Cysylltu â ni

Frontpage

Y wleidyddiaeth sydd wrth wraidd achos #Baneasa Romania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

I'r mwyafrif o arsylwyr rhyngwladol, roedd datblygiad eiddo tiriog Baneasa yn stori lwyddiant yn Rwmania. Roedd yn fuddsoddiad enfawr a gydlynwyd gan y dyn busnes Gabriel Popoviciu ar 221 hectar ym mherchnogaeth Prifysgol Gwyddorau Agronomeg a Meddygaeth Filfeddygol (USAMV), trwy fenter ar y cyd. Bryd hynny, hwn oedd y prosiect eiddo tiriog mwyaf yn Ewrop a'r datblygiad mwyaf a wnaed yn breifat yn hanes Rwmania. Y canlyniad yw canolfan siopa o'r radd flaenaf sydd wedi denu brandiau byd-eang fel Ikea. Y dirgelwch i lawer yw sut mae'r stori lwyddiant hon wedi dod yn anghydfod cyfreithiol gwleidyddol?

Mae Baneasa wedi darparu mwy na 20,000 o swyddi ac wedi darparu trethi a ffioedd o dros 1.15 biliwn Ewro i wladwriaeth Rwmania yn ystod y cyfnod 2005 i fis Rhagfyr 2019, gan ragori sawl gwaith dros werth cylchrediad y tir, fel y dadansoddwyd gan arbenigwyr rhyngwladol. Mae'n bwysig nodi hefyd na ddiflannodd y tir. Mae'n dal i berthyn i'r brifysgol sy'n eiddo i'r wladwriaeth, sy'n golygu bod y brifysgol wedi ennill miliynau o Ewros o'r fenter, gan ganiatáu iddi fwynhau'r statws o fod yn un o'r prifysgolion mwyaf modern yn y wlad.

hysbyseb

Yn ddiweddarach, trawsnewidiwyd y fenter ar y cyd yn gwmni masnachol o'r enw Baneasa Investment lle mae USAMV yn berchen ar 49.882% ac mae'r brifysgol yn dal y teitl i'r gwahanol diroedd. Pwynt diddorol arall yw bod 4 hectar allan o'r 221 mewn gwirionedd yn gartref i adeilad modern Llysgenhadaeth yr UD. Mae'n ymddangos yn annhebygol y byddai'r Unol Daleithiau, gwlad sy'n cymryd cymaint o ddiddordeb strategol yn Rwmania, yn adeiladu ei llysgenhadaeth ar y tir pe bai unrhyw her gyfreithiol gredadwy. Ar 8 Hydref 2002 bu penderfyniad llys terfynol yn Rwmania a ddyfarnodd nad oedd y tir yn barth cyhoeddus y wladwriaeth.

Fodd bynnag, mae menter Baneasa wedi cael ei thargedu gan achos cyfreithiol. Ar y dechrau, i arsylwr rhyngwladol, roedd yn anodd dweud a oedd hon yn sefyllfa nodweddiadol “eu hadeiladu a’u bwrw i lawr”, drwgdeimlad cenedlaethol arweinwyr busnes llwyddiannus. Fodd bynnag, wrth i'r plot ddod i'r amlwg, mae'n ymddangos yn glir bod gemau gwleidyddol mwy penodol i'w chwarae.

Mae rôl y Gyfarwyddiaeth Gwrth-lygredd Genedlaethol (DNA) yn ymddangos yn glir. Fe wnaethant agor achos o “gam-drin swydd”, a oedd yn rhyfedd ynddo’i hun, o ystyried bod Swyddfa’r Erlynydd Cyffredinol ychydig flynyddoedd cyn i’r achos ymchwilio i’r achos a’i wrthod. Yn fwy penodol, rhoddodd swyddfa'r erlynydd orchymyn i beidio â chychwyn yr erlyniad troseddol ar 14 Chwefror 2008 i Gabriel Popoviciu a'r rheithor Ioan Alecu, dros gŵyn droseddol a wnaed gan y tirfeddiannwr Gigi Becali. Ac eto yn ystod haf yr un flwyddyn, ailagorodd y DNA yr achos ar y sail bod y difrod yn fwy na miliwn Ewro a'i fod o fewn ei gymhwysedd. Ar ben hynny, dim ond yn 2010 y gwnaed yr adroddiad o ddod o hyd i'r difrod, hynny yw, ddwy flynedd ar ôl iddynt haerllugio'r ffeil. Deellir bod “gorchymyn oddi uchod”, a gychwynnodd gyfres o ddaliadau, chwiliadau ac atafaeliadau, a oedd yn cynnwys yr honiad rhyfedd bod Gabriel Popoviciu yn cynnig llwgrwobr o galendr a photel o wisgi i heddwas, a fyddai pe bai'n wedi bod yn wir mae'n rhaid ei fod wedi bod yn llwgrwobr siomedig iawn gan un o ddynion cyfoethocaf y wlad. Profwyd wedi hynny fod yr honiad llwgrwobrwyo hwn yn erbyn Mr Popoviciu yn anwir.

hysbyseb

Ond parhaodd y saga annoeth; Mae'n debyg bod athrawon y brifysgol wedi ymgynnull mewn ystafell a chael gwybod am ymweliad â'r brifysgol gan yr Erlynydd DNA Nicolae Marin a'u bygwth cael eu harestio a'u cadw ym mhencadlys y DNA os na wnaethant bleidleisio yn y Senedd fod y Brifysgol yn gyfystyr â hi fel plaid sifil, fel y gofynnwyd yn ysgrifenedig gan y DNA. Er gwaethaf natur fodern y brifysgol a'r elw a wnaed trwy'r fenter, roedd ofn arestio yn ormod i'r athrawon a phleidleisiwyd i gofrestru yn y ffeil DNA fel plaid sifil, heb allu sefydlu faint o ddifrod, oherwydd ni allent gyfrifo iawndal nad oedd yn bodoli. Dyfarnodd erlynwyr DNA yn eu rhinwedd eu hunain yn 2010 bod difrod, a'i fod yn cynnwys gwerth marchnad y 221 hectar, er nad oedd ganddynt yr arbenigedd i wneud dadansoddiad o'r fath. Mae'n anodd amcangyfrif unrhyw iawndal gan na ddiflannodd y tir ac mae'n dal i berthyn i'r fenter ar y cyd lle mae gan y brifysgol gyfran bron i 50 y cant. Mae cynnwys y rheithor Ioan Alecu gan y DNA yn y cyhuddiad o “gam-drin swydd” hefyd yn ddryslyd, gan nad oedd yn was sifil.

Roedd gan atafaelu DNA a blocio cyllid banc oblygiadau mawr, gan olygu bod môr o dir braenar, blociau o fflatiau a filas na chawsant eu cwblhau, ac a oedd yn rhan o'r cynllun buddsoddi, wedi'i amgylchynu. Cafodd cymdogaeth breswyl ei rhwystro gan yr erlynydd DNA, Nicolae Marin, oherwydd cwyn droseddol gan dirfeddiannwr, wedi cynhyrfu na chafodd gyfle’r fenter gyda’r Brifysgol.

Yn wyneb y dicter cynyddol o farn y cyhoedd, a achoswyd gan y DNA, ymyrrodd Arlywydd Rwmania Traian Basescu yn y wasg: "Gadewch i ni ddeall ein gilydd ar y canlynol: ble mae trosedd Popoviciu iddo wneud buddsoddiad o sawl biliwn yn Bucharest? A yw'n drosedd? Mae'n ymddangos mai dyma'r dull cyhoeddus ac mae'n anghywir iawn. Mae'r broblem, os yw'n bodoli, ym maes cyfreithlondeb trosglwyddo tir, ond o'r fan hon i feio buddsoddiad o'r fath faint, rwy'n ei ystyried. camgymeriad. ”

Mae'n ddiddorol bod yr Arlywydd Basescu wedi cyfaddef nad oedd hon yn drosedd, ond y gallai fod "problemau" gyda theitl yr eiddo. Roedd yr union sôn am fanylion penodol iawn gweithred deitl yr eiddo yn rhodd nad oedd Basescu yn ddieithr i'r achos o gwbl. Nid oedd ganddo unrhyw ffordd o wybod y manylion barnwrol hyn â "phroblem" y weithred deitl, nad oedd wedi cael cyhoeddusrwydd ac nid oedd hyd yn oed y diffynyddion yn yr achos yn ei wybod ar adeg y datganiad.

Ffaith ddiddorol iawn arall yw bod merch hynaf yr Arlywydd Basescu, Ioana, wedi prynu penthouse yn un o'r blociau o fflatiau a godwyd gan Baneasa Investment am hanner miliwn ewro ac wedi agor ei swyddfa notari mewn adeilad yno, ychydig bellter o'r Llysgenhadaeth yr UD. Cafodd hyn sylw yn y cyfryngau ac efallai iddo wneud i'r Arlywydd Basescu deimlo'n amddiffynnol ynghylch o ble y cafodd ei ferch gymaint o arian.

Mae mewnwyr Bucharest hefyd yn tynnu sylw at noson pan oedd tîm pêl-droed y dyn busnes Gigi Becali wedi chwarae a gwelwyd yr Arlywydd Basescu yn cymdeithasu â Mr Becali ar ôl y gêm. Mae yna lawer o ddyfalu bod rhyw fath o fargen wedi ei daro y noson honno i "fynd ar ôl" Gabriel Popoviciu. Yn sicr, derbynnir yn gynyddol yn Rwmania fod Gabriel Popoviciu wedi mynd ar drywydd gwybodaeth yr Arlywydd Basescu ac o bosibl ei gymeradwyo, gyda'r DNA yn ei erlid, gan ddefnyddio'r protocolau sydd wedi tynnu cymaint o feirniadaeth ryngwladol.

Roedd y symudiadau gwleidyddol a oedd yn digwydd hyd yn oed yn fwy pellgyrhaeddol. Gorfodwyd Cornel Seban, pennaeth y gwasanaeth amddiffyn mewnol, i ymddiswyddo a honnwyd bod ei sefydliad wedi'i lenwi â'r rhai a gefnogwyd gan y Cadfridog Florian Coldea, pennaeth gweithredol yr SRI.

Gan ddychwelyd at yr erlynwyr DNA, roedd Nicolae Marin wedi cael ei galw’n “ynad problemus”, wedi’i blagio gan ryddfarnau ac am ymddwyn yn greulon, gan achosi euogfarn Rwmania yn yr ECHR am ei hymchwiliad yn achos Baneasa. Canfu’r ECHR yn Strasbwrg trwy Benderfyniad Mawrth 1, 2016 (Ffeil 52942/09) nad oedd y warant arestio ar 23 Mawrth, 2009 a gyhoeddwyd gan yr erlynydd Nicolae Marin yn ymwneud â Gabriel Popoviciu yn cynnwys unrhyw un o’r rhesymau a ddarparwyd gan y gyfraith - erthygl 183 para . (2) yr hen CPC - i gyfiawnhau'r mesur. “Daw’r Llys i’r casgliad, trwy fethu â nodi’r rhesymau y cafodd ei seilio arno, fod mandad yr erlynydd wedi torri’r darpariaethau gweithdrefnol troseddol mewnol cymwys.”

Dyfarnodd llys Ewrop fod y dyn busnes wedi'i amddifadu'n anghyfreithlon o'i ryddid rhwng yr amser y daethpwyd ag ef i'r pencadlys DNA a'r amser y cyhoeddwyd y gorchymyn atal. Canfu’r ECHR fod Mr Popoviciu wedi’i hebrwng i bencadlys y DNA ar Fawrth 24, 2009, tua 15:00, yn cael ei ddal yn nalfa’r heddlu tan 23:30, heb amddifadu rhyddid yn yr 8 awr a hanner i gael sail gyfreithiol : “ni amddifadwyd yr ymgeisydd o ryddid yn unol â gweithdrefn a ragnodwyd gan ddeddfwriaeth genedlaethol, sy’n gwneud carchariad rhwng 15:00 a 23:30, ar Fawrth 24, 2009, yn anghydnaws â gofynion Erthygl 5.1 o’r Confensiwn”.

Dilynodd yr achos. Yn 2012, cyhoeddodd yr erlynydd Nicolae Marin y Ditiad yn ffeil 206 / P / 2006 ar 17.12.2012. Cafodd achos prosiect Baneasa (9577/2/2012) ei aseinio i’r Barnwr Bogdan Corneliu Ion Tudoran, o Adran Droseddol I Llys Apêl Bucharest, unigolyn sydd wedi newid yn ei yrfa rhwng gwleidyddiaeth a’r farnwriaeth, yn bod y cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn. Dywed mewnwyr Bucharest fod ganddo orffennol amheus a mab â phroblemau cyfreithiol mawr. Yn ystod ei amser yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, cynhaliwyd cyfnewidiad tir enwog rhwng Gigi Becali a'r Weinyddiaeth, gan arwain at Mr Becali a'r Gweinidog Victor Babiuc yn gwasanaethu amser carchar. Roedd yn hysbys bod Gigi Becali a'r Barnwr Tudoran yn adnabod ei gilydd yn dda, gan fynd yn ôl i'r 1990au.

Ar 23 Mehefin 2016, dedfrydodd y Barnwr Bogdan Corneliu Ion Tudoran Mr Popoviciu a phawb a gyhuddwyd yn yr achos am ddedfrydau yn amrywio hyd at naw mlynedd yn y carchar. Cafodd sylwebyddion cyfreithiol eu cyflyru gan weithredoedd y barnwr: er bod y drosedd o gam-drin yn un o ddifrod, fe gollfarnodd y sawl a gyhuddir o gam-drin heb sefydlu'r difrod. Rhoddodd yr euogfarnau a gwahanodd yr achos troseddol oddi wrth yr un sifil, gan ffurfio ffeil newydd (4445/2/2016) i benderfynu mater difrod o'r ffeil 9577/2/2012 wedi hynny. Ni welwyd y fath gamau o'r blaen. Yn ymresymiad ei benderfyniad, copïodd a gludodd y ditiad yn union fel y'i hysgrifennwyd gan yr Erlynydd Nicolae Marin. Cymerodd Mr Tudoran ei hun yr achos sifil.

Y cam nesaf oedd, heb aros am setliad yr achos sifil, gwrthododd yr Uchel Lys apêl y diffynyddion yn achos Baneasa, gan leihau’r ddedfryd a roddwyd i Popoviciu i saith mlynedd yn y carchar. Dyna pam yr ildiodd y dyn busnes, a oedd yn Llundain, i awdurdodau Prydain a gofyn iddo beidio â chael ei estraddodi ar y sail iddo gael ei ddyfarnu'n euog yn ymosodol gan system wleidyddol-farnwrol lygredig. Mae'r achos estraddodi yn yr arfaeth gerbron llysoedd Prydain ar hyn o bryd.

Yn ôl yn Bucharest, parhaodd y saga. Gofynnodd y Barnwr Tudoran am ymddeol. Mae adroddiadau ei fod yn teimlo dan bwysau seicolegol oherwydd cwynion troseddol gan ddioddefwyr amrywiol, a ddadansoddwyd yn yr SIJCO, gan honni cysylltiadau â'r isfyd. Ar Ragfyr 28, 2018, cyhoeddodd ddedfryd rhif. 267 / F (4445/2/2016), lle canfu fodolaeth rhagfarn a gorchmynion bod yr holl dir yn cael ei ddychwelyd i'w gyflwr gwreiddiol. Roedd hwn yn benderfyniad arbennig o nonsensical, a fyddai wedi golygu dymchwel canolfan gyfan Baneasa a llysgenhadaeth yr UD, syniad chwerthinllyd na allai o bosibl fod er budd dinasyddion Rwmania.

Ar Fedi 19, 2019, gofynnodd Mr Tudoran am ymddeol. Yna penderfynodd ymddiswyddo i ddianc rhag ymchwiliad troseddol, a chymeradwywyd ei ymddiswyddiad gan Archddyfarniad Arlywydd Rwmania na. 704 a gyhoeddwyd yn y Gazette Swyddogol rhif. 764 o Fedi 20, 2019. Yna diflannodd heb gwblhau unrhyw gyfiawnhad ar y ddedfryd ar yr ochr sifil, yr oedd barnwyr yr Uchel Lys yn aros i'w hanfon ar apêl. Ar ôl sawl ymgais gan glercod o Lys Apêl Bucharest i'w olrhain, darganfu'r cyfryngau ei fod wedi bod yn yr ysbyty am salwch seiciatryddol. Rhennir y farn a oedd wedi dioddef salwch o'r fath yn wirioneddol, neu a gafodd ei ffurfio i'w amddiffyn rhag cyfrifoldeb troseddol.

Datgelodd Lumea Justitiei am y tro cyntaf, ar Dachwedd 4, 2019, tra bod y Barnwr Bogdan Corneliu Ion Tudoran mewn uned seiciatryddol, ymddangosodd ei fab yn swyddfa glerc Llys Apêl Bucharest a throsglwyddo ffon gof USB (wrth gwrs heb unrhyw lofnod), mewn fformat electronig, ni ellid derbyn rhesymu’r ddedfryd sifil o Ragfyr 28, 2018. Nid oedd hyd yn oed ar ffurf wedi’i llofnodi - oherwydd nad oedd Mr Tudoran yn farnwr mwyach, roedd ganddo wedi ymddeol yn swyddogol.

Canfu Bwrdd Rheoli Llys Apêl Bucharest yn swyddogol, yn ysgrifenedig, “amhosibilrwydd drafftio penderfyniad rhif. 267 / F o 28.12.2018 ”, fel bod yr Uchel Lys wedi penderfynu ar Fehefin 12, 2020:“ Mae'n canslo'r ddedfryd droseddol apeliedig ac yn anfon yr achos dros ail-alw i'r un llys, yn y drefn honno i Lys Apêl Bucharest ”.

Mae statws y Barnwr Tudoran yn parhau i fod yn broblem. Ymchwiliwyd yn droseddol iddo gan yr SIJCO. Ni all erlynydd yr achos Mihaela Iorga Moraru ddod â Mr Tudoran i wrandawiadau ar y sail ei fod wedi bod yn yr ysbyty am fwy na blwyddyn. Dilynwyd hyn gan tonnau sioc dros luniau yn dangos ymweliad cyfrinachol Mr Tudoran â'r SIJCO ym mis Awst 2019. Tynnwyd llun ohono a'i ffilmio gyda'i fab. Adroddir ei fod yn ymweld â Nicolae Marin, pennaeth presennol yr Adran ar gyfer Ymchwilio i Droseddau Troseddol mewn Cyfiawnder, “am goffi”.

Yna tewychodd y plot ymhellach fyth wrth ddarganfod mai'r Prif Erlynydd Nicolae Marin oedd awdur y ditiad, y gwnaeth Mr Tudoran ei gopïo a'i gludo air am air. Mae cwestiynau'n dal i gylchredeg ynghylch a oedd Mr Tudoran yn wirioneddol sâl. Pryd ddechreuodd y salwch hwn? Sut oedd yn iach yn feddyliol ar gyfer yr achos troseddol ond wedyn yn methu â rhesymu dros yr ochr sifil? A oedd y salwch yn ailddefnydd, a luniwyd i fynd ag ef allan o'i gylchrediad a'i amddiffyn rhag craffu dros ei gysylltiadau agos honedig â Nicolae Marin? Mae cysylltiadau Nicolae Marin a Laura Kovesi â'r protocolau dadleuol â'r gwasanaethau cudd-wybodaeth hefyd yn parhau i beri pryder.

Mae'n ymddangos bod llwybr, yn arwain o'r Arlywydd Basescu, i lawr at y Barnwr Tudoran, a greodd ac a gyflawnodd achos nonsensical yn erbyn datblygiad y dylai Rwmania fod yn falch ohono. Canlyniad yr achos hwn yw bod llawer o bobl yn y carchar o ganlyniad i Mr Tudoran. Yr eithriad yw Gabriel Popoviciu oherwydd iddo ildio i awdurdodau Prydain. Nid yw'r achos yn adlewyrchu'n dda ar Rwmania, ar adeg pan mae angen i fuddsoddwyr rhyngwladol weld, mewn gwlad y mae gwir angen FDI arni, bod buddsoddiad yn cael ei wobrwyo, nid ei erlid.

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd