Cysylltu â ni

coronafirws

#India - bom amser # COVID-19 yn aros i ffrwydro

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sul diwethaf (12 Ebrill), dywedodd Lav Aggarwal, cyd-ysgrifennydd yn yr Adran Iechyd Ffederal, wrth gohebwyr yn New Delhi fod India yn India "gor-baratoi" i drin pandemig COVID-19, yn ysgrifennu Vidya S. Sharma Ph.D.

Honnodd fod “India wedi cadarnhau bod nifer y bobl heintiedig yn 8,447” (ar adeg ysgrifennu'r erthygl hon, hy, o fewn tridiau, roedd y nifer hwn yn sefyll 12456.

Os cymerwn ni, parhaodd Mr Aggarwal, “y gallai fod angen gofal critigol a chymorth ocsigen ar 20% o bobl heintiedig yna bydd angen cefnogaeth o’r fath arnom ar gyfer 1690 o gleifion. Ond roedd gan India 41,974 o welyau yn barod mewn 163 o ysbytai pwrpasol ledled y wlad. ”

Yng ngoleuni'r sylwadau hyn, mae'n ymddangos yn briodol gofyn i ni'n hunain a yw India'n wirioneddol barod ar gyfer dyfodol COVID -19 ôl-gloi?

Er mwyn gwerthuso dilysrwydd yr honiad hwn, rydym yn gyntaf yn archwilio (a) ansawdd seilwaith iechyd India, a (b) pa mor dda y mae New Delhi wedi perfformio hyd yma wrth fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Cofnodir yn eang yr adroddwyd ar yr achos cyntaf a gadarnhawyd o glefyd COVID-19 yn India ar Ionawr 30, 2020.

Erbyn hynny roedd yn hysbys pa mor heintus ac angheuol oedd firws COVID-19 (neu SARS-CoV-2). Wythnos ynghynt 23 Ionawr, roedd awdurdodau China wedi rhoi cwarantîn i Wuhan (y ddinas a ystyrir yn eang fel ei ffynhonnell) ac erbyn Ionawr 25 roedd talaith gyfan Hubei wedi'i chloi i lawr. Gwaharddodd Awstralia hediadau o China ar 1 Chwefror.

Dylai'r datblygiadau hyn fod â chlychau larwm wedi canu yn India sydd â seilwaith iechyd gwael iawn.

Er enghraifft, wrth ateb cwestiwn yn y Rajya Sabha (= Tŷ Uchaf), dywedodd Gweinidog Gwladol Iechyd yr Undeb Ashwini Choubey a cyfanswm o 1,159,309 o feddygon wedi'u cofrestru gyda Chyngor Meddygol India (MCI) ar 31 Mawrth, 2019.

Os cymerwn ni Mae 80% o feddygon ar gael ar unrhyw adeg benodol yna rydyn ni'n cael ffigur 9,27,000 i wasanaethu poblogaeth o 1.4 biliwn. Mae hyn yn rhoi cymhareb meddyg i glaf o 1: 1,510. Mae'r WHO yn argymell cymhareb o 1: 1000. Hynny yw, mae gan India 0.67 meddyg ar gyfer pob 1,000 o bobl. Yr un ffigur ar gyfer Tsieina yw 1.8. Ar gyfer dwy wlad yr effeithir arnynt fwyaf gan COVID 19, hy, Sbaen a'r Eidal, y ffigur hwn yw 4.1.

Fel y gwyddom o achos Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, gall cyflwr cleifion sy'n dioddef o firws COVID -19 ddirywio'n gyflym iawn. Mae eu hysgyfaint, yr arennau ac organau mewnol eraill yn dechrau methu’n gyflym. Felly, mae rhywun yn gobeithio bod Mr Aggarwal yn gwerthfawrogi nad oes angen gwelyau mewn wardiau ynysu yn India yn unig er mwyn i gleifion farw mewn poen. Bydd angen gwelyau mewn unedau gofal dwys (ICUs) ar y cleifion hyn a wasanaethir gan nyrsys a meddygon arbenigol gofal critigol profiadol.

Yn ôl 'Our World in Data', sefydliad dielw a ariennir gan y Bill a Melinda Gates Foundation, yn 2017 Roedd gan India 0.6 gwely gofal acíwt (iachaol) i bob 1000 o bobl. Yr un ffigurau ar gyfer y flwyddyn 2015 yn y drefn honno ar gyfer Myanmar (Burma), Gwlad Thai a China oedd 1, 2.1 a 3.9 gwely.

Mae'r sefyllfa gyda staff gofal critigol hyd yn oed yn fwy difrifol. Yn 2016, dangosodd data gan Gymdeithas Feddygol India fod angen mwy na ar y wlad 50,000 o arbenigwyr gofal critigol, ond dim ond 8,350 oedd ganddo.

Mae fy ymholiadau yn datgelu nad yw'r sefyllfa o ran arbenigwyr gofal critigol wedi newid llawer ers 2017.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell, er mwyn lleihau'r siawns o gael eu heintio gan firws COVID 19, bod pobl yn golchi eu dwylo â dŵr glân a sebon yn rheolaidd.

Yma mae'n werth nodi nad oes gan 50.7% o'r boblogaeth wledig gyfleusterau golchi dwylo sylfaenol, gan gynnwys sebon a dŵr (UNICEF a Data Banc y Byd). Yr un ffigur ar gyfer y boblogaeth drefol oedd 20.2% a thua 40.5 y cant ar gyfer y boblogaeth yn gyffredinol.

Nid yw'r awdur hwn yn ymwybodol o unrhyw adroddiad bod New Delhi wedi gwneud unrhyw ymdrech i wella'r sefyllfa hon yn unrhyw le yn India ers Ionawr 30.

Nid oes amheuaeth gan feddygon Indiaidd sy'n gweithio yn y rheng flaen bod India yn tangofnodi'n aruthrol ei hachosion coronafirws yn ogystal â marwolaethau. Fe wnaeth rhaglen News Hour y BBC gyfweld â dau feddyg (yn anfodlon rhoi eu henwau rhag ofn erledigaeth gan yr awdurdodau) ar Ebrill 14. Dywedodd y ddau ohonyn nhw, sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol ddinasoedd yn India, fod nifer fawr o gleifion yr oedd meddygon yn amau ​​eu bod wedi marw oherwydd COVID Cofnodir bod 19 yn marw o afiechydon anadlol acíwt. Dywedon nhw hefyd fod y broblem yn cael ei gwaethygu ymhellach oherwydd nad oedden nhw'n cael profi perthnasau'r cleifion marw hyn.

Tan-adrodd hefyd yn destun golygyddol yn The Financial Express ar Fawrth 31, 2020.

Mae fy ymholiadau fy hun nid yn unig wedi cadarnhau'r gwirionedd trist hwn a ddatgelwyd arno Awr Newyddion ond maent hefyd yn datgelu bod India yn dioddef o brinder adweithyddion cemegol sy'n angenrheidiol i gynnal profion COVID-19. At hynny, mae llawer o beiriannau yn rhy hen ac yn dueddol o chwalu'n aml ac nid ydynt yn cael eu gwasanaethu a'u hail-raddnodi'n rheolaidd.

Mae'n werth nodi yma bod llywodraeth Modi mewn a cyflwyniad i'r Goruchaf Lys Cyfaddefodd (y llys apex yn India) nad oedd ganddo'r gallu i gynnal mwy na 15000 o brofion COVID 19 y dydd a gofynnodd am orchymyn i'r labordai preifat eu cynnal yn rhad ac am gost.

At hynny, nid oes gan lawer o ysbytai cyhoeddus mewn trefi bach (gyda phoblogaeth o 100,000 neu lai) offer amddiffyn personol (PPT) hyd yn oed i weithwyr iechyd proffesiynol a chysylltiedig eu gwisgo. O ganlyniad, maent yn amharod i drin unrhyw un sy'n dangos arwyddion o haint COVID 19.

Cydnabyddir yn eang hefyd gan arbenigwyr rhyngwladol nad yw Llywodraeth Modi wedi gwneud bron cymaint o ymdrech i olrhain cyswllt ag y mae'n rhaid.

Yn absenoldeb set effeithiol o feddyginiaethau neu frechlyn, mae olrhain cyswllt yn hanfodol wrth ymladd haint COVID 19. Pan mai dim ond cyfran fach iawn o gleifion a amheuir (i beidio â siarad am bobl sydd wedi dod yn agos â nhw) sy'n cael eu profi yna ni ellir disgwyl i olrhain cyswllt gael unrhyw effaith amlwg.

Mor hwyr â dechrau mis Mawrth, nid oedd Llywodraeth Modi yn cynnal unrhyw wiriadau tymheredd hyd yn oed mewn unrhyw feysydd awyr rhyngwladol. Caeodd ei ofod awyr i gwmnïau hedfan rhyngwladol yn unig ar Fawrth 14 (chwe wythnos yn ddiweddarach nag y gwnaeth Awstralia).

Yn lle cymryd unrhyw gamau i gynnwys lledaeniad COVID-19, roedd Llywodraeth Modi yn brysur yn trefnu ralïau enfawr “Namaste Trump” i Arlywydd Trump yn fwy gwastad (roedd Trump eisiau i’w ralïau fod yn fwy na’r rhai a drefnwyd ar gyfer Obama) yn New Delhi ac Ahmadabad ( Gujarat). Roedd felly'n sicrhau trosglwyddiad cymunedol eang.

Ar ôl ymweliad Trump, aeth yn ôl at ei hen agendwm gwleidyddol ei hun: dwyshaodd ei ymdrechion i bardduo ac arestio’r protestwyr gan wrthwynebu ei Ddeddf Diwygio Dinasyddion (CAA). Roedd Llywodraeth Modi yn arbennig o anhapus bod y protestwyr hyn wedi denu sylw'r cyfryngau rhyngwladol yn ystod ymweliad Trump. Roedd angen eu cosbi.

Rhaid iddo fod yn amlwg o'r uchod bod Llywodraeth Modi wedi bod yn tramgwyddus iawn wrth gynnwys lledaeniad clefyd COVID 19 ac wedi caniatáu i'r gymuned drosglwyddo'r firws hwn.

Fodd bynnag, fel rhan o'i agendwm gwleidyddol i greu gelyniaeth rhwng Hindwiaid a Mwslemiaid, nid yw wedi atal New Delhi i bardduo cynulliad rhyngwladol o Fwslimiaid a fynychodd gynhadledd grefyddol yn New Delhi.

Nid oes amheuaeth bod arweinwyr crefyddol Mwslimaidd a oedd yn ymwneud â threfnu'r gynhadledd hon wedi ymddwyn yn fwyaf anghyfrifol a rhaid iddynt wynebu grym llawn y gyfraith.

A siarad yn gyffredinol, mae arweinwyr crefyddol Hindŵaidd a Mwslimaidd yn India yn adnabyddus am eu hagwedd obscurantist ac yn ôl. Yn yr un modd, mae rhai arweinwyr crefyddol Hindŵaidd wedi bod yn dweud hynny wrth eu dilynwyr yfed wrin buwch yn eu hinswleiddio rhag haint coronafirws. Gwyddys eu bod wedi trefnu partïon yfed wrin buwch. Mae angen cosbi'r arweinwyr Hindŵaidd hyn hefyd am ledaenu gwybodaeth ffug ac eirioli meddyginiaethau ffug a ffug.

Pan ddaeth yn amlwg i New Delhi fod y sefyllfa bellach wedi mynd allan o law, fe aeth Llywodraeth Modi i banig ac ar Fawrth 24 datganodd gloi i lawr ledled India 21 diwrnod heb unrhyw eithriadau ar ôl 3 awr o rybudd. Nid aeth unrhyw gynllunio i mewn iddo. Ni ddigwyddodd i unrhyw un yn y llywodraeth nad yw mwy na hanner poblogaeth India yn storio digon yn eu tai i'w para am 21 diwrnod.

Nid oedd yn credu bod cannoedd o filiynau o bobl yn India yn byw o dan y llinell dlodi nac yn ennill cyflog bob dydd. Sut fydden nhw'n bwydo eu hunain neu eu teuluoedd?

O ganlyniad i'r symudiad panig hwn, gwelsom ddelweddau trist, trallodus, echrydus o weithwyr mudol sownd yn ceisio cerdded adref (cymaint â 200-300 cilomedr mewn rhai achosion) heb unrhyw fynediad at fwyd, dŵr na chysgod. Credir bod 100 miliwn o weithwyr mudol sydd bellach yn sownd heb unrhyw waith ac yn methu â mynd adref.

Dim ond ar ôl ychydig ddyddiau o ddicter y creodd y delweddau hyn y cytunodd Llywodraeth Modi yn grintachlyd i wneud arwydd symbolaidd o gymorth i'r bobl hyn.

Yn dal ddim yn hyderus ei bod yn barod i wynebu'r her, mae Llywodraeth Modi wedi ymestyn y broses gloi i lawr 3 wythnos arall.

Ond mae'r cloi i lawr yn gohirio'r anochel yn unig.

Cyn cyhoeddi ei cham cyntaf o gloi i lawr, ymddengys nad yw Llywodraeth Modi wedi gwneud gwaith paratoi sylfaenol.

Er enghraifft, ar 4 Ebrill The Indian Express datgelu hynny rhwng Roedd 20,000 i 30,000 o beiriannau anadlu yn gorwedd yn gamweithredol ledled y wlad mewn amrywiol ysbytai am ddiffyg rhannau neu wasanaethu.

Mae'r cloi presennol wedi gwaethygu'r sefyllfa yn unig. Mae'r mwyafrif o aelwydydd yn India yn fawr (yn nifer y bobl), yn aml-genhedlaeth a heb fawr o le i fyw. O ganlyniad, mae unigolyn heintiedig ar yr aelwyd bellach wedi dod yn uwch-wasgarwr, gan heintio aelodau ei deulu a'i gymdogion ei hun.

O'r uchod, mae'n amlwg bod system iechyd cyhoeddus India mor wael a dadfeiliedig fel nad oes ganddi'r gallu i ymdopi â'r argyfwng hwn.

Pryd bynnag y bydd y cloi i lawr yn cael ei godi, bydd angen i Lywodraeth Modi gynnal profion dwys ac helaeth ac olrhain cyswllt (cynhwysyn anoddaf ond mwyaf angenrheidiol yr ymateb ôl-gloi) fel y gall ddarganfod cleifion asymptomatig yn ogystal â y rhai sy'n dangos symptomau er mwyn eu hynysu a darparu gofal meddygol digonol.

Dyma'r ddau faes lle mae Llywodraeth India ar ei gwannaf.

Bydd angen iddo hefyd addysgu perchnogion lleoedd fel canolfannau manwerthu, bwytai, temlau, mosgiau, ysgolion, prifysgolion, neuaddau sinema, trafnidiaeth gyhoeddus, ac ati, ar yr angen i gynnal pellter cymdeithasol. Rhaid i Lywodraeth Modi hefyd sicrhau y cymerir tymheredd unrhyw un sy'n mynd i mewn i eiddo cyhoeddus. Rhaid i gymhelliant elw mentrau preifat (bwytai, theatrau ffilm, ac ati) fod yn eilradd i gyfyngiant firws COVID 19.

A all biwrocratiaeth hollol lygredig, aneffeithlon heb unrhyw ymdeimlad o ddyletswydd ddinesig na chyfrifoldeb cymdeithasol gyflawni'r gamp hon?

Rhaid i lywodraeth Modi annog pob dinesydd (sydd â mynediad at ffôn clyfar) y dylai ef / hi lawrlwytho ap tebyg i'r un a ddatblygwyd gan Lywodraeth Singapore (mae ei god ar gael am ddim) a fydd yn nodi a yw person yn rhydd o firysau ac os wedi dod i gysylltiad â chludwr COVID-19.

At hynny, rhaid rhoi cod bar i bob dinesydd (ar gael ar ei ffôn clyfar) (fel y mae Llywodraeth Tsieineaidd wedi'i wneud yn Wuhan) sy'n nodi bod yr unigolyn hwn wedi'i brofi a'i fod yn rhydd o firysau.

Byddai'n annoeth hwyluso'r cloi cyn i'r camau hyn gael eu rhoi ar waith.

Bydd angen tawelu unrhyw leddfu cloi. Er enghraifft, os yw ysgol uwchradd yn agor ei drws yna dim ond ychydig o fyfyrwyr i bob ystafell ddosbarth y mae'n rhaid eu caniatáu yn y dechrau a rhaid cyflwyno'r holl bynciau hyd yn oed i'r nifer fach hon o fyfyrwyr yn raddol.

Os oes gan yr ymgeisydd mewn adeilad cyhoeddus dymheredd o fwy na 37.5 canradd yna mae'n rhaid rhoi gwybod iddo / iddi wrth awdurdodau priodol am wirio COVID 19. Bydd angen i bob adeilad cyhoeddus a swyddfa ddarparu glanweithwyr a chyfleusterau golchi dwylo digonol.

Yn y tymor hir, rhaid i India gyfarwyddo ei labordai firoleg a microbioleg i ddatblygu brechlyn effeithiol i COVID -19 fel y gellir brechu o leiaf 85-90% o'r boblogaeth.

Rhaid i'r UE, ar ei ran, fynnu bod yn rhaid i unrhyw dwristiaid neu fyfyriwr rhyngwladol sy'n dod i un o'i aelod-wledydd fod â thystysgrif COVID -19 am ddim fel nad yw'n cael ei gyfrwyo â chost unrhyw ofal meddygol y gallai fod ei angen arno neu gyda'r ddarpariaeth. cyfleusterau hunan ynysu.

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu llawer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog â: The Canberra Times, The Sydney Morning Herald, The Age (Melbourne), The Australian Financial Review, The Economic Times (India), The Business Standard (India), The Business Line (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Caller (UD)ac ati. Gellir cysylltu ag ef yn: [e-bost wedi'i warchod]

coronafirws

Mae deddfwyr o Ffrainc yn cymeradwyo bil i fynd i'r afael â'r bedwaredd don o coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Mae protestwyr yn mynychu gwrthdystiad a alwyd gan blaid genedlaetholgar Ffrainc 'Les Patriotes' (The Patriots) yn erbyn cyfyngiadau Ffrainc i frwydro yn erbyn yr achosion o glefyd y coronafirws (COVID-19), ar esplanade Droits de l'Homme (hawliau dynol) yn Sgwâr Trocadero yn Paris, Ffrainc, 24 Gorffennaf 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Cymeradwyodd senedd Ffrainc ddydd Llun (26 Gorffennaf) fil a fydd yn gwneud brechiadau COVID-19 yn orfodol i weithwyr iechyd yn ogystal â gofyn am basiad iechyd wedi'i gryfhau mewn amrywiaeth eang o leoliadau cymdeithasol wrth i Ffrainc frwydro â phedwaredd don o heintiau coronafirws, yn ysgrifennu Matthias Blamont, Reuters.

Mae ymwelwyr sy'n mynd i amgueddfeydd, sinemâu neu byllau nofio yn Ffrainc eisoes yn cael eu gwrthod os na allant gynhyrchu tocyn sy'n dangos eu bod wedi cael eu brechu yn erbyn COVID-19 neu eu bod wedi cael prawf negyddol yn ddiweddar. Mae angen y tocyn ar gyfer gwyliau ar raddfa fawr neu i fynd i glybiau.

O ddechrau mis Awst, bydd angen y tocyn ymhellach i fynd i mewn i fwytai a bariau ac ar gyfer teithiau pellter hir ar drenau ac awyrennau.

Disgwylir i'r mesurau a gynhwysir yn y bil ddod i ben ar Dachwedd 15. Bydd angen golau gwyrdd terfynol gan y llys cyfansoddiadol, prif awdurdodaeth y genedl, cyn y gall y gyfraith ddod i rym.

O tua 4,000 o achosion newydd y dydd ar ddechrau mis Gorffennaf, mae heintiau dyddiol yn Ffrainc wedi cynyddu’n raddol, gan frig 22,000 yr wythnos diwethaf, gydag ysbytai hefyd ar gynnydd.

Fel llawer o wledydd eraill ledled Ewrop, mae Ffrainc yn delio â'r amrywiad Delta heintus iawn, a nodwyd gyntaf yn India, sy'n bygwth ymestyn yr adferiad economaidd pandemig a derail.

Mae awdurdodau yn cynyddu eu hymdrechion i hwyluso brechu torfol ac maent yn cynyddu allgymorth i'r rhai nad ydynt wedi gwneud apwyntiadau.

O ddydd Sul ymlaen, roedd 49.3% o boblogaeth 67 miliwn Ffrainc wedi derbyn dau ddos ​​- neu un ergyd sengl - o frechlyn COVID-19, yn dal ymhell o unrhyw drothwy y mae rhai arbenigwyr yn dweud a allai helpu i ffrwyno trosglwyddiad COVID-19 i raddau helaeth, mecanwaith o'r enw " imiwnedd cenfaint. "

Dywedodd arbenigwyr o Institut Pasteur y wlad yn gynharach eleni y gellid rhagweld lleddfu cyfyngiadau yn y wlad yn llwyr heb adfywiad epidemig pe bai mwy na 90% o oedolion yn derbyn brechlyn.

Parhau Darllen

coronafirws

Sut mae'r amrywiad Delta yn defnyddio rhagdybiaethau am y coronafirws

cyhoeddwyd

on

By

Mae llanc yn derbyn brechiad yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu symudol, wrth i Israel barhau i ymladd yn erbyn lledaeniad yr amrywiad Delta, yn Tel Aviv, Israel Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Ammar Awad / File Photo
Mae staff yr ysbyty yn gwneud pelydr-X o ysgyfaint claf sy'n dioddef o'r clefyd coronafirws (COVID-19) yn Hospital del Mar, lle mae ward ychwanegol wedi'i hagor i ddelio â chynnydd mewn cleifion coronafirws yn Barcelona, ​​Sbaen Gorffennaf 15, 2021. REUTERS / Nacho Doce / Llun Ffeil

Yr amrywiad Delta yw'r fersiwn gyflymaf, fwyaf ffit a mwyaf arswydus o'r coronafirws sy'n achosi COVID-19 y mae'r byd wedi dod ar ei draws, ac mae'n rhagdybiaethau sy'n aros am y clefyd hyd yn oed wrth i genhedloedd lacio cyfyngiadau ac agor eu heconomïau, yn ôl firolegwyr ac epidemiolegwyr, ysgrifennu Julie Steenhuysen, Alistair Smout a Ari Rabinovitch.

Mae amddiffyniad brechlyn yn parhau i fod yn gryf iawn yn erbyn heintiau difrifol ac ysbytai a achosir gan unrhyw fersiwn o'r coronafirws, a'r rhai sydd fwyaf mewn perygl yw'r rhai sydd heb eu brechu o hyd, yn ôl cyfweliadau â 10 o arbenigwyr blaenllaw COVID-19.

Y prif bryder am yr amrywiad Delta, a nodwyd gyntaf yn India, yw nad yw'n gwneud pobl yn sâl, ond ei fod yn lledaenu'n llawer haws o berson i berson, gan gynyddu heintiau ac ysbytai ymhlith y rhai sydd heb eu brechu.

Mae tystiolaeth hefyd yn cynyddu ei fod yn gallu heintio pobl sydd wedi'u brechu'n llawn ar gyfradd uwch na fersiynau blaenorol, a chodwyd pryderon y gallent hyd yn oed ledaenu'r firws, meddai'r arbenigwyr hyn.

"Y risg fwyaf i'r byd ar hyn o bryd yn syml yw Delta," meddai'r microbiolegydd Sharon Peacock, sy'n rhedeg ymdrechion Prydain i roi genomau amrywiadau coronafirws mewn trefn, gan ei alw'n "amrywiad mwyaf ffit a chyflymaf eto."

Mae firysau yn esblygu'n gyson trwy dreiglo, gydag amrywiadau newydd yn codi. Weithiau mae'r rhain yn fwy peryglus na'r gwreiddiol.

Hyd nes y bydd mwy o ddata ar drosglwyddo amrywiadau Delta, dywed arbenigwyr afiechyd y gallai fod angen masgiau, pellhau cymdeithasol a mesurau eraill a neilltuwyd mewn gwledydd sydd ag ymgyrchoedd brechu eang eto.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr ddydd Gwener, allan o gyfanswm o 3,692 o bobl yn yr ysbyty ym Mhrydain gyda’r amrywiad Delta, roedd 58.3% heb eu brechu a 22.8% wedi’u brechu’n llawn.

Yn Singapore, lle Delta yw'r amrywiad mwyaf cyffredin, adroddodd swyddogion y llywodraeth ddydd Gwener (23 Gorffennaf) bod tri chwarter ei achosion coronafirws wedi digwydd ymhlith unigolion wedi'u brechu, er nad oedd yr un ohonynt yn ddifrifol wael.

Mae swyddogion iechyd Israel wedi dweud bod 60% o achosion COVID cyfredol yn yr ysbyty mewn pobl sydd wedi'u brechu. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n 60 oed neu'n hŷn ac yn aml mae ganddyn nhw broblemau iechyd sylfaenol.

Yn yr Unol Daleithiau, sydd wedi profi mwy o achosion a marwolaethau COVID-19 nag unrhyw wlad arall, mae'r amrywiad Delta yn cynrychioli tua 83% o heintiau newydd. Hyd yn hyn, mae pobl sydd heb eu brechu yn cynrychioli bron i 97% o achosion difrifol.

"Mae'r rhith bob amser bod bwled hud a fydd yn datrys ein holl broblemau. Mae'r coronafirws yn dysgu gwers inni," meddai Nadav Davidovitch, cyfarwyddwr ysgol iechyd cyhoeddus Prifysgol Ben Gurion yn Israel.

Mae'r Pfizer Inc. (PFE.N)Ymddangosodd brechlyn BioNTech, un o'r rhai mwyaf effeithiol yn erbyn COVID-19 hyd yma, dim ond 41% yn effeithiol wrth atal heintiau symptomatig yn Israel dros y mis diwethaf wrth i'r amrywiad Delta ledu, yn ôl data llywodraeth Israel. Dywedodd arbenigwyr Israel fod angen mwy o ddadansoddiad ar y wybodaeth hon cyn y gellir dod i gasgliadau.

"Mae'r amddiffyniad i'r unigolyn yn gryf iawn; mae'r amddiffyniad rhag heintio eraill yn sylweddol is," meddai Davidovitch.

Canfu astudiaeth yn Tsieina fod pobl sydd wedi’u heintio â’r amrywiad Delta yn cario 1,000 gwaith yn fwy o firws yn eu trwynau o gymharu â’r straen Wuhan hynafol a nodwyd gyntaf yn y ddinas Tsieineaidd honno yn 2019.

"Efallai y byddwch chi mewn gwirionedd yn ysgarthu mwy o firws a dyna pam ei fod yn fwy trosglwyddadwy. Mae hynny'n dal i gael ei ymchwilio," meddai Peacock.

Nododd y firolegydd Shane Crotty o Sefydliad Imiwnoleg La Jolla yn San Diego fod Delta 50% yn fwy heintus na'r amrywiad Alpha a ganfuwyd gyntaf yn y DU.

"Mae'n fwy na phob firws arall oherwydd ei fod yn lledaenu cymaint yn fwy effeithlon," ychwanegodd Crotty.

Nododd yr arbenigwr genomeg Eric Topol, cyfarwyddwr Sefydliad Cyfieithu Ymchwil Scripps yn La Jolla, California, fod gan heintiau Delta gyfnod deori byrrach a swm llawer uwch o ronynnau firaol.

"Dyna pam mae'r brechlynnau'n mynd i gael eu herio. Mae'n rhaid i'r bobl sy'n cael eu brechu fod yn arbennig o ofalus. Mae hwn yn un anodd," meddai Topol.

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r amrywiad Delta wedi cyrraedd bod cymaint o Americanwyr - wedi'u brechu a pheidio - wedi rhoi'r gorau i wisgo masgiau dan do.

"Mae'n whammy dwbl," meddai Topol. "Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw llacio cyfyngiadau pan rydych chi'n wynebu'r fersiwn fwyaf arswydus o'r firws eto."

Efallai bod datblygu brechlynnau hynod effeithiol wedi arwain llawer o bobl i gredu nad oedd COVID-19 wedi rhoi fawr o fygythiad iddynt ar ôl eu brechu.

"Pan ddatblygwyd y brechlynnau gyntaf, nid oedd neb yn meddwl eu bod yn mynd i atal haint," meddai Carlos del Rio, athro meddygaeth ac epidemioleg clefyd heintus ym Mhrifysgol Emory yn Atlanta. Y nod bob amser oedd atal afiechyd a marwolaeth ddifrifol, ychwanegodd del Rio.

Roedd y brechlynnau mor effeithiol, fodd bynnag, fel bod arwyddion bod y brechlynnau hefyd yn atal trosglwyddo yn erbyn amrywiadau coronafirws blaenorol.

"Fe gawson ni ein difetha," meddai del Rio.

Dywedodd Dr. Monica Gandhi, meddyg clefydau heintus ym Mhrifysgol California, San Francisco, "Mae pobl mor siomedig ar hyn o bryd nad ydyn nhw 100% yn cael eu hamddiffyn rhag datblygiadau ysgafn" - yn cael eu heintio er eu bod wedi cael eu brechu.

Ond, ychwanegodd Gandhi, mae'r ffaith bod bron pob Americanwr sydd yn yr ysbyty â COVID-19 ar hyn o bryd heb eu brechu "yn effeithiolrwydd eithaf syfrdanol".

Parhau Darllen

coronafirws

Brechu'r byd: 'Tîm Ewrop' i rannu mwy na 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 gyda gwledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd 2021

cyhoeddwyd

on

Mae sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 diogel a fforddiadwy ledled y byd, ac yn arbennig ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig, yn flaenoriaeth i'r Undeb Ewropeaidd.

Yn y Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang yn Rhufain, ar 21 Mai 2021, cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen y byddai 'Tîm Ewrop' yn rhannu o leiaf 100 miliwn dos â gwledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd 2021, yn bennaf trwy COVAX, ein partner wrth frechu'r byd.

Mae Tîm Ewrop (yr UE, ei sefydliadau a phob un o'r 27 aelod-wladwriaeth) ar y trywydd iawn i ragori ar y nod cychwynnol hwn, a rhagwelir y bydd 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 yn cael eu rhannu gyda'r gwledydd sydd eu hangen fwyaf, erbyn diwedd 2021.

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Mae Tîm Ewrop yn cymryd ei gyfrifoldeb i helpu’r byd i ymladd y firws, ym mhobman. Mae brechu yn allweddol - dyna pam ei bod yn hanfodol sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i wledydd ledled y byd. Byddwn yn rhannu mwy na 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 gyda gwledydd incwm isel a chanolig erbyn diwedd eleni. ”

Bydd y mwy na 200 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 a gyflawnwyd gan Dîm Ewrop yn cyrraedd eu gwledydd cyrchfan, yn bennaf trwy COVAX, erbyn diwedd eleni.

Hyd yn hyn mae COVAX wedi cyflwyno 122 miliwn dos i 136 o wledydd.

Ochr yn ochr, mae Tîm Ewrop wedi lansio menter ar weithgynhyrchu a mynediad at frechlynnau, meddyginiaethau a thechnolegau iechyd yn Affrica.

Bydd y fenter yn helpu i greu'r amodau cywir ar gyfer gweithgynhyrchu brechlynnau lleol yn Affrica, gyda € 1 biliwn o gyllideb yr UE a sefydliadau cyllid datblygu Ewropeaidd fel Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn gefn iddynt.

Ar 9 Gorffennaf, cytunodd Tîm Ewrop i gefnogi buddsoddiad ar raddfa fawr mewn cynhyrchu brechlyn gan yr Institut Pasteur yn Dakar, ochr yn ochr â mesurau cymorth eraill. Bydd y ffatri weithgynhyrchu newydd yn lleihau dibyniaeth Affrica o 99% ar fewnforion brechlyn ac yn cryfhau gwytnwch pandemig yn y cyfandir yn y dyfodol.

Cefndir

Yr UE fu'r grym y tu ôl i'r Ymateb Byd-eang Coronavirus a chreu'r ACT-Cyflymydd, cyfleuster y byd ar gyfer mynediad at frechlynnau, diagnosteg a thriniaethau COVID-19.

Gan fod angen amser a buddsoddiadau ar y mwyafrif o wledydd incwm isel a chanolig i adeiladu eu galluoedd gweithgynhyrchu eu hunain, yr ymateb uniongyrchol a mwyaf effeithiol o hyd yw rhannu brechlyn.

Cynullwyd yr Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang gan yr Arlywydd von der Leyen a Phrif Weinidog yr Eidal Mario Draghi ar 21 Mai 2021. Roedd yr uwchgynhadledd G20 gyntaf hon ar iechyd yn nodi dechrau pennod newydd mewn polisi iechyd byd-eang.

Ymrwymodd arweinwyr y byd i amlochrogiaeth, cydweithredu byd-eang ym maes iechyd ac i gynyddu galluoedd gweithgynhyrchu brechlyn ledled y byd, i wneud y pandemig hwn yn bandemig olaf.

Mwy o wybodaeth

Ymateb Byd-eang Coronavirus

Uwchgynhadledd Iechyd Byd-eang

Menter Affrica

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd