#Coronavirus - Y Senedd i bleidleisio ar ymateb argyfwng € 37 biliwn

| Mawrth 25, 2020
Arwydd ar siop ffenestri: "Ar gau ar gyfer coronafirws" © Antic / AdobeStock© Antic / AdobeStock

Bydd ASEau yn pleidleisio i sicrhau bod € 37 biliwn o gronfeydd strwythurol yr UE ar gael i wledydd yr UE i fynd i’r afael â’r argyfwng coronafirws yn ystod y sesiwn lawn ar 26 Mawrth.

Mae'r mesur, a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, yn elfen allweddol yn y Ymateb yr UE i'r pandemig ac mae wedi cael ei garlam trwy'r Senedd.

O ble mae'r arian yn dod?

Mae'r cynnig yn ymwneud â chronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd sy'n cefnogi datblygiad rhanbarthau, y diwydiant pysgota a mesurau polisi cymdeithasol, megis ailhyfforddi gweithwyr diswyddo.

Bob blwyddyn mae aelod-wladwriaethau yn derbyn arian o'r cronfeydd hyn fel cyn-ariannu ar gyfer prosiectau. Os yw peth o'r cyn-ariannu yn parhau i fod heb ei ddefnyddio, mae'n rhaid ei ddychwelyd i gyllideb yr UE y flwyddyn ganlynol.

Disgwylir i wledydd yr UE ddychwelyd bron i € 8 biliwn mewn cyn-ariannu nas defnyddiwyd ar gyfer 2019, felly mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig eu bod yn cadw'r arian hwnnw ac yn ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau newydd sy'n lliniaru effeithiau'r argyfwng coronafirws.

Daw rhan o'r arian ar gyfer prosiectau gan aelod-wladwriaethau ac mae'r gweddill yn cael ei gyd-ariannu â chronfeydd yr UE. Mae cyfran y costau a gwmpesir gan gyllideb yr UE yn amrywio: os yw prosiect yn ymwneud â rhanbarth llai datblygedig, mae cyfraniad yr UE yn cyrraedd 85% o gyfanswm y swm.

Bydd yr arian y caniateir i aelod-wladwriaethau ei gadw yn caniatáu iddynt gwmpasu eu cyfran mewn prosiectau am swm llawer mwy, gyda gweddill yr arian yn dod o gyllideb yr UE.

Mae'r Comisiwn yn cyfrif y gallai'r € 8 biliwn gael ei ategu gan oddeutu € 29 biliwn mewn cyd-ariannu'r UE. Byddai hynny'n gwneud cyfanswm o € 37bn y gellid ei ddefnyddio mewn buddsoddiadau ledled yr UE.

Bydd yn rhaid dychwelyd yr € 8bn ar ddiwedd y rhaglenni o dan gyllideb 2014-2020, a allai fod tua 2025.

Mae'r Senedd yn cymryd camau brys

Cyhoeddwyd cynnig y Comisiwn ar 13 Mawrth. Rhaid iddo gael ei gymeradwyo gan y Senedd a'r Cyngor ac fe'i traciwyd yn gyflym trwy bwyllgor datblygu rhanbarthol y Senedd. Mae'r weithdrefn frys yn caniatáu ar gyfer pleidlais lawn heb adroddiad neu gydag adroddiad llafar gan y pwyllgor cyfrifol.

Aelod GUE / NGL o Ffrainc Iachach Omarjee, meddai cadeirydd pwyllgor datblygu rhanbarthol y Senedd ar ôl derbyn y cynnig ar 17 Mawrth: “Rhaid i ni ymateb mor frys â phosibl, trwy sianelu pob dull sydd ar gael o dan y polisi cydlyniant, i liniaru'r sefyllfa drychinebus a achosir gan yr epidemig coronafirws. Byddai unrhyw oedi yn arwain at golli mwy o fywydau ac anawsterau ychwanegol i ranbarthau, cwmnïau a dinasyddion Ewropeaidd. ”

Yn ystod y sesiwn lawn, bydd ASEau hefyd yn pleidleisio ar fesurau eraill i fynd i'r afael ag argyfwng coronafirws, gan gynnwys cynnig i ganiatáu i aelod-wladwriaethau ofyn am cefnogaeth gan Gronfa Undod yr UE rhag ofn argyfyngau iechyd cyhoeddus.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Senedd Ewrop, Iechyd

Sylwadau ar gau.