Cysylltu â ni

Frontpage

Sut y bydd hanes yn barnu Prif Arlywydd cyntaf #Kazakhstan?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 19 Mawrth, 2019 Nursultan Nazarbayev (Yn y llun), er mawr syndod i lawer, ymddiswyddodd a chyhoeddi y byddai Llefarydd y Senedd, Kassym-Jomart Tokayev, yn gwasanaethu fel arweinydd dros dro. Ers hynny mae Tokayev wedi cymryd olynydd parhaol i Nazarbayev ac, fel arweinwyr byd eraill, ar hyn o bryd mae'n ceisio dod i delerau â gorchymyn byd newydd syfrdanol, un a ysgogwyd gan y pandemig iechyd.

Ond ni ddylai'r frwydr bresennol yn erbyn coronafirws atal myfyrio gofalus ar gyfraniad cyffredinol Nazarbayev, gan gynnwys y rôl allweddol a chwaraeodd yn bersonol wrth geisio dod â heddwch nid yn unig i'w genedl gyfoethog ag olew a'r rhanbarth ond ledled y byd.

hysbyseb

Ar ddiwedd ei dymor hir yn y swydd, rhoddodd Nazarbayev araith lle siaradodd am y risg o gwympo cytundebau atal niwclear a’r ras arfau o ganlyniad, gan ddweud bod y duedd yn peri pryder ac “na fyddai’n dod ag unrhyw les i unrhyw un” .

Dywedodd Nazarbayev fod angen deialog rhwng UDA, Rwsia, China a’r UE, gan eu galw’n “y rhai y mae tynged dynolryw yn dibynnu arnyn nhw”.

Mae'n debyg bod hynny ar gyfer y dyfodol ond sut y bydd hanes yn barnu Prif Arlywydd cyntaf Kazakhstan?

hysbyseb

Mae'n gwestiwn arbennig o amserol wrth i'r cyn-Arlywydd droi yn 80 ddoe (Gorffennaf 6ed)

Yn ôl un arbenigwr uchel ei barch, ac annibynnol, sydd wedi’i leoli ym Mrwsel ar y rhanbarth, bydd y dyfarniad arno yn ffafriol iawn.

Mae Fraser Cameron yn gyn uwch swyddog yn y comisiwn Ewropeaidd sydd bellach yn gyfarwyddwr Canolfan yr UE / Asia.

Dywedodd wrth y wefan hon: “Roedd yr Arlywydd Nazarbayev yn weithredwr diplomyddol medrus, yn llywio ei wlad rhwng China a Rwsia a hefyd yn sefydlu cysylltiadau agos gyda’r UE a’r UD.”

Aeth yr Albanwr ymlaen: “Roedd hyn yn dipyn o gamp.”

Wrth roi sylw pellach i Nazarbayev bron i dri degawd mewn grym, dywedodd Richard Milsom, Cyfarwyddwr Gweithredol Plaid Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn Senedd Ewrop, wrth EUReporter: “Heb os, mae Kazakhstan ers i annibyniaeth gael ei siapio gan Nazarbayev - sydd wedi gwneud llawer i sefydlogi'r wlad mewn rhanbarth sydd fel arall yn gythryblus.

“Mae Kazakhstan wedi ei ddenu yn heddychlon ac mae wedi dod yn hyrwyddwr byd-eang o beidio â lluosogi."

Ychwanegodd Milsom: "Mae wedi helpu i sicrhau bod y wlad yn parhau i gael ei chydbwyso rhwng pwerau ac yn gweithredu fel brocer heddwch annibynnol. Ar ôl deng mlynedd ar hugain o annibyniaeth mae Kazakhstan wedi dod yn bell ac mewn sawl ffordd ymhellach na'i chymdogion."

Yn briod â Sara a gyda thair merch, ganwyd Nazarbayev ar Orffennaf 6, 1940 ym mhentref Chemolgan yn rhanbarth Almaty.

Ar ôl esgyniad cyflym trwy'r rhengoedd, daeth yn Arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan ym mis Ebrill 1990.

Ar 1 Rhagfyr 1991, cynhaliwyd etholiadau arlywyddol cenedlaethol cyntaf y wlad pan gefnogwyd Nazarbayev gan 98.7% o etholwyr. Aeth ymlaen i ennill cefnogaeth gyhoeddus enfawr debyg mewn sawl etholiad dilynol dros y blynyddoedd.

Dywed ASE yr Eidal EPP Fulvio Martusciello, cadeirydd dirprwyaeth Senedd-UE-Kazakhstan Senedd Ewrop, diolch i raddau helaeth i arweinyddiaeth Nazarbayev, fod yr Undeb Ewropeaidd bellach yn ystyried Kazakhstan fel yr “arweinydd diamheuol yn y rhanbarth ac yn un o’r taleithiau blaenllaw yn y Canolbarth Asia wrth adeiladu democratiaeth, datblygu cymdeithas sifil, ac economi marchnad ”.

Goruchwyliodd ei dymor hir-amser, meddai, lu o ddiwygiadau yn Kazakhstan, gan gynnwys gwella'r hinsawdd fusnes, rheolaeth y gyfraith, hawliau sylfaenol, llywodraethu a'r frwydr yn erbyn llygredd.

Daw neges gadarnhaol debyg gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asia ym Mrwsel, EIAS, sydd, mewn papur polisi, yn tynnu sylw at y cynnydd cyflym a wnaed mewn cydraddoldeb rhywiol a wnaed gan Kazakhstan ers ei annibyniaeth ym 1991 pan gymerodd Nazarbayev yr awenau gyntaf.

Mae cymaint o gynnydd wedi'i wneud, mewn gwirionedd, nes bod y cyngor ar y trywydd iawn i gyflawni ei nod i ymuno â'r grŵp unigryw o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig yn y byd erbyn 2050.

Dywed papur EIAS fod Kazakhstan wedi gweithio’n galed i wyrdroi “effeithiau negyddol” ei drawsnewidiad economaidd ac yn nodi bod Kazakhstan, o ran cyrhaeddiad addysgol, wedi codi o’r 53fed i’r 30ain safle yn y byd, etifeddiaeth arall o lywyddiaeth Nazarbayev meddai.

Ers i Nazarbayev ddod yn arlywydd, mae ansawdd bywyd yn Kazakhstan hefyd wedi gwella’n sylweddol gydag incwm yn cynyddu a diweithdra yn gostwng, meddai’r EIAS.

“Mae Kazakhstan yn arloeswr mewn ymdrechion cydraddoldeb rhywiol yn y rhanbarth ac mae wedi gwneud ystod o ymrwymiadau rhyngwladol.”

Mae ffynhonnell yng Nghyngor yr Iwerydd, melin drafod Americanaidd o Fôr yr Iwerydd ym maes materion rhyngwladol, yn dweud bod y cyn-Arlywydd wedi helpu i “lywio” Kazakhstan heibio i “lawer o fflachbwyntiau posib” ac yn talu teyrnged i’w gyfraniad at heddwch y byd.

“Ni fu erioed gwrthdaro llwyr rhwng ethnig â phoblogaeth fawr Rwseg yn Kazakhstan. Mae Kazakhstan wedi denuclearized yn heddychlon ac wedi dod yn hyrwyddwr byd-eang o beidio â lluosogi, wrth osgoi cael ei dynnu i mewn i Afghanistan neu unrhyw ryfeloedd eraill. ”

Mae hyn i'w briodoli i raddau helaeth, meddai, i Nazarbayev “gan frandio Kazakhstan's fel tangnefeddwr.”

Mae’n cofio bod “llwyddiannau diplomyddol” Kazakhstan wedi ysgogi ei ethol yn bennaeth y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) yn 2010 a’i aelodaeth ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig rhwng 2017 a 2018.

“Nazarbayev,” meddai, “daeth ymweliad llwyddiannus â’r Unol Daleithiau i ben yn 2018 ac mae gweinyddiaeth Trump, yn wahanol i’w ragflaenydd, wedi dangos cryn dipyn yn fwy o ddiddordeb yng Nghanol Asia sy’n pwysleisio cysylltiadau’r Unol Daleithiau â Kazakhstan.”

Gellir dadlau mai buddsoddiad tramor yw cyflawniad pwysicaf Nazarbayev efallai, gan fod Kazakhstan wedi sicrhau mwy na $ 350 biliwn ers annibyniaeth, gyda mwy ar y ffordd wrth i Beijing ehangu ei Fenter Belt a Road (BRI). Mae'r difidend buddsoddi hwn wedi'i yrru gan ddiwygiadau economaidd-gymdeithasol bwriadol a, dylid tynnu sylw, canolbwyntiodd Nazarbayev ar godi safonau addysgol fel modd i ddenu buddsoddiad.

Mae'r polisïau hyn yn denu talent a buddsoddiad tramor ac, dywedwyd, maent hefyd yn helpu i dreiddio ysbryd optimistiaeth ar gyfer y dyfodol mewn cymdeithas. Dywed Banc y Byd fod Kazakhstan eisoes wedi trosglwyddo o statws incwm canolig is i incwm canol-uwch mewn llai na dau ddegawd. Gobeithio y bydd y cyfuniad o adnoddau toreithiog, heddwch domestig, safonau byw byw economaidd, addysgol a thechnolegol-dechnolegol, yn denu buddsoddiad newydd.

Daw sylw pellach gan yr academydd blaenllaw o Kazak, yr Athro Makhmud Kassymbekov, sy’n cydnabod y mesurau llwyddiannus a gymerwyd i sicrhau moderneiddio cenedlaethol a thrawsnewidiadau “chwyldroadol” a gafodd, meddai, eu “hysbrydoli gan Nursultan Nazarbayev”.

Dywed Kassymbekov, “Cyfarfu â diwygwyr byd-enwog fel cyn-brif weinidogion Singapore - Lee Kuan Yew, Prydain Fawr - Margaret Thatcher, Malaysia - Mahathir Mohamad, yn ogystal ag arbenigwyr amlwg ar economi’r byd Gorllewinol. Roedd ganddo ddiddordeb yn y modd y cyflawnwyd eu diwygiadau, pa heriau a phroblemau yr oedd yn rhaid iddynt eu hwynebu a sut y cawsant eu goresgyn. ”

Wrth asesu ei gyfnod hir yn y swydd, mae'n mynd ymlaen, “Dewisodd Nazarbayev wneud datblygu economaidd yn blatfform iddo, gan gredu'n iawn mai dim ond cymdeithas â safon byw uchel sy'n gallu mabwysiadu gwerthoedd democrataidd. Yn ystod blynyddoedd cyntaf sofraniaeth Kazakhstan, profodd mai hwn oedd y dull cywir. Daeth hwn yn fformiwla Nazarbayev: economi yn gyntaf, gwleidyddiaeth yn ail. ”

Aeth y Llywydd Cyntaf ymlaen, mae’n nodi, i wneud diwygiadau pendant i’r farchnad, weithiau’n amhoblogaidd ac yn anodd, “ond dim ond yn y ffordd honno roedd yn bosibl sicrhau twf yr economi a chreu dosbarth canol sefydlog.”

Fel yr EIAS, mae hefyd yn credu bod Nazarbayev yn hyrwyddo cydraddoldeb hawliau holl bobl Kazakh, waeth beth fo'u cysylltiadau ethnig a chrefyddol "fel un o egwyddorion sylfaenol polisi'r wladwriaeth."

Meddai, “Mae Nazarbayev yn un o’r ychydig arweinwyr byd sy’n cael ei gydnabod am ei ffordd wirioneddol fyd-eang o feddwl. Mae Kazakhstan heddychlon a sefydlog gyda chymdeithas gyfunol a phobl unedig, yn agored ac yn dyheu am fwy o gynnydd, i gyd yn ganlyniad i waith y Llywydd Cyntaf, y bydd ei fawredd a'i ddyfnder personoliaeth ond yn cael ei werthfawrogi'n fwy mewn amser wrth i'w etifeddiaeth galedu . ”

Gwleidydd ac economegydd o Latfia yw Andris Ameriks sydd wedi bod yn gwasanaethu fel ASE ers 2019.

Dywedodd y dirprwy Sosialaidd Gohebydd UE: “Mae’r berthynas rhwng Kazakhstan a’r UE wedi para ers degawdau.

“Ers ei hannibyniaeth, mae’r wlad wedi gwneud datblygiadau gwych ac mae pob unigolyn sy’n ymweld â Kazakhstan nawr yn gallu gweld sut mae’r wlad wedi newid ac yn dal i newid.Kazakhstan yw un o’r chwaraewyr allweddol yn rhanbarth Canol Asia yn wleidyddol, yn economaidd ac o ran y diogelwch y rhanbarth.

“Rwy’n falch iawn bod yr arlywydd newydd ei ethol wedi cyflwyno democratiaeth a gwella safonau byw fel ei flaenoriaethau gwleidyddol, sef parhad y cwrs a osodwyd gan yr Arlywydd Nazarbayev.

“Heb amheuaeth, gwnaeth yr Arlywydd Nazarbayev gynnydd anhygoel o wych yn Kazakhstan ym mhob maes o’r wladwriaeth, nid yn unig yn fewnol ond yn rhyngwladol hefyd. Gyda'r arweiniad Nazarbayev wedi arwain, daeth Kazakhstan yn esiampl i wledydd eraill y rhanbarth a gwlad adnabyddus ledled y byd gyda chyfleoedd buddsoddi deniadol a fforymau economaidd. Ar wahân i ddatblygiad economaidd-gymdeithasol, gwnaeth yr Arlywydd Nazarbayev gynnydd mawr yn y sector diogelwch, gwnaeth y brifddinas yn lle ar gyfer cynadleddau diogelwch a chynhaliodd drafodaethau ar Syria, "meddai.

“Un o’r camau mwyaf gwerthfawr i’r byd i gyd yw denuclearization heddychlon Kazakhstan, sy’n dangos y ffordd iawn i fynd am wledydd eraill,” meddai Ameriks, cyn ddirprwy faer Riga.

Daw i’r casgliad “Mae etifeddiaeth anochel yr Arlywydd Nazarbayev yn darparu’r sail ar gyfer datblygu Kazakhstan ymhellach ynghyd â ffyniant ei phobl a diogelwch yn y rhanbarth.”

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd