Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae #Kazakhstan yn cymryd camau pendant i atal lledaeniad #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r rhain yn amseroedd digynsail. Mewn llawer o wledydd ledled y byd mae'n ymddangos bod bywyd beunyddiol yn cael ei ddal yn ôl oherwydd yr argyfwng iechyd a achosir gan coronafirws COVID-19. Mae'r pandemig wedi rhoi llawer o feysydd ar gloi, wrth i'r firws barhau i ledaenu'n fyd-eang ac yn drasig achosi llawer o farwolaethau, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae gan Kazakhstan safle rhagweithiol yn gwrthweithio i epidemig. Nid yw'r wlad wedi tanamcangyfrif y perygl.

O ddechrau cyntaf risg COVID-19 ddiwedd mis Ionawr, mae Llywodraeth Kazakhstan wedi monitro'r sefyllfa fyd-eang ac wedi paratoi i unrhyw heriau posibl i ofal iechyd y boblogaeth. Creodd comisiwn llywodraeth arbennig ar wrthweithio i epidemig newydd gynllun gweithredu penodol i amddiffyn y boblogaeth ymlaen llaw. Ers mis Chwefror dechreuodd Kazakhstan rwystro ffiniau cenedlaethol ar gyfer rhai gwledydd tramor sydd â pherygl epidemig uchel, a chynghorwyd yr holl ddinasyddion i osgoi unrhyw deithiau dramor.

O ystyried y sefyllfa ansicr ac anrhagweladwy yn y byd, bu’n rhaid i lywodraeth Kazakhstan gymryd mesurau rhagweithiol newydd i amddiffyn ei dinasyddion. Dyma pam ar 15 Mawrth, cyhoeddodd yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev gyflwr o argyfwng ledled y wlad. Yn ei archddyfarniad, nododd yr Arlywydd y dylid cyfyngu mynediad i wlad ac ymadael â hi i bawb heblaw am ddiplomyddion a dirprwyaethau swyddogol, y rhai a wahoddir gan y Llywodraeth a thramorwyr o dan rai amodau.

Yn ogystal, cyflwynodd yr archddyfarniad fesurau cwarantîn ac atal gweithgareddau canolfannau siopa ac adloniant. Mae ysgolion meithrin, ysgolion a phrifysgolion wedi cau yn unol ag argymhellion arbenigwyr meddygol.

Ar 23 Mawrth, anerchodd yr Arlywydd Tokayev Gomisiwn y wladwriaeth ar gyflwr argyfwng presennol. Er mwyn atal ton arall o haint, cyflwynodd yr Arlywydd fwy o fesurau cwarantîn i amddiffyn dinasyddion Kazakhstan. Mewn ymdrech i orfodi mesurau llymach, mae'r Arlywydd wedi sicrhau ymhellach amddiffyn gwasanaethau meddygol y wlad wrth leihau'r bygythiad i'r dinasyddion hynny sydd fwyaf mewn perygl.

Hyd yn hyn mae Kazakhstan wedi cael llai o effaith na gwledydd eraill o ran achosion coronafirws a gadarnhawyd, er gwaethaf ffin tir hir â Tsieina, lle nodwyd achosion cyntaf y clefyd. Mewn gwirionedd, pan gyhoeddwyd mesurau'r llywodraeth gyntaf, dim ond llond llaw o achosion COVID-19 a gadarnhawyd yn Kazakhstan. Fodd bynnag, fel y mae'r sefyllfa mewn gwledydd eraill wedi dangos, mae'n hanfodol bwysig cymryd mesurau ataliol llym, waeth beth yw nifer y bobl yr effeithir arnynt.

Yn sicr nid yw cyfeillgarwch wedi bod yn opsiwn i Lywodraeth Kazakhstan. Er mwyn atal y firws rhag lledaenu’n eang ac er mwyn amddiffyn bywydau ac iechyd ei ddinasyddion, bu’n rhaid cymryd camau er nad yw’r wlad eto wedi profi lledaeniad y firws ar raddfa fawr.

Wrth baratoi ar gyfer argyfwng o'r fath, gorchmynnodd yr Arlywydd i'r weinidogaeth iechyd fonitro argaeledd cyfleusterau ac offer meddygol gan ystyried y canlyniadau pandemig mwyaf llym posibl. Bydd symudiadau o'r fath yn sicrhau bod gwasanaethau meddygol Kazakhstan yn cael eu paratoi ar gyfer pob digwyddiad.

Yn anffodus, fel y disgwyliwyd, mae nifer yr achosion a gadarnhawyd wedi cynyddu yn nwy ddinas fwyaf Kazakstan - ei phrifddinas Nur-Sultan a'i dinas fwyaf poblog Almaty. Am y rheswm hwn, ar 23 Mawrth, yr arlywydd of Cymerodd Kazakhstan gam pendant i gloi'r ddwy ddinas.

Yn ogystal â chyfyngu ar symud pobl a cherbydau, mae gan awdurdodau gludiant cyhoeddus cyfyngedig ac wedi cyfarwyddo bwytai i newid i wasanaeth cludo yn unig. Nod y mesurau hyn yw atal y clefyd rhag lledaenu i rannau eraill o'r wlad, a thrwy hynny arbed bywydau ac atal argyfwng iechyd. Er mwyn gorfodi ynysu canol y dinasoedd hyn, cyhoeddodd yr Arlywydd yr angen i osod cosbau ar y rhai sy'n dewis torri gofynion cwarantîn.

Mae pryderon uchaf y llywodraeth yn ymwneud ag iechyd a diogelwch dinasyddion Kazakhstan. Mewn cyfnod o argyfwng, mae'n bwysig i ddarparu mwy o ddiogelwch yn cyfnod o argyfwng. Dyma pam ar 23 Mawrth, cyhoeddodd yr arlywydd y bydd heddlu cyfan y genedl nawr yn cael ei mobileiddio i amddiffyn y boblogaeth yn ei herbyn cyhoedd annisgwyl bygythiadau. Yn ogystal â phresenoldeb cynyddol yr heddlu, mae'r Arlywydd Tokayev wedi galw ar i gymunedau preswyl gydweithredu a chydweithio i ddiogelu unigolion sydd mewn perygl.

Ar adegau fel y rhain, mae perygl y bydd rhai grwpiau o gymdeithas yn cael eu heffeithio'n fwy sylweddol nag eraill. Y rhai sydd fwyaf mewn perygl yw teuluoedd sydd wedi colli ffynonellau incwm ac nad oes ganddynt 'rwyd ddiogelwch' economaidd. Yn ei ddatganiad yng Nghomisiwn y Wladwriaeth, aeth yr arlywydd i’r afael â’r pryderon hyn; yn ychwanegol at y gwaharddiad a fabwysiadwyd eisoes ar orfodi dirwyon a chosbau, bydd talu prif a llog ar bob benthyciad o'r boblogaeth y mae'r argyfwng yn effeithio arno yn cael ei atal. Yn ogystal, bydd teuluoedd mawr, pobl ag anableddau a grwpiau cymdeithasol eraill sy'n agored i niwed yn derbyn bwydydd am ddim, sy'n cynnwys cynhyrchion domestig yn bennaf.

Er mwyn cefnogi hyn ymhellach, cyhoeddodd yr Arlywydd Tokayev fentrau i fonitro lefelau nwyddau o bwys cymdeithasol yn rhanbarthol er mwyn amddiffyn y boblogaeth rhag pigau prisiau. Bydd llywodraethwyr yn cydlynu llif rhyngranbarthol nwyddau o'r fath i gael gwared ar ddiffygion lleol ac atal panig rhag prynu nwyddau hanfodol.

Mae llywodraeth Kazakhstan wedi cyflwyno mesurau pendant i gefnogi'r sector ariannol. Cyhoeddodd yr Arlywydd Tokayev y bydd Kazakhstan yn dyrannu $ 10 biliwn ar gyfer mesurau gwrth-argyfwng ledled y wlad, ac eithrio buddion treth a chefnogaeth leol. Bydd $ 740 miliwn yn mynd tuag at fesurau i hybu cyflogaeth.

Gwneir taliadau bonws yn y swm o un cyflog misol i feddygon, swyddogion heddlu ac arbenigwyr eraill sy'n ymwneud â'r frwydr yn erbyn coronafirws, yn ogystal ag i bobl sydd wedi colli incwm oherwydd cyflwr yr argyfwng. Er mwyn cefnogi mentrau, gorchmynnodd pennaeth y wladwriaeth aros yn ei unfan ar ad-daliadau benthyciad banc gan fusnesau bach a chanolig trwy gydol y cyfnod o argyfwng, yn ogystal â gohirio talu pob math o drethi a thaliadau gorfodol eraill am gyfnod. o dri mis.

Yn ei anerchiad ar 23 Mawrth, amlygodd yr Arlywydd Tokayev yr angen am entrepreneuriaeth yn y frwydr i gynnal cytgord economaidd. Cyhoeddodd fesurau newydd a fydd yn lleihau pwysau cyllidol ar yr unigolion hyn. Bydd hyn yn gweld terfynau amser treth yn cael eu hymestyn a chael gwared ar archwiliadau gormesol. Bydd lliniaru o'r fath yn gweld mwy o allu i fusnesau wneud penderfyniadau a chymryd cyfrifoldeb am eu gweithgareddau masnachol. Yn ogystal â hyn, cyhoeddodd yr Arlywydd $ 1.5 biliwn ychwanegol ar gyfer benthyca i fusnesau o'r fath ar gyfer cyfalaf gweithio.

Ar draws y byd bu achosion o banig eang oherwydd diffyg llif gwybodaeth uniongyrchol gan lywodraethau cenedlaethol. Er mwyn amddiffyn dinasyddion Kazakhstan rhag peryglon o'r fath ac effeithiau sïon o ganlyniad, mae'r Arlywydd wedi hwyluso'r Weinyddiaeth Gwybodaeth a Datblygu Cyhoeddus i ddarparu sesiynau briffio dyddiol. Er mwyn atgyfnerthu'r negeseuon hyn, sefydlwyd y wefan coronavirus2020.kz i hysbysu'r boblogaeth o weithredoedd swyddogol y Llywodraeth yn y frwydr yn erbyn coronafirws.

Bydd yn rhaid i bawb ddod i arfer â'r realiti newydd am efallai wythnosau lawer i ddod. Efallai na fydd yn syml, ond trwy gydweithrediad, ar lefel unigolyn ac ar lefel y wladwriaeth, mae'r wlad mewn sefyllfa dda i oresgyn yr argyfwng. Fel y nododd yr Arlywydd Tokayev yr wythnos hon: “I.f mae pob un ohonom yn cyflawni ein dyletswydd gyda chyfrifoldeb, credaf y byddwn yn dod allan o'r sefyllfa anodd hon yn gyflym. "

Felly, hyd yn oed wedi ei leoli yn agos at achosion mawr o coronafirws daearyddol yn Ewrasia, gweithredodd Llywodraeth Kazakhstan yn gyflym ac yn nifer gymharol isel o ddinasyddion heintiedig a rheolaeth lawn dros epidemig COVID-19.

Mae Kazakhstan bob amser wedi pwyso am gydweithrediad rhanbarthol a byd-eang agosach. Mae'r pandemig wedi gosod yr angen hanfodol am waith tîm rhwng gwladwriaethau. Gobeithio, bydd llywodraethau ledled y byd yn cydweithredu'n agos i reoli'r pandemig a byddant yn parhau i weithio gyda'i gilydd unwaith y bydd yr argyfwng drosodd i ddatrys materion byd-eang eraill. Efallai mai dyma fydd y leinin arian i'r amseroedd heriol hyn.

coronafirws

Llwyddiant ar gyfer cyfarfod Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom Genom, Undeb Iechyd yn cymryd siâp, ail don yn taro'r Eidal a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Croeso, gydweithwyr, i ddiweddariad y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), wrth i ni asesu llwyddiant ei gyfarfod diweddar ddoe (21 Hydref), a sut mae'n cyd-fynd ag ymdrechion y Comisiwn newydd tuag at “blaned iach a digidol newydd byd ”, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

1 Miliwn o Genom

Roedd cyfarfod Beyond 1 Million Genome ddoe (21 Hydref) yn llwyddiannus iawn, gyda mwy na 220 o gyfranogwyr, ac un o nodau craidd y fenter Fframwaith Cydlynu Rhanddeiliaid Genom 1 Miliwn yw cefnogi cysylltiad cenedlaethol, trwy alinio a gweithredu rhanddeiliaid. genomeg a seilweithiau data, yn cydlynu cysoni’r fframwaith moesegol a chyfreithiol ar gyfer rhannu data o sensitifrwydd preifatrwydd uchel, a rhoi arweiniad ymarferol ar gyfer cydgysylltu pan-Ewropeaidd ar gyfer gweithredu technolegau genomig mewn systemau gofal iechyd cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Nawr, ar ddiwedd 2020au, mae newidiadau eang ar y gweill yng nghymdeithas a llywodraethu Ewrop, gyda Chomisiwn Ewropeaidd yn gweithio ar fframwaith llywodraethu Data Iechyd Ewropeaidd, Senedd Ewropeaidd yn weithredol ar ddyraniad cyllid ar gyfer mater gofal iechyd, ac argyhoeddiad cynyddol ymhlith Llunwyr polisi Ewrop bod yn rhaid i bobl fod yng nghanol unrhyw strategaeth lwyddiannus a chynaliadwy i yrru gofal iechyd ymlaen.

Uchelgais Llywydd newydd y Comisiwn Ursula von der Leyen yw Ewrop sy'n 'gorfod arwain y trawsnewid i blaned iach a byd digidol newydd'. Mae'r Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides, yn cydnabod: “Mae dinasyddion Ewropeaidd yn disgwyl y tawelwch meddwl sy'n dod gyda mynediad at ofal iechyd ... ac amddiffyniad rhag epidemigau ac afiechydon."

Mae'r drafodaeth hon ddoe o ofal iechyd wedi'i bersonoli yn darlunio Ewrop lle nad yw llawer o siawns i wella yn cael eu manteisio'n llawn eto. Ond nid catalog o ddiffygion yn unig mo hwn. Mae'r amrywiadau a'r aneffeithlonrwydd y mae'n eu cyflwyno yn ddadl dros sbarduno ailfeddwl radical, ac am wneud y gorau o ofal iechyd wedi'i bersonoli. Mae'n tynnu sylw at gymeradwyaeth cymhellion, arloesedd a buddsoddiad gan frîd newydd o arweinwyr Ewrop y gall rhanddeiliaid gefnogi cyfieithu trwy eu gweithredu mewn systemau gofal iechyd.

Rhai yn cwrdd ag argymhellion

Yn y cyfarfod ddoe, teimlwyd bod angen mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i ddata genomig ac iechyd arall yn yr Undeb Ewropeaidd i:

  • Gwella canlyniadau cleifion a sicrhau cynaliadwyedd y ddarpariaeth iechyd a gofal yn yr UE;

  • dysgu adnabod a thrin canser yn gynharach o lawer;

  • hybu dealltwriaeth o gysylltiadau genetig sy'n achosi neu'n rhagdueddu afiechydon cymhleth cyffredin;

  • cryfhau effeithiolrwydd atal trwy wella cywirdeb sgrinio a lleihau ei gostau.

Bydd adroddiad manylach yn dilyn ym mis Tachwedd.

Undeb Iechyd Ewrop ar y ffordd

Er mwyn llenwi bylchau a amlygwyd gan COVID-19 a sicrhau y gall systemau iechyd wynebu bygythiadau i iechyd y cyhoedd yn y dyfodol, mae angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yn yr UE, dywed ASEau, sydd am godi cyllideb y rhaglen i € 9.4 biliwn, fel y cynigiwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn, i wella hybu iechyd a gwneud systemau iechyd yn fwy gwydn ledled yr UE. Mae COVID-19 wedi dangos bod angen rhaglen iechyd uchelgeisiol yr UE ar frys ar yr UE i sicrhau y gall systemau iechyd Ewropeaidd wynebu bygythiadau iechyd yn y dyfodol.

'Gateway 'yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer yr ail don

Yr Eidal, yr Almaen ac Iwerddon, y mae pob un ohonynt ar hyn o bryd yn dioddef o'r ail don o coronafirws, oedd y gwledydd cyntaf i uno eu apiau COVID-19 cenedlaethol lleol i borth a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd, a fydd yn caniatáu i'r gwasanaethau iechyd gwladol rannu data rhyngddynt eu hunain.

A yw coronafirws yn tanseilio democratiaeth yr Almaen?

Mae dadl frwd ar y gweill ynghylch pwy ddylai benderfynu ar reoliadau COVID-19 yn yr Almaen. Dadleua beirniaid fod y Canghellor Angela Merkel a phrif gynghrair y wladwriaeth yn osgoi'r senedd yn eu cais i ymladd y pandemig. Dro ar ôl tro cyfarfu’r Canghellor Merkel â phob un o 16 o brif daleithiau ffederal pwerus yr Almaen i benderfynu ar fesurau i ffrwyno pandemig y coronafirws. Ar ôl yr un ddiweddaraf, yr wythnos diwethaf, dechreuodd gwleidyddion ar draws y sbectrwm gwyno, ers misoedd bellach, bod mesurau o'r fath i gyd wedi'u penderfynu y tu ôl i ddrysau caeedig a heb ddadl nac ymgynghoriad seneddol dyladwy.

Ymhlith y beirniaid mwyaf brwd o'r ymyleiddio ymddangosiadol hwn yn y senedd mae Florian Post, aelod o'r Bundestag ac arbenigwr materion cyfreithiol gyda'r Democratiaid Cymdeithasol (SPD), y partneriaid iau yn llywodraeth glymblaid Angela Merkel. "Ers bron i naw mis bellach, mae rheoliadau wedi cael eu rhoi ar waith gan awdurdodau lleol, rhanbarthol a chanolog sy'n cyfyngu ar ryddid pobl mewn modd na welwyd ei debyg o'r blaen yn yr Almaen ar ôl y rhyfel," meddai wrth y cylchrediad torfol Image papur newydd. "Ac nid hyd yn oed unwaith y galwyd ar senedd etholedig i bleidleisio ar y mesurau," cwynodd.

'Pasbort iechyd 'ar fin hedfan i mewn

Mae pasbort iechyd digidol newydd i gael ei dreialu gan nifer fach o deithwyr sy'n hedfan o'r DU i'r UD am y tro cyntaf o dan gynlluniau ar gyfer fframwaith byd-eang ar gyfer teithio awyr sy'n ddiogel i Covid. Dyluniwyd system CommonPass, gyda chefnogaeth Fforwm Economaidd y Byd (WEF), i greu safon ryngwladol gyffredin i deithwyr ddangos nad oes ganddynt coronafirws. Fodd bynnag, mae beirniaid cynlluniau tebyg yn tynnu sylw at bryderon ynghylch sensitifrwydd a phenodoldeb y profion mewn gwahanol wledydd ynghanol ofnau ynghylch mwy o fonitro dros symudiadau pobl.

Ffrangeg yn rhedeg allan o bigiadau ffliw

Dim ond yr wythnos diwethaf y lansiwyd yr ymgyrch brechu rhag y ffliw yn Ffrainc, ond eisoes mae fferyllfeydd ledled y wlad wedi gwerthu allan o ddosau. Yn ysu am osgoi ysbytai sy'n wynebu pwysau cyfun cleifion ffliw a chleifion Covid-19 y gaeaf hwn, lansiodd llywodraeth Ffrainc raglen brechu rhag y ffliw a ehangwyd yn fawr eleni, gan annog unrhyw un mewn grŵp risg i gael eu brechu cyn gynted â phosibl.

Ond mae'r galw wedi rhagori ar yr hyn a ragwelodd y llywodraeth, a dim ond wythnos ar ôl lansio'r ymgyrch ar 13 Hydref, mae fferyllfeydd ledled y wlad yn datgan allan o stoc (gwerthu allan) brechlynnau. Mae tua 60% o fferyllfeydd yn nodi prinder y brechlyn ffliw. Dywedodd Gilles Bonnefond, llywydd undeb y fferyllwyr l 'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) wrth France Info: "Rydyn ni eisoes wedi brechu bron i bum miliwn o bobl mewn llai na phum diwrnod." Mae hyn bron yn hanner yr hyn a wnaed i gyd y llynedd yn ystod yr ymgyrch frechu gyfan. "

Mae'r Arlywydd Sassoli yn ceisio ymestyn dulliau gweithio

Dywed Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, fod y Senedd wedi “gweithio i sicrhau… y gall barhau i gyflawni ei swyddogaethau craidd”, gan awgrymu y gallai dulliau gweithio pandemig ymestyn o bosibl. “Mae hon yn enghraifft glir o sut mae’r Senedd yn addasu ac yn cyflawni ei rôl o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol hyd yn oed,” meddai Sassoli.

Ail don Coronafirws yn dod ag uwchgynhadledd yr UE

Bydd arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn cynnal cynhadledd fideo yr wythnos nesaf i drafod sut i gydweithredu’n well yn erbyn pandemig COVID-19 wrth i heintiau godi, meddai Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, ddydd Mercher (21 Hydref).

Yr uwchgynhadledd fideo, a gynhelir ar 29 Hydref, fydd y cyntaf o gyfres o drafodaethau rheolaidd y mae arweinwyr yr UE wedi ymrwymo i’w cynnal i fynd i’r afael â’r pandemig ar adeg pan fydd y rhan fwyaf o’r aelod-wledydd yn adrodd am ffigurau brawychus yn cadarnhau ail don. “Mae angen i ni gryfhau ein hymdrech ar y cyd i ymladd COVID-19,” meddai Michel ar Twitter.

Bydd y drafodaeth, sydd i fod i ddechrau yn hwyr y prynhawn, yn cael ei chynnal ddiwrnod ar ôl i ddisgwyl i’r Comisiwn gyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau cydgysylltu ymhlith gwladwriaethau’r UE ar strategaethau profi, olrhain cyswllt a hyd cwarantîn, meddai swyddogion wrth Reuters. Ymladdodd 27 gwlad yr UE â COVID-19 gyda gwahanol fesurau, a oedd weithiau'n gyferbyniol, yn ystod misoedd cyntaf y pandemig. Disgwylir i'r cydgysylltiad tynnach atal ailadrodd y rhaniadau a welir ar ôl y don gyntaf.

A dyna bopeth o EAPM am y tro - arhoswch yn ddiogel, mwynhewch ddiwedd eich wythnos, a'r penwythnos.

--

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Coronafirws yn debygol o effeithio ar apêl Coffa Pabi Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Ofnir y gallai'r pandemig iechyd effeithio ar goffau Sul y Cofio yng Ngwlad Belg. Mae'r argyfwng coronafirws yn debygol o gael effaith ariannol ar yr Apêl Pabi leol, o ystyried ei bod yn ofni y gallai'r cyhoedd fod yn wyliadwrus ynghylch y risgiau o gyffwrdd â thuniau casglu a'r pabïau eu hunain.

Er hynny, mae cangen y Lleng ym Mrwsel yn bwriadu bwrw ymlaen â chynnal seremoni bell / masgio cymdeithasol ym mynwent Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad Heverlee yn Leuven ar 8 Tachwedd (11am).

Bydd hyn ym mhresenoldeb Llysgennad Prydain Martin Shearman, Llysgennad y DU i Fonesig NATO Sarah Macintosh, yn ogystal â phres gorau o'r UD, Canada, Awstralia, Seland Newydd, Gwlad Pwyl a Gwlad Belg.

Ar hyn o bryd mae rheolau Gwlad Belg yn caniatáu i'r digwyddiad fynd yn ei flaen.

Bydd cangen Brwsel, sy'n dathlu ei chanmlwyddiant yn 2022, yn cael ei chynrychioli gan Zoe White MBE (llun), cyn-brifathro yn y Fyddin Brydeinig a'r gadair fenywaidd gyntaf yn ei hanes.

Ymunodd White â'r staff rhyngwladol ym Mhencadlys NATO ym Mrwsel fel swyddog gweithredol yn 2017. Dywedodd iddi symud i NATO "i ddatblygu fy ngwybodaeth wleidyddol am faterion amddiffyn a diogelwch ac, yn bwysicaf oll, i barhau i wasanaethu mewn sefydliad y mae ei ethos a'i werthoedd Dwi wir yn credu yn. "

Ymunodd â'r Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst yn 2000, ar ôl cyfnod byr yn ei huned gartref, Catrawd Frenhinol Gibraltar. Fe’i comisiynwyd i’r Royal Signals a bu’n gwasanaethu yn y Fyddin am 17 mlynedd.

Mae gan White brofiad gweithredol sylweddol. Fe symudodd hi i Kosovo ar Op Agricola, Irac ar Op Telic (tair gwaith), Afghanistan ar Op Herrick (tair gwaith) a Gogledd Iwerddon ar Op Banner (am ddwy flynedd).

Roedd hi'n arbenigo mewn darparu mesurau achub bywyd i wrthweithio dyfeisiau ffrwydrol a reolir gan radio a dyfarnwyd y MBE iddi am ei gwaith yn Irac, Affghanistan a Gogledd Iwerddon.

Yn ystod ei thaith weithredol naw mis ddiwethaf o amgylch Afghanistan cafodd ei hymgorffori â Chorfflu Morol yr Unol Daleithiau ac ymhlith tasgau eraill, roedd yn gyfrifol am fentora a hyfforddi'r cyfarwyddwyr cyfathrebu ar draws y gwasanaethau mewn lifrai lleol (y Fyddin, yr Heddlu, Patrol y Gororau) yn Helmand - rôl , meddai, a ddysgodd lawer iddi am werth deialog ddilys (a'i gadael â chariad at de a dyddiadau cardamom).

Wrth edrych yn ôl ar ei gyrfa filwrol, meddai: "Cefais y fraint o orchymyn milwyr a oedd yn arbenigwyr technegol a grymoedd absoliwt natur. Roedd yn bleser gwasanaethu gyda nhw."

Yn "geek amddiffyn" hunan-gyfaddef, astudiodd Zoe Dechnoleg Battlespace ym Mhrifysgol Cranfield lle ehangodd ei gwybodaeth am arfwisg trwm ac arfau "coeth". Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ar gyfer MBA yn ei hamser hamdden.

Etholwyd Zoe, y mae ei gŵr David hefyd yn swyddog Arwyddion Brenhinol wedi ymddeol, yn Gadeirydd cangen Brwsel o'r Lleng Brydeinig Frenhinol ym mis Medi 2020, gan olynu'r Commodore Darren Bone RN. Hi yw cadeirydd benywaidd cyntaf y gangen ers ei lansio ym 1922.

Cyfarfu Tywysog Cymru a Brenin Edward VIII yn y dyfodol ag aelodau sefydlu'r gangen ym mis Mehefin 1922.

Ychwanegodd White, “Rwy’n falch iawn o gymryd rôl cadeirydd y Gangen. Mae'n ffordd i barhau â'm gwasanaeth i gyn-filwyr a'r rhai sy'n dal i wasanaethu yn ystyrlon, a pharhau â thraddodiad y Cofio mewn gwlad lle gwnaeth cymaint yr aberth eithaf dros y bywydau rydyn ni'n byw heddiw. ”

Gwefan cangen a manylion cyswllt.

Parhau Darllen

coronafirws

Cloi rhan dau: Mae gwytnwch yn allweddol

cyhoeddwyd

on

Wrth i gloi cloeon a chyfyngiadau teithio gael eu hailgyflwyno ledled y byd, mae'n hanfodol bod busnesau, llywodraethau ac elusennau yn cydweithio'n agos i sicrhau bod y rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu gwarchod. Mae'n amlwg y bydd COVID-19 a'i ganlyniadau gyda ni am gryn amser i ddod, felly mae adeiladu ein gwytnwch tymor hir yn sylfaenol. Rhaid ffurfio'r mesurau hyn mewn modd digynnwrf, rhesymegol a chyda'r goblygiadau tymor hir mewn golwg, yn ysgrifennu Yerkin Tatishev, cadeirydd sefydlu Kusto Group.

Aeth fy nghenhedlaeth i yn yr hen wledydd Sofietaidd trwy brofiad tebyg o sioc economaidd a chymdeithasol enfawr yn y 1990au pan gwympodd yr Undeb Sofietaidd. Ar ôl tyfu trwy'r blynyddoedd anodd hynny, efallai bod gennym well synnwyr persbectif nawr. Er mwyn goroesi argyfwng a ffynnu wedi hynny, rydym yn gwybod bod angen amynedd a chynllun ar gyfer y dyfodol.

Mae galw mawr am enillion cyflym bob amser, yn aml heb unrhyw ystyriaeth wirioneddol am eu heffaith hirdymor. Gallwch weld hyn ym myd busnes a gwleidyddiaeth ar draws pob cymdeithas, wedi'i waethygu ar adegau o argyfwng yn unig. Ynghanol y panig cyffredinol, mae'r syniad “rhaid gwneud rhywbeth, mae hyn yn rhywbeth, felly mae'n rhaid i ni ei wneud” yn aml yn cydio.

Yn Kusto Group, roeddem eisoes wedi sefydlu sylfaen elusennol #KustoHelp, a alluogodd ni i ddarparu $ 2,4 miliwn o gymorth i boblogaethau sydd mewn perygl yn ystod y pandemig. Roedd y ffaith bod gennym y strwythur hwn ar waith oherwydd meddwl tymor hir a'r gydnabyddiaeth bod gan ein cwmni gyfrifoldeb cymdeithasol i helpu'r rhai llai ffodus.

Mewn busnes rydych chi'n dysgu pan fydd gennych brosesau cyson eisoes wedi ymwreiddio - mae gennych chi'r holl systemau ar waith, yr arweinwyr cywir, yr arbenigwyr cywir, cymwyseddau lleol - gallwch chi addasu'n llawer gwell i drychineb neu aflonyddwch. Os rhywbeth, mae argyfwng yn foment berffaith i gael gwared ar yr holl weithdrefnau, cyfarfodydd, haenau a thagfeydd diangen. Hynny yw, mae cwmnïau sydd â strwythurau effeithiol mewn amseroedd da, mewn sefyllfa well o lawer i drin yr amseroedd gwael. Mewn llawer o farchnadoedd rwy'n gweld bod adrannau Kusto Group, fel amaethyddiaeth a deunyddiau adeiladu, yn parhau i berfformio'n dda am yr union reswm hwn.

Gellir cymhwyso'r un peth i lywodraethau a gweinyddiaeth gyhoeddus. Er nad oes yr un wlad na chwmni wedi trin y pandemig yn berffaith, bu'n hawdd gweld bod y rhai â llywodraethu da wedi dod allan yn gryfach o lawer na'r rhai heb. Mae'r dysgu hwn yn ddarlun perffaith o'r angen i ddiwygio strwythurau os ydym am fod yn gydnerth yn y tymor hir.

Rhybuddiodd prif economegydd Banc y Byd bythefnos yn ôl y byddai'n rhaid i wledydd ysgwyddo dyled ychwanegol i helpu i frwydro yn erbyn effaith economaidd y coronafirws. Mor annymunol â hyn fel rheol ar gyfer cyllid cyhoeddus, mae cefnogi ein diwydiannau yn fuddsoddiad hanfodol yn y tymor hir. Mae busnesau'n cymryd blynyddoedd i gronni, gan gynnwys buddsoddiadau enfawr o amser, arian ac ymdrech. Mae'r gost o adael iddyn nhw gwympo yn llawer mwy na'u cefnogi trwy'r argyfwng. Mae ganddyn nhw gyfrifoldeb hefyd wrth gwrs i gefnogi eu gweithlu, cymunedau lleol a phartneriaid trwy'r amseroedd anodd hyn.

Mae helpu busnesau i oroesi'r argyfwng yn un elfen, ond yn y tymor hwy mae'n rhaid i ni edrych ar feysydd sy'n darparu gwytnwch yn y dyfodol. Mae addysg a digideiddio yn allweddol i hyn. Mae pobl ifanc a'u haddysg yn allweddol i ffawd cymdeithas, ond mae bob amser yn un o'r lleoedd cyntaf y mae toriadau yn cael eu gwneud pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

Gydag addysg a phrifysgol bellach yn cael eu cynnal ar-lein i raddau helaeth, mae tlodi wedi dod yn rhagfynegydd mwy nag erioed o lwyddiant, wrth i fynediad da i'r Rhyngrwyd ddod yn anghenraid. Mae digideiddio cyflym ein heconomïau yn yr un modd yn golygu y bydd y gwledydd, y busnesau a'r gweithwyr hynny sydd â chysylltedd gwael yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Bydd buddsoddi yn y ddau faes hyn yn gwbl hanfodol i adferiad gwydn. Gyda Sefydliad Yerzhan Tatishev, yn canolbwyntio ar dechnoleg ac arloesedd, a'r Academi Uwch Dechnoleg rwyf wedi ceisio gwneud fy nghyfraniad cymedrol fy hun i'r ymdrech hon.

Mae'r pandemig hwn yn argyfwng ar raddfa na welwyd yn y cof diweddar. Er mwyn lliniaru ei effaith bydd angen lefel yr un mor ddigynsail o gydweithredu rhwng rhanddeiliaid ar draws ein cymdeithas. Y tu hwnt i ddarparu cefnogaeth hanfodol i fusnesau, mae'n rhaid i ni edrych tuag at ein gwytnwch a'n twf tymor hir, trwy addysg a digideiddio. Bydd y pandemig hwn gyda ni am gryn amser nawr. Bydd argyfyngau eraill o'n blaenau. Ydyn ni'n barod ar eu cyfer?

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd