Bydd pandemig # COVID-19 yn gwaethygu darnio byd-eang a rhewi economaidd

| Mawrth 24, 2020

Cyhoeddodd Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, ar 11 Mawrth y bydd yr Unol Daleithiau yn atal teithio i bob gwlad Ewropeaidd ac eithrio Prydain am gyfnod o 30 diwrnod o 13 Mawrth. “Ar ôl ymgynghori â’n uwch swyddogion iechyd y llywodraeth, penderfynais gymryd rhai camau cryf ond angenrheidiol i amddiffyn iechyd pob Americanwr. Er mwyn atal achosion newydd rhag mynd i mewn i’n glannau, byddwn yn atal pob taith o Ewrop i’r Unol Daleithiau o fewn y 30 diwrnod nesaf. ” Meddai Trump mewn araith yn y Tŷ Gwyn. Daw'r rheolau newydd i rym nos Wener (27 Mawrth). Ar y diwrnod y siaradodd Trump, bu mwy o ddigwyddiadau difrifol ledled y byd am yr achosion Coronavirus newydd, yn ysgrifennu He Mehefin.

Cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd fod yr argyfwng coronafirws newydd (COVID-19) yn “bandemig” byd-eang sy'n golygu bod epidemig y firws wedi lledaenu'n fyd-eang. Ar 11 Mawrth, mae mwy na 115,000 o bobl ledled y byd wedi cael eu heintio â'r firws ac mae mwy na 4,200 o bobl wedi marw ohono. Dros y pythefnos diwethaf, mae Trump wedi ceisio bychanu’r risgiau a berir gan COVID-19, gan sicrhau Americanwyr i ddechrau bod nifer yr achosion yn “dirywio”. Ond yn amlwg nid yw hyn yn wir. Ar Fawrth 11, digwyddodd cyfanswm o 1,209 o achosion wedi'u cadarnhau mewn 41 o daleithiau yn yr Unol Daleithiau gyda 37 marwolaeth. Ar 11 Mawrth, cyhoeddodd Arizona, New Mexico, Louisiana, Arkansas a Washington, DC ddatganiadau yn datgan cyflwr o argyfwng. Am y tro, mae pedair talaith ar hugain gan gynnwys Washington, DC yn yr Unol Daleithiau wedi datgan cyflwr o argyfwng.

Wrth i'r economi fyd-eang grebachu a'r epidemig ymledu yn fyd-eang, mae marchnadoedd cyfalaf byd-eang mewn cythrwfl. Dioddefodd marchnad stoc yr Unol Daleithiau ddiwrnod llwm arall ar 11 Mawrth. Syrthiodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 1646 pwynt arall (gostyngiad o 5.86%) i 23553.22 pwynt (cwympodd y Dow un arall yn fwy na 1970 pwynt ar Fawrth 12, gostyngiad o fwy nag 8%). Ar hyn o bryd mae Mynegai Dow Jones mewn marchnad arth. O'i gymharu ag uchafbwynt mis Chwefror, mae'r Dow wedi cwympo mwy nag 20% ​​hyd yn hyn.

Yn dilyn cyhoeddiad Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o COVID-19 fel pandemig byd-eang, mae'r UD yn cyhoeddi atal yr holl deithio Ewropeaidd ac eithrio'r DU. Er mai dim ond nod yw hwn yn natblygiad yr economi fyd-eang a lledaeniad y pandemig, heb os, bydd y symudiad hwn yn dod ag effaith newydd ar y farchnad fyd-eang gan mai'r Unol Daleithiau sydd â'r dylanwad mwyaf mewn marchnadoedd economaidd ac ariannol byd-eang. Gyda lledaeniad COVID-19 a gwaethygu atal a rheoli yn yr Unol Daleithiau, ynghyd â'r ataliad hwn o deithio gydag Ewrop, bydd yn ddi-os yn gwaethygu'r economi fyd-eang ac yn achosi cyfres o ymatebion cadwyn.

Mae ymchwilwyr yn ANBOUND Consultant yn credu y gallai economi fyd-eang a marchnadoedd cyfalaf y dyfodol wynebu effeithiau lluosog.

Yn gyntaf, mae'r Unol Daleithiau yn teimlo bygythiad gwirioneddol yn sgil lledaeniad y clefyd. Bydd torri ar draws teithio Ewropeaidd yn tarfu ar gyfathrebu’r byd ymhellach, gan wneud i’r byd ddisgyn i gyflwr darnio a “rhewi rhannol”. Yn ystod camau cynnar yr epidemig, Tsieina oedd prif ddioddefwr ynysu teithio ar gyfer gwahanol wledydd. Wrth i'r epidemig ymledu ledled y byd, mae gwledydd wedi dechrau ynysu ei gilydd ar sail datblygiad yr epidemig. Y tu allan i Tsieina, mae De Korea, Japan, Saudi Arabia, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, yr Unol Daleithiau, yr Eidal, Singapore, yr Wcrain, Gogledd Corea a gwledydd eraill wedi cyhoeddi lefelau amrywiol o fesurau ynysu a gwaharddiadau teithio. Mae'r byd wedi disgyn i gyflwr anhrefn digynsail a grëwyd gan ynysu ar y cyd. Bydd yr unigedd digynsail hwn, ar wahân i gael effaith uniongyrchol a gweladwy ar deithio, masnach, logisteg, y gadwyn gyflenwi, defnydd a meysydd eraill, hefyd yn effeithio'n fawr ar feddylfryd y farchnad gyfalaf. Gall hefyd effeithio ar lif cronfeydd byd-eang a'r marchnadoedd ariannol.

Yn ail, gall waethygu panig ar y farchnad gyfalaf fyd-eang. Bydd addasiad y farchnad gyfalaf fyd-eang yn parhau a bydd y farchnad stoc fyd-eang yn dirywio ymhellach. Bydd hyn yn sbarduno rownd newydd o argyfwng ariannol. Mae'n werth nodi, ar ôl araith Trump, bod tri dyfodol mynegai stoc mawr yr UD wedi parhau i ostwng a bod dyfodol Nasdaq wedi sbarduno torrwr cylched. Ar yr un pryd, plymiodd dyfodol stoc Ewropeaidd. Syrthiodd dyfodol mynegai Stoxx 50 Ewropeaidd 7.3%, gostyngodd dyfodol mynegai DAX yr Almaen 6.15% a gostyngodd dyfodol mynegai FTSE 100 Prydain 6.14%. Ar Fawrth 12, cwympodd marchnad stoc Asia-Môr Tawel yn gyffredinol, gostyngodd mynegai ASX200 Awstralia fwy na 7%; gostyngodd mynegai Nikkei 225 fwy na 5%, gostyngodd mynegai Japan Topix 5%; a gostyngodd mynegai KOSPI De Corea fwy na 4.5%.

Yn drydydd, amharir ymhellach ar y gadwyn gyflenwi fyd-eang a bydd yn datblygu o aflonyddwch rhannol i aflonyddwch systemig.

Mae'n wahanol i'r gadwyn gyflenwi sydd wedi'i blocio a achosir gan nad oedd cyflenwadau cynhyrchu Tsieina ar gael yng nghyfnod cynnar yr epidemig. Nawr mae sefyllfa'r gwarchaeau a'r arwahanrwydd sy'n wynebu'r byd wedi gwaethygu aflonyddwch cyffredinol y gadwyn gyflenwi fyd-eang. Bydd hyn yn achosi “ail ergyd” anffafriol iawn i China - hyd yn oed os yw Tsieina wedi rheoli epidemig Covid-19 yn llwyddiannus a bod y mwyafrif o ffatrïoedd wedi ailddechrau gweithio a chynhyrchu. Fodd bynnag, oherwydd galwadau'r farchnad ryngwladol sydd wedi'u blocio, blocio logisteg a rhwystro busnesau a theithiau rhyngwladol, mae'r gadwyn gyflenwi fyd-eang wedi cael ei tharfu'n llwyr y tu allan i Tsieina. Bydd yn arwain at gynhyrchion heb eu danfon a weithgynhyrchir yn Tsieina, cynhyrchion heb eu gwerthu ac arian heb ei gasglu.

Yn bedwerydd, bydd yr economi fyd-eang yn cael ei llusgo i lawr ymhellach a bydd disgwyliadau economaidd ac economaidd byd-eang gwledydd mawr yn anochel yn wynebu addasiadau ar i lawr. Yn ddiweddar mae'r OECD wedi gostwng ei ddisgwyliadau o ran twf economaidd byd-eang. Gan dybio bod y pandemig yn cael ei reoli ar y lefel gyfredol, dim ond 2.4% y gall twf CMC y byd ei gyrraedd. Os bydd y pandemig yn parhau i ehangu, bydd twf CMC byd-eang yn arafu i 1.5% yn 2020. Cyhoeddodd y Sefydliad Cyllid Rhyngwladol (IIF) rybudd o’r blaen hefyd, gan ragweld y gallai’r twf economaidd byd-eang yn 2020 fod yn agos at 1%, llawer is na y twf o 2.6% yn 2019, y gyfradd twf isaf ers yr argyfwng ariannol. Yn ôl amcangyfrifon UBS, disgwylir i'r gyfradd twf fyd-eang cyn dechrau Covid-19 fod yn 4% ac mae'n 2.8% cyn cwymp sgwrs cynhadledd OPEC +. Gyda lansiad yr esgidiau “pandemig byd-eang”, mae UBS yn disgwyl i’r gyfradd twf byd-eang ostwng i 2.3% yn 2020, a bydd economïau’r wyth gwlad yn cwympo i ddirwasgiad. Yn amlwg, wrth i ataliad epidemig byd-eang gynyddu, rheoli ac ynysu gwahanol wledydd, bydd yr effaith ar yr economi fyd-eang yn codi a bydd yr effaith negyddol ar economi Tsieina yn dod yn fwy difrifol.

Casgliad y dadansoddiad terfynol

Mae'r achos o COVID-19 wedi dod yn bandemig byd-eang. Mae llawer o wledydd wedi ymateb yn gryf i hyn, a arweiniodd yn wrthrychol at ddarnio’r farchnad fyd-eang ac sydd hefyd wedi rhewi’r economi leol. Bydd yr economi fyd-eang a marchnadoedd ariannol yn wynebu addasiadau sylweddol ar i lawr. Mae argyfwng ariannol byd-eang sy'n wahanol i'r un yn 2008 bellach wedi cyrraedd.

Mae He Jun yn bartner, yn gyfarwyddwr ac yn uwch ymchwilydd i Dîm Ymchwil Macro-Economaidd Tsieina. Mae ei faes ymchwil yn ymdrin â macro-economi, diwydiant ynni a pholisi cyhoeddus Tsieina.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Barn, US

Sylwadau ar gau.