Cysylltu â ni

coronafirws

#Coronavirus - Safonau wedi'u cysoni ar gyfer dyfeisiau meddygol i ymateb i anghenion brys

cyhoeddwyd

on

Ddoe (24 Mawrth), mabwysiadodd y Comisiwn benderfyniadau ar safonau wedi'u cysoni a fydd yn caniatáu i weithgynhyrchwyr osod dyfeisiau sy'n perfformio'n dda ar y farchnad i amddiffyn cleifion, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a dinasyddion yn gyffredinol. Bydd y safonau'n hwyluso gweithdrefn asesu cydymffurfiaeth gyflymach a llai costus. Mae'r safonau cysonedig diwygiedig yn chwarae rhan ganolog yn y pandemig coronafirws cyfredol oherwydd eu bod yn ymwneud â dyfeisiau beirniadol fel masgiau wyneb meddygol, tapiau llawfeddygol, gynau a siwtiau, diheintyddion golchwr, sterileiddio.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides: “Rhaid i ni beidio â gwastraffu eiliad yn ein brwydr yn erbyn y coronafirws. Gyda'r mesurau rydyn ni'n eu mabwysiadu heddiw, rydyn ni'n cyflymu mynediad offer a dyfeisiau meddygol diogel, hanfodol fel masgiau, gynau a siwtiau ym marchnad yr UE. Mae'r offer hwn yn sylfaenol i'n gweithwyr iechyd proffesiynol - y menywod a'r dynion dewr a gwydn yn y rheng flaen - i achub bywydau. ”

Ar ôl eu rhoi ar waith, bydd defnyddio'r safonau hyn yn caniatáu i weithgynhyrchwyr dyfeisiau meddygol a gweithredwyr economaidd pryderus eraill, gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch deddfwriaeth yr UE, gan ystyried yr atebion technegol mwyaf diweddar. Mae'r safonau hyn, unwaith y cyfeirir atynt yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, yn caniatáu cydymffurfiaeth dyfeisiau â gofynion y tair Cyfarwyddeb ar ddyfeisiau meddygol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein mewn a Datganiad i'r wasg.

coronafirws

Coronavirus: Cyngor ymarferol ar deithio'n ddiogel

cyhoeddwyd

on

Ar ôl misoedd o gloi, mae teithio a thwristiaeth wedi ailgychwyn yn araf. Darganfyddwch yr hyn y mae'r UE yn ei argymell i sicrhau teithiau diogel.

Er bod angen i bobl gymryd rhagofalon a dilyn cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch gan awdurdodau cenedlaethol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig canllawiau ac argymhellion i'ch helpu chi i deithio'n ddiogel:

Mae Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd yn argymell y canlynol wrth hedfan: 

  • Peidiwch â theithio os oes gennych symptomau fel peswch, twymyn, diffyg anadl, colli blas neu arogl. 
  • Cwblhewch eich datganiad iechyd cyn gwirio i mewn a gwirio ar-lein os yn bosibl.
  • Sicrhewch fod gennych chi ddigon o fasgiau wyneb ar gyfer y siwrnai (fel arfer dylid eu newid bob pedair awr).
  • Gadewch ddigon o amser ar gyfer gwiriadau a gweithdrefnau ychwanegol yn y maes awyr; sicrhewch fod yr holl ddogfennau'n barod. 
  • Gwisgwch fasg wyneb meddygol, ymarfer hylendid dwylo a phellter corfforol.
  • Peswch neu disian i feinwe neu'ch penelin. 
  • Cyfyngwch eich symudiad yn yr awyren. 

Mae'r Senedd wedi bod yn mynnu ers mis Mawrth 2020 ar a gweithredu cryf a chydlynol yr UE i oresgyn yr argyfwng yn y sector twristiaeth, pan alwodd am newydd Strategaeth Ewropeaidd i wneud twristiaeth yn lanach, yn fwy diogel ac yn fwy cynaliadwy yn ogystal ag am help i gael y sector yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig

Darganfyddwch fwy am yr hyn y mae'r UE yn ei wneud i frwydro yn erbyn y coronafirws.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Fe ddiswyddodd PM y DU Johnson Johnson wrth gloi COVID-19 gan mai dim ond yr henoed fyddai’n marw, meddai cyn-aide

cyhoeddwyd

on

By

Mae Dominic Cummings, cyn gynghorydd arbennig i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn cyrraedd Downing Street, yn Llundain, Prydain, Tachwedd 13, 2020. REUTERS / Toby Melville

Nid oedd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn barod i osod cyfyngiadau cloi i atal lledaenu COVID-19 i achub yr henoed a gwadodd y byddai'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei lethu, meddai ei gyn gynghorydd pennaf mewn cyfweliad a ddarlledwyd ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrew MacAskill, Reuters.

Yn ei gyfweliad teledu cyntaf ers gadael ei swydd y llynedd, rhyddhawyd dyfyniadau ohono ddydd Llun, Dominic Cummings (llun) dywedodd nad oedd Johnson eisiau gorfodi ail gloi i lawr yn yr hydref y llynedd oherwydd bod “y bobl sy’n marw i bob pwrpas dros 80”.

Honnodd Cummings hefyd fod Johnson eisiau cwrdd â’r Frenhines Elizabeth, 95, er gwaethaf arwyddion bod y firws yn lledu yn ei swyddfa ar ddechrau’r pandemig a phan ddywedwyd wrth y cyhoedd am osgoi pob cyswllt diangen, yn enwedig gyda’r henoed.

Rhannodd yr ymgynghorydd gwleidyddol, sydd wedi cyhuddo’r llywodraeth o fod yn gyfrifol am filoedd o farwolaethau COVID-19 y gellir eu hosgoi, gyfres o negeseuon o fis Hydref yr honnir eu bod yn dod o Johnson i gynorthwywyr. Darllen mwy.

Mewn un neges, dywedodd Cummings fod Johnson wedi cellwair y gallai’r henoed “gael COVID a byw yn hirach” oherwydd bod y mwyafrif o bobl a oedd yn marw wedi mynd heibio i oedran disgwyliad oes ar gyfartaledd.

Mae Cummings yn honni bod Johnson wedi ei negeseuo i ddweud: "Ac nid wyf bellach yn prynu'r holl bethau llethol hyn gan y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol). Folks Rwy'n credu efallai y bydd angen i ni ail-raddnodi."

Ni allai Reuters wirio'n annibynnol a oedd y negeseuon yn ddilys.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson fod y prif weinidog wedi cymryd “y camau angenrheidiol i amddiffyn bywydau a bywoliaethau, dan arweiniad y cyngor gwyddonol gorau”.

Dywedodd Plaid Lafur gwrthblaid Prydain fod y datgeliadau gan Cummings wedi cryfhau’r achos dros ymchwiliad cyhoeddus a’u bod yn “dystiolaeth bellach bod y prif weinidog wedi gwneud y galwadau anghywir dro ar ôl tro ar draul iechyd y cyhoedd”.

Dywedodd Cummings wrth y BBC fod Johnson wedi dweud wrth swyddogion na ddylai erioed fod wedi cytuno i’r cloi cyntaf a bod yn rhaid iddo ei argyhoeddi i beidio â chymryd y risg o gwrdd â’r frenhines.

"Dywedais, beth ydych chi'n ei wneud, a dywedodd, rwy'n mynd i weld y frenhines a dywedais, am beth ar y ddaear ydych chi'n siarad, wrth gwrs ni allwch fynd i weld y frenhines," meddai Cummings meddai Johnson. "Ac meddai, yn y bôn, nid oedd wedi meddwl drwyddo."

Er gwaethaf cwestiynu ffitrwydd Johnson ar gyfer ei rôl fel prif weinidog a syfrdanu brwydr y llywodraeth yn erbyn COVID-19, nid yw beirniadaeth Cummings wedi cosbi sgôr arweinydd Prydain o ddifrif mewn arolygon barn. Darlledwyd y cyfweliad llawn ddydd Mawrth (20 Gorffennaf).

Parhau Darllen

coronafirws

'Ridiculous', teithwyr wedi'u siomi gan fesurau cwarantîn y DU ar gyfer Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Roedd teithwyr ar fin mynd ar drên o Baris i Lundain ar y diwrnod yr oedd rheolau cwarantîn ym Mhrydain i fod i ddod i ben wedi eu cynhyrfu ddydd Llun (19 Gorffennaf) gan benderfyniad munud olaf i'w cadw, gan ei alw'n "hurt," "creulon" a " anghydnaws ", ysgrifennu Emilie Delwarde, Sudip Kar-Gupta, John Irish ac Ingrid Melander, Reuters.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n cyrraedd o Ffrainc roi cwarantîn gartref neu mewn llety arall am bump i 10 diwrnod, meddai'r llywodraeth ddydd Gwener (16 Gorffennaf), hyd yn oed os ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn yn erbyn COVID-19. Darllen mwy.

Roedd y ffaith i Loegr ddileu'r rhan fwyaf o gyfyngiadau coronafirws ddydd Llun yn ei gwneud hi'n fwy chwerw fyth i'r rhai oedd ar fin gwirio i mewn ar yr Eurostar yng ngorsaf Gare du Nord ym Mharis. Darllen mwy.

"Mae'n anghynhenid ​​ac yn ... rhwystredig," meddai Vivien Saulais, Ffrancwr 30 oed ar ei ffordd yn ôl i Brydain, lle mae'n byw, ar ôl ymweld â'i deulu.

"Rwy'n cael fy ngorfodi i wneud cwarantîn 10 diwrnod tra bod llywodraeth Prydain yn codi'r holl gyfyngiadau ac yn mynd am bolisi o imiwnedd cenfaint."

Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs
Mae teithwyr yn aros ar gadeiriau pell ym Maes Awyr Heathrow yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID19) yn Llundain, Prydain Gorffennaf 7, 2021. REUTERS / Kevin Coombs

Mae Prydain yn riportio llawer mwy o achosion COVID-19 na Ffrainc oherwydd lledaeniad yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, ond prin yw'r achosion o'r amrywiad Beta, a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica. Dywedodd y llywodraeth ei bod yn cadw rheolau cwarantîn i deithwyr o Ffrainc oherwydd presenoldeb yr amrywiad Beta yno.

Mae gan Brydain y seithfed doll marwolaeth COVID-19 uchaf yn y byd, 128,708, a rhagwelir y bydd ganddi fwy o heintiau newydd yn fuan bob dydd nag a wnaeth ar anterth ail don o'r firws yn gynharach eleni. Ddydd Sul roedd 48,161 o achosion newydd.

Ond, yn fwy na chyfoedion Ewropeaidd, mae 87% o boblogaeth oedolion Prydain wedi cael un dos brechu ac mae mwy na 68% wedi cael dau ddos. Mae marwolaethau, tua 40 y dydd, yn ffracsiwn o uchafbwynt o uwch na 1,800 ym mis Ionawr.

"Mae'n hollol chwerthinllyd oherwydd bod yr amrywiad Beta yn Ffrainc mor isel," meddai Francis Beart, Prydeiniwr 70 oed a oedd wedi teithio i Ffrainc i weld ei bartner ond a oedd wedi torri ei ymweliad yn fyr i ganiatáu amser ar gyfer cwarantîn. "Mae ychydig yn greulon."

Mae awdurdodau Ffrainc wedi dweud bod mwyafrif yr achosion o’r amrywiad Beta yn dod o diriogaethau tramor La Reunion a Mayotte, yn hytrach na thir mawr Ffrainc, lle nad yw’n eang.

"Dydyn ni ddim yn credu bod penderfyniadau'r Deyrnas Unedig wedi'u seilio'n llwyr ar sylfeini gwyddonol. Rydyn ni'n eu cael yn ormodol," meddai gweinidog materion Ewropeaidd iau Ffrainc, Clement Beaune, wrth BFM TV.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd