Cysylltu â ni

coronafirws

#EBA - Goruchwyliwr yn dweud bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau

cyhoeddwyd

on

Heddiw (9 Mehefin) cyhoeddodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) y seithfed ymarfer tryloywder ledled yr UE. Daw'r datgeliad data ychwanegol hwn fel ymateb i'r achosion o COVID-19 ac mae'n darparu data ar lefel banc i gyfranogwyr y farchnad ar 31 Rhagfyr 2019, cyn dechrau'r argyfwng. Mae'r data'n cadarnhau bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau, ond mae hefyd yn dangos y gwasgariad sylweddol ar draws banciau.

Cymhareb CET1

Cymhareb NPL

Cymhareb trosoledd

(trosiannol)

(wedi'i lwytho'n llawn)

(wedi'i gyflwyno'n raddol)

25ain pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Cyfartaledd pwysol

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75ain pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Wrth sôn am gyhoeddi'r canlyniadau, dywedodd Cadeirydd yr EBA, Jose Manuel Campa (llun): “Mae'r EBA o'r farn bod darparu gwybodaeth barhaus i gyfranogwyr y farchnad am ddatguddiadau banciau ac ansawdd asedau yn hanfodol, yn enwedig mewn eiliadau o ansicrwydd cynyddol. Mae lledaenu data banciau yn ategu ein monitro parhaus o'r risgiau a'r gwendidau yn y sector bancio ac yn cyfrannu at gadw sefydlogrwydd ariannol yn y Farchnad Sengl. ”

Yng nghyd-destun argyfwng iechyd digynsail, mae data Tryloywder ledled yr UE yn cadarnhau bod banciau wedi dechrau'r cyfnod heriol hwn mewn sefyllfa gryfach nag mewn argyfyngau blaenorol yn unol ag EBA's 'Nodyn thematig ar y mewnwelediadau cyntaf i effeithiau Covid-19'. O'u cymharu â'r Argyfwng Ariannol Byd-eang yn 2008-2009, mae banciau bellach yn dal byfferau cyfalaf a hylifedd mwy.

Nododd banciau’r UE gymarebau cyfalaf cynyddol yn 2019. Roedd cymhareb cyfalaf wedi'i llwytho’n llawn ar gyfartaledd CET1 ar 14.8% ar Q4 2019, tua 40bps yn uwch na Ch3 2019. Cefnogwyd y duedd gan gyfalaf uwch, ond hefyd symiau amlygiad risg contractio (REA ). Ym mis Rhagfyr 2019, nododd 75% o'r banciau gymhareb cyfalaf wedi'i llwytho'n llawn CET1 yn uwch na 13.4% a nododd pob banc gymhareb uwch na 11%, ymhell uwchlaw'r gofynion rheoliadol. O'i gymharu â'r chwarter blaenorol, arhosodd yr ystod rhyngchwartel yn sefydlog.

Roedd cymhareb trosoledd wedi'i graddoli'n llawn wedi'i phwysoli gan yr UE yn 5.5% ym mis Rhagfyr 2019. Cynyddodd y gymhareb trosoledd 30bps o'i chymharu â'r chwarter blaenorol, wedi'i gyrru gan gyfalaf cynyddol a datguddiadau'n dirywio. Y gymhareb trosoledd isaf yr adroddwyd amdani oedd 4.7% ar lefel gwlad, ac 1.6% ar lefel banc.

Mae ansawdd asedau banciau’r UE wedi bod ar duedd sy’n gwella dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. O Ch4 2019 gostyngodd cymhareb NPL cyfartalog wedi'i phwysoli'r UE i 2.7%, 20bps yn is nag yn Ch3 2019. Cymhareb Ch4 2019 oedd yr isaf ers i'r EBA gyflwyno diffiniad wedi'i gysoni o NPLs ar draws gwledydd Ewropeaidd. Arhosodd y gwasgariad yn y gymhareb NPL ar draws gwledydd yn eang, gydag ychydig o fanciau yn dal i nodi cymarebau dau ddigid, er yn yr chwarter diwethaf roedd yr ystod rhyngchwartel wedi'i chywasgu gan 80 bps, i 3.1%.

  • Gohiriodd yr EBA yr ymarfer prawf straen ledled yr UE hyd at 2021 er mwyn caniatáu i fanciau ganolbwyntio ar eu gweithrediadau craidd, a sicrhau parhad, gan gynnwys cefnogaeth i'w cwsmeriaid.
  • Mae'r EBA wedi bod yn cynnal ymarferion tryloywder ar lefel yr UE yn flynyddol er 2011. Mae'r ymarfer tryloywder yn rhan o ymdrechion parhaus yr EBA i feithrin tryloywder a disgyblaeth y farchnad ym marchnad ariannol yr UE, ac mae'n ategu datgeliadau Colofn 3 y banciau ei hun, fel y nodir yng nghyfarwyddeb gofynion cyfalaf yr UE (CRD). Yn wahanol i brofion straen, ymarferion datgelu yn unig yw ymarferion tryloywder lle mai dim ond data banc-wrth-fanc sy'n cael ei gyhoeddi ac nad oes unrhyw sioc yn cael ei gymhwyso i'r data gwirioneddol.
  • Mae ymarfer tryloywder gwanwyn 2020 yn cynnwys 127 o fanciau o 27 o wledydd yr AEE, a datgelir data ar y lefel gydgrynhoi uchaf ym mis Medi 2019 a mis Rhagfyr 2019. Mae'r ymarfer tryloywder yn dibynnu'n llawn ar ddata adrodd ar oruchwyliaeth.
  • Ynghyd â'r set ddata, mae'r EBA hefyd yn darparu dogfen sy'n tynnu sylw at yr ystadegau allweddol sy'n deillio o'r set ddata, ac ystod eang o offer rhyngweithiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gymharu a delweddu data trwy ddefnyddio mapiau ar lefel gwlad a banc-wrth-fanc.

 

coronafirws

Arwyddion rhybuddio am adferiad byd-eang wrth i Delta edrych ymlaen

cyhoeddwyd

on

By

People carry Primark shopping bags after retail restrictions due to coronavirus disease (COVID-19) eased, in Belfast, Northern Ireland, May 4, 2021. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

Mae deffro ym marchnadoedd ecwiti’r byd a hediad enfawr i ddiogelwch i Drysorau’r UD yr wythnos hon yn awgrymu bod buddsoddwyr bellach yn amau ​​bod dychweliad mawr-ddisgwyliedig i normalrwydd ôl-COVID yn ymarferol unrhyw bryd yn fuan, ysgrifennu Saikat Chatterjee a Ritvik Carvalho.

Mae data o’r Unol Daleithiau a China, sy’n cyfrif am fwy na hanner twf y byd, yn awgrymu arafu yng nghyflymder pothellu diweddar yr economi fyd-eang ochr yn ochr â phrisiau cynyddol am nwyddau a deunyddiau crai o bob math.

Yn cyd-fynd ag adfywiad yn yr amrywiad Delta o COVID-19, gall marchnadoedd fod yn anfon signalau larwm am y rhagolygon economaidd byd-eang, dywedodd prif strategydd FX Deutsche Bank, George Saravelos, wrth gleientiaid.

"Wrth i brisiau godi, mae'r defnyddiwr wedi bod yn torri'r galw yn ôl yn hytrach na dod â defnydd ymlaen. Mae hyn i'r gwrthwyneb i'r hyn y byddai rhywun yn ei ddisgwyl pe bai'r amgylchedd yn wirioneddol chwyddiant ac mae'n dangos bod gan yr economi fyd-eang derfyn cyflymder isel iawn," ysgrifennodd Saravelos .

Roedd y teimlad hwnnw'n amlwg yn y data llif diweddaraf hefyd. Tynnodd Banc America Merill Lynch sylw at bryderon "marweidd-dra" ar gyfer ail hanner 2021, gan nodi arafu mewnlifiadau i stociau ac all-lifoedd o asedau cynnyrch uchel.

Data ar leoli arian cyfred wythnosol cronfeydd gwrych yw'r dangosydd amser real agosaf sydd ar gael o feddwl buddsoddwyr am y marchnadoedd cyfnewid tramor $ 6.6 triliwn y dydd.

Gyda'r ddoler ar ei huchaf ers diwedd mis Mawrth, mae data diweddaraf y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn dangos mai safleoedd hir net ar y ddoler yn erbyn basged o arian mawr yw'r mwyaf ers mis Mawrth 2020. Roedd y lleoliad wedi gostwng i bet fer net mor ddiweddar â dechrau mis Mehefin. .

Nid yw gwerthfawrogiad doler yn erbyn yr ewro ac arian sy'n dod i'r amlwg yn y farchnad yn syndod o ystyried ansicrwydd economaidd, meddai Ludovic Colin, uwch reolwr portffolio yn Vontobel Asset Management.

"Pryd bynnag mae Americanwyr yn poeni am dwf gartref neu'n fyd-eang, maen nhw'n dychwelyd arian ac yn prynu doleri," ychwanegodd.

Yn ystod y misoedd diwethaf, anfonodd buddsoddwyr optimistaidd ynghylch adferiad economaidd lif o arian i sectorau cylchol fel y'u gelwir fel banciau, hamdden ac ynni. Mae'r rhain, yn fyr, yn gwmnïau sy'n elwa o adferiad economaidd.

Efallai bod y llanw nawr yn mynd allan.

Yn lle mae stociau "twf", yn enwedig technoleg, wedi perfformio'n well na'i gymheiriaid gwerth mwy na 3 phwynt canran ers dechrau mis Gorffennaf. Mae llawer o gleientiaid Goldman Sachs yn credu bod y cylchdro cylchol yn ffenomen byrhoedlog a ysgogwyd gan adferiad o ddirwasgiad anarferol, meddai’r banc.

Mae stociau amddiffynnol fel cyfleustodau yn ôl o blaid hefyd. Mae basged o stociau gwerth a luniwyd gan MSCI yn profi ei lefelau isaf eleni yn erbyn cyfoedion amddiffynnol, ar ôl codi 11% yn ystod chwe mis cyntaf 2021.

Yn gynnar eleni, pennwyd taflwybr y ddoler gan y gwahaniaethau cyfradd llog a fwynhawyd gan ddyled yr UD dros ei gystadleuwyr, gyda chydberthynas yn cyrraedd uchafbwynt ym mis Mai.

Er bod cynnyrch yr Unol Daleithiau go iawn neu wedi'i addasu gan chwyddiant yn dal yn uwch na'u cymheiriaid yn yr Almaen, mae'r gostyngiad yng nghynnyrch enwol yr UD o dan 1.2% yr wythnos hon wedi codi pryder ynghylch y rhagolygon twf byd-eang.

Dywedodd Ulrich Leuchtmann, pennaeth FX yn Commerzbank, pe na bai cynhyrchu a defnyddio byd-eang yn dychwelyd i lefelau 2019 yn fuan, yna mae'n rhaid tybio llwybr CMC sy'n is yn barhaol. Adlewyrchir hyn i raddau mewn marchnadoedd bond.

Mae teimladau buddsoddwyr wedi dod yn fwy gofalus, yn ôl arolygon wythnosol gan Gymdeithas Buddsoddwyr Unigol America. Torrodd BlackRock, rheolwr buddsoddi mwyaf y byd, ecwiti yr Unol Daleithiau i niwtral yn ei ragolwg canol blwyddyn.

Nododd Stephen Jen, sy'n rhedeg cronfa wrychoedd Eurizon SLJ Capital, oherwydd bod cylch busnes Tsieina o flaen cylchred yr Unol Daleithiau neu Ewrop, bod data gwannach yn cael ei hidlo drwodd i deimladau buddsoddwyr yn y Gorllewin.

Mae crefftau reflation poblogaidd yn y marchnadoedd nwyddau hefyd wedi mynd yn ôl. Mae cymhareb prisiau aur / copr wedi gostwng 10% ar ôl codi i fwy na huchafbwyntiau 6-1 / 2 flynedd ym mis Mai.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae gwthio i frechu Rwsiaid gwyliadwrus yn gadael rhai clinigau COVID yn fyr

cyhoeddwyd

on

By

People line up to receive vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at a vaccination centre in the ZZZed club in Vladimir, Russia July 15, 2021. REUTERS/Polina Nikolskaya

Fe geisiodd Alexander deirgwaith dros 10 diwrnod i gael ei ddos ​​gyntaf o frechlyn coronafirws Sputnik V Rwsia yn ei dref enedigol, Vladimir. Ddwywaith, roedd y cyflenwadau'n rhedeg allan gan ei fod yn sefyll yn y ciw, yn ysgrifennu Polina Nikolskaya.

"Mae pobl yn ymuno o 4 y bore er bod y ganolfan yn agor am 10 am," meddai'r dyn 33 oed, wrth iddo fynd i mewn i'r ystafell frechu cerdded i mewn o'r dref o'r diwedd, lle mae eglwysi canoloesol cromennog aur yn denu torfeydd o dwristiaid yn normal mlynedd.

Mae trydedd don o heintiau COVID-19 wedi codi marwolaethau dyddiol yr adroddwyd amdanynt yn Rwsia i gofnodi uchafbwyntiau yn ystod yr wythnosau diwethaf ac o’r diwedd mae’r galw swrth am frechlynnau gan boblogaeth wyliadwrus wedi dechrau tyfu gyda gwthiad swyddogol mawr i roi hwb i’r nifer sy’n eu derbyn.

Mae'r switsh yn her i Rwsia, sydd wedi llofnodi contractau i gyflenwi Sputnik V i wledydd ledled y byd.

Gyda brechu bellach yn orfodol mewn rhai rhanbarthau yn Rwseg ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn swyddi sy'n cynnwys cyswllt agos â'r cyhoedd fel gweinyddwyr a gyrwyr tacsi, mae prinder wedi ymddangos.

"Ar y funud olaf fe wnaethon ni i gyd benderfynu cael ein brechu ar yr un pryd," meddai Maria Koltunova, cynrychiolydd corff gwarchod iechyd rhanbarthol Vladimir, Rospotrebnadzor, wrth gohebwyr ar Orffennaf 16. "Mae hyn wedi achosi problem."

Yn hwyr y mis diwethaf, ar ôl i sawl rhanbarth yn Rwseg adrodd am brinder y brechlyn, fe wnaeth y Kremlin eu beio ar y galw cynyddol ac anawsterau storio y dywedodd y byddai'n cael eu datrys yn y dyddiau nesaf. Darllen mwy.

Wrth ddesgiau apwyntiad pedwar clinig mewn gwahanol drefi yn rhanbarth ehangach Vladimir yr wythnos diwethaf, dywedwyd wrth Reuters nad oedd unrhyw ergydion ar gael ar hyn o bryd. Roedd yr apwyntiadau cynharaf a oedd ar gael y mis nesaf, a dywedodd pob un na allent roi dyddiad.

Dywedodd gweinidogaeth y diwydiant ei bod yn gweithio gyda’r weinidogaeth iechyd i gau’r bwlch galw mewn lleoedd lle roedd wedi neidio. Ni ymatebodd y weinidogaeth iechyd i gais am sylw.

Mae Rwsia yn cynhyrchu 30 miliwn set o ddosau bob mis, meddai gweinidogaeth y diwydiant, a gallant raddfa hynny yn raddol hyd at ffigur misol o 45-40 miliwn dos dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Ar y cyfan, mae bron i 44 miliwn dos llawn o’r holl frechlynnau wedi’u rhyddhau ar gyfer brechu 144 miliwn o bobl yn Rwsia, meddai gweinidog y diwydiant yr wythnos diwethaf.

Gorchmynnodd Prif Weinidog Rwseg, Mikhail Mishustin, i'r llywodraeth ddydd Llun wirio pa frechlynnau oedd ar gael.

Nid yw'r wlad yn darparu data ar gyfer allforion brechlyn a gwrthododd Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), sy'n gyfrifol am farchnata'r brechlyn dramor, wneud sylw.

Dywedodd labordy yn India yr wythnos diwethaf y byddai'n rhaid gohirio cyflwyno'r wlad yn llawn nes bod cynhyrchydd Rwsia yn darparu meintiau cyfartal o'i dau ddos, sydd o wahanol feintiau. Darllen more.

Mae'r Ariannin a Guatemala hefyd wedi nodi oedi wrth gyflenwadau a addawyd. Darllen mwy.

Er gwaethaf lansio ei brechlyn ym mis Ionawr a chymeradwyo pedwar brechlyn cartref ar gyfer defnydd domestig, dim ond un ergyd a roddodd Rwsia tua 21% o’i phoblogaeth gyfan erbyn Gorffennaf 9, yn ôl data a ddarparwyd gan y gweinidog iechyd Mikhail Murashko, er ei fod yn cyfrif oedolion yn unig, byddai hynny byddwch yn uwch.

Cyfeiriodd y Kremlin yn gynharach at 'nihiliaeth' ymhlith y boblogaeth; mae rhai Rwsiaid wedi nodi diffyg ymddiriedaeth, o ran cyffuriau newydd a rhaglenni'r llywodraeth.

DAN PWYSAU

Roedd tua 12% o’r 1.4 miliwn o bobl yn rhanbarth Vladimir 200 km (125 milltir) i’r dwyrain o Moscow wedi cael eu brechu erbyn Gorffennaf 12, dangosodd data a ddarparwyd gan swyddogion lleol. Dywedodd rhai pobl fod y cynnydd sydyn yn y galw am ergydion yn ganlyniad i nifer o bolisïau'r llywodraeth.

Roedd y rhain yn cynnwys gofyniad rhanbarthol wythnos o hyd i brofi brechu yn erbyn, neu adferiad diweddar o, COVID-19 gyda chodau QR i fynd i mewn i gaffis a lleoliadau eraill. Cafodd y polisi ei ganslo yng nghanol gwrthdaro gan fusnes a phrinder brechlyn. darllen mwy

Gorchmynnodd y rhanbarth hefyd i rai busnesau sector cyhoeddus a sector gwasanaeth frechu o leiaf 60% o’u gweithwyr gydag un dos erbyn Awst 15. Dywedodd perchnogion caffi Dmitry Bolshakov ac Alexander Yuriev fod argymhellion llafar yn dod yn gynharach.

Dywedodd Alexander, a dderbyniodd y brechlyn lwcus am y trydydd tro, a roddodd ei enw cyntaf yn unig oherwydd sensitifrwydd y mater, ei fod wedi ciwio am yr ergyd ei hun ar ôl i'w glinig lleol ddweud na allai gynnig un tan ddiwedd mis Awst.

Ond dywedodd naw o bob 12 o bobl y daeth Reuters atynt yng nghanolfannau brechu’r ddinas nad oeddent am gael eu brechu ond eu bod dan bwysau gan eu cyflogwyr. Ni wnaeth swyddfa'r llywodraethwr lleol na'r adran iechyd ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau.

Mewn un caffi Vladimir o’r enw ZZZed, roedd y perchennog Yuriev, ynghyd â swyddogion, wedi sefydlu canolfan ar gyfer brechiadau, gan ddechrau gyda gweithwyr bwyty’r ddinas. Llenwodd pobl eu ffurflenni caniatâd yn eistedd wrth y bar, o dan bêl disgo.

"Mae gennym ni giw nawr o tua 1,000 o bobl," meddai Yuriev. Gyda'r galw i fyny, prinder ergydion yw'r rhwystr nesaf. "Rydyn ni'n gyfyngedig oherwydd diffyg brechlynnau yn y rhanbarth," meddai.

Dywedodd pennaeth dros dro y corff gwarchod iechyd lleol, Yulia Potselueva, wrth gohebwyr ar Orffennaf 16 y byddai problem cyflenwi brechlyn yn cael ei datrys yn y dyfodol agos.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r UE yn cychwyn adolygiad amser real o frechlyn Sanofi-GSK COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

A Sanofi logo is seen during the company's annual results news conference in Paris, France, February 6, 2020. REUTERS/Benoit Tessier
A GlaxoSmithKline (GSK) logo is seen at the GSK research centre in Stevenage, Britain November 26, 2019.  REUTERS/Peter Nicholls

Dywedodd rheoleiddiwr cyffuriau Ewrop ddydd Mawrth (20 Gorffennaf) ei fod wedi cychwyn adolygiad amser real o’r brechlyn COVID-19 a ddatblygwyd gan y gwneuthurwr cyffuriau o Ffrainc, Sanofi (SASY.PA) a GlaxoSmithKline Prydain (GSK.L), y pumed ergyd sydd o dan adolygiad o'r fath ar hyn o bryd, ysgrifennu Pushkala Aripaka yn Bengaluru a Matthias Blamont ym Mharis, Reuters.

Roedd y penderfyniad i gychwyn "adolygiad treigl" y brechlyn, Vidprevtyn, yn seiliedig ar ganlyniadau rhagarweiniol o astudiaethau labordy a threialon clinigol cam cynnar mewn oedolion, Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) Dywedodd.

Dechreuodd treialon byd-eang cam hwyr ar gyfer ymgeisydd y brechlyn coronafirws sy'n seiliedig ar brotein ym mis Mai.

Mae Sanofi a GSK yn gobeithio cael cymeradwyaeth erbyn diwedd 2021 ar ôl i ganlyniadau cam cynnar ddangos bod y brechlyn yn cynhyrchu ymateb imiwnedd cadarn. darllen mwy

"Bydd EMA yn asesu cydymffurfiad Vidprevtyn â safonau arferol yr UE ar gyfer effeithiolrwydd, diogelwch ac ansawdd," meddai'r rheolydd, heb roi manylion am ddata yr oedd wedi'i dderbyn hyd yn hyn a llinell amser ddisgwyliedig i'w gymeradwyo.

Nod adolygiadau treigl EMA yw cyflymu'r broses gymeradwyo trwy ganiatáu i ymchwilwyr gyflwyno canfyddiadau mewn amser real cyn bod data terfynol y treial ar gael.

Dywedodd Sanofi fod adolygiadau treigl eraill o’i frechlyn hefyd ar fin cychwyn ym Mhrydain, Canada a Singapore, yn ogystal â gyda Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae Vidprevtyn yn defnyddio'r un dechnoleg ag un o frechlynnau ffliw tymhorol Sanofi. Bydd yn cael ei gyplysu â chynorthwyol, sylwedd sy'n gweithredu fel hwb i'r ergyd, a wneir gan GSK.

Ymgeiswyr eraill brechlyn COVID-19 yn adolygiad treigl yr UE yw'r rhai o CureVac (5CV.DE), Novavax (NVAX.O), Sinovac (SVA.O) a Sputnik Rwsia V.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd