Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynlluniau gwarant Sbaen gwerth € 20 biliwn ar gyfer cwmnïau a hunangyflogedig yr effeithir arnynt gan achosion #Coronavirus

| Mawrth 25, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod dau gynllun gwarant Sbaenaidd ar gyfer cwmnïau a gweithwyr hunangyflogedig yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Cymeradwywyd y cynlluniau, gyda chyfanswm cyllideb o oddeutu € 20 biliwn, o dan y Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o COVID-19 a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 19 Mawrth 2020. Hysbysodd Sbaen i'r Comisiwn o dan y Fframwaith Dros Drodau gynllun gwarant ar fenthyciadau newydd a gweithrediadau ailgyllido ar gyfer (i) gweithwyr hunangyflogedig a busnesau bach a chanolig (BBaChau); a (ii) cwmnïau mwy, pob un yn cael ei effeithio gan yr achosion o coronafirws.

Mae gan y cynlluniau gyfanswm cyllideb o oddeutu € 20bn. Amcan y mesurau yw sicrhau bod gan y cwmnïau hyn hylifedd i'w helpu i ddiogelu swyddi a pharhau â'u gweithgareddau sy'n wynebu'r sefyllfa anodd a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Daeth y Comisiwn i'r casgliad y bydd cynlluniau gwarant Sbaen yn cyfrannu at reoli effaith economaidd yr achosion o coronafirws yn Sbaen. Mae'r mesurau yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae effaith economaidd yr achosion o goronafirws yn ddifrifol. Ynghyd ag Aelod-wladwriaethau, rydym yn gweithio i liniaru'r effaith hon gymaint ag y gallwn. Ac mae angen i ni weithredu mewn modd cydgysylltiedig. Gyda'r ddau gynllun gwarant Sbaenaidd hyn ar fenthyciadau newydd a gweithrediadau ailgyllido bydd Sbaen yn cefnogi gweithwyr hunangyflogedig a mentrau bach a chanolig yr effeithir arnynt gan yr achosion o goronafirws i oroesi'r argyfwng. Mae gan y cynlluniau gyfanswm cyllideb o oddeutu € 20bn ac rydym wedi eu cymeradwyo heddiw o dan y Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol newydd. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau cefnogaeth amserol i'w heconomi trwy'r amseroedd anodd hyn. "

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, Sbaen, cymorth gwladwriaethol

Sylwadau ar gau.