Cysylltu gyda ni

Lles anifeiliaid

Mae arolwg barn newydd yn dangos bod dinasyddion yr UE yn sefyll dros #Wolves

cyhoeddwyd

on

Mae dinasyddion Ewropeaidd yn cefnogi amddiffyniad bleiddiaid, ac mae'r mwyafrif yn gwrthwynebu lladd bleiddiaid o dan unrhyw amgylchiadau. Dyma brif ganlyniad arolwg barn ymhlith oedolion ar draws chwe gwlad yn yr UE a gomisiynwyd gan Eurogroup for Animals. Mae'n bryd i wleidyddion wrando ar lais eu hetholwyr a sicrhau bod y rhywogaeth yn parhau i gael ei gwarchod yn llym.

Wedi'i gynnal gan Savanta ComRes mewn chwe aelod-wladwriaeth o'r UE - Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen, Gwlad Pwyl a'r Ffindir, nod yr arolwg oedd deall canfyddiadau ac agweddau'r cyhoedd tuag at amddiffyn blaidd ledled Ewrop yn well.

Yn gyffredinol, dangosodd y 6,137 o ddinasyddion yr UE a ymatebodd lefel uchel o gefnogaeth i amddiffyn blaidd, yn enwedig yng Ngwlad Pwyl, Sbaen a'r Eidal, a lefel wych o ymwybyddiaeth o fuddion bleiddiaid i'w hecosystem leol. Dywed mwyafrif yr oedolion mai anaml neu byth y mae lladd bleiddiaid yn dderbyniol mewn unrhyw amgylchiadau a brofwyd, hyd yn oed pan fyddant wedi ymosod ar anifeiliaid fferm (55%), neu i reoli maint eu poblogaeth (55%).

Er bod cymuned yr helwyr a rhai aelod-wladwriaethau wedi bod yn galw am fwy o hyblygrwydd wrth reoli eu poblogaethau blaidd, mae dinasyddion yr UE a arolygwyd yn anghytuno. Yn lle, mae 86% o ymatebwyr ar draws y chwe gwlad a arolygwyd yn cytuno y dylai llywodraethau cenedlaethol a'r UE ariannu ac arfogi ffermwyr â'r offer i amddiffyn anifeiliaid fferm rhag ymosodiadau blaidd. Mae 93% o oedolion yn cytuno bod gan fleiddiaid hawl i fodoli yn y gwyllt. Yn yr un modd, mae 89% yn cytuno bod bleiddiaid yn perthyn i'n hamgylchedd naturiol yn union fel llwynogod, ceirw neu ysgyfarnogod, ac mae 86% yn cytuno y dylid derbyn bleiddiaid i fyw yn eu priod wledydd.

Mae o leiaf dri chwarter yr oedolion a gyfwelwyd yn cytuno y dylai ffermwyr a phobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig gydfodoli â bleiddiaid ac anifeiliaid gwyllt eraill heb eu niweidio (78%). Er bod 38% yn credu bod bleiddiaid yn peri risg i bobl, dim ond 39% sy'n dweud y byddent yn gwybod sut i ymddwyn pe byddent yn dod ar draws blaidd - felly mae'n amlwg bod angen gwneud mwy i addysgu dinasyddion heddiw am sut i fyw ochr yn ochr â bleiddiaid eto .

“Mae’r ymchwil hwn yn dangos yn ddiamwys fod dinasyddion Ewropeaidd yn cefnogi amddiffyniad bleiddiaid yn gryf, ac yn gwrthwynebu eu lladd mewn unrhyw amgylchiadau,” meddai Reineke Hameleers, Prif Swyddog Gweithredol Eurogroup for Animals.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd gwleidyddion sefydliadau’r UE ac aelod-wladwriaethau nawr yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod y lefelau amddiffyn cyfredol yn cael eu cynnal tra bod cyllid cenedlaethol a’r UE ar gael i ddatblygu a darparu offer arloesol i ffermwyr amddiffyn anifeiliaid fferm rhag ymosodiad blaidd a chynyddu goddefgarwch a chymdeithasol. derbynioldeb. Mewn gwirionedd, mae Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE a gyhoeddwyd yn ddiweddar hyd at 2030 yn galw ar aelod-wladwriaethau i ymrwymo i beidio â dirywio cadwraeth rhywogaethau a warchodir, fel y blaidd. ”

Mae Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE hyd at 2030, a ddrafftiwyd fel rhan o Fargen Werdd yr UE, hefyd yn gofyn i aelod-wladwriaethau sicrhau bod o leiaf 30% o rywogaethau a chynefinoedd nad ydynt mewn statws ffafriol ar hyn o bryd yn y categori hwnnw neu'n dangos tuedd gadarnhaol gref. O ystyried cefnogaeth uchel y cyhoedd i warchod bleiddiaid, mae Eurogroup for Animals yn annog gwledydd lle mae'r rhywogaeth yn cael ei herlid fwyfwy, fel y Ffindir, Ffrainc a'r Almaen, i wrando ar farn eu dinasyddion a blaenoriaethu ymdrechion i amddiffyn y rhywogaeth ac atal gwrthdaro â mawr. cigysyddion fel bleiddiaid ac eirth, ynghyd â chynyddu ymwybyddiaeth ar sut i gydfodoli â nhw'n heddychlon a heb risg.

Yn olaf, gobeithiwn y bydd y ddogfen sydd ar ddod o ddogfen Ganllaw'r Comisiwn Ewropeaidd wedi'i diweddaru ar amddiffyn rhywogaethau anifeiliaid o ddiddordeb Cymunedol yn llym yn rhoi mwy o eglurder i'r Aelod-wladwriaethau hynny ar Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE i reoli poblogaethau bleiddiaid a rhywogaethau gwarchodedig eraill yn angheuol.

Lles anifeiliaid

Lles ac amddiffyniad anifeiliaid: eglurwyd deddfau'r UE

cyhoeddwyd

on

Cath giwt Ewropeaidd yn agos at giwtCath wyllt Ewropeaidd © AdobeStock / creativenature.nl

Mae gan yr UE rai o safonau lles anifeiliaid uchaf y byd. Darganfyddwch sut mae'r ddeddfwriaeth yn amddiffyn bywyd gwyllt, anifeiliaid anwes yn ogystal ag anifeiliaid fferm a labordy.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cefnogi lles anifeiliaid am fwy na 40 mlynedd ac mae'n cael ei gydnabod yn eang fel arweinydd byd-eang, gyda rhai o safonau lles anifeiliaid gorau'r byd. Mae rheolau'r UE hefyd wedi dylanwadu'n gadarnhaol ar ddeddfwriaeth mewn gwledydd y tu allan i'r UE. Maent yn ymwneud yn bennaf ag anifeiliaid fferm (ar y fferm, wrth eu cludo ac wrth eu lladd), ond hefyd bywyd gwyllt, anifeiliaid labordy ac anifeiliaid anwes.

Lles anifeiliaid fferm

Rheolau cyntaf yr UE yn amddiffyn anifeiliaid fferm yn dyddio'n ôl i'r 1970s. Mae'r 1998 cyfarwyddeb ar gyfer amddiffyn anifeiliaid a ffermir sefydlu safonau cyffredinol ar gyfer amddiffyn pob anifail a gedwir ar gyfer cynhyrchu bwyd, gwlân, croen, ffwr neu ddibenion ffermio eraill - gan gynnwys pysgod, ymlusgiaid ac amffibiaid - ac mae'n seiliedig ar y Confensiwn Ewropeaidd ar gyfer Diogelu Anifeiliaid a gedwir at Ddibenion Ffermio o 1978.

Mae rheolau'r UE ar les anifeiliaid yn adlewyrchu'r pum rhyddid fel y'u gelwir:
 • Rhyddid rhag newyn a syched
 • Rhyddid rhag anghysur
 • Rhyddid rhag poen, anaf ac afiechyd
 • Rhyddid i fynegi ymddygiad arferol
 • Rhyddid rhag ofn a thrallod

Rheolau'r UE ar gyfer amddiffyn a lles anifeiliaid wrth eu cludo eu cymeradwyo yn 2004. Fodd bynnag, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Chwefror 2019, galwodd y Senedd am gwell gorfodaeth, sancsiynau a llai o amseroedd teithio.

Ar 19 Mehefin 2020 sefydlodd ASEau a pwyllgor ymchwilio i ymchwilio i doriadau honedig wrth gymhwyso rheolau lles anifeiliaid yr UE yn ystod cludiant o fewn a thu allan i'r UE.

Mae rheolau eraill yr UE yn gosod safonau lles ar gyfer anifeiliaid fferm yn ystod syfrdanol a lladd, yn ogystal ag ar gyfer amodau bridio ar gyfer categorïau anifeiliaid penodol fel lloi, moch ac ieir dodwy.

Ym mis Hydref 2018, mabwysiadodd ASEau reoliad newydd ar cynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol i ffrwyno'r defnydd o feddyginiaethau i wneud iawn am amodau gwael neu i wneud i anifeiliaid dyfu'n gyflymach.

Yn unol â chyflwyniad y newydd Strategaeth Fferm i Fforc ar gyfer amaethyddiaeth fwy cynaliadwy, mae'r Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd yn gwerthuso holl ddeddfwriaeth yr UE ar les anifeiliaid a ffermir.

Amddiffyn bywyd gwyllt

Mae'r 500 o adar gwyllt sy'n digwydd yn naturiol yn yr UE yn cael eu gwarchod gan y Gyfarwyddeb adar, tra bo'r Gyfarwyddeb cynefinoedd yn anelu at sicrhau cadwraeth rhywogaethau anifeiliaid prin, dan fygythiad neu endemig a mathau nodweddiadol o gynefinoedd.

Lansiwyd Menter Peillwyr yr UE yn 2018 i fynd i’r afael â’r dirywiad pryfed peillio gwyllt, yn enwedig gwenyn. Galwodd y Senedd am a gostyngiad pellach mewn plaladdwyr a mwy o arian ar gyfer ymchwil. Mewn adroddiad a fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2018, roedd y Senedd eisoes wedi dweud dylid amddiffyn mathau gwenyn rhanbarthol a lleol yn well.

Morfilod a dolffiniaid yn cael eu gwarchod rhag dal a lladd yn nyfroedd yr UE. Yn ogystal, mae'r UE bob amser wedi bod yn amddiffynwr gweithrediad llawn y moratoriwm ar forfila masnachol ar waith ers 1986.

Rheoliad yr UE yn gwahardd y fasnach mewn cynhyrchion morloi.

Mae yna reolau hefyd dulliau trapio, gwahardd defnyddio trapiau leghold i ddal anifeiliaid gwyllt yn yr UE a gosod safonau trugarog.

Mae'r UE yn gweithredu ac yn mynd y tu hwnt i ddarpariaethau'r Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau o Ffawna a Blodau Gwyllta (Dyfyniadau) trwy ei Rheoliadau Masnach Bywyd Gwyllt er mwyn sicrhau nad yw masnach mewn cynhyrchion bywyd gwyllt yn arwain at rywogaethau mewn perygl.

Ym mis Mai 2020, cyflwynodd y Comisiwn a Strategaeth Bioamrywiaeth newydd uchelgeisiol fel rhan o'r Bargen Werdd yr UE.

Sŵau

Rheolau'r UE ar gadw anifeiliaid gwyllt mewn sŵau ceisio cryfhau eu rôl wrth warchod bioamrywiaeth a gosod safonau ar gyfer mesurau amddiffyn, gan gynnwys llety priodol ar gyfer anifeiliaid.

Profi anifeiliaid at ddibenion gwyddonol

Mae'r UE wedi creu fframwaith cyfreithiol sydd yn rheoleiddio astudiaethau anifeiliaid ar gyfer datblygu meddyginiaethau newydd, ar gyfer astudiaethau ffisiolegol ac ar gyfer profi ychwanegion bwyd neu gemegau. Mae'r rheolau yn seiliedig ar egwyddor y tri R:

 • Amnewid (meithrin y defnydd o ddulliau amgen)
 • Gostyngiad (ceisio defnyddio llai o anifeiliaid at yr un amcan)
 • Mireinio (ymdrechion i leihau poen a dioddefaint)

Gwaherddir profi anifeiliaid ar gosmetau a marchnata cynhyrchion o'r fath yn yr UE. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yn 2018, galwodd y Senedd am a gwaharddiad byd-eang ar brofi anifeiliaid am gosmetau.

Amddiffyn anifeiliaid anwes

I clampio i lawr ar y fasnach anghyfreithlon mewn cŵn a chathod, Galwodd y Senedd am gynllun gweithredu ledled yr UE, sancsiynau llymach a chofrestriad gorfodol mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 12 Chwefror 2020.

Mynd i’r afael â phryderon Ewropeaid sy’n ystyried anifeiliaid anwes fel rhan o’u teuluoedd, mae ffwr cathod a chŵn wedi'i wahardd yn yr UE er 2008. Mae'r ddeddfwriaeth yn gwahardd gosod ffwr cath a chŵn ar y farchnad a mewnforio neu allforio ffwr cathod a chŵn a'r holl gynhyrchion sy'n cynnwys ffwr o'r fath.

Diolch i gysoni Rheolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrindiau blewog yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r pasbort anifeiliaid anwes neu'r dystysgrif iechyd anifeiliaid yw'r unig ofyniad i gŵn, cathod a ffuredau deithio ar draws ffiniau'r UE, gyda rhai eithriadau.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae #FishWelfareGuidelines yn addo lles uwch i filiynau o bysgod

cyhoeddwyd

on

Heddiw (24 Mehefin) mae Platfform yr UE ar Les Anifeiliaid wedi cyhoeddi canllawiau arfer gorau ar ansawdd dŵr a thrin er lles pysgod a ffermir. Y canllawiau pwysig yw'r cam concrit cyntaf ar lefel yr UE i weithredu safonau lles uwch mewn ffermydd pysgod.

Mae pysgod hapus yn bysgod iach, ond eto ychydig sydd wedi'i wneud hyd yma ar lefel yr UE i wella lles y pysgod sy'n cael eu magu yn sefydliadau dyframaeth Ewrop. Wedi'u mabwysiadu'n unfrydol gan Blatfform yr UE ar Les Anifeiliaid, datblygwyd y canllawiau gan weithgor dan arweiniad Gwlad Groeg (y cynhyrchydd mwyaf o bysgod a ffermir yn yr UE), ynghyd â Sbaen, yr Eidal, yr Almaen, Denmarc, a Norwy ynghyd â chyfranogwyr o grwpiau cymdeithas sifil, y sector dyframaethu, ac arbenigwyr yn y maes.

Mae'r canllawiau'n nodi bygythiadau cyffredin mewn dyframaeth, gan gynnwys straenwyr acíwt a all 'arwain at anaf, poen, trallod a dioddefaint ... (a) all ddod ag effeithiau hirhoedlog' a straenwyr cronig a all 'yn y tymor hir amharu ar swyddogaeth imiwnedd, twf a swyddogaeth atgenhedlu '. Rhoddir fframwaith ac arweiniad ymarferol ar gyfer lleihau dioddefaint ar ffermydd pysgod Ewrop wrth gynhyrchu cynnyrch o ansawdd uchel i ddefnyddwyr yn gynaliadwy.

Daw mabwysiadu'r canllawiau gan y Platfform ar adeg arbennig o ffodus gan fod y Comisiwn yn bwriadu defnyddio canllawiau o'r fath fel rhan o'u canllawiau strategol newydd ar gyfer datblygu dyframaeth yn gynaliadwy yn yr UE, y disgwylir eu mabwysiadu yn ddiweddarach eleni. Mae'n bwysig bod y Comisiwn yn adeiladu ar y canllawiau hyn i ddatblygu safonau cynhwysfawr ar gyfer ffermio, cludo a lladd pysgod a ffermir.

Dywedodd Prif Weithredwr Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers: “Am gyfnod rhy hir mae’r anifeiliaid sensitif a hynod ddiddorol hyn wedi bod yn‘ rhywogaeth Sinderela ’Ewrop, wedi eu hanghofio am y llinell ochr a’u gadael ar y llinell ochr. Fodd bynnag, mae dros 6 biliwn o bysgod yn cael eu ffermio bob blwyddyn yn yr UE. Maent yn cael eu magu mewn amrywiaeth o systemau ffermio ac amgylcheddau annaturiol, nid yw offer wedi'i gynllunio i osgoi anaf ac nid yw gweithdrefnau wedi'u cynllunio i leihau dioddefaint o drin.

"Mae'r cysylltiad rhwng lefelau straen uwch a diffyg imiwnoddiffygiant uwch yn cael ei gydnabod yn eang. Mae arferion hwsmonaeth gwael ar ffermydd pysgod yn arwain at lefelau straen uwch ac yn y pen draw at iechyd pysgod gwael. Mae pysgod hapus yn bysgod iach, ac ni ellir anwybyddu hyn mwyach.

"Mae ein tîm Eurogroup for Animals yn falch ein bod wedi gallu chwarae ein rhan wrth greu'r canllawiau pwysig hyn, a hoffem ddiolch i Wlad Groeg am gymryd yr awenau ynghyd â gwledydd cynhyrchu dyframaethu blaenllaw eraill yr UE. Rydym yn cael ein calonogi gan DG Mae cynlluniau MARE i adeiladu arnynt ymhellach, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r Comisiwn i'r perwyl hwn. "

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Mae ASEau yn pleidleisio dros y Pwyllgor Ymchwilio newydd ar #AnimalTransport

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Mehefin), Senedd yr UE yn llethol wedi pleidleisio o blaid o sefydlu a Pwyllgor Ymchwilio ar gludo anifeiliaid. Mae tosturi mewn Ffermio’r Byd a PEDWAR PAWS wrth eu bodd â chanlyniad y bleidlais. Ar hyn o bryd, mae aelod-wladwriaethau’r UE yn gorfodi cyfraith yr UE yn wael sydd i fod i amddiffyn y miliynau o anifeiliaid a ffermir sy’n cael eu cludo filoedd o filltiroedd i’w lladd, eu bridio neu eu pesgi ymhellach bob blwyddyn.

Mae angen i'r UE ddatrys nifer o broblemau parhaus hir sy'n gysylltiedig â gweithredu cyfraith yr UE ar gludo anifeiliaid, gan gynnwys gorlenwi, methu â darparu'r arosfannau gorffwys gofynnol, bwyd a dŵr, cludo mewn gwres eithafol, cludo anifeiliaid anaddas a dillad gwely annigonol. .

Mae’r penderfyniad gan Senedd yr UE yn dilyn ton o gamau gan gymdeithas sifil a sefydliadau’r UE, gan godi baneri coch ar y mater. Comisiwn diweddar yr UE Strategaeth 'Farm To Fork' yn nodi'n glir bod Comisiwn yr UE yn bwriadu adolygu'r ddeddfwriaeth ar gludo anifeiliaid. Ym mis Rhagfyr y llynedd, amlygodd Cyngor yr UE fod 'diffygion ac anghysondebau clir yn parhau' o ran heriau trafnidiaeth pellter hir yn ei casgliadau ar les anifeiliaid.

Dywedodd Pennaeth Tosturi UE Ffermio’r Byd, Olga Kikou: “Mae pleidlais y Senedd i roi erchyllterau cludo anifeiliaid o dan y golwg yn dod â gobaith. Bob blwyddyn mae miliynau o anifeiliaid fferm yn cael eu cludo yn fyw ar deithiau hir a erchyll, yn aml mewn amodau budr, yn gyfyng, ac yn aml yn sathru ar ei gilydd. Yn yr haf, cânt eu cludo mewn tymereddau deifiol o uchel, eu dadhydradu a'u disbyddu. Mae rhai ohonyn nhw'n diflannu. I lawer, dyma'r oriau arteithiol olaf cyn iddynt gyrraedd y lladd-dy. Dylai cyfraith yr UE amddiffyn anifeiliaid rhag dioddefaint o'r fath, ac eto nid yw'r rhan fwyaf o wledydd yr UE yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol ynghylch trafnidiaeth ac yn caniatáu i greulondeb o'r fath barhau. Rhaid i hyn ddod i ben. O'r diwedd, mae'n rhaid i'r UE leihau nifer a hyd cyffredinol cludo a rhoi diwedd ar allforion anifeiliaid y tu allan i ffiniau'r UE. "

PEDWAR PAWS Dywedodd Cyfarwyddwr Swyddfa Polisi Ewropeaidd, Pierre Sultana: “Mae penderfyniad heddiw yn garreg filltir ar gyfer lles anifeiliaid. Mae'r Senedd wedi bachu ar y cyfle i fynd i'r afael â dioddefaint anifeiliaid wrth eu cludo. Mae troseddau systematig yn ystod cludo anifeiliaid wedi cael eu beirniadu ers blynyddoedd. Bydd y Pwyllgor Ymchwilio yn ymchwilio i droseddau a chamweinyddu Rheoliad Cludiant Anifeiliaid gan y Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau'r UE. Felly mae'r Senedd, fel cynrychiolaeth etholedig dinasyddion Ewrop, yn cyflawni ei thasg bwysicaf, sef arfer goruchwyliaeth a rheolaeth ddemocrataidd. Mae hyn yn arwydd clir i aelod-wladwriaethau a’r Comisiwn Ewropeaidd wneud mwy i osgoi dioddefaint anifeiliaid a gorfodi rheoleiddio’r UE. ”

 1. Daeth cynnig ei gyflwyno gan Gynhadledd Llywyddion Senedd Ewrop ar 11 Mehefin. Yn ystod y tymor deddfwriaethol blaenorol, mabwysiadodd Senedd Ewrop Adroddiad Gweithredu ar drafnidiaeth fyw a daeth i'r casgliad bod gwir angen Pwyllgor Ymchwilio ar fyw (2018/2110 (INI), Pwynt 22). Yn ôl trosolwg y Comisiwn Ewropeaidd mae adroddiadau archwilio o gludiant anifeiliaid gan tir a thrwy môr, mae awdurdodau Aelod-wladwriaethau yn methu â chydymffurfio'n eang a methiant rheolaidd i orfodi'r gyfraith hon. Daeth Llys Archwilwyr Ewrop i'r casgliad hefyd yn ei adrodd ar weithredu deddfwriaeth lles anifeiliaid bod 'gwendidau'n parhau mewn rhai meysydd sy'n gysylltiedig â materion lles' yn ystod trafnidiaeth.
 2. Mae'r Pwyllgor Ymchwilio yn offeryn ymchwilio y gall Senedd yr UE benderfynu ei sefydlu er mwyn mynd i'r afael â materion cymdeithasol dybryd. Yn nhermau deddfwriaethol y gorffennol, er enghraifft, sefydlodd Senedd yr UE bwyllgorau arbennig yn dilyn sgandalau LuxLeaks a chlefyd gwartheg gwallgof.
 3. Tosturi mewn Ffermio'r Byd wedi ymgyrchu dros les anifeiliaid fferm a bwyd a ffermio cynaliadwy ers dros 50 mlynedd. Mae gennym dros filiwn o gefnogwyr a sylwadau mewn un ar ddeg o wledydd Ewropeaidd, yr UD, China a De Affrica. Mae ein Swyddfa UE yn ymgyrchu i roi diwedd ar ddefnyddio systemau cewyll creulon, lleihau ein defnydd o gynhyrchion anifeiliaid, rhoi diwedd ar gludiant anifeiliaid byw pellter hir ac allforio anifeiliaid byw y tu allan i'r UE, a safonau lles anifeiliaid uwch, gan gynnwys ar gyfer pysgod. .
 4. PEDWAR PAWS yw'r sefydliad lles anifeiliaid byd-eang ar gyfer anifeiliaid sydd o dan ddylanwad dynol, sy'n datgelu dioddefaint, yn achub anifeiliaid mewn angen ac yn eu hamddiffyn. Wedi'i sefydlu gan Heli Dungler yn Fienna ym 1988, mae PEDWAR PAWS yn canolbwyntio ar anifeiliaid anwes gan gynnwys cŵn a chathod crwydr, anifeiliaid fferm ac anifeiliaid gwyllt a gedwir mewn amodau amhriodol, yn ogystal ag mewn parthau trychinebau a gwrthdaro. Gydag ymgyrchoedd a phrosiectau cynaliadwy, mae PEDWAR PAWS yn darparu cymorth cyflym ac amddiffyniad tymor hir i anifeiliaid sy'n dioddef.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd