Cysylltu gyda ni

Cyber-ysbïo

Y Comisiwn yn lansio # Women4Cyber ​​- Cofrestrfa o ddoniau ym maes seiberddiogelwch

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Gorffennaf, gwnaeth y Comisiwn, ynghyd â menter Women4Cyber ​​y Sefydliad Cybersecurity Ewropeaidd Lansiodd (ECSO) y cyntaf ar-lein registry o ferched Ewropeaidd mewn seiberddiogelwch a fydd yn cysylltu grwpiau arbenigol, busnesau a llunwyr polisi â thalentau yn y maes.

Mae'r gofrestrfa yn gronfa ddata agored, hawdd ei defnyddio o ferched sydd ag arbenigedd mewn seiberddiogelwch, gyda'r nod o fynd i'r afael â'r galw cynyddol am weithwyr proffesiynol seiberddiogelwch yn Ewrop a'r prinder talentau cysylltiedig yn y maes. Mae ei lansiad yn dilyn y Agenda Sgiliau Ewropeaidd am gystadleurwydd cynaliadwy, tegwch cymdeithasol a gwytnwch a gyflwynodd y Comisiwn ar 1 Gorffennaf 2020.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae pawb yn seiber-ddiogelwch. Mae menywod yn dod â phrofiad, safbwyntiau a gwerthoedd i mewn i ddatblygiad datrysiadau digidol. Mae'n bwysig cyfoethogi'r drafodaeth a gwneud y seiberofod yn fwy diogel. ”

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r maes seiberddiogelwch yn dioddef prinder sgiliau enfawr. Gwaethygir y prinder talent hwn gan ddiffyg cynrychiolaeth menywod yn y maes. Nod yr Agenda Sgiliau wedi'i diweddaru a fabwysiadwyd gan y Comisiwn yr wythnos diwethaf yw cau bylchau o'r fath. Bydd gweithlu seiberddiogelwch amrywiol yn sicr yn cyfrannu at seiberddiogelwch mwy arloesol a chadarn. Bydd y gofrestrfa a lansiwyd heddiw yn offeryn defnyddiol i hyrwyddo menywod proffesiynol seiberddiogelwch a chreu ecosystem cybersecurity mwy amrywiol a chynhwysol. ”

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn hyrwyddo amryw fentrau llwyddiannus gyda’r nod o gynyddu hyfforddiant mewn sgiliau digidol, yn enwedig yn y maes seiberddiogelwch. Mae angen i bob tîm seiber gyfuno sgiliau amrywiol sy'n cyfuno gwyddor data, dadansoddeg a chyfathrebu. Mae'r gofrestrfa yn offeryn sydd â'r nod o sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gweithlu seiberddiogelwch. ”

Mae'r gofrestrfa, sy'n amlinellu proffiliau amrywiol ac yn mapio gwahanol feysydd arbenigedd, yn hygyrch i bawb a bydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae mwy o wybodaeth am y fenter Women4Cyber ​​ar gael yma , ynglŷn â strategaeth Cybersecurity y Comisiwn yma a gallwch ymuno â chofrestrfa Women4Cyber ​​trwy glicio yma .

Busnes

#EU Cybersecurity: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfarwyddeb NIS

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus ar adolygiad y Cyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS). Ers i'r Gyfarwyddeb gyfredol ddod i rym yn 2016, mae'r dirwedd seiber-fygythiad wedi bod yn esblygu'n gyflym. Mae'r Comisiwn bellach yn bwriadu rhoi hwb i'r weithdrefn ar gyfer adolygu Cyfarwyddeb NIS, gan ddechrau gydag ymgynghoriad cyhoeddus sy'n ceisio casglu barn ar ei weithredu ac ar effaith newidiadau posibl yn y dyfodol.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Wrth i'n bywydau a'n heconomïau beunyddiol ddod yn fwyfwy dibynnol ar atebion digidol, mae angen diwylliant o ddiogelwch o'r radd flaenaf ar draws sectorau hanfodol sy'n dibynnu ar dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu."

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r adolygiad o'r Gyfarwyddeb Rhwydwaith a Systemau Gwybodaeth yn rhan annatod o'n Strategaeth Undebau Diogelwch yr UE sydd ar ddod a fydd yn darparu dull llorweddol wedi'i gydlynu gan yr UE o heriau diogelwch”.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae’r argyfwng coronafirws wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw sicrhau gwytnwch ein seilwaith rhwydwaith, yn enwedig mewn sectorau sensitif fel iechyd. Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i randdeiliaid hysbysu'r Comisiwn ar gyflwr parodrwydd cybersecurity cwmnïau a sefydliadau ac i gynnig ffyrdd i'w wella ymhellach. "

Ers ei fabwysiadu, mae'r Cyfarwyddeb NIS wedi sicrhau bod aelod-wladwriaethau wedi'u paratoi'n well ar gyfer digwyddiadau seiber ac wedi cynyddu eu cydweithrediad trwy'r Grŵp Cydweithredu NIS. Mae'n gorfodi cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau hanfodol mewn sectorau hanfodol, sef ym maes ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, cyflenwi a dosbarthu dŵr a seilwaith digidol, yn ogystal â darparwyr gwasanaethau digidol allweddol, megis peiriannau chwilio, gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl neu ar-lein. marchnadoedd, i amddiffyn eu systemau technoleg gwybodaeth ac i riportio digwyddiadau cybersecurity mawr i'r awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r ymgynghoriad, a fydd ar agor tan 2 Hydref 2020, yn ceisio barn a phrofiadau gan yr holl randdeiliaid a dinasyddion sydd â diddordeb. Mae mwy o wybodaeth am weithredoedd yr UE i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch ar gael yma ac yn y rhai hyn cwestiynau ac atebion, ac mae mwy o wybodaeth am waith Grŵp Cydweithredu NIS yn yma .

Parhau Darllen

Busnes

Mae'r UE yn lansio galwad € 10.5 miliwn am brosiectau yn #Cybersecurity

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio galwad newydd, sy'n werth € 10.5 miliwn trwy'r Cysylltu Ewrop Cyfleuster (CEF) rhaglen, ar gyfer prosiectau a fydd yn gweithio ar gynyddu galluoedd a chydweithrediad seiberddiogelwch Ewrop ar draws aelod-wladwriaethau. Yn benodol, byddant yn gweithio mewn amrywiol feysydd, megis ar ymateb cydgysylltiedig i ddigwyddiadau seiberddiogelwch, ardystio seiberddiogelwch, meithrin gallu a chydweithrediad sefydliadol ar faterion seiberddiogelwch, yn ogystal â chydweithrediad rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae cefnogi prosiectau concrit ym maes seiberddiogelwch yn helpu i ddatblygu technolegau ac atebion arloesol mewn ffordd wedi’i thargedu. Bydd yr alwad a lansiwyd heddiw yn cyfrannu at gryfhau ein gwytnwch yn erbyn seiber-fygythiadau, yn unol â'n huchelgeisiau digidol yn Ewrop a'n strategaeth gyffredinol sy'n cynnwys y Ddeddf Cybersecurity, Cyfarwyddeb NIS a'r Argymhellion Seiber Glasbrint. "

Y dyddiad cau i ymgeiswyr gyflwyno eu cynnig ar y Galwadau Telecom CEF 2020 tudalen we yw 5 Tachwedd 2020 a disgwylir i ddyraniad grantiau gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2021.Mae mwy o wybodaeth am yr alwad newydd ar gael yma . Mae mwy o wybodaeth am weithredoedd yr UE i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch ar gael yn y rhain cwestiynau ac atebion, er y gellir dod o hyd i brosiectau seiberddiogelwch a ariennir gan yr UE yma .

Parhau Darllen

Cyber-ysbïo

#EUCybersecurity - Bydd grŵp rhanddeiliaid sydd newydd ei ffurfio yn gweithio ar y fframwaith ardystio cybersecurity

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd y Comisiwn a’r Asiantaeth Ewropeaidd ar gyfer Cybersecurity (ENISA) heddiw y bydd y Grŵp Ardystio Cybersecurity Rhanddeiliaid (SCCG), a fydd yn eu cynghori ar faterion strategol ynglŷn â ardystiad cybersecurity, ond ar yr un pryd bydd yn cynorthwyo'r Comisiwn i baratoi rhaglen waith dreigl yr Undeb.

Ymhellach, ei nod, fel y rhagwelwyd gan Deddf Cybersecurity yr UE a fabwysiadwyd flwyddyn yn ôl, yw creu cynlluniau ardystio a yrrir gan y farchnad a helpu i leihau darnio rhwng amrywiol gynlluniau sy'n bodoli eisoes yn aelod-wladwriaethau'r UE. Mae cyfarfod cyntaf y Grŵp yn cael ei gynnal heddiw. Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Nid yn unig y bydd ardystiad yn chwarae rhan hanfodol wrth gynyddu ymddiriedaeth a diogelwch mewn cynhyrchion TGCh, ond bydd hefyd yn darparu’r offer angenrheidiol i gwmnïau Ewropeaidd i ddangos bod gan eu cynhyrchion a’u gwasanaethau nodweddion cybersecurity o’r radd flaenaf. . Bydd hyn yn ei dro yn caniatáu iddynt gystadlu'n well yn y farchnad fyd-eang. Bydd y Grŵp Ardystio Cybersecurity Rhanddeiliaid yn helpu trwy sicrhau'r arbenigedd a'r cyngor angenrheidiol ar gyfer creu system ardystio UE wedi'i theilwra ac yn seiliedig ar risg. "

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gweithredol ENISA, Juhan Lepassaar: “Nod ardystiad cybersecurity yw hybu ymddiriedaeth mewn cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau TGCh ac ar yr un pryd fynd i’r afael â darnio’r farchnad fewnol, a thrwy hynny leihau’r costau i’r rheini sy’n gweithredu yn y Farchnad Sengl Ddigidol. Bydd y Grŵp Ardystio Cybersecurity Rhanddeiliaid yn rhan o'r gymuned sy'n helpu i godi a chodi ymwybyddiaeth o gynlluniau'r UE. "

Mae'r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynnwys sefydliadau academaidd, sefydliadau defnyddwyr, cyrff asesu cydymffurfiaeth, sefydliadau datblygu safonol, cwmnïau, cymdeithasau masnach a llawer o rai eraill. Mae'r UE yn gweithio i adeiladu'r galluoedd cybersecurity angenrheidiol i atal a gwrthsefyll y bygythiadau ac ymosodiadau seiber sy'n newid yn barhaus.

Mae mwy o wybodaeth am weithredoedd yr UE i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch, gan gynnwys ar gyfer rhwydweithiau 5G, ar gael yn y pamffled hwn. Gellir dod o hyd i'r rhestr o aelodau Grŵp Ardystio Cybersecurity Rhanddeiliaid yma ac mae gwybodaeth wedi'i diweddaru am ei waith yn hyn webpage.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd