Cysylltu â ni

Frontpage

Etifeddiaeth Nursultan Nazarbayev - #Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gan Nursultan Nazarbayev gredyd eang am adeiladu Kazakhstan i'r pŵer rhanbarthol y mae heddiw. Diolch i’w “arweinydd ysbrydol” mae gwlad bellach ar y trywydd iawn i gyflawni ei nod i ymuno â’r grŵp unigryw o’r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y byd erbyn 2050.Mae'n dipyn o gamp i wlad dan ddaear nad oedd fawr ddim yn hysbys ohoni hyd yn gymharol ddiweddar - yn ysgrifennu Colin Stevens.

Ond mae'n hawdd anghofio hefyd bod dechreuad gostyngedig yr Arlywydd Cyntaf a ddechreuodd yng nghefn gwlad Kazakhstan, yn Ushkonyr gerllaw Almaty.

hysbyseb
Nursultan Nazarbayev

Nursultan Nazarbayev

Dechreuodd Nazarbayev weithio'n gynnar, mewn gwaith meteleg diwydiannol peryglus ac anodd iawn, sydd, fel y mae Matthew Neapole, ymchwilydd yn y Sefydliad Ewropeaidd uchel ei barch ar gyfer Astudiaethau Asiaidd (EIAS) yn cofio, yna astudiodd yn Sefydliad Polytechnig Karagandy ym 1962. Roedd hefyd o y pwynt hwn iddo ymuno â'r Blaid Gomiwnyddol, dewis cyffredin er mwyn symud ymlaen eich hun yn yr amseroedd hyn.

Parhaodd seren ei yrfa wleidyddol i esgyn hyd yn oed yn ystod yr amseroedd cythryblus a oedd yn gysylltiedig â chwalfa anhrefnus yr Undeb Sofietaidd, wrth iddo ddod yn Arlywydd cyntaf Kazakhstan ers y datganiad sofraniaeth (annibyniaeth) ar 25 Hydref 1990. Dilyswyd hwn, meddai Neapole. yr etholiadau cyntaf, lle enillodd mewn buddugoliaeth tirlithriad, “y cyntaf o lawer i ddod.”

Mae Nazarbayev hefyd wedi cyhoeddi nifer o lyfrau yn manylu ar ei feddylfryd, sy'n mynd dros bynciau fel hunaniaeth Kazakh, ymladd yn erbyn eithafiaeth, sefyllfa strategol Canol Asia, adeiladu Kazakhstan, y brwydrau a'r heriau roeddent yn eu hwynebu ar ôl annibyniaeth tuag at dwf a llwyddiant. Mae ei lyfrau (yn eu plith The Heart of Eurasia, The Kazakhstan Way, The Critical Decade, Epicenter of Peace) i gyd wedi'u neilltuo i raddau mwy neu lai ar y pwnc hwn o hunaniaeth Kazakh a'r brwydrau a wynebodd y wladwriaeth yn y weithred nid yn unig adeiladu'r wladwriaeth, ond hefyd creu hunaniaeth.

hysbyseb

Mae'r rhain, meddai Neopole, “yn dasgau coffaol.”

Dywed, “Ar ôl cydgrynhoi annibyniaeth ac sofraniaeth Kazakhstan, yr Arlywydd Nazarbayev hefyd yw’r ymennydd y tu ôl i weledigaeth Kazakstan yn 2050.”

Mae'r strategaeth hon yn mynd i ddangos pwysigrwydd cael Kazakhstan ymlaen ar hyd llwybr wedi'i gynllunio tuag at ddyfodol mwy datblygedig. Mae'n nodi llawer o heriau sy'n gysylltiedig â thwf economaidd.

“Mae’n eang iawn, gan ddelio â meysydd economaidd, seilwaith, amaethyddiaeth a’r amgylchedd, gofal iechyd, gwelliannau gorfodi’r gyfraith, cydraddoldeb ymhlith grwpiau (crefyddol, ethnig), yn ogystal â meysydd eraill,” meddai Neopole.

Mae yna nifer o fentrau eraill y mae Nazarbayev wedi eu cyflwyno sydd, meddai’r EIAS, wedi cael “effeithiau mawr” ar Kazakhstan a’i phobl, ac sy’n addo parhau i gael dylanwad mawr yn y dyfodol.

Mae Neopole yn dyfynnu sawl enghraifft, gan gynnwys:

- Roedd ganddo afael gref ar bwysigrwydd creu hunaniaeth Kazakh.

“Roedd hyn,” meddai Neopole, “yn rhannol oherwydd dealltwriaeth y gallai Kazakhstan, gyda’i nifer o ethnigrwydd a chrefyddau, ddioddef aflonyddwch ac ansefydlogrwydd, oherwydd y gwahanol gyfeiriadau y gallai’r gwahanol grwpiau eu tynnu i mewn. Roedd hefyd yn rhannol oherwydd ei fod yn dymuno creu hunaniaeth wych ac unedig i bobl Kazakhstan rali o gwmpas a dod â hi i'r dyfodol. ”

- Roedd Nazarbayev hefyd yn deall bod amlochredd a deialog yn gynhwysyn pwysig wrth sicrhau cysylltiadau sefydlog nid yn unig yn fyd-eang, ond hefyd yn arbennig o ranbarthol. “Maen nhw i gyd hefyd wedi eu cystuddio â gwasgariad problemus o gyflenwadau dŵr sy'n gofyn am ymateb rhanbarthol i reoli'n iawn,” meddai Neopole.

- Yn debyg i'r rhain, bu Nazarbayev hefyd yn bugeilio Kazakhstan trwy'r broses dderbyn i amryw o sefydliadau dylanwadol a nodedig. Er enghraifft, mewn unrhyw drefn benodol, mae Kazakhstan wedi ymuno â: Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO, fel aelod sefydlu), Undeb Economaidd Ewrasiaidd (EAEU, fel aelod sefydlu), Cyngor Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (CCTS), Sefydliad Masnach y Byd. (WTO), y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE), yn ogystal â llawer o rai eraill.

“Wedi’i rwymo rhwng dau bŵer mawr, Rwsia a China, mae Kazakhstan wedi adeiladu polisi tramor aml-fector, gan sefydlu cysylltiadau da â phwerau mawr y byd a rhanbarthol,” meddai Neopole.

- roedd yr Arlywydd Cyntaf hefyd yn deall bod taleithiau Canol Asia wedi etifeddu llawer o faterion anodd oherwydd eu hymddangosiad o'r Undeb Sofietaidd, megis economïau crebachlyd sy'n canolbwyntio ar nifer fach yn unig o nwyddau i'w cludo i ardaloedd diwydiannol yn Rwsia neu dramor.

“Mater arall,” yn nodi Neopole, “oedd y ffaith bod llawer o’r ffiniau rhyngddynt, ond rhyngddynt hwy eu hunain a gwledydd cyfagos yn hynod ddadleuol. O dan Nazarbayev, cwblhawyd ffiniau Kazakhstan a’u derbyn yn swyddogol. ”

Mewn dim ond tua 20 mlynedd, talodd y wlad, un o'r cyn-weriniaethau Sofietaidd cyntaf i ennill safle buddsoddi cadarnhaol, y rhan fwyaf o'i dyledion, a meincnodau economaidd pwysig eraill.

“Er enghraifft, mae Kazakhstan wedi denu dros USD 350 biliwn mewn buddsoddiad ers annibyniaeth. Ar ben hynny, mae Banc y Byd eisoes wedi newid dynodiad Kazakhstan o ganol-is, i incwm canol-uwch mewn llai nag 20 mlynedd, cyflawniad rhyfeddol, ”cofia Neopole, ymchwilydd iau yn y Sefydliad ym Mrwsel.

Mae hefyd yn adrodd, mewn cam sy'n llai hysbys ond yr un mor berthnasol, bod Kazakhstan wedi ymwrthod ag arfau niwclear. “Mae hyn yn bwysig gan ei fod yn berffaith o fewn cylch y posibilrwydd y gallai Kazakhstan fod wedi mynd ar drywydd y rhain, gan eu bod lle cafodd llawer o’r arfau Sofietaidd eu profi a’u dal. Dechreuodd hyn gyda’r archddyfarniad swyddogol i gau Safle Prawf Niwclear Semipalatinsk, ar Awst 29ain 1991. Efallai fod Nazarbayev wedi deall y byddai caffael a chadw arfau niwclear wedi cael effaith ansefydlog yn baradocsaidd ar y perthnasoedd sydd eisoes yn sigledig yn y rhanbarth. ”

Mae'n credu bod bod yn safle cymaint o brofion “wedi atgyfnerthu” yn ôl pob tebyg y ddealltwriaeth ym meddwl Nazarbayev o botensial dinistriol yr arfau ofnadwy hyn, a thrafodwyd ac ymgymerwyd â'r symudiadau cychwynnol hyn gyntaf ym 1989, tra bod Kazakhstan yn dal i fod o dan ymbarél yr Undeb Sofietaidd.

“Ar ben hynny, llofnododd Kazakhstan y Cytundeb Gwahardd Prawf Cynhwysfawr (CTBT) ym 1996. Carreg filltir bwysig arall oedd yn 2009, pan fabwysiadodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad a gyflwynwyd gan Nazarbayev ei hun i ddynodi Awst 29 fel“ Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Profion Niwclear. ” (Pa un yw'r dyddiad ar gyfer pen-blwydd cau'r Cyfleuster Prawf Semipalatinsk). "

Dywed Neopole, “Dangosodd Kazakhstan bryder digamsyniol am les ei phobl ei hun, a phobl y byd, wrth ymuno â’r corws lleisiau yn erbyn arfau niwclear, drwy’r mentrau hyn.

“Yn olaf,” ychwanega, “mewn symudiad annisgwyl, camodd i lawr yn wirfoddol o’r arlywyddiaeth a ildio llawer o’i rolau a’i gyfrifoldebau, ac ymneilltuodd yn swyddogol i deitl mwy seremonïol o‘ Elbasy ’neu“ Arweinydd y Genedl ” wrth gadw pwerau sylweddol y tu ôl i'r llenni (gan gynnwys wrth benodi gweinidogion).

Mae polisïau’r cyn-arlywydd wedi denu talent a buddsoddiad tramor ac wedi helpu i dreiddio ysbryd optimistiaeth ar gyfer y dyfodol. Dywed Banc y Byd fod Kazakhstan eisoes wedi trawsnewid o statws incwm canolig is i incwm canol-uwch mewn llai na dau ddegawd. Mae'r cyfuniad o adnoddau toreithiog, heddwch domestig, byw'n economaidd, safonau addysgol a thechnolegol-dechnolegol eisoes yn denu buddsoddiad newydd.

Dywed ASE Latfia, Andris Ameriks, y dylid priodoli llawer o’r stori lwyddiant hon i’r Arlywydd Cyntaf a wnaeth, “heb amheuaeth” “gynnydd anhygoel o wych yn Kazakhstan ym mhob maes o’r wladwriaeth, nid yn unig yn fewnol ond yn rhyngwladol hefyd.

O dan ei arweiniad, daeth Kazakhstan yn "esiampl i wledydd eraill yn y rhanbarth."

Ar Orffennaf 6 mae'r wlad yn nodi'r hyn a fydd yn achlysur arbennig i Kazakhstan: pen-blwydd Nursultan Nazarbayev yn 80 oed. Gobaith pobl Kazak yw y bydd y genhedlaeth nesaf yn cwrdd â'r safonau uchel a osododd yn ystod cyfnod hir yn y swydd.

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd