Gallai ystafelloedd gorffwys cyhoeddus fod yn lledaenu #Coronavirus

| Mawrth 19, 2020

Cyfres o bapurau a gyhoeddwyd yn y New England Journal of Medicine cododd bryderon ynghylch y potensial i gleifion asymptomatig ledaenu firws COVID-19, ond pan gyplysir y canfyddiadau hyn ag astudiaethau cynharach, maent yn awgrymu ffordd hollol heb ei gwerthfawrogi y gall y firws ledaenu. A. Astudiaeth Almaeneg dogfennu lledaeniad yr haint gan gludwr asymptomatig, yn ysgrifennu Robert D. Morris.

A ail bapur dangosodd y gall lefelau'r firws mewn cleifion asymptomatig fod yn uchel fel lefelau mewn cleifion symptomatig. O ystyried bod mwy na hanner y teithwyr heintiedig ar Fordaith y Dywysoges Ddiemwnt heb symptomau, mae'n amlwg bod yna lawer o heintiau asymptomatig. Gall y posibilrwydd y gall pobl heb symptomau ledaenu'r afiechyd esbonio pam mae'r clefyd wedi bod mor anodd ei gynnwys. Ond sut mae'n lledaenu?

Ar y blaen honno, trydydd papur ar y mater hwn yn codi posibilrwydd sydd eisoes wedi tynnu sylw a chamddehongliad helaeth gan y cyfryngau. Edrychodd y papur ar ba mor hir y mae'r firws yn aros yn hyfyw ar amrywiol arwynebau ac mewn erosolau. Fel y disgrifiwyd yn dda mewn erthygl mewn cylchgrawn Wired, dangosodd y papur y gall y defnynnau a adneuwyd ar wyneb oroesi am rhwng 24 (ar gardbord) a 72 (ar ddur neu blastig) awr. Canfu hefyd ei fod yn parhau i fod yn hyfyw mewn erosol am hyd at dair awr. Nid oedd hyn yn golygu, fel y mae rhai allfeydd wedi honni, ei bod yn debygol y bydd trosglwyddiad yn yr awyr. Nid yw'r erosol o chwistrell gwallt, er enghraifft, yn aros yn yr awyr am dair awr ar ôl i chi ei chwistrellu. Ond mae lle arall mae aerosolau i'w cael a does neb yn siarad amdano.

Astudiaeth o ysbytai Tsieineaidd o amgylch Wuhan yn ystod anterth yr achos canfuwyd bod gan samplau a gymerwyd yn ystafelloedd ymolchi cleifion grynodiadau o'r firws a oedd yn uwch nag unrhyw ran arall o'r ysbyty, gan gynnwys ystafelloedd cleifion, ac eithrio'r ardaloedd lle gwnaethant dynnu offer amddiffynnol halogedig. Mae'n hysbys ers amser bod toiledau fflysio yn cynhyrchu erosolau wrth eu fflysio. Mae presenoldeb firws corona mewn feces wedi'i hen sefydlu, gan gynnwys baw plant asymptomatig. Mewn gwirionedd, mae'n ddigon posib y bydd halogiad fecal chwaraeodd ran yn achos SARS 2002 yn Hong Kong.

Hynny yw, mae'n bosibl iawn y bydd ystafelloedd gorffwys cyhoeddus yn fecanwaith pwysig ar gyfer lledaenu'r firws Covid-19. Yng ngoleuni'r ffeithiau hyn, credaf fod y camau canlynol yn hanfodol i amddiffyn iechyd y cyhoedd:

  1. Dylai pob asiantaeth iechyd cyhoeddus a llywodraethau lleol roi ystyriaeth ddifrifol i gau neu gyfyngu ar y defnydd o ystafelloedd gorffwys cyhoeddus yn ystod yr epidemig.
  2. Dylid cynghori'r cyhoedd i osgoi defnyddio ystafelloedd gorffwys cyhoeddus pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, a
  3. Dylid datgysylltu sychwyr dwylo, yn enwedig sychwyr aer cyflymder uchel ym mhob ystafell orffwys gyhoeddus ar unwaith o ystyried eu gallu wedi'i ddogfennu i ddosbarthu sborau bacteriol.

Mae angen gweithredu ffederal ar frys ar y mater hwn.

Robert D. Morris yn epidemiolegydd Seattle ac yn uwch gynghorydd i EHTrust.org

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Iechyd, Barn, US

Sylwadau ar gau.