Cysylltu â ni

coronafirws

#Coronavirus - Mae Pacistan yn gosod segur firws i weithio yn plannu coed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fel 'ysgogiad gwyrdd', mae Pacistan wedi gosod y seibiant i weithio plannu coed. Mae’r rhaglen wedi creu mwy na 63,600 o swyddi, yn ôl swyddogion y llywodraeth. Cafodd yr ymgyrch 10 Billion Trees ei hatal i ddechrau fel rhan o orchmynion pellhau cymdeithasol, yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Pan gollodd y gweithiwr adeiladu Abdul Rahman ei swydd i gloi coronafirws Pacistan, roedd ei ddewisiadau'n edrych yn llwm: troi at gardota ar y strydoedd neu adael i'w deulu fynd eisiau bwyd. Ond mae'r llywodraeth bellach wedi rhoi gwell opsiwn iddo: Ymunwch â degau o filoedd o labrwyr di-waith eraill i blannu biliynau o goed ledled y wlad i ddelio â bygythiadau newid hinsawdd.

Ers i Bacistan gloi i lawr gan ddechrau 23 Mawrth i geisio atal lledaeniad COVID-19, mae gweithwyr dydd di-waith wedi cael swyddi newydd fel “gweithwyr y jyngl,” gan blannu glasbrennau fel rhan o raglen Tsunami 10 Biliwn y wlad. Mae ymdrechion “ysgogiad gwyrdd” o’r fath yn enghraifft o sut y gallai cronfeydd sy’n anelu at helpu teuluoedd a chadw’r economi i redeg yn ystod cau pandemig hefyd helpu cenhedloedd i baratoi ar gyfer y bygythiad mawr nesaf: newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

“Oherwydd coronafirws, mae’r dinasoedd i gyd wedi cau a does dim gwaith. Ni allai’r mwyafrif ohonom ni wagers dyddiol ennill bywoliaeth, ”meddai Rahman, un o drigolion ardal Rawalpindi yn nhalaith Punjab, wrth Sefydliad Thomson Reuters.

Erbyn hyn mae'n gwneud 500 rupees ($ 3) y dydd yn plannu coed - tua hanner yr hyn y gallai fod wedi'i wneud ar ddiwrnod da, ond digon i fynd heibio. “Bellach mae gan bob un ohonom ffordd o ennill cyflogau dyddiol eto i fwydo ein teuluoedd,” meddai.

Nod y rhaglen uchelgeisiol ar gyfer plannu coed, a lansiodd y Prif Weinidog Imran Khan yn 2018, yw gwrthsefyll y tymereddau cynyddol, llifogydd, sychder a thywydd eithafol arall yn y wlad y mae gwyddonwyr yn eu cysylltu â newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Risgiau mawr

Roedd Mynegai Risg Hinsawdd Byd-eang 2020, a gyhoeddwyd gan felin drafod Germanwatch, yn safle Pacistan yn bumed ar restr o'r gwledydd yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan wres planedol dros y ddau ddegawd diwethaf - er bod cenedl De Asia yn cyfrannu dim ond cyfran fach o nwyon tŷ gwydr byd-eang. Fel y coronafirws. tarodd pandemig Pacistan, ataliwyd yr ymgyrch 10 Biliwn Coed i ddechrau fel rhan o orchmynion pellhau cymdeithasol a roddwyd ar waith i arafu lledaeniad y firws, sydd wedi heintio dros 13,900 o bobl ym Mhacistan, yn ôl cyfrif Reuters. Ond yn gynharach y mis hwn, fe wnaeth y rhoddodd y prif weinidog eithriad i ganiatáu i'r asiantaeth goedwigaeth ailgychwyn y rhaglen a chreu mwy na 63,600 o swyddi, yn ôl swyddogion y llywodraeth. Er bod llawer o'r wlad yn dal i arsylwi gorchmynion aros gartref, mae'r heddlu lleol ac awdurdodau dosbarth wedi cael gwybod tryciau dylid caniatáu cludo coed cludo a chaniatáu i bentrefwyr adael eu cartrefi i weithio gyda'r prosiect.

Canfu asesiad diweddar gan Sefydliad Economeg Datblygu Pacistan, oherwydd y cloi, y gallai hyd at 19 miliwn o bobl gael eu diswyddo, bron i 70% ohonynt yn nhalaith Punjab.

Dywedodd Abdul Muqeet Khan, prif warchodwr coedwigoedd ardal Rawalpindi, wrth Sefydliad Thomson Reuters fod y prosiect plannu ar ei anterth. ”

Mae llawer o’r gwaith yn digwydd ar 15,000 erw (6,000 hectar) o dir ger y brifddinas Islamabad, meddai, yn ogystal ag ar ddarnau eraill o dir coedwig sy’n eiddo i’r wladwriaeth ledled y wlad.

Eleni mae'r rhaglen yn cyflogi triphlyg nifer y gweithwyr a wnaeth yn ei flwyddyn gyntaf, meddai Malik Amin Aslam, cynghorydd newid hinsawdd i'r prif weinidog.

Mae llawer o’r swyddi newydd yn cael eu creu mewn ardaloedd gwledig, meddai, gyda ffocws ar logi menywod a gweithwyr dyddiol di-waith - pobl ifanc yn bennaf - a oedd yn mudo adref o ddinasoedd dan glo.

Mae'r gwaith, sy'n talu rhwng 500 rupees ac 800 rupees y dydd, yn cynnwys sefydlu meithrinfeydd, plannu glasbrennau, a gwasanaethu fel gwarchodwyr amddiffyn coedwigoedd neu ddiffoddwyr tân coedwig, meddai.

Dywedwyd wrth yr holl weithwyr i wisgo masgiau a chynnal y ddau fetr (chwe troedfedd) o bellter cymdeithasol rhyngddynt, ychwanegodd.

“Fe roddodd yr argyfwng trasig hwn gyfle ac fe wnaethon ni fachu arno,” meddai Aslam wrth Sefydliad Thomson Reuters mewn cyfweliad ffôn.

“Mae meithrin natur wedi dod i achub economaidd miloedd o bobl.”

Cymorth estynedig
Yn ôl Germanwatch, adroddodd Pacistan fwy na 150 o ddigwyddiadau tywydd eithafol rhwng 1999 a 2018 - o lifogydd i donnau gwres - gyda chyfanswm colledion o $ 3.8 biliwn.

Mae amgylcheddwyr wedi gwthio ailgoedwigo ers amser maith fel ffordd i helpu, gan ddweud bod coedwigoedd yn helpu i atal llifogydd, sefydlogi glawiad, darparu lleoedd cŵl, amsugno allyriadau carbon deuocsid sy'n trapio gwres ac amddiffyn bioamrywiaeth.

Yn ôl y grŵp gwyrdd WWF, mae Pacistan yn wlad “goedwig dlawd” lle mae coed yn gorchuddio llai na 6% o gyfanswm yr arwynebedd.

Bob blwyddyn mae miloedd o hectar o goedwig yn cael eu dinistrio, yn bennaf o ganlyniad i logio anghynaliadwy a chlirio tir ar gyfer ffermio ar raddfa fach, meddai'r grŵp ar ei wefan.

Gyda 7.5 biliwn rupees ($ 46 miliwn) mewn cyllid, nod y prosiect 10 Billion Trees yw cynyddu llwyddiant Tsunami Billion Tree cynharach yn nhalaith Khyber Pakhtunkhwa ym Mhacistan, lle mae'r llywodraeth wedi bod yn plannu coed ers 2014.

Mae tua 30 miliwn o lasbrennau cynhenid ​​wedi cael eu plannu yn Punjab ers dechrau'r Tsunami 10 Biliwn Coed - gan gynnwys mwyar Mair, acacia a moringa - meddai Shahid Rashid Awan, cyfarwyddwr prosiect talaith Punjab.

Eleni, mae'r prosiect yn gobeithio taro 50 miliwn o goed, meddai.

Mae'r tymor plannu fel arfer yn dod i ben ym mis Mai, nododd Awan, ond mae trefnwyr rhaglenni yn bwriadu ymestyn y fenter i ddiwedd mis Mehefin, er mwyn cadw gweithwyr yn gyflogedig am gyfnod hirach.

“Gallwn amsugno’r holl labrwyr a gweithwyr di-waith sydd wedi ffoi o’r dinasoedd ac wedi dychwelyd i’w pentrefi yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae hwn yn waith di-grefft, ”meddai.

Yn gwella gydag urddas 
Dywedodd Rab Nawaz, o WWF-Pakistan, fod symudiad y llywodraeth yn “syniad da iawn i greu swyddi gwyrdd a chael pobl i gael eu cyflogi.”

Ond rhybuddiodd mai dim ond un offeryn yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd yw plannu coed, gan ddweud bod angen buddsoddi hefyd i wella gallu ffermwyr a thrigolion y ddinas i addasu i effeithiau planed boethach.

“Dylai’r llywodraeth fod yn ddetholus iawn ar sut mae’n gwario arian, a chanolbwyntio ar wytnwch,” anogodd. Ar gyfer Aslam, mae’r fenter swyddi gwyrdd yn ffordd i helpu gweithwyr Pacistan i wella o argyfwng coronafirws “gydag urddas ac osgoi taflenni”.

“Mae hyn wedi dysgu’r wers werthfawr inni, pan fyddwch yn buddsoddi mewn natur, nid yn unig yn eich talu’n ôl, ond hefyd yn eich achub mewn sefyllfa economaidd dan straen,” meddai.

coronafirws

Mae Japan yn rhybuddio am ymlediad digynsail COVID wrth i achosion Tokyo gyrraedd record newydd

cyhoeddwyd

on

By

JRhybuddiodd apan ddydd Mercher (4 Awst) fod heintiau coronafirws yn ymchwyddo ar gyflymder digynsail wrth i achosion newydd gyrraedd y lefel uchaf erioed yn Tokyo, gan gysgodi'r Gemau Olympaidd ac ychwanegu at amheuon ynghylch y modd yr ymdriniodd y llywodraeth â'r pandemig, yn ysgrifennu Leika Kihara.

Roedd yr amrywiad Delta yn arwain at ledaeniad o heintiau "nas gwelwyd yn y gorffennol", meddai'r Gweinidog Iechyd, Norihisa Tamura, wrth iddo amddiffyn polisi newydd o ofyn i gleifion â symptomau mwynach ynysu gartref yn hytrach na mynd i'r ysbyty.

"Mae'r pandemig wedi dechrau ar gyfnod newydd ... Oni bai bod gennym ni ddigon o welyau, allwn ni ddim dod â phobl i'r ysbyty. Rydyn ni'n gweithredu'n rhagdybiol yn hyn o beth," meddai Tamura wrth y senedd.

hysbyseb

Ond arwyddodd y siawns o gyflwyno'r polisi yn ôl, gan fod y penderfyniad i ofyn i rai pobl sâl aros gartref wedi tynnu beirniadaeth gan arbenigwyr meddygol fel rhoi bywydau mewn perygl.

"Os nad yw pethau'n troi allan fel rydyn ni'n ei ddisgwyl, gallwn ni gyflwyno'r polisi yn ôl," meddai Tamura, roedd ychwanegu'r newid polisi yn gam i ddelio â lledaeniad annisgwyl o gyflym yr amrywiad newydd.

Mae Japan wedi gweld cynnydd sydyn mewn achosion coronafirws. Adroddodd Tokyo y nifer uchaf erioed o 4,166 o achosion newydd ddydd Mercher.

hysbyseb

Dywedodd y Prif Weinidog Yoshihide Suga ddydd Llun mai dim ond cleifion COVID-19 a oedd yn ddifrifol wael a’r rhai sydd mewn perygl o ddod felly fyddai’n cael eu cadw yn yr ysbyty, tra bod eraill yn ynysu gartref, gallai newid mewn polisi, rhywfaint o ofn arwain at gynnydd mewn marwolaethau. Darllen mwy.

Mae swyddogion y Blaid Ddemocrataidd Ryddfrydol sy’n rheoli wedi cytuno i geisio tynnu’r polisi yn ôl, adroddodd asiantaeth newyddion Jiji ddydd Mercher, gan ymuno â galwadau tebyg a wnaed gan wneuthurwyr deddfau’r wrthblaid.

Mae'r frwydr yn rhwystr arall i Suga, sydd wedi gweld cefnogaeth yn mentro dros y modd yr ymdriniodd â'r pandemig cyn etholiadau cyffredinol i'w gynnal eleni.

Mae arolygon barn wedi dangos bod llawer o bobl o Japan yn gwrthwynebu cynnal y Gemau Olympaidd tra bod y wlad wedi llusgo mewn ymdrechion i gynnwys y pandemig a brechu'r boblogaeth.

Mae trefnwyr Suga a Gemau Olympaidd wedi dweud nad oes cysylltiad rhwng Gorffennaf 23-Awst. 8 Gemau a'r pigyn mewn achosion.

Ond dywedodd y prif gynghorydd meddygol Shigeru Omi y gallai’r senedd sy’n cynnal y Gemau fod wedi effeithio ar deimlad y cyhoedd ac wedi erydu effaith ceisiadau’r llywodraeth i bobl aros adref.

Fe allai gorfodi cyflwr o argyfwng ledled y wlad fod yn opsiwn i ddelio â’r pandemig, meddai. Mae cyflyrau brys eisoes ar waith mewn sawl prefectures, yn ogystal â Tokyo.

"Mae arweinwyr gwleidyddol yn anfon negeseuon i'r cyhoedd o ddifrif ond mae'n debyg nad ydyn nhw mor gryf a chyson â'r gobaith," meddai Omi. "Rydyn ni'n gweld clystyrau COVID-19 yn dod i'r amlwg yn ehangach gan gynnwys mewn ysgolion a swyddfeydd," meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ceiswyr haul yn mwynhau 'workcation' haf Ewropeaidd cyn dychwelyd i'r swyddfa

cyhoeddwyd

on

By

Mae Olga Paul, dyn 34 oed o'r Almaen, yn gweithio o bell o Las Palmas De Gran Canaria, yng nghanol yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), yn Gran Canaria, Sbaen Gorffennaf 23, 2021. Llun wedi'i dynnu Gorffennaf 23, 2021. REUTERS / Borja Suarez
Mae Olga Paul, dyn 34 oed o'r Almaen yn gweithio o bell o Las Palmas De Gran Canaria, yng nghanol yr achosion o glefyd coronafirws (COVID-19), yn Gran Canaria, Sbaen Gorffennaf 23, 2021. Llun wedi'i dynnu Gorffennaf 23, 2021. REUTERS / Borja Suarez

Wedi'i dynnu gan yr haul, y môr a Wi-Fi cyflym, mae gweithwyr anghysbell yn cydgyfarfod ar ynysoedd mwyaf deheuol Ewrop i roi cynnig ar "weithio" cyn i gyflogwyr eu harchebu yn ôl i'r swyddfa, gan roi hwb i'w groesawu i fusnesau twristiaeth cytew, ysgrifennu Clara-laeila Laudette a Corina Pons.

Daeth Olga Paul, 34, i ynys Gran Canaria yn Sbaen ym mis Mai i weithio o bell am y tro cyntaf, ar ôl i fisoedd pandemig hir gydweithredu yn ei fflat ym Munich, lle mae hi'n ddadansoddwr busnes ar gyfer un o wneuthurwyr ceir mwyaf yr Almaen.

"Rwy'n credu fy mod i'n fwy cynhyrchiol nawr," meddai, wrth fy modd gyda'r olygfa o'r môr o'i tho, lle mae'n mynd am seibiannau. "Gallaf ganolbwyntio ar fy ngwaith ac archwilio'r ynysoedd ar y penwythnosau ... mae'n teimlo'n wych."

hysbyseb

Mae cyfuno cyrchfannau gwyliau â gwaith o bell yn duedd gynyddol yn archipelagos mwyaf heulog Sbaen a Phortiwgal, wrth i waharddiadau teithio leddfu ac mae'r diwydiant twristiaeth llwgu yn cynnig arosiadau gostyngedig a lleoedd gwaith pwrpasol.

"Yn sicr rydym wedi gweld twf yn y categori 'Nomadiaid Digidol', (sydd) wedi bod yn bwysig i'r sector twristiaeth yn ystod y pandemig ers iddo gyfrannu at arosiadau tymor hir ac economïau lleol," meddai Jennifer Iduh, pennaeth ymchwil yn y Corff twristiaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r gweithwyr anghysbell yn cofrestru fel twristiaid, gan eu gwneud yn anodd eu meintioli, ond mae tystiolaeth o'u presenoldeb yn hollbresennol, o fannau cydweithredu newydd yn egino i sticeri sy'n hysbysebu Wi-Fi pwerus, rhad ac am ddim mewn llawer o fwytai, caffis a bariau.

hysbyseb

Fodd bynnag, rhyddhad bach yw'r mewnlifiad i'r ynysoedd sy'n ddibynnol ar dwristiaeth: dim ond traean o'r 10 miliwn a gyrhaeddodd hanner cyntaf Sbaen yn yr un cyfnod o 2019.

Yn dal i fod, dywedodd cymdeithasau lleol yn yr Ynysoedd Dedwydd neu Madeira ym Mhortiwgal fod nifer y bobl sy'n dod i'r gwaith wedi cynyddu o bell, hyd yn oed yn y tymor brig drutach.

Roedd gwefan "Rhestr Nomad" yn cyfrif ynys Dedwydd Tenerife ymhlith y 10 cyrchfan a dyfodd gyflymaf ar gyfer teleweithio yn ystod saith mis cyntaf 2021, ar ôl i'r duedd gychwyn y llynedd.

"Erbyn (yr haf diwethaf), roeddwn i'n gallu gweld mwy a mwy o bobl yn dechrau dod, nid ar gyfer gwyliau neu'n byw'n barhaol ond i weithio am chwe wythnos, dau fis, tri mis," meddai Nele Boesmans, brodor o Wlad Belg sy'n byw yn Fuerteventura, yr ail fwyaf yr Ynysoedd Dedwydd.

Mae aelodaeth o grŵp Facebook "Digital Nomads Fuerteventura" Boesmans yn rhedeg yn ystod y pandemig.

Dywedodd cwmnïau hedfan a gwefannau rhentu bod archebion o dir mawr Ewrop, a gododd yr haf diwethaf, yn saethu i fyny nawr.

Roedd hediadau i’r Ynysoedd Dedwydd i fyny 88% rhwng Ebrill a Gorffennaf eleni yn erbyn yr un cyfnod yn 2020, meddai’r cludwr cost isel Ryanair, tra bod archebion ar gyfer Tenerife wedi dyblu.

Dylai'r duedd barhau, meddai llefarydd ar ran Ryanair, gan nodi bod gwerthiant tocynnau unffordd i'r Canaries ym mis Mehefin 32% i fyny ar fis Mai a 74% i fyny ar Fehefin 2020.

Tyfodd ceisiadau rhent am dros 15 diwrnod yn ynysoedd y Dedwydd, Balearig a Madeira 51% yr haf diwethaf, yn ôl porth eiddo Idealista, a fyddai’n rhagweld y byddai archebion yn cadw’r cyflymder yn 2021.

"Rwy'n eu galw'n nomadiaid corfforaethol," meddai Ignacio Rodriguez, sy'n llywyddu cymdeithas o fannau cydweithredu yn yr Ynysoedd Dedwydd ac a welodd ffyniant arbennig mewn teleweithwyr dros dro, y mwyafrif o Ffrainc.

Mae tua 8,000 o weithwyr anghysbell wedi dod yn hanner cyntaf eleni, amcangyfrifodd swyddfa dwristiaeth y Canaries, a disgwylir 30,000 ychwanegol yn y 5 mlynedd nesaf.

Yn Madeira, creodd awdurdodau swyddfa i gynghori gweithwyr o bell, gan ddisgwyl 500 o geisiadau - ond derbyn 8,000 ers mis Chwefror.

"Doedd rheolwyr gwestai ddim yn gwybod am weithwyr o bell ond nawr mae'r gair mor gyffredin iddyn nhw," meddai Micaela Vieira, rheolwr prosiect "Digital Nomad" Madeira.

Yng ngogledd gwyntog Fuerteventura, cynhaliodd y cyngor lleol La Oliva ymgyrch mor effeithiol nes i bentref pysgota bach El Cotillo dderbyn digon o weithwyr anghysbell i gyfiawnhau gofod cydweithredu newydd o'r enw COCO.

Creodd y syrffiwr Eidalaidd-Colombia Matteo Leoni COCO ar ôl sylwi ar fewnlifiad twristiaeth na welodd ef na phobl leol araf El Cotillo erioed.

"Roedden nhw'n bobl 25-45 oed, yn gweithio o bell, yn dod o Madrid, Paris, Rhufain, Milan, a oedd wedi meddwl, 'Beth am weithio yn rhywle cynhesach?," Meddai Leoni. "Yn y Canaries, mae cymaint o le fel bod pellter cymdeithasol yn cael ei roi."

Bydd COCO yn agor ganol mis Medi, gyda Leoni yn gobeithio y bydd 8-10 o danysgrifwyr parhaol yn mwynhau ei barthau ymlacio, gardd, caffi a chabanau ynysig acwstig.

Lansiodd y cwmni hedfan Sbaenaidd Iberia ostyngiad o 10% ar gyfer y rhai sy'n awyddus i wneud y mwyaf o fisoedd olaf posibl gweithio o bell o glwyd dros dro yn yr Ynysoedd Dedwydd.

Mae cadwyni gwestai Melia a Vincci yn cynnig bargeinion pecyn gostyngedig i weithwyr anghysbell sy'n edrych i aros sawl wythnos, gydag ymgyrch Melia o'r enw "Work in Heaven."

"Ers i gyflwr argyfwng (Sbaen) ddod i ben a dechrau symudedd rhwng rhanbarthau, mae galw mawr am y gwasanaeth," meddai Vincci mewn e-bost.

Neidiodd Croatia a Gwlad Groeg ar y bandwagon hefyd, gan ddatblygu fisâu arbennig ar gyfer gweithwyr anghysbell â seren haul, gyda Croatia yn ystyried ei thirweddau delfrydol fel "Eich swyddfa newydd" yn ei hymgyrch hyrwyddo. darllen mwy

Ac mae tua 3,500 o bobl wedi cofrestru ar gyfer rhaglen "Virtual Working" Dubai eleni, ymwelwyr Prydeinig, UDA ac Indiaidd yn bennaf, meddai Issam Kazim, cyfarwyddwr cyffredinol Corfforaeth Twristiaeth a Masnach Dubai. Darllen mwy.

"Mae deiliadaeth gyfartalog Dubai mewn eiddo 1-5 seren yn agosáu at 60% ... gyda chefnogaeth gref gan fflatiau ... sy'n awgrymu bod pobl yn chwilio am opsiynau tymor hir, yn unol â dewis gweithio o'r fan hon," ychwanegodd Kazim.

Cwestiwn arall yw p'un a yw'r duedd wedi goroesi ysgubiad mandadau cefn-swyddfa'r hydref hwn, yn enwedig o ystyried llwyddiant ymgyrchoedd brechu mewn rhai rhanbarthau.

Mae rhai, serch hynny, yn gobeithio dychwelyd i'r ynysoedd - neu efallai aros.

"Mae pawb y gwnes i gwrdd â nhw yn rhoi cynnig arno wrth ei fodd," meddai Alexander Swanton, ysgrifennwr sgrin ar ei liwt ei hun yn yr Unol Daleithiau sy'n syrffio yn ei amser hamdden yn Gran Canaria, lle ymgartrefodd ar ôl gadael swydd yswiriant fis Hydref diwethaf.

Nid yw Joao Santos yn barod i ildio'i deithiau traeth ar ôl gwaith. "Dydw i ddim yn mynd i gael fy ngorfodi yn ôl i swyddfa ar unrhyw adeg yn fuan," addawodd datblygwr gwe Portiwgal weithio o bell am y tro cyntaf yn Madeira.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo contract newydd ar gyfer brechlyn COVID-19 posib gyda Novavax

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Awst), mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo ei seithfed Cytundeb Prynu Uwch (APA) gyda chwmni fferyllol i sicrhau mynediad at frechlyn posib yn erbyn COVID-19 yn Ch4 yn 2021 ac yn 2022.

O dan y contract hwn, bydd aelod-wladwriaethau'n gallu prynu hyd at 100 miliwn dos o'r brechlyn Novavax, gydag opsiwn ar gyfer 100 miliwn o ddosau ychwanegol yn ystod 2021, 2022, a 2023, ar ôl eu hadolygu a'u cymeradwyo gan EMA fel rhai diogel ac effeithiol. . Bydd aelod-wladwriaethau hefyd yn gallu rhoi brechlynnau i wledydd incwm is a chanolig neu eu hailgyfeirio i wledydd Ewropeaidd eraill.

Mae'r contract heddiw yn ategu portffolio sydd eisoes yn eang o frechlynnau i'w cynhyrchu yn Ewrop, gan gynnwys y contractau gyda AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Modern a'r trafodaethau archwiliadol gorffenedig gyda Valneva. Mae'n cynrychioli cam allweddol arall tuag at sicrhau bod Ewrop yn barod iawn i wynebu'r pandemig COVID-19.

hysbyseb

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gan fod amrywiadau coronafirws newydd yn lledu yn Ewrop a ledled y byd, mae’r contract newydd hwn gyda chwmni sydd eisoes yn profi ei frechlyn yn llwyddiannus yn erbyn yr amrywiadau hyn yn amddiffyniad ychwanegol ar gyfer amddiffyn ein poblogaeth. Mae'n cryfhau ymhellach ein portffolio brechlyn eang, er budd Ewropeaid a'n partneriaid ledled y byd. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae brechiadau yn yr UE yn dod yn eu blaenau ac rydym yn agosach at ein targed o 70% o ddinasyddion sydd wedi’u brechu’n llawn erbyn diwedd yr haf. Mae ein cytundeb newydd gyda Novavax yn ehangu ein portffolio brechlyn i gynnwys un brechlyn arall sy'n seiliedig ar brotein, platfform sy'n dangos addewid mewn treialon clinigol. Byddwn yn parhau i weithio’n ddiflino i sicrhau bod ein brechlynnau’n parhau i gyrraedd dinasyddion yn Ewrop a ledled y byd, i ddod â’r pandemig i ben cyn gynted â phosibl. ”

Mae Novavax yn gwmni biotechnoleg sy'n datblygu brechlynnau cenhedlaeth nesaf ar gyfer clefydau heintus difrifol. Mae eu brechlyn COVID-19 eisoes yn cael ei adolygu'n barhaus gan EMA yng ngoleuni awdurdodiad posib i'r farchnad.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cefnogi'r brechlyn hwn yn seiliedig ar asesiad gwyddonol cadarn, y dechnoleg a ddefnyddir, profiad y cwmni mewn datblygu brechlyn a'i allu i gyflenwi'r UE gyfan.

Cefndir

Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 17 Mehefin a Strategaeth Ewropeaidd cyflymu datblygiad, gweithgynhyrchiad a defnydd brechlynnau effeithiol a diogel yn erbyn COVID-19. Yn gyfnewid am yr hawl i brynu nifer benodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol, mae'r Comisiwn yn cyllido rhan o'r costau ymlaen llaw sy'n wynebu cynhyrchwyr brechlynnau ar ffurf Cytundebau Prynu Ymlaen Llaw.

Yng ngoleuni'r amrywiadau dianc cyfredol a newydd SARS-CoV-2, mae'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau yn trafod gyda chwmnïau sydd eisoes ym mhortffolio brechlyn yr UE gytundebau newydd a fyddai'n caniatáu prynu brechlynnau wedi'u haddasu'n gyflym mewn symiau digonol i atgyfnerthu ac ymestyn imiwnedd.

Er mwyn prynu'r brechlynnau newydd, caniateir i aelod-wladwriaethau ddefnyddio'r REACT-EU pecyn, un o'r rhaglenni mwyaf o dan yr offeryn newydd Next Generation EU sy'n parhau ac yn ymestyn y mesurau ymateb i argyfwng ac atgyweirio argyfwng.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Brechlynnau'r UE

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Ymateb Coronafirws yr UE

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd