Cysylltu gyda ni

cludo anifeiliaid

Mae ASEau yn pleidleisio dros y Pwyllgor Ymchwilio newydd ar #AnimalTransport

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Mehefin), Senedd yr UE yn llethol wedi pleidleisio o blaid o sefydlu a Pwyllgor Ymchwilio ar gludo anifeiliaid. Mae tosturi mewn Ffermio’r Byd a PEDWAR PAWS wrth eu bodd â chanlyniad y bleidlais. Ar hyn o bryd, mae aelod-wladwriaethau’r UE yn gorfodi cyfraith yr UE yn wael sydd i fod i amddiffyn y miliynau o anifeiliaid a ffermir sy’n cael eu cludo filoedd o filltiroedd i’w lladd, eu bridio neu eu pesgi ymhellach bob blwyddyn.

Mae angen i'r UE ddatrys nifer o broblemau parhaus hir sy'n gysylltiedig â gweithredu cyfraith yr UE ar gludo anifeiliaid, gan gynnwys gorlenwi, methu â darparu'r arosfannau gorffwys gofynnol, bwyd a dŵr, cludo mewn gwres eithafol, cludo anifeiliaid anaddas a dillad gwely annigonol. .

Mae’r penderfyniad gan Senedd yr UE yn dilyn ton o gamau gan gymdeithas sifil a sefydliadau’r UE, gan godi baneri coch ar y mater. Comisiwn diweddar yr UE Strategaeth 'Farm To Fork' yn nodi'n glir bod Comisiwn yr UE yn bwriadu adolygu'r ddeddfwriaeth ar gludo anifeiliaid. Ym mis Rhagfyr y llynedd, amlygodd Cyngor yr UE fod 'diffygion ac anghysondebau clir yn parhau' o ran heriau trafnidiaeth pellter hir yn ei casgliadau ar les anifeiliaid.

Dywedodd Pennaeth Tosturi UE Ffermio’r Byd, Olga Kikou: “Mae pleidlais y Senedd i roi erchyllterau cludo anifeiliaid o dan y golwg yn dod â gobaith. Bob blwyddyn mae miliynau o anifeiliaid fferm yn cael eu cludo yn fyw ar deithiau hir a erchyll, yn aml mewn amodau budr, yn gyfyng, ac yn aml yn sathru ar ei gilydd. Yn yr haf, cânt eu cludo mewn tymereddau deifiol o uchel, eu dadhydradu a'u disbyddu. Mae rhai ohonyn nhw'n diflannu. I lawer, dyma'r oriau arteithiol olaf cyn iddynt gyrraedd y lladd-dy. Dylai cyfraith yr UE amddiffyn anifeiliaid rhag dioddefaint o'r fath, ac eto nid yw'r rhan fwyaf o wledydd yr UE yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol ynghylch trafnidiaeth ac yn caniatáu i greulondeb o'r fath barhau. Rhaid i hyn ddod i ben. O'r diwedd, mae'n rhaid i'r UE leihau nifer a hyd cyffredinol cludo a rhoi diwedd ar allforion anifeiliaid y tu allan i ffiniau'r UE. "

PEDWAR PAWS Dywedodd Cyfarwyddwr Swyddfa Polisi Ewropeaidd, Pierre Sultana: “Mae penderfyniad heddiw yn garreg filltir ar gyfer lles anifeiliaid. Mae'r Senedd wedi bachu ar y cyfle i fynd i'r afael â dioddefaint anifeiliaid wrth eu cludo. Mae troseddau systematig yn ystod cludo anifeiliaid wedi cael eu beirniadu ers blynyddoedd. Bydd y Pwyllgor Ymchwilio yn ymchwilio i droseddau a chamweinyddu Rheoliad Cludiant Anifeiliaid gan y Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau'r UE. Felly mae'r Senedd, fel cynrychiolaeth etholedig dinasyddion Ewrop, yn cyflawni ei thasg bwysicaf, sef arfer goruchwyliaeth a rheolaeth ddemocrataidd. Mae hyn yn arwydd clir i aelod-wladwriaethau a’r Comisiwn Ewropeaidd wneud mwy i osgoi dioddefaint anifeiliaid a gorfodi rheoleiddio’r UE. ”

 1. Daeth cynnig ei gyflwyno gan Gynhadledd Llywyddion Senedd Ewrop ar 11 Mehefin. Yn ystod y tymor deddfwriaethol blaenorol, mabwysiadodd Senedd Ewrop Adroddiad Gweithredu ar drafnidiaeth fyw a daeth i'r casgliad bod gwir angen Pwyllgor Ymchwilio ar fyw (2018/2110 (INI), Pwynt 22). Yn ôl trosolwg y Comisiwn Ewropeaidd mae adroddiadau archwilio o gludiant anifeiliaid gan tir a thrwy môr, mae awdurdodau Aelod-wladwriaethau yn methu â chydymffurfio'n eang a methiant rheolaidd i orfodi'r gyfraith hon. Daeth Llys Archwilwyr Ewrop i'r casgliad hefyd yn ei adrodd ar weithredu deddfwriaeth lles anifeiliaid bod 'gwendidau'n parhau mewn rhai meysydd sy'n gysylltiedig â materion lles' yn ystod trafnidiaeth.
 2. Mae'r Pwyllgor Ymchwilio yn offeryn ymchwilio y gall Senedd yr UE benderfynu ei sefydlu er mwyn mynd i'r afael â materion cymdeithasol dybryd. Yn nhermau deddfwriaethol y gorffennol, er enghraifft, sefydlodd Senedd yr UE bwyllgorau arbennig yn dilyn sgandalau LuxLeaks a chlefyd gwartheg gwallgof.
 3. Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy ers dros 50 mlynedd. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a sylwadau mewn un ar ddeg o wledydd Ewropeaidd, yr UD, China a De Affrica. Mae ein Swyddfa UE yn ymgyrchu i roi diwedd ar ddefnyddio systemau cewyll creulon, lleihau ein defnydd o gynhyrchion anifeiliaid, rhoi diwedd ar gludiant anifeiliaid byw pellter hir ac allforio anifeiliaid byw y tu allan i'r UE, a safonau lles anifeiliaid uwch, gan gynnwys ar gyfer pysgod. .
 4. PEDWAR PAWS yw'r sefydliad lles anifeiliaid byd-eang ar gyfer anifeiliaid sydd o dan ddylanwad dynol, sy'n datgelu dioddefaint, yn achub anifeiliaid mewn angen ac yn eu hamddiffyn. Wedi'i sefydlu gan Heli Dungler yn Fienna ym 1988, mae PEDWAR PAWS yn canolbwyntio ar anifeiliaid anwes gan gynnwys cŵn a chathod crwydr, anifeiliaid fferm ac anifeiliaid gwyllt a gedwir mewn amodau amhriodol, yn ogystal ag mewn parthau trychinebau a gwrthdaro. Gydag ymgyrchoedd a phrosiectau cynaliadwy, mae PEDWAR PAWS yn darparu cymorth cyflym ac amddiffyniad tymor hir i anifeiliaid sy'n dioddef.

cludo anifeiliaid

Datganiad #CrueltyFreeEurope ar foratoriwm ar arbrofi ar anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Yn ei ymateb i deiseb a ddygwyd i Bwyllgor Deisebau Senedd Ewrop gan ofyn am foratoriwm ar arbrofion ar anifeiliaid tra bod eu gwerth yn cael ei asesu, mae'r Comisiwn wedi dweud unwaith eto ei fod wedi ymrwymo'n llwyr i'r nod eithaf o ailosod profion anifeiliaid yn llawn.

Ewrop Ddi-greulondeb - rhwydwaith o sefydliadau amddiffyn anifeiliaid sy'n ymroddedig i ddod â phrofion anifeiliaid i ben yn yr Undeb Ewropeaidd - yn croesawu'r ymrwymiad hwnnw ond yn credu ei bod bellach yn bryd rhoi map ffordd ar waith i droi geiriau yn gynllun gweithredu.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth Creulondeb Ewrop Ewrop, Dr Katy Taylor: “Nawr yn fwy nag erioed, dylai’r UE ddangos uchelgais i ddatblygu gwell gwyddoniaeth a throi at ymchwil ac arloesedd mwy trugarog a dynol-berthnasol. Mae 95% o'r holl gyffuriau y dangosir eu bod yn ddiogel ac yn effeithiol mewn profion ar anifeiliaid yn methu mewn treialon dynol. Mae cost y methiant hwn yn enfawr yn ariannol ac i anifeiliaid a phobl. Pe bai unrhyw system arall yn methu mor gynhwysfawr, siawns na fyddai wedi cael ei dileu ers amser maith a sicrhau atebion gwell eraill? ”

“Yn ôl yn 1993 - 27 mlynedd yn ôl - ym mhumed rhaglen gweithredu amgylcheddol yr UE tuag at gynaliadwyedd, gosodwyd targed i gyflawni gostyngiad o 2000% yn nifer yr anifeiliaid asgwrn cefn a ddefnyddir at ddibenion arbrofol fel blaenoriaeth erbyn 50. Erbyn 1997, roedd y weithred hon wedi'i gostwng yn dawel ac mae nifer y profion anifeiliaid yn Ewrop yn parhau i fod yn uchel. Felly rydym wedi clywed yr ymrwymiadau o'r blaen. Mae'n hen bryd newid. ”

Mae ymateb y Comisiwn hefyd yn tynnu sylw at ei ymdrechion i annog datblygu dulliau heblaw anifeiliaid i gymryd lle ymchwil i anifeiliaid. Mae Cruelty Free Europe yn cydnabod y gwaith arloesol sydd wedi'i wneud yn Ewrop trwy sefydliadau fel ECVAM, cydweithrediadau fel yr EPAA a chyllid Horizon, ond dywed bod angen gwneud llawer mwy.

Parhaodd Dr Taylor: “Cymerwch raglen ymchwil Horizon lle mae ein cyfrifiadau’n awgrymu bod cyllid ar gyfer prosiectau Horizon 2020 sy’n hawlio buddion sylfaenol ac eilaidd ar gyfer dulliau heblaw anifeiliaid yn dod i ddim ond 0.1% o gyfanswm y rhaglen € 80 biliwn ar gyfer y cyfnod 2014 i 2020. Ystyriwch, er bod 48 o brosiectau Horizon mewn rhyw ffordd yn honni eu bod yn cyfrannu at ddulliau heblaw anifeiliaid, mae oddeutu 300 yn dyfynnu defnyddio 'modelau anifeiliaid' fel rhan o'u methodoleg. Os yw Ewrop o ddifrif ynglŷn â’i nod o ddisodli arbrofion ar anifeiliaid, yna mae angen iddi roi ei harian yn ei geg. ”

Ym mis Tachwedd 2019, cyflwynwyd deiseb i lywyddion y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop yn galw ar yr UE i gynnal adolygiad systematig o'r holl feysydd ymchwil lle mae anifeiliaid yn cael eu defnyddio. Ym mis Mai eleni, cadarnhaodd Pwyllgor Senedd Ewrop ar Ddeisebau fod y ddeiseb wedi'i derbyn fel un yn dderbyniadwy ac y byddai'n cael ei hystyried yn ffurfiol gan y pwyllgor. Ynghyd â'n partneriaid Ewropeaidd mae Cruelty Free Europe wedi bod yn galw ar y Comisiwn i ymrwymo i gynllun cynhwysfawr gyda thargedau ac amserlenni i ddod â phrofion anifeiliaid i ben yn yr UE.

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Mae anifeiliaid fferm yn dioddef ar ffiniau'r UE oherwydd ymateb #Coronavirus, meddai Tosturi mewn Ffermio'r Byd

cyhoeddwyd

on

Gyda dros 35 o gyrff anllywodraethol lles anifeiliaid, anfonwyd Tosturi mewn Ffermio’r Byd llythyr i arweinwyr yr UE, gan ofyn iddynt addasu eu hymateb i COVID-19, gan fod oedi hir ar y ffin yn arwain at ddioddefaint anifeiliaid. Fe wnaethon ni alw ar yr UE i wahardd cludo anifeiliaid fferm i wledydd y tu allan i'r UE, yn ogystal â theithiau sy'n para dros wyth awr.

Mae tosturi mewn Ffermio’r Byd yn pryderu bod canllawiau newydd yr UE ar gyfer rheoli ffiniau, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, yn mynnu bod yn rhaid i gludo anifeiliaid byw rhwng gwledydd yr UE barhau. Mae'r canllawiau hyn yn diystyru'r problemau difrifol a osodir ar iechyd a lles anifeiliaid fferm sy'n cael eu cludo, yn enwedig y rhai sy'n cael eu cludo rhwng gwledydd yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE.

Gwrthodir mynediad i Croatia i gerbydau ag anifeiliaid fferm. Mae ciwiau traffig o 40 km ar y ffin rhwng Lithwania a Gwlad Pwyl a chiwiau ar ochr yr Almaen o'r ffin â Gwlad Pwyl o 65 km gan arwain at amseroedd aros o 18 awr. Mae cerbydau ag anifeiliaid fferm hefyd yn cael eu dal mewn ciwiau hir iawn yn y man allanfa rhwng Bwlgaria a Thwrci - adroddodd gyrwyr sy'n cludo anifeiliaid fferm i Angels Anifeiliaid bod angen tair awr arnyn nhw i symud 300m y tu mewn i'r ffin.

Mae ciwiau ar ffiniau yn atal cyflenwadau meddygol a gweithwyr iechyd proffesiynol rhag mynd drwodd. Mae hyd yn oed yn llai tebygol y bydd yn bosibl rhoi sylw i les anifeiliaid sy'n cael eu dal yn y ciwiau hyn.

Ar ben hynny, mae risg wirioneddol y bydd gwledydd yn cau eu ffiniau heb fod ganddynt unrhyw seilwaith ar waith i ddiwallu anghenion yr anifeiliaid sy'n cael eu cludo, a darparu'r hyn sy'n ofynnol yn ôl cyfraith yr UE, fel bwyd, dŵr a lleoedd i orffwys.

Dywedodd Peter Stevenson, Prif Gynghorydd Polisi Ffermio’r Byd: “Oherwydd yr oedi cynyddol o ran rheoli ffiniau sy’n deillio o COVID-19, mewn llawer o achosion ni ellir cludo anifeiliaid fferm mewn ffordd sy’n cydymffurfio â chyfraith yr UE. Mae Rheoliad Trafnidiaeth yr UE yn mynnu bod anifeiliaid yn cael eu symud yn ddi-oed i'r man cyrchfan, a bod anghenion anifeiliaid yn cael eu diwallu yn ystod y daith. Mae mynnu parhau i gludo anifeiliaid mewn amodau o’r fath yn anghyfrifol ac yn annynol ac yn diystyru cytundeb yr UE, sy’n nodi bod yn rhaid i gyfraith a pholisïau’r UE roi sylw llawn i les anifeiliaid. ”

Dywedodd Tosturi yn Olga Kikou, Pennaeth Swyddfa Ffermio’r Byd: “Mae’r fasnach mewn anifeiliaid byw yn bygwth nid yn unig iechyd a lles yr anifeiliaid, ond mae hefyd yn bygwth ein hiechyd. Gall y gyrwyr, trinwyr anifeiliaid, milfeddygon, gweision sifil a'u teuluoedd gael eu heintio yn hawdd. Yn wahanol i eraill sy'n dod i mewn ac allan o'r UE, nid yw'n ofynnol iddynt fod mewn cwarantîn. Rydyn ni'n eu rhoi nhw a ninnau mewn perygl. Rydym yn wynebu mesurau na welwyd erioed o'r blaen i gynnwys lledaeniad y firws wrth i nifer cynyddol o wledydd Ewropeaidd fynd i mewn i gloeon. Serch hynny, rydyn ni'n caniatáu i anifeiliaid byw gael eu cludo i bobman, tra bod yr awdurdodau iechyd yn cynghori pobl i aros gartref. Mae hon yn safon ddwbl! Ni ellir ystyried masnach mewn anifeiliaid byw yn sector hanfodol sy'n darparu gwasanaethau hanfodol i gymdeithas. Mae angen i'r abswrdiaeth hon ddod i ben! ”

Am dros 50 o flynyddoedd, Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a chynrychioliadau mewn un ar ddeg o wledydd Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, China a De Affrica.

Gellir gweld testun y llythyr yma.

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE yn beirniadu #RabbitCages

cyhoeddwyd

on

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE wedi beirniadu defnyddio cewyll confensiynol ar gyfer ffermio cwningod mewn astudiaeth newydd. Mae Tosturi Rhyngwladol cyrff anllywodraethol mewn Ffermio’r Byd yn croesawu’r adroddiad hwn ac yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddefnyddio’r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf a gwella bywydau cwningod yn yr UE.

Yn y newydd adrodd, daeth Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) i'r casgliad bod lles cwningod yn is mewn cewyll confensiynol, o'i gymharu â systemau eraill. Ar gyfer cwningod sy'n oedolion, y mater lles allweddol yw bod eu symudiad yn gyfyngedig. Mae EFSA hefyd yn dod i'r casgliad bod systemau organig yn gyffredinol dda.

Mae'r astudiaeth hon yn dilyn cais gan Senedd Ewrop. Yn 2017, yn dilyn ymgyrch frwd gan gefnogwyr Tosturi mewn Ffermio’r Byd, Senedd Ewrop o'r enw ar Gomisiwn yr UE i gynnig deddfwriaeth newydd gyda safonau gofynnol ar gyfer cwningod a ffermir, a gofynnodd i EFSA gynhyrchu'r astudiaeth wyddonol hon.

Dywedodd Olga Kikou, pennaeth Tosturi yn World Farming EU: “Heddiw, cyhoeddodd asiantaeth diogelwch bwyd yr UE farn wyddonol, gan daflu goleuni ar dynged galed y miliynau o gwningod, gan ddioddef yn dawel mewn cewyll ledled yr UE am eu bywydau i gyd. . Rydym yn galw ar Gomisiwn newydd yr UE i wrando ar gyngor yr asiantaeth hon a chymryd mesurau i amddiffyn cwningod yn well. Mae hyn yn cynnwys cynnig deddfwriaeth newydd, benodol i rywogaethau ar gyfer cwningod, sy'n brin ar hyn o bryd. Byddai hyn yn fuddugoliaeth fawr i anifeiliaid ledled Ewrop, gan mai cwningod yw'r ail rywogaeth a ffermir fwyaf yn yr UE o ran niferoedd. ”

Parhaodd Olga: “Rydym hefyd yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i wahardd cewyll ar gyfer pob anifail, gan gynnwys ieir, hychod, lloi, hwyaid a gwyddau. Pan fyddant mewn cewyll, mae'r anifeiliaid hyn yn byw mewn amodau yr un mor ddiflas ac ni allant gyflawni'r ymddygiadau naturiol mwyaf sylfaenol. Mae'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd ddiweddar i Ddiweddu Oes y Cewyll wedi ei gwneud yn glir bod dinasyddion yr UE yn poeni'n fawr am anifeiliaid fferm, a'u bod am eu cael allan o gewyll. Rhaid i'r UE ddangos arweinyddiaeth o'r diwedd a gwneud rhywbeth am bryderon ei ddinasyddion. ”

 1. Am dros 50 o flynyddoedd, Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a chynrychioliadau mewn un ar ddeg o wledydd Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, China a De Affrica.
 2. Heddiw, cyhoeddodd EFSA ddwy farn arall ar ddulliau syfrdanol cwningod a lladd cwningod am resymau heblaw cynhyrchu cig. Mae'r adroddiadau bod EFSA rhyddhau heddiw yw'r canlynol:
 1. Mae defnyddio cewyll cwningen wedi'i wahardd neu'n gyfyngedig mewn sawl aelod-wladwriaeth o'r UE:
 • Awstria, wedi'i wahardd am gwningod a godwyd ar gyfer cig (2012)
 • Gwlad Belg, wedi'i wahardd ar gyfer cwningod cig neu fenywod bridio (2025)
 • Yr Iseldiroedd, gwahardd cewyll diffrwyth (2016)
 • Yr Almaen, gwahardd cewyll diffrwyth (2024)
 1. Yn Ewrop, mae mwy na 300 can miliwn o anifeiliaid yn treulio llawer o'u bywydau mewn cewyll, sy'n greulon ac yn gwbl ddiangen. Mae'r Diwedd Oes y Cawell Menter Dinasyddion Ewropeaidd, gyda chefnogaeth dros 170 o gyrff anllywodraethol, casglu dros 1,6 miliwn o lofnodion a rhagori ar y trothwy lleiaf yn 21 Aelod-wladwriaeth yr UE (yn amodol ar ddilysiad): Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Tsiecia, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Lithwania, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia, Sbaen, Sweden a'r Deyrnas Unedig. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein hadroddiad ar ffermio mewn cewyll yn Ewrop [Tsiec, Iseldireg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Groeg, Eidaleg, Pwyleg ac Sbaeneg].

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd