Cysylltu â ni

Frontpage

Wrth i Syr Tom Jones droi’n 80, “mae’r atgofion yn aruthrol”, ond nid i Tom yn unig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 80, mae Syr Tom Jones wedi dweud y bydd yn parhau i ganu "cyhyd â bod anadl yn fy nghorff". Cafodd Syr Tom, a gafodd ei fagu ym Mhontypridd, lwyddiant masnachol enfawr gyda hits gan gynnwys It's Not Unusual, What's New Pussycat? a Chusan.

Daeth yn un o sêr mwyaf y byd, gyda'i berfformiadau Las Vegas byw yn ennill edmygedd Elvis Presley a Frank Sinatra.

hysbyseb

Dywedodd y chwedl Gymraeg, a gafodd ei geni ar 7 Mehefin 1940, nad oedd ots ganddo heneiddio oherwydd bod “yr atgofion yn aruthrol” - yn ysgrifennu Henry St George.

https://youtu.be/MKJxblteCQI

fideo trwy garedigrwydd cerddoriaeth coto.pops

hysbyseb

Dyn arall hefyd ag atgofion aruthrol o yrfa Syr Tom yw perchennog a chyhoeddwr Gohebydd yr UE, Colin Stevens

Ym 1979 roedd Stevens yn uwch gynhyrchydd adloniant gyda HTV Wales yng Nghaerdydd a chynhyrchodd holl rwydwaith Tom Jones Specials y cwmni ar gyfer ITV.

Roedd Tom Jones wedi bod yn alltud treth am 10 mlynedd yn UDA, yn byw yn Beverly Hills ac yn ymddangos yn rheolaidd ym Mhalas Las Vegas Cesar.

Roedd gan Stevens deimlad y byddai Tom eisiau perfformio eto yn y DU ar ôl i'r alltud treth ddeng mlynedd ddod i ben. Felly, aeth at reolwr Tom, y chwedlonol Gordon Mills a oedd hefyd yn rheoli Englebert Humperdinck a Gilbert O'Sullivan.

“Roeddwn yn anhygoel o ddigywilydd” meddai Stevens. “Fe wnes i ddarganfod y byddai Gordon yn hedfan i mewn o Beverly Hills i sefydlu pethau ar gyfer taith gyntaf Tom yn y DU ers 10 mlynedd a llwyddo i gael cyfarfod 5 munud gydag ef.

Roedd hi dros ginio yng Ngwesty Connaught 5 seren, gyferbyn â swyddfeydd MAM, cwmni recordiau Gordon.

Roedd tua 20 o bobl o amgylch y bwrdd cinio, brig y diwydiant adloniant a chyn Miss World, ond rywsut, cefais fy hun yn eistedd wrth ymyl Gordon.

Pan ddaeth y gweinydd â'r bwydlenni anfonodd Gordon Mills ef i ffwrdd, gan ddweud bod pawb i gael selsig a stwnsh, rhywbeth na allai ei gael yn LA!

Roedd yn rhaid i ni i gyd aros tri deg munud tra bod y gwesty wedi anfon tacsi i ddod o hyd i selsig a'i brynu! ”

Mae'r stori'n dod yn fwy swrrealaidd, meddai Stevens. “Roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi curo’r holl gwmnïau mawr i gael siarad â rheolwr Tom yn gyntaf, ond roeddwn i hefyd yn gwybod nad oedd unrhyw ffordd y gallai HTV fforddio talu’r un peth â’r prif rwydweithiau. Mewn gwirionedd, doedd gen i ddim syniad beth allwn i ei gynnig, roeddwn i'n meddwl ar fy nhraed! ”

Dim ond ar ddiwedd cinio y trodd rheolwr Tom at Stevens a gofyn beth y gallai ei gynnig.

“Dywedais i“ Ni allaf fforddio pa bynnag ffi y bydd Tom ei eisiau, ond os ar ôl 10 mlynedd alltudiaeth, os bydd yn penderfynu perfformio gyntaf yng Nghymru yn hytrach nag yn Llundain, yna meddyliwch am y cyhoeddusrwydd yn unig! ”

Roedd distawrwydd, ni ddywedwyd dim mwy tan ddiwedd y cinio. Yna yn union fel yr oedd rheolwr Tom yn gadael, trodd at Stevens a dweud “Rwy’n hedfan yn ôl i LA yfory ar Concorde. Os gallwch chi ddarparu tun o gacennau Cymreig i mi eu rhoi i Tom, mae gennym ni fargen. ”

“Ffoniais fy ngwraig yng Nghaerdydd a’i pherswadio i ddechrau pobi.” meddai Stevens.

“Fe gawson nhw neges gyda mi yn Llundain drannoeth a llwyddais i ddanfon y tun o gacennau Cymreig i reolwr Tom cyn iddo adael ar Concorde.”

“Wrth i Concorde gychwyn, cefais neges a adawyd gan reolwr Tom i edrych ar bapur newydd y Daily Mail y dyddiau hynny. Agorais hi i ddarllen y pennawd “Mae Giant Killer HTV yn dwyn Tom Jones o dan drwyn Network am dun o Gacennau Cymreig”. Ar y foment dysgodd Gordon Mills werth cysylltiadau cyhoeddus i mi ”meddai Stevens.

Colin Stevens (canol) gyda Tom Jones (dde)

Colin Stevens (canol) gyda Tom Jones (dde)

Aeth Stevens ymlaen i gael ei wahodd i gwrdd â Tom yn ei gartref yn Beverly Hills, teithio yn awyren breifat Tom i Las Vegas a Lake Tahoe, cynhyrchu dwy raglen ddogfen a dwy raglen Nadolig Arbennig ITV gyda Tom Jones cyn symud i gynhyrchu newyddion a dod yn olygydd newyddion cysylltiedig. rhaglenni, rhedeg ei gwmni cysylltiadau cyhoeddus ei hun, ac yn y pen draw sefydlu rhwydwaith newyddion Ewropeaidd sy'n berchen ar London Globe, Gohebydd yr UE a llu o deitlau eraill.

Trwy gydol ei yrfa, mae Tom Jones wedi ailddyfeisio ei hun yn gyson, gan symud o bop, roc a gwlad i efengyl, enaid, a blues ac yna ymlaen i gerddoriaeth electronig a dawns.

Ochr yn ochr, mae Stevens hefyd wedi ailddyfeisio ei hun, gan symud o fod yn gynhyrchydd teledu, gweithrediaeth cysylltiadau cyhoeddus i fod yn berchennog a chyhoeddwr Globe News ac Gohebydd yr UE.

Mae'n rhaid ei fod yn rhywbeth yn y cwrw Brains y mae'r ddau ohonyn nhw'n hoffi ei yfed yng Nghymru!

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd