Cysylltu â ni

Brexit

#Brextension - Mae Cymdeithas Cludiant Cludo Nwyddau'r DU yn galw ar y llywodraeth i ofyn am estyniad i gyfnod pontio'r DU

cyhoeddwyd

on

Bydd yr heriau a ddaw yn sgil firws COVID-19 yn ei gwneud yn amhosibl gweithredu unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn y tymor byr, meddai FTA, y grŵp busnes sy'n cynrychioli'r sector logisteg. O ganlyniad, mae'r diwydiant yn deisebu'r llywodraeth ar frys i geisio estyniad i'r cyfnod pontio presennol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal ag atal deddfwriaeth ddomestig gynlluniedig arall a fydd yn effeithio ar y sector logisteg.

“Nid yw hyn yn ymwneud â rhinweddau cymharol Brexit, nac unrhyw drefniadau masnachu y bydd angen i’n diwydiant eu mabwysiadu,” eglura Elizabeth de Jong, Cyfarwyddwr Polisi yn FTA. “Mae hyn yn syml ac yn syml felly gall y busnesau sydd â'r dasg o gadw cadwyn gyflenwi'r DU yn gyfan ganolbwyntio ar y materion difrifol y mae pandemig COVID-19 yn eu gosod ar y diwydiant.

“Mae logisteg yn wynebu heriau digynsail, o ran sicrhau bod economi’r DU yn cael yr holl nwyddau sydd eu hangen arni i weithredu, yn ogystal ag ymdopi â’r aflonyddwch cynyddol i lefelau staffio a achosir gan salwch a hunan ynysu a phryderon ynghylch hyfywedd eu busnesau. Ein blaenoriaeth gyntaf bob amser yw cyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid, ac yn syml, nid oes digon o gapasiti ar gael i gynllunio'r newidiadau strwythurol mawr sydd eu hangen i weithredu gwyro llwyddiannus o'r UE, yn ogystal â'r llu o newidiadau deddfwriaethol eraill a gynlluniwyd ar y gorwel, fel yn ogystal â delio â phwysau digynsail a achosir gan COVID-19.

Yn ogystal â gofyn am estyniad i'r cyfnod pontio Brexit, Mae FTA hefyd yn gofyn i weinidogion ystyried atal gweithredu deddfwriaeth arall a fydd yn effeithio ar weithredwyr logisteg yn y tymor byr. Mae hyn yn cynnwys ehangu'r Parth Allyriadau Isel ledled Llundain ar gyfer HGVs a Safon Gweledigaeth Uniongyrchol Llundain a ddaw i rym o fis Hydref eleni, yn ogystal â dechrau Parthau Aer Glân eraill ledled y wlad, mewn ardaloedd gan gynnwys Birmingham a Leeds.

“Mae angen cynllunio a gweithredu’r holl ddeddfwriaeth newydd hon, a threfniadau masnachu newydd, yn ofalus mewn amgylchiadau arferol. Ond mae'n amlwg y byddent yn dod â newid mawr i'n sector ar adeg pan ydym wedi ymrwymo'n llwyr i oresgyn yr heriau y mae COVID-19 yn eu cyflwyno, ”meddai Ms de Jong. “Yn ychwanegol at yr anawsterau gweinyddol, ymarferol ac ariannol a brofir gan ein sector, heb os, bydd y pandemig yn cael effaith sylweddol ar gyflenwadau offer, technoleg a cherbydau newydd yn ystod y misoedd nesaf, yn ogystal â gallu'r diwydiant i recriwtio a hyfforddi staff newydd. . Ychwanegwch yr her o addasu i drefniadau masnachu newydd gyda'r UE - sydd eto i'w ffurfioli - ac mae'r sefyllfa'n rhoi logisteg dan bwysau enfawr a diangen.

“Mae logisteg yn ddiwydiant hyblyg, ond ni all newid mor sylweddol ddigwydd dros nos, ac yn syml, nid oes y gallu i gynllunio a chyflawni deddfwriaeth newydd o fewn y system ar hyn o bryd. Mae COVID-19 wedi creu sefyllfa frys unwaith mewn oes sydd angen sylw llawn y sector cyfan - byddai ychwanegu llu o ddeddfwriaeth newydd yn rhoi pwysau diangen, diangen ar gadwyn gyflenwi sydd eisoes wedi'i hymestyn. Mae angen cefnogaeth y llywodraeth ar ein diwydiant, i beidio â chael ei dorri ganddo. ”

Mae logisteg effeithlon yn hanfodol i gadw'r DU i fasnachu, gan gael effaith uniongyrchol ar fwy na saith miliwn o bobl a gyflogir wrth wneud, gwerthu a symud nwyddau. Gyda Brexit, technoleg newydd a grymoedd aflonyddgar eraill yn sbarduno newid yn y ffordd y mae nwyddau'n symud ar draws ffiniau a thrwy'r gadwyn gyflenwi, ni fu logisteg erioed yn bwysicach i UK plc. FTA yw un o'r grwpiau busnes mwyaf yn y DU, sy'n cefnogi, siapio a sefyll dros logisteg ddiogel ac effeithlon. Ni yw'r unig grŵp busnes yn y DU sy'n cynrychioli logisteg i gyd, gydag aelodau o'r diwydiannau ffyrdd, rheilffyrdd, môr ac awyr, yn ogystal â phrynwyr gwasanaethau cludo nwyddau fel manwerthwyr a gweithgynhyrchwyr y mae eu busnesau'n dibynnu ar symud nwyddau yn effeithlon. .

Brexit

Mae'r DU yn mynnu bod yr UE yn cytuno i fargen Brexit newydd Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Golygfa o'r groesfan rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon y tu allan i Newry, Gogledd Iwerddon, Prydain, Hydref 1, 2019. REUTERS / Lorraine O'Sullivan

Mynnodd Prydain ddydd Mercher (21 Gorffennaf) gael bargen newydd gan yr Undeb Ewropeaidd i oruchwylio masnach ôl-Brexit yn ymwneud â Gogledd Iwerddon ond gwaeddodd rhag ditio rhan o'r fargen ysgariad yn unochrog er gwaethaf dweud bod ei thelerau wedi'u torri, ysgrifennu Michael Holden a William James.

Cytunwyd ar brotocol Gogledd Iwerddon gan Brydain a’r Undeb Ewropeaidd fel rhan o fargen Brexit yn 2020, a seliwyd o’r diwedd bedair blynedd ar ôl i bleidleiswyr Prydain gefnogi’r ysgariad mewn refferendwm.

Ceisiodd fynd o gwmpas y dirywiad mwyaf yn yr ysgariad: sut i amddiffyn marchnad sengl yr UE ond hefyd osgoi ffiniau tir rhwng talaith Prydain a Gweriniaeth Iwerddon, y mae presenoldeb gwleidyddion ar bob ochr yn ofni y gallai trais danwydd ddod i ben i raddau helaeth erbyn 1998 Cytundeb heddwch brocera'r UD.

Yn y bôn, roedd y protocol yn gofyn am wiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, ond mae'r rhain wedi bod yn feichus i fusnes ac yn anathema i "unoliaethwyr" sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

“Ni allwn fynd ymlaen fel yr ydym,” meddai Gweinidog Brexit, David Frost, wrth y senedd, gan ddweud bod cyfiawnhad dros alw Erthygl 16 o’r protocol a oedd yn caniatáu i’r naill ochr gymryd camau unochrog i hepgor ei delerau pe bai effaith negyddol annisgwyl yn deillio o y cytundeb.

"Mae'n amlwg bod yr amgylchiadau'n bodoli i gyfiawnhau defnyddio Erthygl 16. Serch hynny ... rydym wedi dod i'r casgliad nad dyna'r foment iawn i wneud hynny.

"Rydyn ni'n gweld cyfle i symud ymlaen yn wahanol, i ddod o hyd i lwybr newydd i geisio cytuno â'r UE trwy drafodaethau, cydbwysedd newydd yn ein trefniadau sy'n ymwneud â Gogledd Iwerddon, er budd pawb."

Parhau Darllen

Brexit

Llywodraeth Prydain yn ceisio ymdopi â phrinder llafur

cyhoeddwyd

on

Mae mwy a mwy o weithwyr o Ddwyrain Ewrop wedi bod yn dychwelyd i'w gwledydd cartref wrth i'r cyfyngiadau COVID a Brexit roi straen ar farchnad lafur Prydain. Mae’r prinder wedi gwthio llywodraeth y DU i ddod o hyd i ddewisiadau amgen yn ogystal â cheisio argyhoeddi gweithwyr i beidio â dychwelyd adref. Ymddengys mai denu gweithwyr newydd o dramor yw blaenoriaeth newydd y llywodraeth, yn ogystal â gosod llai o gyfyngiadau gwaith ar yrwyr tryciau sydd am gael eu cyflogi yn y DU, yn ysgrifennu Cristian Gherasim yn Bucharest.

Mae galw mawr am yrwyr tryciau bellach wrth i oddeutu 10,000 ohonyn nhw, llawer o Ddwyrain Ewrop, golli eu swyddi yn dilyn Brexit a phandemig Covid. Ond nid gyrwyr tryciau yn unig sydd eu hangen, mae'r diwydiant lletygarwch hefyd mewn cornel dynn gan ei fod hefyd yn dibynnu ar y gweithlu'n dod yn enwedig o Ddwyrain Ewrop ac aelod-wladwriaethau newydd yr UE.

Mae gwestai a bwytai bellach yn wynebu'r posibilrwydd, unwaith y bydd y cyfyngiadau COVID wedi'u codi'n llawn, ni fyddai unrhyw staff ar ôl i dueddu at eu cwsmeriaid.

Yn ôl sawl cwmni logisteg yn y DU, mae bron i 30% ohonyn nhw'n chwilio am yrwyr tryciau, maes gwaith sydd wedi denu llawer o Rwmaniaid dros y blynyddoedd diwethaf, ond sydd bellach yn ei chael hi'n anodd diwallu anghenion ei weithlu.

Dywedodd llawer o'r rhai sy'n gadael y DU fod amodau gwaith llai na ffafriol yn pwyso'n drwm yn eu penderfyniad i ddychwelyd adref. Soniodd rhai hyd yn oed am amodau teithio beichus, gan gynnwys amseroedd aros helaeth yn y meysydd awyr oherwydd Brexit.

Dywed y rhai nad ydynt am ddychwelyd i'w gwledydd cartref, er gwaethaf amodau gwaith llymach, mae'n well ganddynt o hyd y DU yn hytrach na'u gwledydd cartref.

Nid gyrwyr tryciau yw'r unig rai y mae'r pandemig a Brexit wedi effeithio ar eu bywydau. Effeithiodd penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd ar fyfyrwyr hefyd, a dewisodd rhai ddychwelyd i'w gwlad gyda dyfodiad y pandemig. Oherwydd penderfyniad y llywodraeth i beidio â chaniatáu i'r rhai sy'n gadael am gyfnod o fwy na chwe mis gadw eu statws preswylio, mae rhai myfyrwyr yn ymatal rhag dychwelyd i'w mamwlad.

I fyfyrwyr, roedd y pandemig yn golygu symud cyrsiau ar-lein. Mae llawer wedi dewis parhau â'u hastudiaethau gartref.

Mae sawl un ymhlith entrepreneuriaid y DU yn galw ar y llywodraeth i weithredu rhaglen fisa gwaith ar gyfer gweithwyr sy'n dod o amrywiol siroedd Ewropeaidd. Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd yn gynharach eleni gan Ganolfan Ragoriaeth mewn Ystadegau Economaidd y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sefydliad ystadegau cenedlaethol Prydain, mae 1.3 miliwn o weithwyr tramor wedi gadael y wlad ers dechrau'r pandemig. Mae dinas Llundain yn unig wedi colli 8% o'i phoblogaeth, tua 700,000 o weithwyr yn dod o aelod-wladwriaethau'r UE.

Parhau Darllen

Brexit

Uchel Lys Gogledd Iwerddon yn gwrthod her i Brotocol Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Gwrthododd Uchel Lys Gogledd Iwerddon ddydd Mercher (30 Mehefin) her gan bleidiau pro-Brydeinig mwyaf y rhanbarth i ran o fargen ysgariad Prydain gyda’r Undeb Ewropeaidd, gan ddweud bod Protocol Gogledd Iwerddon yn gyson â chyfraith Prydain a’r UE, yn ysgrifennu Amanda Ferguson.

Dywedodd y llys fod cytundeb tynnu allan Prydain o’r UE, a oedd i bob pwrpas yn gadael Gogledd Iwerddon yn orbit masnachu’r bloc, yn gyfreithlon wrth iddo gael ei basio gan Senedd Prydain ac yn diystyru rhannau o weithredoedd cynharach, megis Deddf Undeb 1800.

Gwrthododd y Barnwr Adrian Colton nifer o ddadleuon yn seiliedig ar gyfraith Prydain a'r Undeb Ewropeaidd, gan ddweud nad oedd yr un ohonynt yn cyfiawnhau'r adolygiad barnwrol o'r protocol y gofynnodd y partïon amdano.

Gwrthododd y prif achos a ddygwyd gan arweinwyr y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd, Plaid Unoliaethwyr Ulster a Llais yr Unoliaethwyr Traddodiadol, ac achos cyfochrog a ddygwyd gan y Pastor Clifford Peeples.

Mae'r partïon yn bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad, meddai arweinydd Llais yr Unoliaethwyr Traddodiadol Jim Allister wrth Reuters ar ôl y penderfyniad.

Dywedodd plaid arall a enwir yn yr achos, cyn aelod Plaid Brexit Senedd Ewrop, Ben Habib, fod y barnwr wedi gwneud “penderfyniad wedi’i gyhuddo’n wleidyddol”.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd