Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Cyprus i gefnogi papurau newydd y mae achosion #Coronavirus yn effeithio arnynt

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Cyprus € 106,000 i gefnogi cwmnïau papurau newydd yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol i gyhoeddwyr papurau newydd sydd wedi colli eu trosiant oherwydd yr achosion o coronafirws. Nod y cynllun yw sicrhau nad yw'r aflonyddwch a achosir gan yr achos yn tanseilio hyfywedd y cyhoeddwyr a thrwy hynny gadw parhad gweithgaredd economaidd. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd swm y cymorth a roddir yn fwy na € 800,000 y cwmni.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.57762 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

coronafirws

Mae archwilwyr yr UE yn ymchwilio i amddiffyn hawliau teithwyr awyr yn ystod argyfwng COVID-19

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) wedi lansio archwiliad i asesu a yw'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn diogelu hawliau dinasyddion a deithiodd mewn awyren neu wedi archebu hediadau yn ystod argyfwng coronafirws yn effeithiol. Bydd yr archwilwyr yn archwilio a yw'r rheolau cyfredol ar hawliau teithwyr awyr yn addas at y diben ac yn ddigon gwydn i ddelio ag argyfwng o'r fath. Byddant yn gwirio a oedd y Comisiwn yn monitro bod hawliau teithwyr awyr yn cael eu parchu yn ystod y pandemig ac yn gweithredu yn unol â hynny. Yn ogystal, byddant yn asesu a wnaeth aelod-wladwriaethau ystyried hawliau teithwyr wrth roi cymorth gwladwriaethol brys i'r diwydiant teithio a thrafnidiaeth.

“Ar adegau o COVID-19, mae’r UE ac aelod-wladwriaethau wedi gorfod sicrhau cydbwysedd rhwng gwarchod hawliau teithwyr awyr a chefnogi’r cwmnïau hedfan sy’n afiechyd,” meddai Annemie Turtelboom, yr aelod ECA sy’n arwain yr archwiliad. “Bydd ein harchwiliad yn gwirio nad oedd hawliau miliynau o deithwyr awyr yn yr UE yn ddifrod cyfochrog yn y frwydr i achub cwmnïau hedfan sy’n ei chael yn anodd.”

Mae'r achosion o COVID-19 a'r mesurau iechyd a gymerwyd mewn ymateb wedi tarfu ar deithio yn fawr: canslodd cwmnïau hedfan oddeutu 70% o'r holl hediadau ac archebodd archebion newydd. Nid oedd pobl bellach yn gallu nac yn dymuno teithio, hefyd oherwydd y mesurau brys a drefnwyd yn aml gan wahanol wledydd, megis gwaharddiadau hedfan, cau ffiniau munud olaf neu ofynion cwarantîn.

Cyflwynodd Aelod-wladwriaethau’r UE fesurau brys pellach i gadw eu diwydiant trafnidiaeth sy’n ei chael hi'n anodd i fynd, gan gynnwys cwmnïau hedfan, er enghraifft trwy roi symiau digynsail o gymorth gwladwriaethol iddynt. Mae rhai amcangyfrifon yn dangos, trwy gydol yr argyfwng, tan fis Rhagfyr 2020, bod cwmnïau hedfan - gan gynnwys rhai nad ydynt yn rhan o'r UE - wedi sicrhau neu yn cael hyd at € 37.5 biliwn mewn cymorth gwladwriaethol. Yn ogystal, hysbysodd deuddeg aelod-wladwriaeth y Comisiwn o fesurau cymorth gwladwriaethol i brisio tua € 2.6bn i'w gweithredwyr teithiau a'u hasiantaethau teithio.

Roedd aelod-wladwriaethau hefyd yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i gwmnïau hedfan ad-dalu teithwyr y cafodd eu hediadau eu canslo. Cyhoeddodd y Comisiwn ganllawiau ac argymhellion, gan gynnwys y ffaith nad yw cynnig talebau yn effeithio ar hawl teithwyr i gael ad-daliad arian parod. Fodd bynnag, roedd y teithwyr yr oedd eu hediadau wedi'u canslo yn aml dan bwysau gan gwmnïau hedfan i dderbyn talebau yn lle derbyn ad-daliad arian parod. Mewn achosion eraill, ni wnaeth cwmnïau hedfan ad-dalu teithwyr mewn pryd neu ddim o gwbl.

Disgwylir adroddiad archwilwyr yr UE cyn gwyliau’r haf gyda’r nod o gefnogi teithwyr awyr ar adegau o argyfwng a lansio ymgais gyffredinol i adfer ymddiriedaeth mewn hedfan. Yng nghyd-destun yr archwiliad hwn, mae'r archwilwyr hefyd yn gwirio a yw'r argymhellion a wnaethant yn eu Adroddiad 2018 ar hawliau teithwyr wedi cael eu rhoi ar waith.

Gwybodaeth cefndir

Mae amddiffyn hawliau teithwyr yn bolisi gan yr UE sy'n cael effaith uniongyrchol ar ddinasyddion ac felly'n weladwy iawn ar draws aelod-wladwriaethau. Mae hefyd yn bolisi y mae'r Comisiwn yn ei ystyried yn un o'i lwyddiannau mawr wrth rymuso defnyddwyr, gan fod eu hawliau wedi'u gwarantu. Nod yr UE yw darparu'r un lefel o ddiogelwch i bob defnyddiwr trafnidiaeth awyr. Mae'r rheoliad Hawliau Teithwyr Awyr yn rhoi hawl i deithwyr awyr gael ad-daliadau arian parod, i ail-lwybro a chymorth ar lawr gwlad fel prydau bwyd am ddim a llety os yw eu hediadau'n cael eu canslo neu eu gohirio yn sylweddol, neu os gwrthodir iddynt fynd ar fwrdd. Mae amddiffyniad tebyg yn bodoli trwy Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar gyfer pobl sy'n archebu bargeinion pecyn (ee gwesty hedfan a mwy).

Am fwy o fanylion, gweler y rhagolwg archwilio 'Hawliau teithwyr awyr yn ystod argyfwng COVID-19', sydd ar gael yn Saesneg yma. Mae rhagolygon archwilio yn seiliedig ar waith paratoadol cyn dechrau archwiliad, ac ni ddylid eu hystyried yn arsylwadau, casgliadau nac argymhellion archwilio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr ECA ddau adolygiad o ymateb yr UE i argyfwng COVID-19, un ymlaen iechyd a'r llall ymlaen economaidd agweddau. Mae ei rhaglen waith ar gyfer 2021 Cyhoeddodd y bydd un o bob pedwar o'i archwiliadau newydd eleni yn gysylltiedig â COVID-19 a'r pecyn adfer.

Parhau Darllen

coronafirws

Deall effaith COVID-19 ar fenywod

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae pandemig COVID-19 wedi cynyddu gwahaniaethau rhwng y rhywiau yn yr UE yn ein ffeithluniau.

Flwyddyn ar ôl yr achosion o coronafirws, gallai'r canlyniad cymdeithasol ac economaidd gael effaith hirdymor ar gydraddoldeb rhywiol, gan fygwth y cynnydd a wnaed ac o bosibl wthio ychwanegol 47 miliwn o ferched a merched islaw'r llinell dlodi ledled y byd.

Y llynedd wedi'i nodi 25 mlynedd ers mabwysiadu Datganiad Beijing y Cenhedloedd Unedig wedi'i anelu at hyrwyddo menywod ledled y byd, ond mae cryn dipyn i'w wneud eto cyn sicrhau cydraddoldeb rhywiol. Yn ôl Mynegai 2020 y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw (yn seiliedig ar ddata o 2018), mae'r UE yn sgorio 67.9% ar gydraddoldeb rhywiol ac mae'n o leiaf 60 mlynedd i ffwrdd o gyrraedd cydraddoldeb llwyr ar y cyflymder presennol.

Darganfyddwch sut mae'r Senedd Ewrop yn ymladd dros gydraddoldeb rhywiol.

Mwy o ferched ar reng flaen COVID-19

O'r 49 miliwn o weithwyr gofal yn yr UE, sydd wedi bod fwyaf agored i'r firws, o gwmpas Mae 76% yn fenywod.

Roedd yr anghydbwysedd mwyaf yn yr UE yn Latfia - gyda menywod yn 88% o'r gweithlu gofal iechyd, o'i gymharu â 53% ym Malta).

Yn ogystal, mae menywod yn cael eu gorgynrychioli mewn gwasanaethau hanfodol yn amrywio o werthiannau i leoedd gofal plant, a arhosodd ar agor yn ystod y pandemig. Yn yr UE, mae menywod yn cyfrif am 82% o'r holl arianwyr ac yn cynrychioli 95% o weithwyr mewn meysydd glanhau domestig a chymorth cartref.

Infograffig ar weithwyr rheng flaen: y sector gofal a'r sector gwerthu yn yr UE
Mae infograffig sy'n dangos mwyafrif y gweithwyr yn y sector gofal a gwerthu yn yr UE yn fenywod  

Mwy o ansicrwydd swydd i fenywod

Mae tua 84% o'r menywod sy'n gweithio 15-64 oed yn cael eu cyflogi mewn gwasanaethau, gan gynnwys yn y prif sectorau sy'n cael eu taro gan y Covid sy'n wynebu colli swyddi. Mae cwarantin hefyd sectorau o'r economi yr effeithiwyd arnynt lle yn draddodiadol mae mwy o fenywod wedi'u cyflogi, gan gynnwys gwaith meithrin, ysgrifenyddol a domestig.

Mae mwy na 30% o fenywod yn yr UE yn gweithio'n rhan-amser ac yn meddiannu cyfran fawr o swyddi yn yr economi anffurfiol, sy'n tueddu i fod â llai o hawliau llafur yn ogystal â llai o ddiogelwch iechyd a buddion sylfaenol eraill. Maent hefyd yn llawer mwy tebygol o gymryd amser o'r gwaith gofalu am blant a pherthnasau ac yn ystod cloeon yn aml roedd yn rhaid cyfuno teleweithio a gofal plant.

Dysgwch fwy am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr UE ac yr hyn y mae'r Senedd yn ei wneud i'w gulhau.

Infograffig ar swyddi ansicr yn yr UE
Mae ffeithlun sy'n dangos y risg o ddiweithdra a ansicrwydd swydd yn uwch i fenywod oherwydd y pandemig coronafirws 

Cynyddu trais yn erbyn menywod

Mae tua 50 o ferched yn colli eu bywydau i trais yn y cartref bob wythnos yn yr UE ac mae hyn wedi cynyddu yn ystod y broses gloi. Mae'r cyfyngiadau hefyd wedi'i gwneud hi'n anoddach i ddioddefwyr gael help.

Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd o'r rhyngrwyd yn ystod y pandemig wedi cynyddu trais ar-lein ar sail rhywedd a'r cam-drin plant ar-lein yn rhywiol ac yn enwedig merched.

Mae rhai o wledydd yr UE yn gosod mesurau ychwanegol i wrthsefyll trais ar sail rhywedd yn ystod y pandemig.

Yn y Senedd

Eleni bydd Senedd Ewrop yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ystod ei sesiwn lawn ar 8 Mawrth, tra bydd y pwyllgor hawliau menywod yn nodi'r diwrnod gyda'i Rydyn ni'n gryf: Merched yn arwain y frwydr yn erbyn COVID-19 digwyddiad ar 4 Mawrth.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am y coronafirws ar hyn o bryd

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am y coronafirws ar hyn o bryd, yn ysgrifennu Linda Noakes.

Mae Awstria yn torri rhengoedd gyda'r UE ar frechlynnau

Torrodd Awstria rengoedd gyda'r Undeb Ewropeaidd ddydd Mawrth (2 Mawrth) a dywedodd y byddai'n gweithio gydag Israel a Denmarc i gynhyrchu brechlynnau ail genhedlaeth yn erbyn treigladau coronafirws.

Mae'r cyhoeddiad yn gerydd i raglen gaffael brechlyn ar y cyd yr UE ar gyfer aelod-wladwriaethau sydd wedi'i feirniadu am fod yn araf i gytuno bargeinion gyda gweithgynhyrchwyr.

Mae problemau cynhyrchu a thagfeydd cadwyn gyflenwi hefyd wedi arafu danfoniadau i'r bloc, gan ohirio cyflwyno brechlynnau.

Mae ailagor Twrci yn lleddfu bwytai ond yn poeni meddygon

Ailagorodd bwytai Twrcaidd a dychwelodd llawer o blant i'r ysgol ddydd Mawrth ar ôl i'r llywodraeth gyhoeddi camau i leddfu cyrbau hyd yn oed wrth i achosion ymylu'n uwch, gan godi pryderon yn y gymdeithas feddygol orau.

Nos Lun, fe wnaeth yr Arlywydd Tayyip Erdogan godi cloeon penwythnos mewn dinasoedd risg isel a chanolig a chloi clo i ddydd Sul yn y rhai a ystyrir yn risg uwch o dan yr hyn a alwodd yn “normaleiddio rheoledig”.

Mae perchnogion caffis a bwytai, sydd wedi'u cyfyngu i wasanaeth tecawê am lawer o'r llynedd, wedi annog ailagor bwyta mewnol ar ôl i refeniw'r sector ostwng.

Dim seibiant o fesurau COVID-19 Ffrainc yn ystod y 4-6 wythnos nesaf

Bydd Ffrainc yn cadw ei mesurau cyfredol gyda'r nod o ffrwyno lledaeniad COVID-19, gan gynnwys cyrffyw yn y nos, fel lleiafswm moel am y pedair i chwe wythnos nesaf, meddai ei gweinidog iechyd ddydd Llun.

Ymhlith y mesurau eraill sydd mewn grym bellach mae cau bariau, bwytai ac amgueddfeydd a dywedodd y gweinidog, Olivier Veran, ei fod yn gobeithio na fyddai’n rhaid i Ffrainc fynd y tu hwnt i’r mesurau hynny i roi hwb i’r afiechyd.

Dywedodd y Prif Weinidog Jean Castex yr wythnos diwethaf nad oedd cloi newydd ar yr agenda ond y byddai'r llywodraeth yn asesu'r wythnos hon a fyddai angen cloi clo penwythnos lleol mewn 20 ardal sy'n cael eu hystyried yn bryderus iawn, gan gynnwys Paris a'r rhanbarth cyfagos.

Dywed Fauci fod yn rhaid i'r Unol Daleithiau gadw at strategaeth dwy ergyd

Rhaid i’r Unol Daleithiau gadw at strategaeth dau ddos ​​ar gyfer brechlynnau Pfizer-BioNTech a Moderna, meddai Anthony Fauci, swyddog clefyd heintus gorau’r Unol Daleithiau, wrth bapur newydd y Washington Post.

Dywedodd Fauci fod gohirio ail ddos ​​i frechu mwy o Americanwyr yn creu risgiau.

Rhybuddiodd y gallai symud i strategaeth un dos ar gyfer y brechlynnau adael pobl yn llai gwarchodedig, galluogi amrywiadau i ymledu ac o bosibl hybu amheuaeth ymhlith Americanwyr sydd eisoes yn betrusgar i gael yr ergydion.

Mae panel WHO yn cyhoeddi cyngor cryf yn erbyn hydroxychloroquine

Ni ddylid defnyddio'r cyffur hydroxychloroquine, a gafodd ei gyffwrdd gan gyn-Arlywydd yr UD Donald Trump fel “newidiwr gemau” pandemig, i atal COVID-19 ac nid yw'n cael unrhyw effaith ystyrlon ar gleifion sydd eisoes wedi'u heintio, meddai panel arbenigol Sefydliad Iechyd y Byd ddydd Mawrth.

“Mae’r panel yn ystyried nad yw’r cyffur hwn bellach yn flaenoriaeth ymchwil ac y dylid canolbwyntio adnoddau yn hytrach i werthuso cyffuriau mwy addawol eraill i atal COVID-19,” ysgrifennon nhw yng nghyfnodolyn meddygol BMJ Prydain.

Mae'r “argymhelliad cryf” hwn, meddai'r arbenigwyr, yn seiliedig ar dystiolaeth sicrwydd uchel o chwe threial rheoledig ar hap sy'n cynnwys mwy na 6,000 o gyfranogwyr gyda a heb gysylltiad hysbys â COVID-19.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd