Cysylltu gyda ni

Amaethyddiaeth

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Eidalaidd € 12 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol y mae achosion #Coronavirus yn effeithio arnynt

Colin Stevens

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Eidalaidd gwerth € 12 miliwn i gefnogi cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 19 Mawrth 2020, fel y'i diwygiwyd 3 2020 Ebrill ac 8 2020 May.

Bydd y gefnogaeth ar ffurf grantiau uniongyrchol a bydd yn hygyrch i gwmnïau o bob maint, gan gynnwys yr hunangyflogedig, sy'n weithgar yn y sector amaeth. Telir cefnogaeth o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin oddeutu pedwar mis cyn y dyddiad a ragwelir. Pwrpas y cynllun yw mynd i'r afael ymhellach ag anghenion hylifedd ffermwyr a'u helpu i barhau â'u gweithgareddau trwy eu digolledu am y buddion y mae'n rhaid iddynt eu talu wrth ragweld y taliad.

Disgwylir i'r mesur fod o fudd i dros 1,000 o fentrau. Canfu'r Comisiwn fod cynllun yr Eidal yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, nid yw'r cymorth yn fwy na € 100,000 y cwmni. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.57439 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Y Comisiwn yn cyflwyno astudiaeth ar effaith cytundebau masnach ar y sectorau bwyd-amaeth

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno canlyniadau a astudiaeth ar yr effeithiau economaidd disgwyliedig erbyn 2030 o drafodaethau masnach parhaus a rhai sydd ar ddod ar sector amaethyddol yr UE. Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar ymarfer modelu damcaniaethol ar yr effeithiau economaidd posibl ar y sector bwyd-amaeth, gan gynnwys canlyniadau penodol ar gyfer rhai cynhyrchion amaethyddol ar ôl i 12 cytundeb masnach ddod i ben. Mae'r astudiaeth hon yn cynrychioli diweddariad o a astudiaeth a gynhaliwyd yn 2016. Disgwylir i agenda masnach yr UE gael effaith gadarnhaol gyffredinol ar economi'r UE a'r sector bwyd-amaeth.

Disgwylir i gytundebau masnach arwain at godiadau sylweddol yn allforion bwyd-amaeth yr UE, gyda chynnydd mwy cyfyngedig mewn mewnforion, gan greu cydbwysedd masnach cadarnhaol yn gyffredinol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol sy’n gyfrifol am fasnach Valdis Dombrovskis: “Mae’r UE bob amser wedi sefyll dros fasnach agored a theg sydd wedi bod o fudd enfawr i’n heconomi, gan gynnwys cynhyrchwyr amaethyddol. Mae'r astudiaeth hon yn dangos ein bod wedi gallu sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng cynnig mwy o gyfleoedd allforio i ffermwyr yr UE, gan eu hamddiffyn rhag effeithiau niweidiol posibl mwy o fewnforion.

“Bydd cefnogi sector bwyd-amaeth yr UE yn parhau i fod yn elfen allweddol o bolisi masnach yr UE, boed hynny trwy agor y farchnad, amddiffyn cynhyrchion bwyd traddodiadol yr UE neu ei amddiffyn rhag dympio neu fathau eraill o fasnach annheg.”

Dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Mae llwyddiant masnach amaethyddol yr UE yn adlewyrchu cystadleurwydd ein sector. Mae diwygiadau i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin wedi cyfrannu'n fawr at hyn, gyda chefnogaeth enw da byd-eang cynhyrchion yr UE fel rhai diogel, wedi'u cynhyrchu'n gynaliadwy, yn faethlon ac o ansawdd uchel. Mae'r astudiaeth hon, gyda chanlyniadau mwy cadarnhaol nag yn 2016, yn cadarnhau bod ein hagenda fasnach uchelgeisiol yn helpu ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd yr UE i fanteisio'n llawn ar gyfleoedd dramor wrth sicrhau bod gennym ni ddigon o fesurau diogelwch ar gyfer y sectorau mwyaf sensitif. "

 A Datganiad i'r wasg a Holi ac Ateb gael ar-lein.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi rhestr o eco-gynlluniau posib

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd y Comisiwn a rhestr o arferion amaethyddol posib y gallai eco-gynlluniau gefnogi yn y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn y dyfodol. Yn rhan o ddiwygio'r PAC sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd rhwng Senedd Ewrop a'r Cyngor, mae eco-gynlluniau yn offeryn newydd sydd wedi'i gynllunio i wobrwyo ffermwyr sy'n dewis mynd ymhellach o ran gofal amgylcheddol a gweithredu yn yr hinsawdd. Nod y rhestr hon yw cyfrannu at y ddadl ynghylch diwygio'r PAC a'i rôl wrth gyrraedd targedau'r Fargen Werdd. Mae'r rhestr hon hefyd yn gwella tryloywder y broses ar gyfer sefydlu'r Cynlluniau CAP Strategol, ac yn rhoi sylfaen i ffermwyr, gweinyddiaethau, gwyddonwyr a rhanddeiliaid ar gyfer trafodaeth bellach ar wneud y defnydd gorau o'r offeryn newydd hwn.

Bydd PAC y dyfodol yn chwarae rhan hanfodol wrth reoli'r trawsnewidiad tuag at system fwyd gynaliadwy ac wrth gefnogi ffermwyr Ewropeaidd drwyddi draw. Bydd eco-gynlluniau yn cyfrannu'n sylweddol at y trawsnewid hwn ac at dargedau'r Fargen Werdd. Cyhoeddodd y Comisiwn y Fferm i'r Fforc ac Strategaethau bioamrywiaeth ym mis Mai 2020. Cyflwynodd y Comisiwn ei cynigion ar gyfer diwygio'r PAC yn 2018, gan gyflwyno dull mwy hyblyg, wedi'i seilio ar berfformiad a chanlyniadau sy'n ystyried amodau ac anghenion lleol, gan gynyddu uchelgeisiau ar lefel yr UE o ran cynaliadwyedd. Cytunodd Senedd a Chyngor Ewrop ar eu safbwyntiau negodi ar ddiwygio'r PAC ar 23 a 21 Hydref 2020, yn y drefn honno, gan alluogi cychwyn y triolegau ar 10 Tachwedd 2020. Mae'r Comisiwn yn benderfynol o chwarae ei rôl lawn yn nhrafodaethau trioleg CAP fel brocer gonest rhwng y cyd-ddeddfwyr ac fel grym dros fwy. cynaliadwyedd i gyflawni amcanion Bargen Werdd Ewrop. A. Taflen ffeithiau ar gael ar-lein a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd