Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Slofenia € 200 miliwn i ddigolledu cwmnïau mawr am iawndal a ddioddefwyd oherwydd achos o #Coronavirus 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE gynllun Slofenia € 200 miliwn i ddigolledu cwmnïau mawr am yr iawndal a ddioddefodd oherwydd yr achosion o goronafirws a'r mesurau cyfyngu y bu'n rhaid i lywodraeth Slofenia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

O dan y cynllun, bydd gan gwmnïau hawl i gael iawndal am yr iawndal a gafwyd rhwng 13 Mawrth a 31 Mai 2020, ar ffurf grantiau uniongyrchol ac eithriadau rhag talu cyfraniadau nawdd cymdeithasol. Bydd yr iawndal yn talu hyd at 100% o'r gwahaniaeth rhwng canlyniadau gweithredu'r cwmni dan sylw yn ystod y cyfnod iawndal a'i ganlyniadau gweithredu mewn cyfnod cyfeirio cyn yr achosion o coronafirws.

Bydd awdurdodau Slofenia yn cynnal gwiriadau ex post yn seiliedig ar yr asesiad difrod gan y buddiolwyr posib i sicrhau nad yw'r iawndal yn fwy na'r difrod gwirioneddol a ddioddefwyd. Bydd yn rhaid talu'r gefnogaeth gyhoeddus sy'n fwy na'r gwir ddifrod a dderbyniwyd gan y buddiolwyr yn ôl i wladwriaeth Slofenia. Bydd y cynllun yn agored i gwmnïau mawr sy'n weithredol ym mhob sector, gyda rhai eithriadau wedi'u diffinio gan Slofenia, sef cwmnïau sy'n weithredol yn y sectorau ariannol ac yswiriant. Disgwylir i'r mesur fod o fudd i oddeutu 50 o gwmnïau. Gall cwmnïau mawr elwa ar gymorth o dan y cynllun os ydyn nhw'n profi'r difrod a ddioddefwyd a'i gysylltiad achosol uniongyrchol â'r achosion o goronafirws a'r mesurau cysylltiedig a fabwysiadwyd gan awdurdodau Slofenia.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Slofenia yn unol ag Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo cymorth gwladwriaethol a roddir gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o coronafirws. Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun Slofenia yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achos o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.57459 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. 

Affrica

Mae Tîm Ewrop yn partneru gyda Equity Bank i gefnogi busnes ac amaethyddiaeth Kenya yng nghanol COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop, gan weithio gyda'i gilydd fel Tîm Ewrop, yn darparu € 120 miliwn (KES 15.8 biliwn) o gefnogaeth newydd i'r Banc Ecwiti i wella cyllid i gwmnïau o Kenya sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan argyfwng COVID-19.

Bydd y pecyn cyllido yn cefnogi mynediad at gyllid ar amodau priodol ar gyfer busnesau bach a chanolig Kenya, gan gynnwys yn y sector amaeth, trwy fenthyciadau € 100m gan Fanc Buddsoddi Ewrop i'r Banc Ecwiti a € 20m o gymorth grant yr Undeb Ewropeaidd (UE). 

Bydd cymorth technegol newydd, gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd, yn cryfhau gallu'r Banc Ecwiti ymhellach i asesu, gweithredu a monitro prosiectau buddsoddi cadwyni gwerth amaethyddol tymor hwy a datblygu ymhellach y ddarpariaeth o ariannu tymor hir ar gyfer amaethyddiaeth.

“Fel sefydliad ariannol rhanbarthol cynhwysol mae'r cyfleusterau hyn yn cryfhau safle Equity i wella cryfder MSMEs ymhellach sy'n actorion allweddol mewn cadwyni gwerth ac ecosystemau yn yr economi. Trwy sicrhau eu bod yn goroesi ac yn tyfu bydd yr MSMEs yn parhau i amddiffyn swyddi, creu mwy o swyddi a chefnogi bywydau a bywoliaethau mewn cymdeithas, gan greu gwytnwch wrth i'r pandemig ymsuddo, daw brechlynnau ar gael yn Kenya, a thwf y farchnad yn dychwelyd. Rydym yn gwerthfawrogi ein partneriaeth hirdymor gyda'r EIB a'r Undeb Ewropeaidd sydd wedi cerdded gyda ni a'n cwsmeriaid ar ein llwybr ar gyfer datblygiad dynol parhaus ers blynyddoedd lawer gan gynnwys eu buddsoddiad i raddfa Kilimo Biashara. Rydyn ni'n diolch iddyn nhw am gefnogi ein hymdrechion i gryfhau rôl MSMEs i ysgogi'r economi yn ôl i ffyniant, ac felly cefnogi bywydau a bywoliaethau trwy dwf yn y farchnad, ”meddai Daliadau Grŵp Ecwiti Plc Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp ac Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp James Mwangi.

“Bydd cefnogaeth newydd EIB a’r UE i bartner blaenllaw Kenya, Equity Bank, yn helpu entrepreneuriaid, deiliaid busnes ac amaethyddol ar draws Kenya i gael gafael ar gyllid a gwrthsefyll yr heriau economaidd a’r ansicrwydd busnes a achosir gan COVID-19 yn well. Mae cytundebau newydd heddiw yn dangos Tîm Ewrop a Kenya yn ymuno i guro COVID-19 a helpu busnes i ffynnu, ”meddai Thomas Östros, is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

“Mae'r UE yn gweithio i ailwampio ein cydweithrediad â'n partneriaid yn Affrica i fynd i'r afael â'r heriau cyffredin sy'n effeithio ar fywydau pobl, yn enwedig yr ieuenctid. Rydym am adeiladu'n ôl gyda'n gilydd yn well o'r pandemig COVID-19 i warantu adferiad cynaliadwy, gwyrdd a chyfiawn. Mae'r sector busnesau bach a chanolig yn achubiaeth ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys ar gyfer y poblogaethau mwyaf agored i niwed ac yn arbennig mewn sectorau critigol fel amaethyddiaeth. Bydd cytundebau fel yr un a lofnodwyd heddiw i gefnogi busnesau bach a chanolig Kenya i liniaru effaith negyddol COVID-19 a byddant yn ein helpu i gyflawni hyn, ”meddai’r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen.

Gwelodd Trysorlys Cenedlaethol Kenya gyfradd twf dirywiad o 6.1% i 2.5% yn 2020, gan ei gwneud y flwyddyn waethaf i'r wlad mewn mwy na degawd. Mentrau bach a chanolig (BBaChau), sy'n cynnal y gyfran uchaf o gyflogaeth yn y rhanbarth, yw'r rhai mwyaf agored i niwed gyda mynediad cyfyngedig i gyllid allanol.  

Llofnodwyd mentrau Mynediad Ymateb i Gyllid a Chyfleuster Cadwyn Gwerth Amaethyddiaeth Kenya-Team Europe COVID-19 yn ffurfiol ym Mhencadlys Banc Ecwiti Nairobi mewn digwyddiad sy'n cydymffurfio â COVID-19 a fynychwyd gan Lysgennad yr Undeb Ewropeaidd i Kenya, Cynrychiolydd Rhanbarthol EIB yn Nwyrain Affrica a Rhanddeiliaid Kenya. Cymerodd Is-lywydd EIB Thomas Östros ran o bell.

Gwella mynediad at gyllid gan amaethyddiaeth

Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu tua 51% at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Kenya (26% yn uniongyrchol a 25% arall yn anuniongyrchol), 60% o gyflogaeth a 65% o'r allforion. Mae twf gweithgaredd economaidd sy'n seiliedig ar amaethyddiaeth wedi'i gyfyngu gan gyllid tymor hir cyfyngedig, sy'n gohirio ei ddatblygiad a'i foderneiddio.

Mae cynyddu mynediad y sector preifat at gyllid tymor hir yn hanfodol i ddatgloi potensial datblygu ar draws pob sector y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arno, gan gynnwys amaethyddiaeth a chadwyni gwerth amaethyddol.

Gwella gwytnwch economaidd busnes Kenya o COVID-19

Bydd y fenter ariannu sector preifat newydd a ddadorchuddiwyd heddiw yn cryfhau mynediad i gyllid gan fusnesau bach a chanolig Kenya ac yn hybu gwytnwch busnes ar adeg o arafu economaidd byd-eang ac ansicrwydd buddsoddi.

Yn ogystal, bydd y cydweithrediad newydd â Equity Bank yn ysgogi buddsoddiad, gan greu swyddi gweddus a chyfrannu at ymdrechion adfer a datblygu cynaliadwy'r wlad.

Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya ac wedi targedu cefnogaeth EIB i wytnwch economaidd ledled Affrica.

Efallai y bydd partneriaethau eraill gyda banciau i ddarparu mynediad at gyllid ar ddod.

Cryfhau cydweithrediad â sefydliadau ariannol blaenllaw yn Kenya

Equity Bank yw'r partner mwyaf ar gyfer cefnogaeth y sector preifat a gefnogir gan EIB yn Kenya. 

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae'r EIB wedi gweithio gydag 17 o fanciau a sefydliadau ariannol o Kenya i gynyddu mynediad at gyllid gan entrepreneuriaid, deiliaid bach ac ehangu busnes trwy linellau credyd wedi'u targedu a mentrau cyllido.

Er 1976 mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi darparu mwy na € 1.5bn o gyllid i gefnogi buddsoddiad preifat a chyhoeddus ledled Kenya.

Gwybodaeth cefndir

Mae gan yr UE a Kenya bartneriaeth hirsefydlog. Mae cydweithrediad yr UE â Kenya yn dod i € 435 miliwn ar gyfer y cyfnod 2014-2020, gan gwmpasu'r sectorau Creu Swyddi a Gwydnwch, Seilwaith Cynaliadwy a Llywodraethu. Cefnogir y wlad hefyd gan Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr UE ar gyfer Affrica; gyda dros € 58.3m ar gyfer 2015-2019.

Mae'r cyhoeddiad yn dangos ymrwymiad yr UE a'i aelod-wladwriaethau sy'n bresennol yn Kenya i gefnogi prif amcanion y wlad a amlinellir yn yr 'Agenda Fawr 4'. Yn 2018, llofnodwyd ail gam y strategaeth Rhaglennu ar y Cyd, gan geisio hybu gweithgynhyrchu, bwyd a maeth, diogelwch, tai fforddiadwy a sylw iechyd cyffredinol.

Mae cyfanswm ymateb byd-eang Tîm Ewrop i COVID-19 yn bron i € 38.5bn, gan gyfuno adnoddau o'r UE, ei aelod-wladwriaethau, Banc Buddsoddi Ewrop a Banc Ailadeiladu a Datblygu Ewrop. Dynodir tua € 8bn o'r cymorth hwn i wledydd Affrica. Mae'r rhaglen a gyhoeddwyd heddiw yn rhan o ymateb mwy yr UE gwerth € 300m i'r argyfwng COVID-19 yn Kenya.

Mwy o wybodaeth

Cydweithrediad yr UE â Kenya

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno dull wedi'i ddiweddaru o ymateb polisi cyllidol i bandemig coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cyfathrebu sy'n rhoi arweiniad eang i aelod-wladwriaethau ar gynnal polisi cyllidol yn y cyfnod sydd i ddod. Mae'n darparu egwyddorion arweiniol ar gyfer dylunio ac ansawdd mesurau cyllidol yn iawn. Mae'n nodi ystyriaethau'r Comisiwn ynghylch dadactifadu neu barhau i weithredu'r cymal dianc cyffredinol. Mae hefyd yn darparu arwyddion cyffredinol ar y polisi cyllidol cyffredinol ar gyfer y cyfnod sydd i ddod, gan gynnwys goblygiadau'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer polisi cyllidol.

Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau ymateb polisi cydgysylltiedig a chyson i'r argyfwng presennol. Mae hyn yn gofyn am bolisïau cyllidol credadwy sy'n mynd i'r afael â chanlyniadau tymor byr y pandemig coronafirws ac sy'n cefnogi'r adferiad, ond heb beryglu cynaliadwyedd cyllidol yn y tymor canolig. Nod y Cyfathrebu hwn yw cefnogi'r amcanion hynny.

Canllawiau ar gyfer polisïau cyllidol cydgysylltiedig

Mae cydgysylltu polisïau cyllidol cenedlaethol yn hanfodol i gefnogi'r adferiad economaidd. Mae'r Cyfathrebu yn nodi y dylai'r polisi cyllidol aros yn ystwyth ac addasu i'r sefyllfa sy'n esblygu. Mae'n rhybuddio yn erbyn tynnu cymorth cyllidol yn ôl yn gynamserol, y dylid ei gynnal eleni a'r flwyddyn nesaf. Mae'n darparu, unwaith y bydd risgiau iechyd yn lleihau, y dylai mesurau cyllidol newid yn raddol i fesurau mwy targededig sy'n edrych i'r dyfodol sy'n hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy ac y dylai polisïau cyllidol ystyried effaith y RRF. Yn olaf, dylai polisïau cyllidol ystyried cryfder yr ystyriaethau adferiad a chynaliadwyedd cyllidol.

Bydd y canllaw hwn yn hwyluso aelod-wladwriaethau wrth baratoi eu rhaglenni sefydlogrwydd a chydgyfeirio, y dylid ei gyflwyno i'r Comisiwn ym mis Ebrill 2021. Manylir ymhellach ar y canllawiau ym mhecyn gwanwyn Semester Ewropeaidd y Comisiwn.

Ystyriaethau ar gyfer dadactifadu neu actifadu'r cymal dianc cyffredinol yn barhaus

Cynigiodd y Comisiwn y dylid actifadu'r cymal dianc cyffredinol ym mis Mawrth 2020 fel rhan o'i strategaeth i ymateb yn gyflym, yn rymus ac mewn modd cydgysylltiedig i'r pandemig coronafirws. Roedd yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gymryd mesurau i ddelio'n ddigonol â'r argyfwng, gan wyro oddi wrth y gofynion cyllidebol a fyddai fel arfer yn berthnasol o dan y fframwaith cyllidol Ewropeaidd.

Mae'r Cyfathrebu yn nodi ystyriaethau'r Comisiwn ar sut y dylid gwneud penderfyniad yn y dyfodol ar ddadactifadu'r cymal neu ei actifadu parhaus ar gyfer 2022. Ym marn y Comisiwn, dylid gwneud y penderfyniad yn dilyn asesiad cyffredinol o gyflwr yr economi ar sail meini prawf meintiol. Lefel y gweithgaredd economaidd yn ardal yr UE neu'r ewro o'i gymharu â lefelau cyn-argyfwng (diwedd 2019) fyddai'r maen prawf meintiol allweddol i'r Comisiwn wrth wneud ei asesiad cyffredinol o ddadactifadu neu gymhwyso parhaus y cymal dianc cyffredinol. Felly, byddai'r arwyddion rhagarweiniol cyfredol yn awgrymu parhau i gymhwyso'r cymal dianc cyffredinol yn 2022 a'i ddadactifadu yn 2023.

Yn dilyn deialog rhwng y Cyngor a'r Comisiwn, bydd y Comisiwn yn asesu dadactifadu neu actifadu'r cymal dianc cyffredinol ar sail Rhagolwg y Gwanwyn 2021, a gyhoeddir yn hanner cyntaf mis Mai.

Bydd sefyllfaoedd sy'n benodol i wlad yn parhau i gael eu hystyried ar ôl i'r cymal dianc cyffredinol gael ei ddadactifadu. Rhag ofn nad yw Aelod-wladwriaeth wedi gwella i'r lefel cyn-argyfwng o weithgaredd economaidd, bydd yr holl hyblygrwydd o fewn y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf yn cael ei ddefnyddio'n llawn, yn enwedig wrth gynnig canllawiau polisi cyllidol.

Gwneud y defnydd gorau o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Mae'r Cyfathrebu yn darparu rhai arwyddion cyffredinol ar bolisi cyllidol yr Aelod-wladwriaethau yn 2022 a thros y tymor canolig, gan gynnwys y cysylltiad â chronfeydd y RRF. Bydd y RRF yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu Ewrop i wella o effaith economaidd a chymdeithasol y pandemig a bydd yn helpu i wneud economïau a chymdeithasau'r UE yn fwy gwydn a sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Bydd y RRF yn sicrhau bod € 312.5 biliwn ar gael mewn grantiau a hyd at € 360 biliwn ar gael mewn benthyciadau i Aelod-wladwriaethau i gefnogi gweithredu diwygiadau a buddsoddiadau. Bydd hyn yn darparu ysgogiad cyllidol sylweddol ac yn helpu i liniaru'r risg o wahaniaethau yn ardal yr ewro a'r UE.

Bydd gweithredu'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch hefyd â goblygiadau pwysig i bolisïau cyllidol cenedlaethol. Bydd gwariant a ariennir gan grantiau gan y RRF yn rhoi hwb sylweddol i'r economi yn y blynyddoedd i ddod, heb gynyddu diffygion a dyled genedlaethol. Bydd hefyd yn sbarduno aelod-wladwriaethau i wella cyfeillgarwch twf eu polisïau cyllidol. Dylai buddsoddiad cyhoeddus a ariennir gan grantiau RRF ddod ar ben y lefelau presennol o fuddsoddiad cyhoeddus. Dim ond os yw'r RRF yn cyllido buddsoddiad cynhyrchiol ac o ansawdd uchel ychwanegol, y bydd yn cyfrannu at yr adferiad ac yn codi twf posibl, yn enwedig o'i gyfuno â diwygiadau strwythurol yn unol â'r argymhellion gwlad-benodol.

Dylai Aelod-wladwriaethau wneud y defnydd gorau o'r ffenestr gyfle unigryw a ddarperir gan y RRF i gefnogi'r adferiad economaidd, meithrin twf potensial uwch a gwella eu safleoedd cyllidol sylfaenol yn y tymor canolig i'r tymor hir.

Dadl gyhoeddus ar y fframwaith llywodraethu economaidd

Mae'r argyfwng a ddaeth yn sgil y pandemig coronafirws wedi tynnu sylw at berthnasedd a phwysigrwydd llawer o'r heriau y ceisiodd y Comisiwn eu trafod a mynd i'r afael â hwy yn y ddadl gyhoeddus ar y fframwaith llywodraethu economaidd. Bydd ail-lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y fframwaith yn caniatáu i'r Comisiwn fyfyrio ar yr heriau hyn a thynnu gwersi. Mae'r Cyfathrebu yn cadarnhau bwriad y Comisiwn i ail-lansio'r ddadl gyhoeddus ar y fframwaith llywodraethu economaidd unwaith y bydd yr adferiad yn cydio.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae gobaith ar y gorwel i economi’r UE, ond am y tro mae’r pandemig yn parhau i frifo bywoliaeth pobl a’r economi ehangach. Er mwyn clustogi'r effaith hon ac i hyrwyddo adferiad gwydn a chynaliadwy, ein neges glir yw y dylai'r gefnogaeth ariannol barhau cyhyd ag y bo angen. Yn seiliedig ar yr arwyddion cyfredol, byddai'r cymal dianc cyffredinol yn parhau i fod yn weithredol yn 2022 ac yn cael ei ddadactifadu yn 2023. Dylai Aelod-wladwriaethau wneud y mwyaf o'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, gan fod hyn yn rhoi cyfle unigryw iddynt gefnogi eu heconomi heb faich cyllid cyhoeddus. Bydd mesurau amserol, dros dro ac wedi'u targedu yn caniatáu dychwelyd yn llyfn i gyllidebau cynaliadwy yn y tymor canolig. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Roedd ein penderfyniad fis Mawrth diwethaf i actifadu’r cymal dianc cyffredinol yn gydnabyddiaeth o ddifrifoldeb yr argyfwng sy’n datblygu. Roedd hefyd yn ddatganiad o'n penderfyniad i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i fynd i'r afael â'r pandemig a chefnogi swyddi a chwmnïau. Flwyddyn yn ddiweddarach, nid yw'r frwydr yn erbyn COVID-19 wedi'i hennill eto a rhaid inni sicrhau nad ydym yn ailadrodd camgymeriadau ddegawd yn ôl trwy dynnu cefnogaeth yn ôl yn rhy fuan. Ar gyfer 2022, mae'n amlwg y bydd angen cefnogaeth ariannol o hyd: gwell cyfeiliorni tuag at wneud gormod yn hytrach na rhy ychydig. Ar yr un pryd, dylid gwahaniaethu polisïau cyllidol yn ôl cyflymder adferiad pob gwlad a'u sefyllfa ariannol sylfaenol. Yn hanfodol, wrth i gyllid gan y Genhedlaeth Nesaf UE ddechrau llifo, dylai llywodraethau sicrhau bod gwariant buddsoddi cenedlaethol yn cael ei gadw a'i gryfhau trwy grantiau'r UE. "

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Y Comisiwn yn cyflwyno arweiniad ar ymateb polisi cyllidol i bandemig coronafirws

cyfathrebu: Blwyddyn ers dechrau COVID-19: ymateb polisi cyllidol

Parhau Darllen

coronafirws

Japan yn bwriadu gwahardd gwylwyr Olympaidd tramor dros ofnau COVID-19: Adroddiad

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae llywodraeth Japan yn bwriadu atal gwylwyr tramor rhag dod i Gemau Olympaidd yr Haf oherwydd pryderon y byddan nhw'n lledaenu'r coronafirws, meddai adroddiad ddydd Mercher (3 Mawrth), wrth i lawer o Japaneaid barhau i wrthwynebu cynnal y Gemau yn ystod y pandemig, ysgrifennu Chang-Ran Kim a Chris Gallagher.

Mae'r mwyafrif o Japan yn gwrthwynebu Gemau Tokyo eleni - arolwg barn

Byddai'r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud y mis hwn ar ôl trafodaethau gyda'r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) a phleidiau eraill, adroddodd papur newydd Mainichi, gan nodi sawl ffynhonnell ddienw.

Byddai'r llywodraeth yn parhau i ystyried a ddylid derbyn gwylwyr o fewn Japan, gan gynnwys y nifer a ganiateir i leoliadau, ychwanegodd y Mainichi.

Daeth yr adroddiad wrth i’r pwyllgor trefnu lleol fod i gynnal cyfarfod ddydd Mercher gyda swyddogion o’r IOC, y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol, a llywodraethau Tokyo a chenedlaethol.

Roedd y cwestiwn a ddylid caniatáu gwylwyr i mewn i leoliadau ar frig yr agenda ac mae'r trefnwyr wedi dweud o'r blaen y byddent yn gwneud penderfyniad erbyn mis Mawrth.

Dangosodd arolwg papur newydd Yomiuri ddydd Mercher, os yw’r Gemau am fynd ymlaen fel y trefnwyd, mae 91% o bobl yn Japan eisiau i wylwyr gael eu cadw i’r lleiafswm neu na chaniateir o gwbl.

Dangosodd yr arolwg barn - a gynhaliwyd rhwng Ionawr 18 a Chwefror 25 - fod 70% o’r ymatebwyr wedi dweud bod ganddyn nhw “ddiddordeb yn y Gemau Olympaidd”, ond dywedodd 58% nad oedden nhw am iddyn nhw gael eu cynnal eleni oherwydd ofnau ynghylch COVID-19.

Japan yn bwriadu gwahardd gwylwyr Olympaidd tramor dros ofnau COVID-19 - adroddiad

Roedd y 58% yn yr wrthblaid, fodd bynnag, tua 20 pwynt canran yn is na pholau piniwn cynharach.

Gohiriwyd Gemau Olympaidd Tokyo y llynedd oherwydd y pandemig ac aildrefnwyd i ddigwydd eleni o Orffennaf 23.

Dangosodd arolwg gan yr ymgynghoriaeth fyd-eang Kekst CNC a gyhoeddwyd ddydd Mercher gyfraddau tebyg o wrthwynebiad mwyafrif i'r Gemau yn Japan, ar 56%, yn ogystal ag ym Mhrydain a'r Almaen, ar 55% a 52% yn y drefn honno.

Yn Ffrainc a Sweden, roedd mwy o bobl yn gwrthwynebu na chymeradwyo, tra yn yr Unol Daleithiau, rhannwyd ymatebwyr ar draean rhwng y rhai a gytunodd ac a oedd yn anghytuno y dylai'r Gemau fynd yn eu blaenau, yn ôl yr arolwg.

Er bod niferoedd heintiau coronafirws yn isel yn Japan o'i gymharu â'r Unol Daleithiau a llawer o wledydd Ewropeaidd, mae ardal fetropolitan fwyaf Tokyo yn parhau i fod mewn argyfwng, gyda chyfyngiadau ar waith ar gyfer niferoedd gwylwyr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol mawr, yn ogystal ag amseroedd cau ar gyfer digwyddiadau bariau a bwytai. Mae'r wlad yn parhau ar gau i dramorwyr dibreswyl.

Dangosodd arolwg barn Reuters a gyhoeddwyd y mis diwethaf fod bron i ddwy ran o dair o gwmnïau o Japan hefyd yn gwrthwynebu cynnal y Gemau fel y cynlluniwyd, gan siglo o’r arolwg blaenorol gan ddangos y mwyaf o blaid.

Hyd yn hyn mae Japan wedi cadarnhau 431,250 o achosion coronafirws a 7,931 o farwolaethau ddydd Llun.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd