Mae Prydain yn deffro i gloi #Coronavirus, mae'r dryswch yn parhau

| Mawrth 24, 2020
Deffrodd Prydain i gloi rhithwir ddydd Mawrth (24 Mawrth) ar ôl i’r Prif Weinidog Boris Johnson orchymyn i bobl aros gartref, siopau i gau a rhoi diwedd ar yr holl gynulliadau cymdeithasol i atal lledaeniad coronafirws, ysgrifennu Alistair Smout ac Michael Holden.

Daethpwyd â'r cyfyngiadau digynsail amser heddwch, a fydd yn para am o leiaf tair wythnos, i mewn i atal y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a redir gan y wladwriaeth rhag cael ei lethu wrth i nifer y marwolaethau ym Mhrydain godi i 335.

Fodd bynnag, dangosodd delweddau cyfryngau cymdeithasol fod trenau London Underground yn dal i fod yn llawn cymudwyr ac awgrymodd un gadwyn fanwerthu fawr ei bod am aros ar agor.

Roedd cwynion bod y cyngor yn ddryslyd neu nad aeth yn ddigon pell.

“Mae’n gwbl hanfodol ar gyfer sicrhau bod ein GIG yn y sefyllfa gryfaf bosibl i gyfyngu ar y lledaeniad,” meddai gweinidog Swyddfa’r Cabinet, Michael Gove, wrth deledu’r BBC.

“Mae hynny’n golygu cyfyngu cyswllt cymdeithasol a dilyn y cyngor y mae’r llywodraeth wedi’i gyflwyno. Rhaid i bobl aros gartref i amddiffyn eu hunain, i amddiffyn y GIG ac i achub bywydau. ”

Cyhoeddwyd y cyrbau ar symud, lle na ddylai pobl adael eu cartrefi ond am resymau cyfyngedig iawn fel mynd i archfarchnadoedd neu unwaith y dydd i wneud ymarfer corff, mewn anerchiad cenedlaethol gan Johnson yn hwyr ddydd Llun (23 Mawrth).

Roedd wedi gwrthod dod â chloeon y mae gwledydd Ewropeaidd eraill wedi'u cyflwyno, ond roedd cyngor cynharach i Brydeinwyr i osgoi crynoadau yn cael ei anwybyddu'n eang gyda phobl yn heidio i barciau a mannau harddwch.

Rhaid i bob siop ond hanfodol gau ar unwaith ac ni ddylai pobl gwrdd â theulu na ffrindiau mwyach. Bydd yr heddlu yn chwalu cynulliadau o fwy na dau o bobl a bydd digwyddiadau cymdeithasol fel priodasau, er nad angladdau, yn cael eu stopio.

Dywedodd Gove y gellid cyflwyno mesurau cryfach na dirwyon o £ 30 ($ 35) i bobl a wadodd y cyfyngiadau newydd.

“Mae gan yr heddlu ystod o offer gorfodi, ac wrth gwrs dim ond un ohonyn nhw yw hysbysiadau cosb sefydlog a dirwyon. Os yw pobl yn parhau i ymddwyn mewn ffordd wrthgymdeithasol, mae gennym fesurau cryfach, ”meddai wrth ITV's Good Morning Britain.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn gweithio gyda'r llywodraeth i weld sut y gellid gorfodi'r rheolau yn effeithiol.

CYFRIFIAD

Fodd bynnag, nid oedd pawb yn cadw at y mesurau anodd. Nododd Sports Direct, cadwyn dillad chwaraeon sy'n eiddo i Frasers Group, i ddechrau y byddai'n herio'r gorchymyn i gau ond dywedodd yn ddiweddarach ei fod wedi gofyn i'r llywodraeth am ganiatâd i agor siopau.

Dywedodd Gove nad oedd Sports Direct yn siop hanfodol ac y dylai gau.

Fodd bynnag, roedd dryswch ynghylch pwy y dylid caniatáu iddo barhau i fynd i weithio a pha bwerau oedd gan yr heddlu i orfodi'r canllawiau newydd. Roedd yn rhaid i Gove ei hun gywiro neges anghywir a roddodd mewn cyfweliad cynharach na allai plant plant sydd wedi ysgaru neu sydd wedi gwahanu symud rhwng rhieni.

Dangosodd lluniau fod trenau tanddaearol y brifddinas yn dal i gael eu gorchuddio â theithwyr yn llawer agosach na'r pellter a argymhellir 2 fetr (6 troedfedd) ar wahân a dywedodd Maer Llundain Sadiq Khan ei fod yn anghytuno â'r diffiniad cyfredol o weithiwr hanfodol.

“Bu gwahaniaeth barn, rhaid i mi fod yn onest, rhyngof i a’r llywodraeth ar y mater hwn,” meddai wrth BBC TV. “Ond rwy’n hollol glir - dim ond os oes yn rhaid i chi fynd i’r gwaith mewn gwirionedd y mae’n rhaid eich bod yn mynd i weithio.”

Roedd disgwyl i’r Gweinidog Cyllid, Rishi Sunak, gyhoeddi mesurau newydd yn ddiweddarach ddydd Mawrth i helpu’r hunangyflogedig fel na fyddai’n rhaid iddyn nhw fynd i’r gwaith, ar ôl i feirniaid ddweud nad oedd y biliynau o bunnoedd o fesurau i helpu busnesau a gyhoeddwyd hyd yma yn eu hamddiffyn.

(Punnoedd $ 1 0.8582 =)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Iechyd, UK

Sylwadau ar gau.