#Brextension - Mae Cymdeithas Cludiant Cludo Nwyddau'r DU yn galw ar y llywodraeth i ofyn am estyniad i gyfnod pontio'r DU

| Mawrth 25, 2020

Bydd yr heriau a ddaw yn sgil firws COVID-19 yn ei gwneud yn amhosibl gweithredu unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn y tymor byr, meddai FTA, y grŵp busnes sy'n cynrychioli'r sector logisteg. O ganlyniad, mae'r diwydiant yn deisebu'r llywodraeth ar frys i geisio estyniad i'r cyfnod pontio presennol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal ag atal deddfwriaeth ddomestig gynlluniedig arall a fydd yn effeithio ar y sector logisteg.

“Nid yw hyn yn ymwneud â rhinweddau cymharol Brexit, nac unrhyw drefniadau masnachu y bydd angen i’n diwydiant eu mabwysiadu,” eglura Elizabeth de Jong, Cyfarwyddwr Polisi yn FTA. “Mae hyn yn syml ac yn syml felly gall y busnesau sydd â'r dasg o gadw cadwyn gyflenwi'r DU yn gyfan ganolbwyntio ar y materion difrifol y mae pandemig COVID-19 yn eu gosod ar y diwydiant.

“Mae logisteg yn wynebu heriau digynsail, o ran sicrhau bod economi’r DU yn cael yr holl nwyddau sydd eu hangen arni i weithredu, yn ogystal ag ymdopi â’r aflonyddwch cynyddol i lefelau staffio a achosir gan salwch a hunan ynysu a phryderon ynghylch hyfywedd eu busnesau. Ein blaenoriaeth gyntaf bob amser yw cyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid, ac yn syml, nid oes digon o gapasiti ar gael i gynllunio'r newidiadau strwythurol mawr sydd eu hangen i weithredu gwyro llwyddiannus o'r UE, yn ogystal â'r llu o newidiadau deddfwriaethol eraill a gynlluniwyd ar y gorwel, fel yn ogystal â delio â phwysau digynsail a achosir gan COVID-19.

Yn ogystal â gofyn am estyniad i'r cyfnod pontio Brexit, Mae FTA hefyd yn gofyn i weinidogion ystyried atal gweithredu deddfwriaeth arall a fydd yn effeithio ar weithredwyr logisteg yn y tymor byr. Mae hyn yn cynnwys ehangu'r Parth Allyriadau Isel ledled Llundain ar gyfer HGVs a Safon Gweledigaeth Uniongyrchol Llundain sydd i ddod i rym o fis Hydref eleni, yn ogystal â dechrau Parthau Aer Glân eraill ledled y wlad, mewn ardaloedd gan gynnwys Birmingham a Leeds.

“Mae angen cynllunio a gweithredu’r holl ddeddfwriaeth newydd hon, a threfniadau masnachu newydd, yn ofalus mewn amgylchiadau arferol. Ond mae'n amlwg y byddent yn dod â newid mawr i'n sector ar adeg pan ydym wedi ymrwymo'n llwyr i oresgyn yr heriau y mae COVID-19 yn eu cyflwyno, ”meddai Ms de Jong. “Yn ychwanegol at yr anawsterau gweinyddol, ymarferol ac ariannol a brofir gan ein sector, heb os, bydd y pandemig yn cael effaith sylweddol ar gyflenwadau offer, technoleg a cherbydau newydd yn ystod y misoedd nesaf, yn ogystal â gallu'r diwydiant i recriwtio a hyfforddi staff newydd. . Ychwanegwch yr her o addasu i drefniadau masnachu newydd gyda'r UE - sydd eto i'w ffurfioli - ac mae'r sefyllfa'n rhoi logisteg dan bwysau enfawr a diangen.

“Mae logisteg yn ddiwydiant hyblyg, ond ni all newid mor sylweddol ddigwydd dros nos, ac yn syml, nid oes y gallu i gynllunio a chyflawni deddfwriaeth newydd o fewn y system ar hyn o bryd. Mae COVID-19 wedi creu sefyllfa frys unwaith mewn oes sydd angen sylw llawn y sector cyfan - byddai ychwanegu llu o ddeddfwriaeth newydd yn rhoi pwysau diangen, diangen ar gadwyn gyflenwi sydd eisoes wedi'i hymestyn. Mae angen cefnogaeth y llywodraeth ar ein diwydiant, i beidio â chael ei dorri ganddo. ”

Mae logisteg effeithlon yn hanfodol i gadw'r DU i fasnachu, gan gael effaith uniongyrchol ar fwy na saith miliwn o bobl a gyflogir wrth wneud, gwerthu a symud nwyddau. Gyda Brexit, technoleg newydd a grymoedd aflonyddgar eraill yn sbarduno newid yn y ffordd y mae nwyddau'n symud ar draws ffiniau a thrwy'r gadwyn gyflenwi, ni fu logisteg erioed yn bwysicach i UK plc. FTA yw un o'r grwpiau busnes mwyaf yn y DU, sy'n cefnogi, siapio a sefyll dros logisteg ddiogel ac effeithlon. Ni yw'r unig grŵp busnes yn y DU sy'n cynrychioli logisteg i gyd, gydag aelodau o'r diwydiannau ffyrdd, rheilffyrdd, môr ac awyr, yn ogystal â phrynwyr gwasanaethau cludo nwyddau fel manwerthwyr a gweithgynhyrchwyr y mae eu busnesau'n dibynnu ar symud nwyddau yn effeithlon. .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK

Sylwadau ar gau.