Cysylltu gyda ni

Gweriniaeth Tsiec

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth Tsiec € 21 miliwn i gefnogi glanhau amgylcheddol hen safle purfa yn #Ostrava

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, fesur Tsiec i gefnogi glanhau amgylcheddol hen burfa OSTRAMO. Daeth holl weithgareddau diwydiannol y burfa, a leolir yn ninas Tsiec Ostrava, i ben ym 1997. Er gwaethaf cau a therfynu gweithgareddau'r burfa, mae'r safle'n dal i fod wedi'i halogi, yn enwedig gan hydrocarbonau petroliwm sydd fel arfer yn bresennol mewn olew crai.

Bydd y gefnogaeth, gyda chyllideb o oddeutu CZK 600 miliwn (oddeutu € 21m), ar ffurf grant uniongyrchol i brydlesai safle hen burfa OSTRAMO, Global Networks sro. Bwriad y mesur yw cefnogi dadheintio'r pridd a dymchwel adeiladau sy'n angenrheidiol ar gyfer adfer y safle halogedig ei hun. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020. Canfu'r Comisiwn y bydd y mesur yn amddiffyn iechyd a lles dinasyddion rhag risgiau ac effaith sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y cymorth wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm angenrheidiol a bod effeithiau cadarnhaol y cymorth ar yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd yn gorbwyso unrhyw effaith negyddol bosibl a ddaw yn sgil ymyrraeth y cyhoedd. Yn olaf, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â'r “egwyddor talu llygrwr”. Yn unol â'r egwyddor hon, dylai'r cwmni sy'n achosi'r llygredd ysgwyddo costau mesurau i ddelio â llygredd. Felly, dim ond os nad yw'r cwmni buddiolwr yn gyfrifol am y llygredd y gellir rhoi cymorth i ddadheintio safleoedd. Yn yr achos hwn, daeth y Comisiwn i'r casgliad nad yw'r buddiolwr cymorth yn gyfrifol am yr halogiad.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn websit cystadlue yn y cofrestr achos gyhoeddus o dan rif yr achos SA.55522 unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Gweriniaeth Tsiec

Gweriniaeth Tsiec i siwio Gwlad Pwyl dros bwll glo Turów

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Heddiw, fe wnaeth grwpiau lleol a chyrff anllywodraethol groesawu penderfyniad llywodraeth Tsiec i ffeilio achos cyfreithiol yn Llys Cyfiawnder Ewrop yn erbyn llywodraeth Gwlad Pwyl ar gyfer gweithredu pwll glo lignit Turów yn anghyfreithlon, sydd wedi’i gloddio hyd at ffiniau Tsiec a’r Almaen, gan niweidio’n lleol. cyflenwadau dŵr ar gyfer cymunedau cyfagos. Dyma'r achos cyfreithiol cyntaf o'r fath dros y Weriniaeth Tsiec a'r cyntaf yn hanes yr UE lle mae un aelod-wladwriaeth yn siwio un arall am resymau amgylcheddol, yn ysgrifennu Alistair Clewer, Swyddfa Gyfathrebu Glo Beyond Beyond Coal.

Milan Starec, dinesydd Tsiec o ranbarth Liberec (pentref Uhelná): “Daw penderfyniad ein llywodraeth i ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Gwlad Pwyl fel rhyddhad i ni sy’n byw wrth ymyl y pwll glo. Yn 2020 yn unig, gostyngodd lefel y dŵr daear yn yr ardal wyth metr, sy'n ddwbl yr hyn a ddywedodd PGE a fyddai'n digwydd erbyn 2044. Mae ofn wedi disodli ein pryderon. Mae'n hanfodol bod ein llywodraeth yn mynnu bod mwyngloddio anghyfreithlon yn dod i ben gan fod PGE yn dal i wrthod derbyn ei gyfrifoldeb, wrth ofyn am ganiatâd i ddinistrio ein hadnoddau dŵr a'n cymdogaeth am 23 mlynedd arall. " 

Kerstin Doerenbruch, Greenpeace Berlin: “Mae’r Almaen hefyd yn camu i’r adwy yn yr achos yn erbyn Turów, gyda chynrychiolwyr rhanbarthol a dinasyddion yn Sacsoni yn dwyn eu cwyn eu hunain gerbron y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr. Rydyn ni nawr yn galw ar lywodraeth yr Almaen i gamu i fyny ac amddiffyn cartrefi pobl ac afon Neiße trwy ymuno ag achos cyfreithiol Tsiec yn erbyn Gwlad Pwyl. ” 

Anna Meres, Ymgyrchydd Hinsawdd ac Ynni, Greenpeace Gwlad Pwyl: “Mae Gwlad Pwyl wedi gweithredu’n ddi-hid ac yn anghyfreithlon trwy roi trwydded ar gyfer yr ehangu pellach, felly nid yw’n syndod bod yr achos hwn wedi’i ddwyn gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop. Mae cefnogaeth gynyddol afresymol Gwlad Pwyl i ehangu glo nid yn unig yn niweidio iechyd, cyflenwadau dŵr, ac yn gwaethygu'r argyfwng hinsawdd: mae'n ein hynysu oddi wrth ein ffrindiau a'n cymdogion, ac yn dwyn ein gweithwyr a'n cymunedau o swyddi gwell, mwy cynaliadwy. Mae 78 y cant o Bwyliaid eisiau cefnu ar lo erbyn 2030, mae'n bryd gwrando arnyn nhw, stopio rhoi baich ar gymunedau ar y ffin, a chynllunio dyfodol gwell i bawb. ”

Zala Primc, Ymgyrchydd y Tu Hwnt i Glo: “Mae pobl yn y gwledydd cyfagos yn talu’r pris am ymdrech Gwlad Pwyl i fwyngloddio glo am ddegawdau i ddod gyda’u hiechyd a’u diogelwch dŵr. Rydym yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am sicrhau bod deddfau'r UE yn cael eu gweithredu, i gychwyn gweithdrefn dorri yn erbyn llywodraeth Gwlad Pwyl, ac i ddod yn blaid yn achos Turów o flaen Llys Cyfiawnder yr UE.

  1. Yn ddiweddar, rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd farn resymegol a nododd fod troseddau lluosog o gyfraith yr UE. Daeth y trafodaethau rhwng y ddwy wlad i stop, wrth i Wlad Pwyl wrthod amodau’r Weriniaeth Tsiec dros setliad. Mae mwynglawdd Turow, sy’n eiddo i PGE cyfleustodau sy’n eiddo i’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl, wedi bod yn gweithredu’n anghyfreithlon, ar ôl i lywodraeth Gwlad Pwyl estyn ei thrwydded chwe blynedd ym mis Ebrill 2020, er gwaethaf methu â chynnal ymgynghoriad cyhoeddus cywir neu asesiad o’r effaith amgylcheddol, sydd yn ofynnol yn ôl cyfraith yr UE. Gwnaeth PGE hyd yn oed gais am ymestyn y consesiwn mwyngloddio rhwng 2026 a 2044, a fyddai’n cynnwys ehangu’r pwll, tra bod trafodaethau gyda llywodraeth Tsiec a’r Rhanbarth Liberec yr effeithiwyd arnynt yn dal i ddigwydd, ond ni hysbyswyd yr un o’r pleidiau Tsiec. Disgwylir penderfyniad ym mis Ebrill 2021.
  2. Datgelodd astudiaeth arbenigol o’r Almaen hefyd effeithiau y mae mwynglawdd Turów yn eu cael ar ochr yr Almaen o’r ffin: y llygredd y mae’n ei achosi yn Afon Lusatian Neisse, gostwng y dŵr daear a’r ymsuddiant a allai niweidio tai o amgylch dinas Zittau. Mae'r astudiaeth hefyd yn amcangyfrif y gallai prinder dŵr olygu y bydd yn cymryd 144 o flynyddoedd i lenwi'r pwll agored unwaith y bydd wedi cau - llawer hirach na'r hyn a honnwyd gan PGE (https://bit.ly/3uoPO7s). Crynodeb Saesneg: https://bit.ly/2GTebWO.
  3. Ysgogodd astudiaeth arbenigol yr Almaen Arglwydd Faer Zittau Thomas Zenker, Daniel Gerber, Aelod Senedd Sacsonaidd, a dinasyddion eraill Sacsoni hefyd i ffeilio cwyn gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr (https://bit.ly/2NLLQVY). Ym mis Chwefror, ymdriniwyd â'r achos hefyd gan Senedd Sacsonaidd, y galwodd ei haelodau ar lywodraeth yr Almaen i gytuno i achos cyfreithiol Tsiec pe bai'n cael ei ddwyn gerbron Llys Cyfiawnder yr UE (https://bit.ly/3slypLp).  
  4. Gwnaed ymdrechion niferus hyd yn hyn i ddeffro'r Comisiwn Ewropeaidd ar waith: ymyriadau gan Aelodau Senedd Ewrop (https://bit.ly/2G6FH2H), galwad am weithredu gan faer dinas yr Almaen Zittau ([https://bit.ly/3selwTe), deisebau gan Tsieciaid a dinasyddion yr effeithiwyd arnynt (https://bit.ly/2ZCnErN), astudiaeth sy'n tynnu sylw at yr effeithiau negyddol y mae'r pwll yn eu cael ar yr ochr Tsiec (https://bit.ly/2NSEgbR), cwyn ffurfiol gan ddinas Tsiec Liberec (https://bit.ly/2NLM27E) a phenderfyniad gan y Gwyrddion Ewropeaidd (https://bit.ly/3qDisQ9). Mae'r Comisiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Afon Odra rhag Llygredd (ICPO), sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Wlad Pwyl, yr Almaen a Tsiec, hefyd wedi dod yn rhan o achos Turów, gan ddosbarthu'r pwll fel “problem uwch-ranbarthol arwyddocaol” sy'n gofyn am gydlynol. gweithredu rhwng y tair gwlad (https://bit.ly/3btUd0n).

Ewrop Y Tu Hwnt i Glo yn gynghrair o grwpiau cymdeithas sifil sy'n gweithio i gataleiddio cau pyllau glo a gweithfeydd pŵer, atal adeiladu unrhyw brosiectau glo newydd a chyflymu'r trawsnewidiad cyfiawn i ynni glân, adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae ein grwpiau yn neilltuo eu hamser, eu hegni a'u hadnoddau i'r ymgyrch annibynnol hon i wneud Ewrop yn rhydd o lo erbyn 2030 neu'n gynt. www.beyond-coal.eu 

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Tsiec € 1.2 biliwn i gefnogi hunangyflogedig a phartneriaid mewn cwmnïau atebolrwydd cyfyngedig bach y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Tsiec gwerth € 1.2 biliwn ('bonws iawndal') i gefnogi hunangyflogedig a phartneriaid mewn cwmnïau atebolrwydd cyfyngedig bach yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y cynllun yw lliniaru effeithiau andwyol yr achosion coronafirws ar hylifedd y busnesau bach cymwys am y cyfnodau pan gawsant - neu a fydd - yn cael eu hatal, yn llwyr neu'n rhannol, rhag cynnal gweithgareddau busnes.

Disgwylir i'r cynllun gefnogi mwy nag 1 filiwn hunangyflogedig a phartneriaid mewn cwmnïau atebolrwydd cyfyngedig bach. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y gefnogaeth yn fwy na € 225,000 y cwmni sy'n weithgar wrth gynhyrchu cynhyrchion amaethyddol yn sylfaenol, € 270,000 y cwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, a € 1.8 miliwn y cwmni sy'n weithredol ym mhob sector arall; a (ii) y rhoddir y cymorth cyn 31 Rhagfyr 2021. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.61358 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth buddsoddi ar gyfer perllannau a dyfrhau Tsiec; yn agor ymchwiliadau manwl i fesurau Tsiec o blaid cwmnïau amaethyddol mawr

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo dau gynllun cymorth cymorth buddsoddi Tsiec ar gyfer ailstrwythuro perllannau a dyfrhau, wrth agor ymchwiliad manwl i asesu a oedd cymorth buddsoddi a roddwyd i rai mentrau mawr a oedd yn weithredol yn y sector amaethyddol yn y gorffennol yn unol â rheolau'r UE. ar gymorth gwladwriaethol yn y sector amaethyddol. Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn wedi agor ymchwiliad manwl i asesu a yw cymorth yn y gorffennol ac wedi'i gynllunio i rai mentrau mawr i gefnogi yswiriant cnwd a da byw yn unol â rheolau'r UE ar gymorth gwladwriaethol yn y sector amaethyddol.

Cymorth buddsoddi i fentrau mawr ar gyfer ailstrwythuro perllannau a dyfrhau

Hysbysodd Tsiecia i'r Comisiwn ei gynlluniau i weithredu dau gynllun cymorth i gefnogi ymgymeriadau sy'n weithredol yn y sector amaethyddol waeth beth yw eu maint wrth fuddsoddi yn ailstrwythuro perllannau a dyfrhau. Amcangyfrif mai cyllideb y cynlluniau oedd € 52.4 miliwn a € 21m yn y drefn honno.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth y mae'r awdurdodau Tsiec yn bwriadu ei roi yn y dyfodol o dan y ddau gynllun a hysbyswyd yn unol â'r amodau a nodwyd yng Nghanllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 mewn perthynas â phob math o fuddiolwyr. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

O ran y gorffennol, yn ystod ei asesiad o'r mesurau arfaethedig, canfu'r Comisiwn, yn y blynyddoedd blaenorol, fod rhai o fuddiolwyr y cynlluniau hynny wedi'u cymhwyso'n wallus gan yr awdurdodau sy'n rhoi Tsiec fel busnesau bach neu ganolig (BBaChau), tra roeddent yn ymgymeriadau mawr mewn gwirionedd. Canfu'r Comisiwn fod yr ymgymeriadau mawr hynny wedi derbyn cymorth ar sail cynlluniau Tsiec presennol, sydd wedi'u heithrio rhag bloc o dan y Rheoliad Eithrio Bloc Amaethyddiaeth ac yn hygyrch i fusnesau bach a chanolig yn unig.

Mae Canllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 y Comisiwn yn galluogi aelod-wladwriaethau i roi cymorth buddsoddi o blaid mentrau o bob maint, yn ddarostyngedig i rai amodau. Pan roddir cymorth buddsoddi i fentrau mawr, oherwydd ei effeithiau ystumiol posibl, mae angen cwrdd â rhai amodau ychwanegol i sicrhau bod ystumiadau cystadleuaeth posibl yn cael eu lleihau. Yn benodol, rhaid i gymorth buddsoddi i fentrau mawr: (i) gael effaith gymhelliant go iawn, hy ni fyddai'r buddiolwyr yn gwneud y buddsoddiad yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd (sef 'senario gwrthffactif' sy'n disgrifio'r sefyllfa sy'n absennol o'r cymorth); a (ii) cael ei gadw i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol yn seiliedig ar wybodaeth benodol.

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod y cymorth a roddwyd eisoes gan Tsiec i'r mentrau mawr yn cydymffurfio â'r amodau hynny, yn enwedig oherwydd absenoldeb cyflwyno senario gwrthffeithiol i sicrhau bod cymorth a roddwyd i ymgymeriadau mawr yn y gorffennol yn gymesur. .

Bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud sylwadau ar y mesur. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad mewn unrhyw ffordd.

Cymorth i gefnogi premiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr

Hysbysodd Tsiecia'r Comisiwn o'i gynlluniau i roi € 25.8m o gefnogaeth y cyhoedd i bremiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr.

Datgelodd asesiad y Comisiwn fod cefnogaeth o’r fath eisoes wedi’i rhoi yn y gorffennol i fuddiolwyr a oedd wedi eu cymhwyso’n wallus gan yr awdurdodau rhoi Tsiec fel busnesau bach a chanolig, tra eu bod mewn gwirionedd yn fentrau mawr.

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod cymorth Tsiec ar gyfer premiymau yswiriant cnydau a da byw yn y gorffennol yn cydymffurfio â'r gofynion a ragwelwyd gan Ganllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 ar gyfer mentrau mawr. Yn hyn o beth, yn absenoldeb cyflwyno senario gwrthffactif gan y buddiolwyr a oedd â chymwysterau gwallus fel busnesau bach a chanolig, mae'n annhebygol y gallai'r awdurdodau Tsiec sicrhau bod y cymorth a roddir i ymgymeriadau mawr yn cael effaith gymhelliant.

O dan y cynllun a hysbyswyd gan Tsiecia, bydd yn rhaid i'r buddiolwyr wneud cais am y cymorth dim ond ar adeg talu'r premiwm yswiriant, ac nid cyn llofnodi'r contract yswiriant. Felly mae'r Comisiwn yn amau ​​ar hyn o bryd bod y mesur yn cael effaith gymhelliant go iawn, hynny yw na fyddai'r buddiolwyr yn cwblhau contractau yswiriant yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. Hefyd yn achos cymorth yn y gorffennol ac wedi'i gynllunio i gefnogi premiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr, bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud sylwadau ar y mesur. Nid yw'n rhagfarnu mewn unrhyw ffordd ganlyniad yr ymchwiliad.

Cefndir

O ystyried posibiliadau cyllido ffermwyr sy'n aml yn llai, mae Canllawiau 2014 y Comisiwn ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn y sectorau amaethyddol a choedwigaeth ac mewn ardaloedd gwledig yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi buddsoddiadau a phremiymau yswiriant ar gyfer ymgymeriadau. Fodd bynnag, dylai'r mesurau fodloni nifer o amodau, yn benodol:

  • Yr egwyddor 'effaith cymhelliant': rhaid cyflwyno'r cais am gymorth cyn dechrau'r gweithgaredd â chymorth;
  • y gofyniad i fentrau mawr brofi'r 'effaith cymhelliant' trwy 'senario gwrthffeithiol': mae angen iddynt gyflwyno tystiolaeth ddogfennol yn dangos beth fyddai wedi digwydd mewn sefyllfa lle na roddwyd y cymorth;
  • rhaid i'r cymorth barchu fod yn gymesur, a;
  • amodau penodol yn ymwneud â gweithgareddau cymwys, costau cymwys a dwyster cymorth.

Diffinnir busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn Atodiad I i Reoliad y Comisiwn (UE) 702/2014. Mae'r un Rheoliad yn egluro y gallai datblygiad busnesau bach a chanolig gael ei gyfyngu gan fethiannau'r farchnad. Yn nodweddiadol, mae busnesau bach a chanolig yn ei chael hi'n anodd cael cyfalaf neu fenthyciadau, o ystyried natur gwrth-risg rhai marchnadoedd ariannol a'r cyfochrog cyfyngedig y gallant ei gynnig o bosibl. Gall eu hadnoddau cyfyngedig hefyd gyfyngu ar eu mynediad at wybodaeth, yn enwedig o ran technoleg newydd a marchnadoedd posibl. Fel y mae Llysoedd yr Undeb wedi cadarnhau'n gyson, mae'n rhaid dehongli'r diffiniad o fusnes bach a chanolig yn llym.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniadau ar gael o dan rifau achosion SA.50787, SA.50837, ac SA. SA.51501 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd