Cysylltu â ni

EU

Rhaid i'r cynllun buddsoddi gyflawni uchelgeisiau #GreenDeal

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn annog holl sefydliadau ac aelod-wladwriaethau'r UE i barhau gydag ymateb cyflym ac wedi'i alinio ar sail undod i'r pandemig coronafirws a mabwysiadu mesurau ychwanegol sy'n hyrwyddo buddsoddiadau cynaliadwy gyda'r bwriad o Fargen Werdd Ewrop. Dylai aelod-wladwriaethau gytuno'n gyflym ar Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) ar gyfer 2021-2027 yn unol ag uchelgeisiau'r Fargen Werdd.

Ar 10 Mehefin, mabwysiadodd yr EESC becyn barn ar ariannu Bargen Werdd Ewrop, map ffordd yr UE i economi gynaliadwy. Yn ei farn, dywed y Pwyllgor fod y dyraniad cyllidebol ar gyfer y Fargen Werdd, buddsoddiad preifat a chyhoeddus, ac effeithlonrwydd ymateb coronafirws yr UE i gyd yn hanfodol i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) y Cenhedloedd Unedig ac amcanion y Grîn Bargen. Felly mae'r EESC yn galw am ddyraniad cyllidebol digonol, fframwaith galluogi cynhwysfawr ar gyfer buddsoddiadau cynaliadwy ac ymateb parhaus ar sail solidau UE i coronafirws.

Dywedodd Carlos Trias Pintó, rapporteur ar gyfer barn EESC ar Gynllun Buddsoddi Bargen Werdd Ewrop (EGDIP): "Bydd yr achosion o coronafirws yn cael effaith sylweddol ar ein heconomi, ar gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy ac amcanion y Fargen Werdd ac ar y Cyllideb yr UE. Dylai ymdrechion adfer felly ganolbwyntio ar yr un amcanion. Rhaid i'r Fargen Werdd ddod yn asgwrn cefn ein heconomi. "

Mae EESC yn galw am gyllideb UE wedi'i hatgyfnerthu ar gyfer 2021-2027

Mae'r Pwyllgor yn gweld yr EGDIP fel y mesur polisi cynhwysfawr cyntaf i gyflawni targedau uchelgeisiol iawn y Fargen Werdd ond, waeth beth yw effaith bosibl argyfwng coronafirws ar yr MFF yn y dyfodol, mae'n poeni am y dyraniad cyllidebol ar gyfer y Fargen Werdd o dan y cyllideb hirdymor y dyfodol.

"Mae'r darpariaethau cyllidebol ar gyfer y Fargen Werdd o dan yr MFF newydd yn annigonol," meddai Petr Zahradník, cyd-rapporteur ar gyfer barn yr EESC ar yr EGDIP ac ar y Gronfa Pontio Gyfiawn (JTF) a diwygiadau i'r Rheoliad Darpariaethau Cyffredin. "Rhaid i gyllideb nesaf yr UE gyflawni uchelgeisiau'r Fargen Werdd a Chynllun Adferiad. Dylid ei hatgyfnerthu ac ehangu ei nenfwd gwariant dros dro i 2%." Ym marn yr EESC, byddai hyn yn darparu'r adnoddau ariannol sydd eu hangen a gallai gefnogi cyhoeddi bondiau cymunedol fel rhan o gynllun adfer cryf.

Esboniodd Ester Vitale, rapporteur ar gyfer barn EESC ar y JTF a diwygiadau i'r Rheoliad Darpariaethau Cyffredin: "Gellid gwneud iawn am y cynnydd yn y gyllideb naill ai trwy gyflwyno adnoddau newydd eu hunain neu drwy gynyddu'r cyfraniadau gan yr aelod-wladwriaethau."

Yn ychwanegol at y mesurau undod dros dro a ddyluniwyd i liniaru effaith y pandemig coronafirws, mae'r Pwyllgor yn galw am Swyddogaeth Sefydlogi Buddsoddi Ewropeaidd wedi'i hatgyfnerthu a gweithredu'r Offeryn Cyllidebol ar gyfer Cydgyfeirio a Chystadleurwydd ar unwaith gyda chyllideb uwch o dan yr MFF nesaf. Mae cynyddu'r adnoddau cyllidebol ar gyfer y Mecanwaith Pontio Cyfiawn (JTM), sy'n cynnwys y JTF, yr un mor bwysig.

Mae cymdeithas sifil yn cynnig mesurau i godi buddsoddiadau ar gyfer trawsnewid cyfiawn

Ym marn yr EESC, mae angen i fframwaith ariannol y JTF fod yn gliriach. Bydd yn rhaid gwrthbwyso darpariaethau cyllidebol y Gronfa trwy drosglwyddiadau o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop / Cronfa Gymdeithasol Ewrop +, cyd-ariannu gan aelod-wladwriaethau a buddsoddiad preifat sylweddol yn ogystal â chyfleuster benthyciadau sector cyhoeddus a weithredir gan yr EIB. Rhaid gwarantu cydweddoldeb yr offerynnau hyn.

Mae'r EESC yn ymwybodol bod llwyddiant yr EGDIP a'r JFT yn dibynnu ar fath newydd o bartneriaeth gymdeithasol rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus o ran cyllid a rhannu cyfrifoldebau. Dyma pam mae'r Pwyllgor yn croesawu'r cymhellion newydd arfaethedig ar gyfer buddsoddi ac ariannu cynaliadwy cyhoeddus a phreifat ac yn cefnogi gwella llywodraethu cyllidol yr UE.

O ran sut i gynyddu buddsoddiadau ymhellach, dywedodd Petr Zahradník: "Mae angen triniaeth dreth briodol arnom ar gyfer torfeydd torfol a rhoddwyr i gwblhau'r polisi ysgogi." Gallai Undeb Marchnadoedd Cyfalaf effeithlon ac integredig ac Undeb Bancio hefyd chwarae rhan bwysig. Felly mae'r EESC yn argymell cwblhau'r Undeb Economaidd ac Ariannol.

Wrth groesawu’r hyblygrwydd arfaethedig ar gyfer rheolau cymorth gwladwriaethol, dywedodd Ester Vitale: "Dylai cymorth gwladwriaethol gynorthwyo’r trawsnewidiad i economi wyrddach a mwy cynhwysol. Dylid ei ddefnyddio i hyrwyddo cyflogaeth ymhlith y rhai sy’n aml yn cael eu torri i ffwrdd o’r farchnad lafur agored. Buddsoddiad cyhoeddus. dylid diogelu'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd rhag cyfyngiadau'r Cytundeb Sefydlogrwydd. "

Ar ben hynny, dylai fframwaith galluogi buddsoddiad ddarparu mynediad cyfartal i wybodaeth, gwell data ystadegol cyhoeddus a chefnogaeth ar gyfer nodi, strwythuro a gweithredu prosiectau cynaliadwy i wella buddsoddiad preifat cynaliadwy ymhellach a chaffael cyhoeddus sy'n gymdeithasol gyfrifol. Gallai safoni tacsonomeg a gwybodaeth anariannol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat hefyd hwyluso ymgysylltiad pellach.

Rhaid i gymdeithas sifil gael llais yn y cyfnod pontio cyfiawn

O ran y JTF, mae'r EESC yn parchu ac yn cefnogi'r rôl bwysig y mae'r rhanbarthau yn ei chwarae wrth raglennu, llywodraethu a gweithredu. Fodd bynnag, mae'n argymell ystyried gwahanol lefelau parodrwydd mewn aelod-wladwriaethau a rhanbarthau, potensial gwahanol ar gyfer cynhyrchu ynni glân yn yr UE ac agweddau gwahanol ar ran unigolion a rhanbarthau tuag at gyfraniad gweithredol at ddiogelu'r hinsawdd.

Gallai'r partneriaid cymdeithasol a sefydliadau cymdeithas sifil wthio am wariant sy'n atal yr hinsawdd ac felly dylent fod yn rhan o ddatblygu a gweithredu polisïau a strategaethau. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad gweithredol a real mewn cynllunio tiriogaethol, unrhyw raglenni JTF pwrpasol a'r Semester Ewropeaidd. Dylai'r olaf ganolbwyntio ar y SDGs a'r Fargen Werdd a chymhwyso tacsonomeg mwy cynhwysfawr yr UE.

Mae addysg a hyfforddiant yn allweddol i'r newid i economi gyfiawn a gwyrdd

Dylid cynyddu adnoddau polisi cydlyniant i gryfhau ac adfywio'r system addysg uwchradd a phrifysgol a dylid neilltuo cyfran sylweddol o adnoddau JTF i gynhyrchu buddsoddiadau sydd eu hangen i helpu gweithwyr i drosglwyddo o un alwedigaeth i'r llall.

"Dylai aelod-wladwriaethau hefyd wella rhaglenni addysg ariannol trwy gynnwys cyllid cynaliadwy," meddai Carlos Trias Pintó. Gallai hyn annog gweinyddiaethau cyhoeddus ymhellach i gyflwyno cymhellion treth ar gyfer buddsoddiad cyhoeddus a phreifat mewn mentrau gwyrdd, sydd er budd y cyhoedd ac sy'n cael effaith gymdeithasol gadarnhaol, a gwarantu dewisiadau buddsoddi gwybodus gan fuddsoddwyr preifat a chyhoeddus.

Yn olaf, mae'r EESC hefyd yn nodi bod angen buddsoddiadau amgylcheddol a hinsawdd i gefnogi gweithredu y tu allan i'r UE, yn enwedig o dan strategaeth Affrica.

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd