Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EBA - Goruchwyliwr yn dweud bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau

cyhoeddwyd

on

Heddiw (9 Mehefin) cyhoeddodd Awdurdod Bancio Ewrop (EBA) y seithfed ymarfer tryloywder ledled yr UE. Daw'r datgeliad data ychwanegol hwn fel ymateb i'r achosion o COVID-19 ac mae'n darparu data ar lefel banc i gyfranogwyr y farchnad ar 31 Rhagfyr 2019, cyn dechrau'r argyfwng. Mae'r data'n cadarnhau bod sector bancio'r UE wedi mynd i'r argyfwng gyda safleoedd cyfalaf solet a gwell ansawdd asedau, ond mae hefyd yn dangos y gwasgariad sylweddol ar draws banciau.

Cymhareb CET1

Cymhareb NPL

Cymhareb trosoledd

(trosiannol)

(wedi'i lwytho'n llawn)

(wedi'i gyflwyno'n raddol)

25ain pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Cyfartaledd pwysol

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75ain pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Wrth sôn am gyhoeddi'r canlyniadau, dywedodd Cadeirydd yr EBA, Jose Manuel Campa (llun): “Mae'r EBA o'r farn bod darparu gwybodaeth barhaus i gyfranogwyr y farchnad am ddatguddiadau banciau ac ansawdd asedau yn hanfodol, yn enwedig mewn eiliadau o ansicrwydd cynyddol. Mae lledaenu data banciau yn ategu ein monitro parhaus o'r risgiau a'r gwendidau yn y sector bancio ac yn cyfrannu at gadw sefydlogrwydd ariannol yn y Farchnad Sengl. ”

Yng nghyd-destun argyfwng iechyd digynsail, mae data Tryloywder ledled yr UE yn cadarnhau bod banciau wedi dechrau'r cyfnod heriol hwn mewn sefyllfa gryfach nag mewn argyfyngau blaenorol yn unol ag EBA's 'Nodyn thematig ar y mewnwelediadau cyntaf i effeithiau Covid-19'. O'u cymharu â'r Argyfwng Ariannol Byd-eang yn 2008-2009, mae banciau bellach yn dal byfferau cyfalaf a hylifedd mwy.

Nododd banciau’r UE gymarebau cyfalaf cynyddol yn 2019. Roedd cymhareb cyfalaf wedi'i llwytho’n llawn ar gyfartaledd CET1 ar 14.8% ar Q4 2019, tua 40bps yn uwch na Ch3 2019. Cefnogwyd y duedd gan gyfalaf uwch, ond hefyd symiau amlygiad risg contractio (REA ). Ym mis Rhagfyr 2019, nododd 75% o'r banciau gymhareb cyfalaf wedi'i llwytho'n llawn CET1 yn uwch na 13.4% a nododd pob banc gymhareb uwch na 11%, ymhell uwchlaw'r gofynion rheoliadol. O'i gymharu â'r chwarter blaenorol, arhosodd yr ystod rhyngchwartel yn sefydlog.

Roedd cymhareb trosoledd wedi'i graddoli'n llawn wedi'i phwysoli gan yr UE yn 5.5% ym mis Rhagfyr 2019. Cynyddodd y gymhareb trosoledd 30bps o'i chymharu â'r chwarter blaenorol, wedi'i gyrru gan gyfalaf cynyddol a datguddiadau'n dirywio. Y gymhareb trosoledd isaf yr adroddwyd amdani oedd 4.7% ar lefel gwlad, ac 1.6% ar lefel banc.

Mae ansawdd asedau banciau’r UE wedi bod ar duedd sy’n gwella dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. O Ch4 2019 gostyngodd cymhareb NPL cyfartalog wedi'i phwysoli'r UE i 2.7%, 20bps yn is nag yn Ch3 2019. Cymhareb Ch4 2019 oedd yr isaf ers i'r EBA gyflwyno diffiniad wedi'i gysoni o NPLs ar draws gwledydd Ewropeaidd. Arhosodd y gwasgariad yn y gymhareb NPL ar draws gwledydd yn eang, gydag ychydig o fanciau yn dal i nodi cymarebau dau ddigid, er yn yr chwarter diwethaf roedd yr ystod rhyngchwartel wedi'i chywasgu gan 80 bps, i 3.1%.

  • Gohiriodd yr EBA yr ymarfer prawf straen ledled yr UE hyd at 2021 er mwyn caniatáu i fanciau ganolbwyntio ar eu gweithrediadau craidd, a sicrhau parhad, gan gynnwys cefnogaeth i'w cwsmeriaid.
  • Mae'r EBA wedi bod yn cynnal ymarferion tryloywder ar lefel yr UE yn flynyddol er 2011. Mae'r ymarfer tryloywder yn rhan o ymdrechion parhaus yr EBA i feithrin tryloywder a disgyblaeth y farchnad ym marchnad ariannol yr UE, ac mae'n ategu datgeliadau Colofn 3 y banciau ei hun, fel y nodir yng nghyfarwyddeb gofynion cyfalaf yr UE (CRD). Yn wahanol i brofion straen, ymarferion datgelu yn unig yw ymarferion tryloywder lle mai dim ond data banc-wrth-fanc sy'n cael ei gyhoeddi ac nad oes unrhyw sioc yn cael ei gymhwyso i'r data gwirioneddol.
  • Mae ymarfer tryloywder gwanwyn 2020 yn cynnwys 127 o fanciau o 27 o wledydd yr AEE, a datgelir data ar y lefel gydgrynhoi uchaf ym mis Medi 2019 a mis Rhagfyr 2019. Mae'r ymarfer tryloywder yn dibynnu'n llawn ar ddata adrodd ar oruchwyliaeth.
  • Ynghyd â'r set ddata, mae'r EBA hefyd yn darparu dogfen sy'n tynnu sylw at yr ystadegau allweddol sy'n deillio o'r set ddata, ac ystod eang o offer rhyngweithiol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gymharu a delweddu data trwy ddefnyddio mapiau ar lefel gwlad a banc-wrth-fanc.

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Iwerddon yn tynhau cyfyngiadau Dulyn COVID-19 wrth i achosion ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd llywodraeth Iwerddon ddydd Gwener (18 Medi) gyfyngiadau llym newydd COVID-19 ar gyfer y brifddinas Dulyn, gan wahardd bwyta mewn bwyta dan do a chynghori yn erbyn yr holl deithio nad yw’n hanfodol, ar ôl ymchwydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Iwerddon, a oedd yn un o'r gwledydd arafaf yn Ewrop i ddod allan o gloi, wedi gweld nifer yr achosion dyddiol ar gyfartaledd tua dwbl yn ystod y pythefnos diwethaf a chynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cael eu trin am y firws mewn ysbytai, yn ysgrifennu Conor Humphries.

“Yma yn y brifddinas, er gwaethaf ymdrechion gorau pobl dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni mewn lle peryglus iawn,” meddai’r Prif Weinidog Micheal Martin mewn anerchiad ar y teledu i’r wlad, gan gyhoeddi’r cyfyngiadau.

“Heb weithredu brys a phendant pellach, mae bygythiad real iawn y gallai Dulyn ddychwelyd i ddyddiau gwaethaf yr argyfwng hwn.” Fe fydd y mesurau, sy’n cynnwys gwaharddiad ar ddigwyddiadau dan do, yn para am dair wythnos, meddai. Roedd gan Iwerddon yr 17eg gyfradd heintiau COVID-19 uchaf allan o 31 o wledydd Ewropeaidd a gafodd eu monitro gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau ddydd Gwener, gyda 57.4 o achosion fesul 100,000 o bobl yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Adroddodd y llywodraeth am dair marwolaeth o'r firws ddydd Gwener, gan ddod â chyfanswm y doll i 1,792. Cyhoeddodd gwledydd ledled Ewrop, gan gynnwys Prydain, Gwlad Groeg a Denmarc, gyfyngiadau newydd i ffrwyno heintiau coronafirws ymchwydd yn rhai o'u dinasoedd mwyaf. Fe wnaeth Iwerddon ddydd Iau dynhau ei chyfyngiadau teithio COVID-19 trwy orfodi cwarantinau ar deithwyr o farchnadoedd gwyliau mawr yr Eidal a Gwlad Groeg.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd