Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EBA - Goruchwyliwr yn dweud bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau

cyhoeddwyd

on

Heddiw (9 Mehefin) cyhoeddodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) y seithfed ymarfer tryloywder ledled yr UE. Daw'r datgeliad data ychwanegol hwn fel ymateb i'r achosion o COVID-19 ac mae'n darparu data ar lefel banc i gyfranogwyr y farchnad ar 31 Rhagfyr 2019, cyn dechrau'r argyfwng. Mae'r data'n cadarnhau bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau, ond mae hefyd yn dangos y gwasgariad sylweddol ar draws banciau.

Cymhareb CET1

Cymhareb NPL

Cymhareb trosoledd

(trosiannol)

(wedi'i lwytho'n llawn)

(wedi'i gyflwyno'n raddol)

25ain pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Cyfartaledd pwysol

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75ain pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Wrth sôn am gyhoeddi'r canlyniadau, dywedodd Cadeirydd yr EBA, Jose Manuel Campa (llun): “Mae'r EBA o'r farn bod darparu gwybodaeth barhaus i gyfranogwyr y farchnad am ddatguddiadau banciau ac ansawdd asedau yn hanfodol, yn enwedig mewn eiliadau o ansicrwydd cynyddol. Mae lledaenu data banciau yn ategu ein monitro parhaus o'r risgiau a'r gwendidau yn y sector bancio ac yn cyfrannu at gadw sefydlogrwydd ariannol yn y Farchnad Sengl. ”

Yng nghyd-destun argyfwng iechyd digynsail, mae data Tryloywder ledled yr UE yn cadarnhau bod banciau wedi dechrau'r cyfnod heriol hwn mewn sefyllfa gryfach nag mewn argyfyngau blaenorol yn unol ag EBA's 'Nodyn thematig ar y mewnwelediadau cyntaf i effeithiau Covid-19'. O'u cymharu â'r Argyfwng Ariannol Byd-eang yn 2008-2009, mae banciau bellach yn dal byfferau cyfalaf a hylifedd mwy.

Nododd banciau’r UE gymarebau cyfalaf cynyddol yn 2019. Roedd cymhareb cyfalaf wedi'i llwytho’n llawn ar gyfartaledd CET1 ar 14.8% ar Q4 2019, tua 40bps yn uwch na Ch3 2019. Cefnogwyd y duedd gan gyfalaf uwch, ond hefyd symiau amlygiad risg contractio (REA ). Ym mis Rhagfyr 2019, nododd 75% o'r banciau gymhareb cyfalaf wedi'i llwytho'n llawn CET1 yn uwch na 13.4% a nododd pob banc gymhareb uwch na 11%, ymhell uwchlaw'r gofynion rheoliadol. O'i gymharu â'r chwarter blaenorol, arhosodd yr ystod rhyngchwartel yn sefydlog.

Roedd cymhareb trosoledd wedi'i graddoli'n llawn wedi'i phwysoli gan yr UE yn 5.5% ym mis Rhagfyr 2019. Cynyddodd y gymhareb trosoledd 30bps o'i chymharu â'r chwarter blaenorol, wedi'i gyrru gan gyfalaf cynyddol a datguddiadau'n dirywio. Y gymhareb trosoledd isaf yr adroddwyd amdani oedd 4.7% ar lefel gwlad, ac 1.6% ar lefel banc.

Mae ansawdd asedau banciau’r UE wedi bod ar duedd sy’n gwella dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. O Ch4 2019 gostyngodd cymhareb NPL cyfartalog wedi'i phwysoli'r UE i 2.7%, 20bps yn is nag yn Ch3 2019. Cymhareb Ch4 2019 oedd yr isaf ers i'r EBA gyflwyno diffiniad wedi'i gysoni o NPLs ar draws gwledydd Ewropeaidd. Arhosodd y gwasgariad yn y gymhareb NPL ar draws gwledydd yn eang, gydag ychydig o fanciau yn dal i nodi cymarebau dau ddigid, er yn yr chwarter diwethaf roedd yr ystod rhyngchwartel wedi'i chywasgu gan 80 bps, i 3.1%.

  • Gohiriodd yr EBA yr ymarfer prawf straen ledled yr UE hyd at 2021 er mwyn caniatáu i fanciau ganolbwyntio ar eu gweithrediadau craidd, a sicrhau parhad, gan gynnwys cefnogaeth i'w cwsmeriaid.
  • Mae'r EBA wedi bod yn cynnal ymarferion tryloywder ar lefel yr UE yn flynyddol er 2011. Mae'r ymarfer tryloywder yn rhan o ymdrechion parhaus yr EBA i feithrin tryloywder a disgyblaeth y farchnad ym marchnad ariannol yr UE, ac mae'n ategu datgeliadau Colofn 3 y banciau ei hun, fel y nodir yng nghyfarwyddeb gofynion cyfalaf yr UE (CRD). Yn wahanol i brofion straen, ymarferion datgelu yn unig yw ymarferion tryloywder lle mai dim ond data banc-wrth-fanc sy'n cael ei gyhoeddi ac nad oes unrhyw sioc yn cael ei gymhwyso i'r data gwirioneddol.
  • Mae ymarfer tryloywder gwanwyn 2020 yn cynnwys 127 o fanciau o 27 o wledydd yr AEE, a datgelir data ar y lefel gydgrynhoi uchaf ym mis Medi 2019 a mis Rhagfyr 2019. Mae'r ymarfer tryloywder yn dibynnu'n llawn ar ddata adrodd ar oruchwyliaeth.
  • Ynghyd â'r set ddata, mae'r EBA hefyd yn darparu dogfen sy'n tynnu sylw at yr ystadegau allweddol sy'n deillio o'r set ddata, ac ystod eang o offer rhyngweithiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gymharu a delweddu data trwy ddefnyddio mapiau ar lefel gwlad a banc-wrth-fanc.

 

coronafirws

Ail flwyddyn y pandemig 'gallai fod yn anoddach hyd yn oed': WHO's Ryan

cyhoeddwyd

on

By

PWY
Efallai y bydd ail flwyddyn y pandemig COVID-19 yn anoddach na'r gyntaf o ystyried sut mae'r coronafirws newydd yn lledu, yn enwedig yn hemisffer y gogledd wrth i amrywiadau mwy heintus gylchredeg, dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddydd Mercher (13 Ionawr), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a John Miller yn Zurich.

“Rydyn ni’n mynd i mewn i ail flwyddyn o hyn, gallai fod yn anoddach fyth o ystyried y ddeinameg trosglwyddo a rhai o’r materion rydyn ni’n eu gweld,” meddai Mike Ryan, prif swyddog argyfyngau WHO, yn ystod digwyddiad ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae'r doll marwolaeth ledled y byd yn agosáu at 2 filiwn o bobl ers i'r pandemig ddechrau, gyda 91.5 miliwn o bobl wedi'u heintio.

Dywedodd WHO, yn ei ddiweddariad epidemiolegol diweddaraf a gyhoeddwyd dros nos, ar ôl adrodd am bythefnos o lai o achosion, yr adroddwyd am ryw bum miliwn o achosion newydd yr wythnos diwethaf, canlyniad tebygol gwyro amddiffynfeydd yn ystod y tymor gwyliau lle mae pobl - a’r firws - wedi dod at ei gilydd.

“Yn sicr yn hemisffer y gogledd, yn enwedig yn Ewrop a Gogledd America rydym wedi gweld y math hwnnw o storm berffaith y tymor - oerni, pobl yn mynd y tu mewn, mwy o gymysgu cymdeithasol a chyfuniad o ffactorau sydd wedi sbarduno mwy o drosglwyddo mewn llawer, llawer o wledydd, ”Meddai Ryan.

Rhybuddiodd Maria Van Kerkhove, arweinydd technegol WHO ar gyfer COVID-19: “Ar ôl y gwyliau, mewn rhai gwledydd bydd y sefyllfa’n gwaethygu llawer cyn iddi wella.”

Ynghanol ofnau cynyddol yr amrywiad coronafirws mwy heintus a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain ond sydd bellach wedi ymwreiddio ledled y byd, cyhoeddodd llywodraethau ledled Ewrop ddydd Mercher gyfyngiadau tynnach, hirach ar gyfer firws.

Mae hynny'n cynnwys gofynion swyddfa gartref a chau siopau yn y Swistir, cyflwr brys estynedig Eidalaidd COVID-19, ac ymdrechion yr Almaenwyr i leihau cysylltiadau ymhellach rhwng pobl sy'n cael y bai am ymdrechion aflwyddiannus, hyd yn hyn, i gael y coronafirws dan reolaeth.

“Rwy’n poeni y byddwn yn aros yn y patrwm hwn o gopa a chafn a brig a chafn, a gallwn wneud yn well,” meddai Van Kerkhove.

Galwodd am gynnal pellter corfforol, gan ychwanegu: “Po bellaf, gorau oll ... ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’r pellter hwnnw oddi wrth bobl y tu allan i’ch cartref agos.”

Parhau Darllen

coronafirws

Cofnodi marwolaethau COVID Almaeneg dyddiol yn tanio cynllun 'mega-gloi' Merkel: Bild

cyhoeddwyd

on

By

Cofnododd yr Almaen y nifer uchaf erioed o farwolaethau o'r coronafirws ddydd Iau (14 Ionawr), gan ysgogi galwadau am gloi hyd yn oed yn dynnach ar ôl i'r wlad ddod i'r amlwg yn gymharol ddianaf yn 2020, ysgrifennu ac

Y Canghellor Angela Merkel (llun) eisiau papur newydd “mega-lockdown”, gwerthu màs Image adroddwyd, gan gau'r wlad bron yn llwyr rhag ofn yr amrywiad cyflym o'r firws a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain.

Roedd hi'n ystyried mesurau gan gynnwys cau trafnidiaeth gyhoeddus leol a phellter hir, er nad oedd camau o'r fath wedi'u penderfynu eto, adroddodd Bild.

Er bod cyfanswm marwolaethau'r Almaen y pen ers i'r pandemig ddechrau yn parhau i fod yn llawer is na'r Unol Daleithiau, mae ei marwolaethau dyddiol y pen ers canol mis Rhagfyr yn aml wedi rhagori ar farwolaethau'r Unol Daleithiau.

Ar hyn o bryd mae doll marwolaeth ddyddiol yr Almaen yn cyfateb i tua 15 marwolaeth fesul miliwn o bobl, yn erbyn 13 marwolaeth yr Unol Daleithiau fesul miliwn.

Adroddodd Sefydliad Robert Koch (RKI) 25,164 o achosion newcoronavirus a 1,244 o farwolaethau, gan ddod â tholl cyfanswm yr Almaen ers dechrau'r pandemig i 43,881.

I ddechrau, rheolodd yr Almaen y pandemig yn well na'i chymdogion gyda chau i lawr yn gaeth y gwanwyn diwethaf, ond mae wedi gweld cynnydd asharp mewn achosion a marwolaethau yn ystod y misoedd diwethaf, gyda'r RKIsaying nad oedd pobl yn cymryd y firws yn ddigon difrifol.

Dywedodd llywydd RKI, Lothar Wieler, ddydd Iau nad oedd cyfyngiadau yn cael eu gweithredu mor gyson ag yr oeddent yn ystod y don gyntaf a dywedodd y dylai mwy o bobl weithio gartref, gan ychwanegu bod angen tynhau'r cau presennol ymhellach.

Cyflwynodd yr Almaen gloi rhannol ym mis Tachwedd a oedd yn cadw siopau ac ysgolion ar agor, ond tynodd y rheolau ganol mis Rhagfyr, gan gau siopau nad ydynt yn hanfodol, ac nid yw plant wedi dychwelyd i ystafelloedd dosbarth ers gwyliau'r Nadolig.

Roedd ysbytai mewn 10 allan o 16 talaith yr Almaen yn wynebu tagfeydd gan fod cleifion coronafirws yn meddiannu 85% o welyau unedau gofal dwys, meddai Wieler.

Dylid cyflwyno cyfarfod o arweinwyr rhanbarthol a gynlluniwyd ar gyfer Ionawr 25 i drafod a ddylid ymestyn y broses gloi i mewn i fis Chwefror, meddai Winfried Kretschmann, prif wladwriaeth talaith Baden-Wuerttemberg.

Roedd Merkel i fod i siarad â gweinidogion ddydd Iau ynglŷn â chynyddu cynhyrchu brechlynnau.

Hyd yn hyn dim ond tua 1% o boblogaeth yr Almaen sydd wedi cael eu brechu, neu 842,455 o bobl, adroddodd yr RKI.

Hyd yn hyn mae'r Almaen wedi cofnodi 16 achos o bobl â straen cyflym y firws a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain a phedwar gyda'r straen o Dde Affrica, meddai Wieler, er iddo gyfaddef nad oedd dilyniant genynnau samplau yn cael ei wneud yn fras.

Anogodd Wieler bobl y cynigiwyd brechiad COVID-19 iddynt i'w dderbyn.

“Ar ddiwedd y flwyddyn bydd y pandemig hwn dan reolaeth,” meddai Wieler. Yna byddai digon o frechlynnau ar gael i frechu'r boblogaeth gyfan, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Rwsia i gyflwyno brechlyn Sputnik V i'w gymeradwyo gan yr UE, meddai pennaeth RDIF

cyhoeddwyd

on

By

Fe fydd Rwsia yn cyflwyno cais ffurfiol i’r Undeb Ewropeaidd y mis nesaf i gymeradwyo ei brechlyn Sputnik V coronavirus, dywedodd pennaeth cronfa cyfoeth sofran Rwsia heddiw (14 Ionawr), ysgrifennu Andrew Osborn a Polina Ivanova.

Byddai canlyniadau’r brechlyn a adolygwyd gan gymheiriaid yn cael eu rhyddhau cyn bo hir a byddent yn dangos ei effeithiolrwydd uchel, meddai pennaeth y gronfa, Kirill Dmitriev, mewn cyfweliad yng nghynhadledd Reuters Next.

Dywedodd y byddai Sputnik V yn cael ei gynhyrchu mewn saith gwlad. Ychwanegodd fod disgwyl i reoleiddwyr mewn naw gwlad gymeradwyo'r brechlyn at ddefnydd domestig y mis hwn. Mae eisoes wedi'i gymeradwyo yn yr Ariannin, Belarus, Serbia a mannau eraill.

Mae Rwsia, sydd â phedwerydd nifer uchaf y byd o achosion COVID-19, yn bwriadu dechrau brechiadau torfol yr wythnos nesaf.

I gael mwy o sylw o gynhadledd Reuters Next, cliciwch yma.

I wylio Reuters Next yn fyw, ewch i ewch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd