#EAPM - Gwledydd yr UE a gafodd eu taro waethaf yn ôl 'lockdowns', tra bod arbenigwyr cynhadledd eisiau mwy o ddiagnosteg

| Mawrth 25, 2020

O ystyried yr amgylchiadau yr ydym i gyd yn ein cael ein hunain ynddynt, a’r pellter cymdeithasol dilynol, hunan-ynysu a chanslo digwyddiadau yn anochel, roedd cynhadledd rithwir EAPM ddoe (24 Mawrth) yn llwyddiant anhygoel, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Roedd dim llai na 18 ASE ymhlith y cannoedd o gynrychiolwyr rhanddeiliaid yn tiwnio i mewn ac yn cyfrannu. Traddododd tri o'r 18 dirprwy areithiau yn ystod y sesiynau addysgiadol iawn.

Roedd yn cynhadledd marathon, yn digwydd drwy gydol y cyfan diwrnod, ac yn cymryd rhan hefyd oedd Cynrychiolwyr LCA, ynghyd â siaradwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd DG SANTE, DG Connect ac DG Research.

Yn wreiddiol i fod i gael ei gynnal 'yn byw' ym mhrifddinas Gwlad Belg o Frwsel, cafodd ei ail-weithio oherwydd argyfwng COVID-19 so y digwyddiad serch hynny, gallai gymryd gosod ar-lein.

A nifer fawr o randdeiliaid ac arbenigwyr daeth at ei gilydd ar gyfer yr allwedd 'ymgynnull', a oedd dan y teitl 'Diffinio'r ecosystem gofal iechyd i bennu gwerth '. Hon oedd 8fed cynhadledd flynyddol EAPM ac, eleni, roedd a ddelir o dan adain Llywyddiaeth Croatia UE.

Sut aeth…

Roedd y rhai a oedd yn tiwnio i'r sesiynau bywiog a rhyngweithiol yn cynrychioli'r natur aml-randdeiliad sydd â bob amser yn nodweddu y Gynghrair ers ei formation - er enghraifft cleifion, gwyddonwyr, clinigwyr, ymchwilwyr, llunwyr polisi, cynrychiolwyr cenedlaethol allweddol, newyddiadurwyr a mwy.

Un o'r agweddau allweddol ar wahoddiad siaradwyr cleifion oedd hyrwyddo ein nod cyson o gadw y person mewn meddygaeth wedi'i bersonoli, Yn ogystal ag i sicrhau that roedd canlyniad pob sesiwn yn gynhwysol, ac yn cynrychioli gwneud penderfyniadau ar y cyd.

Hoffai'r Gynghrair achub ar y cyfle hwn diolch i bawb o'n siaradwyr, nid lleiaf y meddygon a'r clinigwyr hynny sy'n cymerodd amser i ffwrdd o prysur dyletswyddau ysbyty i siarad yn ystod sesiynau perthnasol. Sut maen nhw'n ei wneud? Rydyn ni i gyd mewn parchedig ofn...

Pob sesiwn mor rhyngweithiol â phosibl a gwelodd panelwyr ofyn cwestiwn allweddol ar y dechrau. Dilynwyd hyn gan arolwg o 'fynychwyr' ​​yn ddiweddarach.

Er enghraifft - un cwestiwn oedd 'Sut ddylai'r UE gefnogi aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â COVID-19?'

Yr opsiynau oedd 'yn ariannol', ailddyrannu gofynion meddygol ',' gosod a sicrhau bod canllawiau'n cael eu dilyn ',' ailddyrannu staff meddygol ', a' sicrhau bod meddyginiaethau a diagnosteg hanfodol yn cael eu datblygu. '

Rhybuddiwr difetha: Daeth yr olaf i'r brig gyda 43%.

Gofynnwyd yn ystod y gynhadledd a yr UE yn dilyn America trwy roi dynodiad amddifad i gyffuriau coronafirws posib, y Y Comisiwn Ewropeaidd's Kaja Kantorska Dywedodd, "rydym yn wahanol iawn".

I fod yn deg, gyda rhai llywodraethwyr Amcangyfrif ar ochr y wladwriaeth bod rhyw 40-60% of dinasyddion gallai gael ei heintio, mae hyn yn gofyn a yw hynny'n ei gymhwyso fel afiechyd 'prin'. Hmm.

Yn y cyfamser yn ystod y gynhadledd, cyn-swyddog DG SANTE (mae'n gynghorydd o hyd) Antoni Montserrat dod o hyd i eiliad i dynnu sylw at hynnymae gwledydd ome yn sgrinio babanod ar gyfer yn unig dau glefyd cynhenid, tra bod eraill yn chwilio am hyd at 42.

Rheolaidd mewn digwyddiadau EAPM, Antoni galw am fframwaith Ewropeaidd cyffredin ar sgrinio newydd-anedigs.

So lawer bwysig pethau yn digwydd yn Ewrop a thu hwnt ar hyn o bryd na fyddwn, heblaw am yr uchod, yn rhoi gormod o fanylion am y digwyddiad yma, heddiw. Ond byddwch yn dawel eich meddwl hynny bydd adroddiad yn dilyn yn y yn y dyfodol agos ...

Y tu hwnt i'r gynhadledd ...

Ewrop arweinwyr mae'n debyg eu bod eisoes yn edrych y tu hwnt i'r argyfwng presennol a byddant “dechrau paratoi'r mesurau sy'n angenrheidiol i fynd yn ôl i weithrediad arferol ein cymdeithasau ac i dwf cynaliadwy, gan dynnu pob gwers o'r argyfwng".

Mae hyn yn ôl drafft "datganiad ar y cyd”Sydd wedi ei osod cael ei gytuno yn ystod an ar fin digwydd fideogynhadledd.

"Bydd hyn yn gofyn am strategaeth ymadael, cynllun adfer cynhwysfawr a buddsoddiad digynsail." ychwanega'r datganiad, adroddiadau Politico.

I barhau: “I'r perwyl hwn rydym yn gwahodd y Comisiwn i ddechrau gweithio ar gynnig ar gyfer Map Ffordd ar gyfer adferiad ynghyd â Chynllun Gweithredu" by "aelodau'r Cyngor Ewropeaidd".

Yn y pen draw, gallai hyn olygu sefydlu of "gwir Ganolfan Rheoli Argyfwng Ewropeaidd”Fel“mae'r amser wedi dod i roi system rheoli argyfwng fwy uchelgeisiol ac eang ar waith yn yr UE".

"Tar frys ar hyn o bryd ar ymladd pandemig Coronavirus a'i ganlyniadau uniongyrchol," y drafft yn darllen. Yn union, ac as pe na buasent't ddigon prysur, eh? Serch hynny, byddai hwn yn fesur i'w groesawu.

Yn y cyfamser, mae'r drafft yn parhau: “Rydym yn galw ar yr aelod-wladwriaethau, ynghyd â'r Uchel Gynrychiolydd a'r Comisiwn, i gynyddu eu hymdrechion ymhellach i sicrhau bod dinasyddion yr UE sy'n sownd mewn trydydd gwledydd sydd am fynd adref yn gallu gwneud hynny. "

Profi, profi ...

I brofi ai peidio i brofi? Dyna'r cwestiwn. A hyd yn oed os ydych chi'n credu mai profi yw'r ateb absoliwt, mae mynediad iddo ar hyd a lled y lle ar hyn o bryd. Ewrop swyddogion iechyd yn Ewrop, ac mae rhai dinasyddion yn mynd yn flin.

Sgall pobl sydd wedi'u heintio â mewnlif ledaenu'r firws cyn i'r symptomau ddangos, mae mwy a mwy o Ewropeaid eisiau cael eu profi. Ond mae hyn yn profi'n anodd, a dweud y lleiaf.

Jean-François Delfraissy, tpreswylydd Pwyllgor Coronafirws Gwyddonol Ffrainc, yn credu bod angen profion enfawr. Fel y mae, y rhan fwyaf o'r UE mae gwledydd yn targedu'r achosion mwyaf difrifol ar gyfer profi, gan fod adnoddau'n brin.

Awgrymwyd y gallai datrysiad fod yn gorwedd gyda datblygu profion gwrthgorff a all ganfod a yw pobl wedi'u heintio. Mae negatifau ffug yn bosibilrwydd amlwg, ond gallai fod yn ddefnyddiol gwybod i lawr faint o bobl wedi eu heintio mewn gwirionedd, hyd yn oed os na wnaethant't â symptomau.

Yn y cyfamser, mae'r WHO yn gweithio gyda labordai i darganfod a y rhai sydd wedi'u heintio sy'n dod allan ohono yn y pen arall yn gymharol ddianaf yna yn cael eu hamddiffyn rhag y firws,.

Richard Pebody, Y Arweinydd Tîm PWY Ewrop ar gyfer Pathogenau Bygythiad Uchel, yn dweud bod y fath gwybodaeth yn rhoi gwybodaeth i ni cyfran y boblogaeth sy'n symptomatig, a, thrwy estyniad, pa gyfran sydd wedi'i heintio.

Y theori yw ein bod ni yna gallai ddeall cwrs yr epidemig yn y dyfodol mewn gwahanol boblogaethau. "Rydym wedi hafan't got eto, ond rydym ni'ail ddod yn agos iawn,”Meddai Pebody.

Yn fwy negyddol, sfodd bynnag, meddyliwch arbenigwyr iechyd rydym eisoes wedi colli'r cwch i'w brofi.

"Ni fyddwn yn cael y clefyd hwnnw allan o'r byd mwyach," Dywedodd Mika Salminen, pwy yw cyfarwyddwr iechyd yn Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Lles y Ffindir.

Meddai Salminen tanddatganoddands pobl's awydd i'w brofi, ond y rhai sy'n gallu reidio allan y firws gartref ennill't elwa ohono.

"Nid yw'r prawf yn iachâd,”Atgoffodd ni i gyd.

Serch hynny, cyflenwyr yn cynyddu cynhyrchu, er bod rhai yn cyrraedd capasiti a does fawr o gliw ynghylch pa mor hir y byddai'n ei gymryd i'w gynyddu. Amserau profi, yn wir ...

Y gostyngiad ar gloeon

Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o bobl yn Yr Eidal, Sbaen ac france cefnogi'r mesurau 'cloi' pellhau cymdeithasol sy'n cael eu defnyddio yn eu gwledydd i arafu lledaeniad y firws.

Fel y mae, mae'r rhain y tair gwlad Ewropeaidd a gafodd eu taro waethaf gan y pandemig o ran cyfraddau marwolaeth, ac arolygon barn wedi dangos bod dinasyddion yn poeni mwy am effaith y firws ar iechyd y cyhoedd na maent yn ymwneud yr economi (wyt ti'n gwrando Donald Trump?).

90% anhygoel of rhai yn yr Eidal yn cefnogi mesurau pellhau cymdeithasol llym, gydag 88% o'r rheini yn Sbaen yn cefnogi llywodraethwyrt rheolau. Dim ond cyffyrddiad y tu ôl i Ffrainc oedd 87%. Mae'r rhain yn niferoedd enfawr o blaid.

Treial a chamgymeriad?

Mae'r WHO wedi dweud bod small, di-hapizized astudiaethau o gyffuriau a allai weithio yn erbyn coronafirws "ni fydd yn rhoi'r atebion sydd eu hangen arnom".

Mae'r sefydliad yn dadlau bod ucanu meddyginiaethau heb eu profi heb y dystiolaeth gywir gallai "codi gobaith ffug" ac effaith ar gyflenwadau meddyginiaethau hanfodol.

Yn y cyfamser, mae pedwar cyffur a allai weithio yn erbyn COVID-19 bellach yn cymryd rhan mewn prawf a ddechreuwyd yn ddiweddar yn Ffrainc.

Yn gynwysedig mae remdesivir; cyfuniad o lopinavir gyda ritonavir; a chyfuniad arall o lopinavir, ritonavir a interferon beta. Y treial yn cynnwys 3,200 o gleifion coronafirws o Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg, yr U.K, Yr Almaen, Ffrainc a Sbaen.

Diolch yn fawr unwaith eto i bawb a siaradodd yn ein cynhadledd rithwir, ac a ymunodd â hi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad am yr adroddiad sydd ar ddod.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.