyd wrth weithredu'r prosiect Sendje HPP?

Bu’n rhaid gweithredu’r prosiect, a elwir “o’r dechrau”. Ac nid yw yn ein gair ni, ond yn yr ystyr Affricanaidd, pan mae bron yr holl seilwaith sylfaenol ar goll ac mae'n rhaid i chi ddefnyddio adeiladwaith ar raddfa fawr yng nghanol y jyngl.

Roeddem hefyd yn wynebu prinder sylweddol o ddata mewnbwn, gan na chynhaliwyd astudiaethau topograffig, daearegol a hydrolegol mewn rhanbarth penodol, mewn gwirionedd. At hyn dylid ychwanegu diffyg marchnad leol ar gyfer deunyddiau adeiladu, prinder llafur medrus, diffyg gweithgynhyrchwyr lleol a chyflenwyr offer angenrheidiol, a phrinder offer adeiladu arbennig. Yn ogystal â phren, carreg a thywod, roedd yn rhaid mewnforio'r holl adnoddau eraill. Ond cafodd hyn i gyd ei wrthbwyso gan ewyllys gref Llywodraeth REG y dylid gweithredu'r prosiect a'n hawydd i gyflawni'r dasg uchelgeisiol hon.

- Sut ddechreuodd y gwaith, a beth yw canran parodrwydd y cyfleuster nawr?

Cynhaliwyd arolygon a datblygu prosiectau mewn dau gam. Ar y cam cyntaf, gwnaethom gynnal yr holl arolygon sylfaenol a dadansoddi amrywiol opsiynau ar gyfer cynllun strwythurau. Yn yr ail gam, mireiniwyd nodweddion dylunio wedi'u haddasu ar gyfer data a gafwyd yn flaenorol, amodau hinsoddol, ac ati.

Adeiladu gorsaf drydan drydanol "Sendje".

Adeiladu gorsaf drydan drydanol "Sendje".

Yn ogystal, roedd angen creu sylfaen gynhyrchu bwerus i wasanaethu'r prif waith adeiladu, a dyma sawl gweithdy ar wahân, unedau gweithredu, cyfleusterau storio, labordai, cyfleusterau ategol. Ar gyfer yr anghenion hyn, roedd angen paratoi tiriogaeth ddigon mawr, i osod ffyrdd mynediad. Gyda'r holl dasgau hyn, gwnaethom drin yn llwyddiannus ac yn amserol.

Ar ddiwedd 2019, mae'r gwaith o adeiladu cyfleuster Sendje HPP eisoes wedi'i gwblhau gan fwy na 70%. Yn ychwanegol at y gwaith a wnaed ar yr argae, argaeau a phrif strwythurau eraill yr orsaf drydan, cyflwynwyd bron yr holl offer hydrolig ac electromecanyddol angenrheidiol i'r orsaf.

- Pa farchnadoedd o wledydd Affrica y gallech chi eu nodi fel y rhai mwyaf addawol i gwmnïau Wcrain?

Daeareg, archwilio a mwyngloddio, trin dŵr, seilwaith cyfleustodau, diwydiant pysgota, amaethyddiaeth, meddygaeth a hyfforddiant. Mae'r rhain yn gilfachau marchnad lle gallai ein cwmnïau deimlo'n hyderus iawn. Heddiw yn yr Wcrain mae ysgolion gwyddonol ac addysgol eithaf pwerus, sefydliadau dylunio a mentrau diwydiannol a allai feddiannu swyddi blaenllaw yn y diwydiannau hyn. Ar gyfer hyn, mae'n angenrheidiol yn y blynyddoedd i ddod, o leiaf, adfywio polisi masnach dramor a diplomyddiaeth masnach, ac, ar y mwyaf, datblygu system o gymhellion ar gyfer ehangu busnes Wcrain.

Gallwn ennill llawer mwy mewn marchnadoedd tramor na'r incwm o werthu nwyddau a thaliadau gan ein mewnfudwyr llafur heddiw. 'Ch jyst angen i chi roi'r gorau i danamcangyfrif eich hun ac ofni cystadleuaeth.

- Beth yw'r agwedd tuag at fusnes Wcráin a Wcrain ymhlith yr elît busnes ac gwleidyddol yn Affrica?

Agwedd wych. Bu llawer o gynrychiolwyr yr awdurdodau a byd busnes yn astudio ac yn byw yn yr Wcrain am sawl blwyddyn o'u bywyd. Graddiodd tua thraean o'r elît Affricanaidd o brifysgolion yn Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipro.

Mewn gwirionedd, mae gwledydd Affrica heddiw yn wynebu'r tasgau datblygu hynny, yr oedd eu datrysiad yn canolbwyntio ar gymhlethdod gwyddonol, addysgol a diwydiannol-dechnegol yr Wcráin ers amseroedd yr Undeb Sofietaidd. Yn hyn o beth, ac yn gyfan gwbl yr holl ffactorau eraill, gall Affrica fod yn wrthrych organig inni ar gyfer ehangu a chydweithredu.

Adeiladu gorsaf drydan drydanol "Sendje".

Adeiladu gorsaf drydan drydanol "Sendje".

Mae Gorsaf Bŵer Trydan Dŵr Sendje yn ffatri ynni dŵr ar Afon Vele ar dir mawr Gini Cyhydeddol, a fydd y mwyaf ymhlith holl alluoedd cynhyrchu'r wlad a bydd yn sicrhau cyflenwad trydan di-dor nid yn unig ledled Gini Cyhydeddol, ond bydd hefyd yn gyfle i allforio trydan i wledydd cyfagos. Gwneir y gwaith adeiladu gan DUGLAS ALLIANCE LTD. a gomisiynwyd gan Lywodraeth Gweriniaeth Gini Cyhydeddol. Prif gyflenwyr offer codi hydrolig, electromecanyddol, oedd y cwmni Ffrengig Alstom (y cwmni Americanaidd GE (General Electric) o hyn allan), hefyd y ffatrïoedd ukrainian fel: “Master Profi”, “Dnipropress”, a “Kharkiv plant of hoisting- ac offer cludo ”. Dechreuodd y prosiect yn 2012, pan osodwyd y garreg sylfaen yn sylfaen yr orsaf bŵer yn y dyfodol. Yn cwympo 2015, caewyd Afon Vele.

Golygfa gyffredinol o adeiladu gorsaf drydan drydanol "Sendje" gyda chwndidau dŵr dan bwysau.

Golygfa gyffredinol o adeiladu gorsaf drydan drydanol "Sendje" gyda chwndidau dŵr dan bwysau.

Yn 2016, ataliwyd adeiladu’r cyfleuster oherwydd diffyg cyllid gan Lywodraeth y REG a dim ond ym mis Gorffennaf 2018. y digwyddodd ailddechrau gweithio, ers ailddechrau adeiladu’r Sendje HPP, DUGLAS ALLIANCE LTD. cynhaliodd osod mwy na 1,100 tunnell o offer hydrolig a mecanyddol, dechreuodd adeiladu rhan sianel yr argae concrit a gosod llen sment, ynghyd â gweithrediadau drilio a ffrwydro ar sianel allfa adeilad yr HPP. Gosodwyd tua 55.0 mil m3 o goncrit ym mhob un o brif strwythurau'r orsaf drydan.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd