Cysylltu gyda ni

Frontpage

Mae FIE yn camu i mewn gyda chynllun i gefnogi ffenswyr yng nghanol argyfwng COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae menter newydd yn cadarnhau tueddiad i helpu chwaraewyr chwaraeon i oresgyn ôl-effeithiau pandemig COVID-19. 

                 Mae'r Ffederasiwn Ffensio Rhyngwladol (FIE), dan arweiniad Alisher Usmanov, wedi cyhoeddi cynllun cymorth byd-eang wedi'i anelu at ffederasiynau cenedlaethol yng nghanol argyfwng COVID-19.

"Mae ein byd wedi bod yn wynebu'r pandemig coronafirws, sy'n golygu canlyniadau enfawr i iechyd corfforol a meddyliol, yn ogystal â'r economi," meddai Usmanov mewn datganiad a ryddhawyd ddydd Gwener diwethaf gan y FIE. "Mae ffenswyr a'u ffederasiynau wedi gorfod atal eu gweithgareddau yn sydyn. Yn ysbryd undod ac undod, ac i helpu ein teulu ffensio i oresgyn y cyfnod anodd hwn, fe wnaethon ni lunio cynllun cefnogaeth digynsail, gan ddyrannu 1 miliwn o ffranc y Swistir at y diben hwn. . "

Alisher Usmanov, llun gan TASS

Alisher Usmanov, llun gan TASS

Yn ôl y cynllun a fabwysiadwyd gan ei bwyllgor gweithredol, bydd y FIE yn darparu cymorth ariannol i’w sefydliadau, athletwyr, a dyfarnwyr, ac yn rhewi ffioedd aelodaeth a sefydliad. Mae hefyd yn sicrhau grantiau i ffenswyr gymryd rhan mewn pencampwriaethau sydd ar ddod.

Daw'r cyhoeddiad hwn ar adeg dyngedfennol pan fydd y byd chwaraeon yn cael ei oedi gan ataliad parhaus y mwyafrif o weithgareddau ac aildrefnu digwyddiadau.

Yn ôl ym mis Mai, sefydlodd Athletau’r Byd a’r Sefydliad Athletau Rhyngwladol (IAF) gronfa les USD $ 500,000 i gefnogi athletwyr proffesiynol sydd wedi colli rhan sylweddol o’u hincwm oherwydd atal cystadlaethau rhyngwladol.

Nododd Llywydd Athletau’r Byd Sebastian Coe fod yn rhaid i’r “adnoddau ganolbwyntio ar athletwyr sy’n debygol o fod yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo y flwyddyn nesaf ac sydd bellach yn brwydro i dalu am angenrheidiau sylfaenol oherwydd colli incwm yn ystod y pandemig’ ’.

Ar hyn o bryd mae'r FIE, sy'n cynnwys cyfanswm o 157 o ffederasiynau, yn bwriadu ailafael yn ei gystadlaethau erbyn mis Tachwedd nesaf. Mae uwch-gymwysterau Olympaidd y ffenswyr yn parhau i fod wedi rhewi ym mis Mawrth 2020, meddai.

Y FIE oedd un o'r ffederasiynau rhyngwladol cyntaf i ryddhau ei gynllun cymorth byd-eang, y gall eraill ei ddilyn nawr.

O ystyried yr ansicrwydd ynghylch diwedd y pandemig coronafirws, mae angen i sefydliadau chwaraeon feddwl sut i ddarparu cefnogaeth foesol ac ariannol ychwanegol i'w hathletwyr. Dylid disgwyl mwy o fentrau gan roddwyr a ffederasiynau yn y dyfodol agos.

Yn y cyfamser, yn ôl Usmanov, mae’r FIE “yn gweithio’n ddiflino i amddiffyn ein hathletwyr a’n sefydliad cyfan i sicrhau bod cystadlaethau yn y dyfodol yn cael eu cynnal yn ddiogel. Fel ffenswyr, rydyn ni'n wynebu'r dyfodol gyda'n gilydd, ein pennau i fyny a'n masgiau ymlaen ”.

Mae Usmanov, cyn ffensiwr proffesiynol, wedi bod yn bennaeth ar y FIE ers 2008 ac wedi rhoi CHF80 miliwn rhyfeddol (USD $ 82 miliwn) ym mantolen y FIE dros dri chylch Olympaidd blaenorol, yn ôl y Y tu mewn i wefan newyddion y Gemau.

Ail-etholwyd ddwywaith i'r swydd hon, ni arbedodd y Rwseg unrhyw ymdrech i helpu i hyrwyddo ffensys ac i gynorthwyo'r ffederasiynau cenedlaethol cynyddol yn Asia, Affrica, a rhannau eraill o'r byd.

Fe argyhoeddodd hefyd yr IOC, dan arweiniad y cyn-bencampwr ffensio Thomas Bach, i aseinio'r cyfrif medalau llawn i ffensys yn ystod y Gemau Olympaidd Tokyo sydd ar ddod.

Wrth i’r pandemig COVID-19 ffrwydro, mae Usmanov a’i fusnesau wedi bod yn helpu i frwydro yn erbyn ei effaith gyda rhoddion mawr mewn amryw o wledydd, yn enwedig yn Rwsia ac yn Uzbekistan.

Efallai bod COVID-19 wedi taro diwydiannau chwaraeon a chwaraeon yn ddifrifol, ond credir hefyd mai chwaraeon yw'r feddyginiaeth orau ar gyfer afiechydon. Arferai Aristotle ddweud “nad oes dim mor ddraenio a dinistrio i’r corff dynol, ag anweithgarwch corfforol hirfaith”.

Gobeithio y bydd menter FIE i gefnogi ffenswyr yn yr amser hwn o gynnwrf parhaus yn ein symud yn agosach at ddod â'r saib presennol ym mywyd chwaraeon y byd i ben.

 

 

 

EU

Mae Navalny yn galw ar Ewrop i ddilyn yr arian

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop gyfnewid barn â chynrychiolwyr gwrthblaid wleidyddol Rwseg a chyrff anllywodraethol ar y sefyllfa wleidyddol ac economaidd-gymdeithasol gyfredol yn Rwsia.

Ymhlith y siaradwyr roedd Alexei Navalny, sydd wedi gwella’n ddiweddar o gael ei wenwyno ag asiant nerf tebyg i’r un a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Salisbury a dargedwyd at Sergei Skirpal a’i ferch. 

Galwodd Navalny ar Ewrop i fabwysiadu strategaeth newydd tuag at Rwsia, sy'n cwrdd â'r datblygiadau newydd yn arweinyddiaeth gwladwriaeth Rwseg. Dywedodd y byddai'r etholiadau sydd i ddod ar gyfer y Dwma Gwladol yn ddigwyddiad cwbl hanfodol ac y dylai pawb allu cymryd rhan. Os na chaniateir i wleidyddion yr wrthblaid gymryd rhan gofynnodd i Senedd Ewrop a phob gwleidydd Ewropeaidd beidio â chydnabod y canlyniad.

Dywedodd Navalny wrth ASEau nad oedd yn ddigon i gosbi’r rhai a oedd yn gyfrifol am gyflawni ei wenwyno ac nad oedd fawr o synnwyr mewn cosbi’r rhai nad oeddent yn teithio llawer neu nad oeddent yn berchen ar asedau yn Ewrop. Yn lle hynny, dywedodd mai'r prif gwestiwn y dylid ei ofyn yw pwy enillodd yn ariannol o drefn Putin. Tynnodd Navalny sylw at yr oligarchiaid, nid yr hen rai yn unig, ond y rhai newydd yng nghylch mewnol Putin, gyda gwiriadau enwau ar gyfer Usmanov a Roman Abramovich. Dywedodd y byddai'r sancsiynau hyn yn cael croeso cynnes gan y mwyafrif o Rwsiaid. 

Ar amrywiol benderfyniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop sydd wedi cael eu hanwybyddu gan farnwriaeth Rwseg, dywedodd Navalny y byddai'n hawdd iawn eu cosbi i'w hatal rhag teithio i Ewrop ac y byddai'n effeithiol iawn.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun yr Almaen i ddigolledu darparwyr llety ym maes addysg plant ac ieuenctid am iawndal a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg i ddigolledu darparwyr llety ar gyfer addysg plant ac ieuenctid am golli refeniw a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn digolledu hyd at 60% o'r golled refeniw a gafwyd gan fuddiolwyr cymwys yn y cyfnod rhwng dechrau'r cloi (a ddechreuodd ar wahanol ddyddiadau ar draws y taleithiau rhanbarthol) a 31 Gorffennaf 2020 pan fu'n rhaid cau eu cyfleusterau llety yn ddyledus i'r mesurau cyfyngol a weithredir yn yr Almaen.

Wrth gyfrifo colled refeniw, unrhyw ostyngiadau mewn costau sy'n deillio o incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod cloi i lawr ac unrhyw gymorth ariannol posibl a roddwyd neu a dalwyd mewn gwirionedd gan y wladwriaeth (ac a roddwyd yn benodol o dan y cynllun yn benodol SA.58464) neu bydd trydydd partïon i ymdopi â chanlyniadau'r achosion o coronafirws yn cael eu tynnu. Ar lefel llywodraeth ganolog, bydd gan gyfleusterau sy'n gymwys i wneud cais gyllideb o hyd at € 75 miliwn.

Fodd bynnag, nid yw'r cronfeydd hyn wedi'u clustnodi ar gyfer y cynllun hwn yn unig. Yn ogystal, awdurdodau rhanbarthol (yn Länder neu lefel leol) hefyd yn gallu defnyddio'r cynllun hwn o'r cyllidebau lleol. Beth bynnag, mae'r cynllun yn sicrhau na ellir digolledu'r un costau cymwys ddwywaith gan wahanol lefelau gweinyddol. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Canfu'r Comisiwn y bydd cynllun yr Almaen yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal a ragwelir yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am yr iawndal. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gamau a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59228 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan.

Parhau Darllen

EU

Mae'r Comisiynydd Gabriel yn cymryd rhan yn Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd 2020

cyhoeddwyd

on

Argraffiad 15th o Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd, y digwyddiad cyfathrebu a hyrwyddo ymchwil mwyaf yn Ewrop, yn cael ei gynnal heno (27 Tachwedd). Trefnir digwyddiadau mewn 388 o ddinasoedd mewn 29 o wledydd, gan roi cyfle i bobl ddarganfod gwyddoniaeth mewn ffordd hwyliog. Byddant yn digwydd yn gorfforol, fwy neu lai, neu mewn ffordd hybrid, yn unol â mesurau cenedlaethol sydd ar waith mewn ymateb i'r pandemig cyfredol.

Bydd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yn rhoi areithiau agoriadol mewn digwyddiadau yn Sofia, Bwlgaria a Perugia, yr Eidal. Cyn trafodion heno, dywedodd: “Mae'n hanfodol gwneud gwyddoniaeth ac ymchwil yn hygyrch i bawb a dangos effaith gwyddoniaeth ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Dyma pam mae Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd mor bwysig: mae'n ddigwyddiad sy'n agored i bawb, hyd yn oed yn hygyrch o gartref eleni. Mae'n arddangos prosiectau ymchwil a'u canlyniadau mewn ffordd ddifyr ac mae'n gyfle gwych i ddarganfod ac ymgysylltu ag ymchwilwyr ac arbenigwyr bywyd go iawn yn eu priod feysydd. "

Ariennir Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd gan Marie Sklodowska-Curie Camau Gweithredu ac yn 2020, mae prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd