Cysylltu â ni

Economi

#GDPR - Mae Awdurdod Diogelu Data Gwlad Belg yn dirwyo Google € 600,000

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Awdurdod Diogelu Data Gwlad Belg wedi dirwyo Google € 600,000 am fethu â chydymffurfio â'r 'hawl i gael eich anghofio'. Gwrthododd Google gais gan ddinesydd o Wlad Belg i dynnu canlyniadau chwilio darfodedig a niweidiol o ganlyniadau chwilio'r wefan. Y ddirwy yw'r ddirwy uchaf a osodwyd erioed gan awdurdod Gwlad Belg.

Gofynnodd yr achwynydd, sy'n chwarae rhan mewn bywyd cyhoeddus, i Google Belgium dynnu'r canlyniadau chwilio sy'n gysylltiedig â'i enw o'u peiriant chwilio. Mae rhai o'r tudalennau yr oedd am gael eu tynnu o'r canlyniadau chwilio yn ymwneud â chysylltiadau posibl â phlaid wleidyddol y mae'n eu gwrthbrofi, ac mae'r ail yn ymwneud ag aflonyddu a ddatganwyd yn ddi-sail flynyddoedd lawer yn ôl. Penderfynodd Google beidio â thynnu unrhyw un o'r tudalennau yr effeithiwyd arnynt o'r canlyniadau chwilio.

Yr hawl i gael ei anghofio

hysbyseb

Canfu'r awdurdod diogelu data o blaid Google ynghylch cysylltiadau posibl yr achwynydd â phlaid wleidyddol, o ystyried ei rôl mewn bywyd cyhoeddus, ond canfu y dylai Google fod wedi dileu'r canlyniadau hynny sy'n gysylltiedig ag aflonyddu di-sail.  

Hielke Hijmans, Cadeirydd y Siambr Anghydfodau: "Rhaid i'r hawl i gael eich anghofio daro'r cydbwysedd cywir rhwng hawl y cyhoedd i gael mynediad at wybodaeth ar y naill law a hawliau a diddordebau'r gwrthrych data, ar y llaw arall. Gellir ystyried bod erthyglau yn angenrheidiol am yr hawl i wybodaeth, tra dylid anghofio eraill, sy’n ymwneud ag aflonyddu heb ei brofi, gan y gallai niweidio enw da’r achwynydd am ddefnyddiwr y rhyngrwyd yn sylweddol trwy eu peiriant chwilio a ddefnyddir yn gyffredin, mae Google wedi dangos esgeulustod yn glir. ”

Mae Hielke Hijmans yn parhau: "Mae'r penderfyniad hwn yn hanesyddol ar gyfer amddiffyn data personol yng Ngwlad Belg, nid yn unig oherwydd y swm, ond hefyd oherwydd ei fod yn sicrhau bod amddiffyniad llawn ac effeithiol y dinesydd yn cael ei gynnal mewn ffeiliau grwpiau rhyngwladol mawr, megis Google, y mae'r strwythur yn gymhleth iawn ohono. ”

hysbyseb

Yn yr achos hwn, dadleuodd Google nad oedd sail i'r gŵyn oherwydd iddi gael ei dwyn yn erbyn Google Gwlad Belg, tra nad y rheolwr yw is-gwmni Gwlad Belg Google, ond Google LLC, sydd wedi'i leoli yng Nghaliffornia.

Ni dderbyniodd yr awdurdod y ddadl hon. Yn ei farn ef, mae cysylltiad annatod rhwng gweithgareddau Google Belgium a Google LLC ac felly gellir dal is-gwmni Gwlad Belg yn atebol. 

Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau amddiffyniad effeithiol a chynhwysfawr y GDPR gan nad yw'n hawdd i awdurdod cenedlaethol yn Ewrop reoli a chosbi cwmni sydd wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau yn effeithiol.

Fodd bynnag, mae'r Siambr Anghydfodau wedi dilyn dadl Google nad yw ei brif swyddfa yn Ewrop (Google Ireland) yn gyfrifol am gael ei thynnu o'r canlyniadau chwilio.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Almaeneg gwerth dros € 2.5 biliwn i gefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ddau gynllun o'r Almaen sy'n cefnogi'r sector cludo nwyddau ar reilffyrdd a'r sector teithwyr rheilffordd pellter hir yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y mesurau a gymeradwywyd heddiw yn helpu gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr yn yr Almaen i oroesi'r sefyllfa anodd a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesurau yn cyfrannu at gynnal cystadleurwydd rheilffyrdd o'i gymharu â dulliau cludo eraill, yn unol ag amcanion Bargen Werdd Ewrop. Rydym yn parhau i weithio gyda’r holl aelod-wladwriaethau i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau’r UE. ”

Bydd y ddau gynllun yn sicrhau mwy o gefnogaeth y cyhoedd i annog symud traffig cludo nwyddau a theithwyr ymhellach o'r ffordd i'r rheilffordd.

hysbyseb

Bydd cefnogaeth o dan y cynlluniau ar ffurf gostyngiad yn y taliadau a delir gan gwmnïau rheilffordd i gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd yn y sectorau cludo nwyddau ar reilffyrdd a theithwyr pellter hir. Felly bydd y mesurau yn helpu i atal colli cyfranddaliadau marchnad trafnidiaeth reilffordd vis-à-vis dulliau trafnidiaeth cystadleuol.   

Bydd y mesur cyntaf, sydd ag amcangyfrif o gyllideb o € 2.1 biliwn, yn rhyddhau gweithredwyr teithwyr rheilffordd pellter hir o oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a dalwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2022.

Mae'r ail fesur yn diwygio a cynllun cymorth presennol o 2018 yn cefnogi gweithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn yr Almaen. Gydag amcangyfrif o gyllideb o € 410 miliwn, mae'r diwygiad yn cynyddu'r gefnogaeth oddeutu 98% o'r taliadau seilwaith a delir gan weithredwyr cludo nwyddau ar reilffyrdd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Mai 2021. Mae'r mesur yn dilyn a cynnydd tebyg yn y gyllideb am y cyfnod rhwng 1 Mehefin a 31 Rhagfyr 2021, a gymeradwywyd gan y Comisiwn fis Mai diwethaf.  

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod y mesurau yn fuddiol i'r amgylchedd ac i symudedd gan eu bod yn cefnogi trafnidiaeth reilffordd, sy'n llai llygrol na chludiant ffordd, tra hefyd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesurau yn gymesur ac yn angenrheidiol i gyflawni'r amcan a ddilynir, sef cefnogi'r symudiad moddol o'r ffordd i'r rheilffordd tra nad ydynt yn arwain at ystumiadau cystadlu gormodol.

Yn olaf, mae'r gostyngiad mewn taliadau seilwaith yn unol â Rheoliad (UE) 2020 / 1429. Mae'r Rheoliad hwn yn caniatáu ac yn annog aelod-wladwriaethau i awdurdodi dros dro i leihau, hepgor neu ohirio taliadau am gael mynediad at seilwaith rheilffyrdd islaw costau uniongyrchol.

O ganlyniad, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesurau'n cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau Comisiwn 2008 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer ymgymeriadau rheilffordd (“Y Canllawiau Rheilffordd”).

Cefndir

Mae'r Canllawiau Rheilffordd yn egluro'r rheolau a nodir yng nghytuniadau'r UE ar gyfer cyllid cyhoeddus cwmnïau rheilffordd ac yn darparu arweiniad ar gydnawsedd cymorth gwladwriaethol i gwmnïau rheilffordd â chytuniadau'r UE.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63635 yn y cofrestr achosion cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen

Economi

NextGenerationEU: Pedwar cynllun cenedlaethol arall wedi rhoi sêl bendith

cyhoeddwyd

on

Croesawodd gweinidogion yr economi a chyllid heddiw (26 Gorffennaf) yr asesiad cadarnhaol o gynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia. Bydd y Cyngor yn mabwysiadu ei benderfyniadau gweithredu ar gymeradwyo'r cynlluniau hyn trwy weithdrefn ysgrifenedig.

Yn ychwanegol at y penderfyniad ar 12 cynllun cenedlaethol a fabwysiadwyd yn gynharach ym mis Gorffennaf, mae hyn yn cymryd y cyfanswm i 16. 

Dywedodd Gweinidog Cyllid Slofenia, Andrej Šircelj: “Y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yw rhaglen yr UE o gefnogaeth ariannol ar raddfa fawr mewn ymateb i’r heriau y mae’r pandemig wedi’u gosod i economi Ewrop. Bydd € 672.5 biliwn y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r diwygiadau a’r buddsoddiadau a amlinellir yng nghynlluniau adfer a gwytnwch yr aelod-wladwriaethau. ”

hysbyseb

Diwygiadau a buddsoddiadau

Rhaid i'r cynlluniau gydymffurfio ag argymhellion gwlad-benodol 2019 a 2020 ac adlewyrchu amcan cyffredinol yr UE o greu economi wyrddach, fwy digidol a mwy cystadleuol.

Croatia mae cynlluniau i'w gweithredu i gyrraedd y nodau hyn yn cynnwys gwella rheoli dŵr a gwastraff, newid i symudedd cynaliadwy ac ariannu isadeileddau digidol mewn ardaloedd gwledig anghysbell. 

hysbyseb

Cyprus yn bwriadu, ymhlith pethau eraill, ddiwygio ei farchnad drydan a hwyluso'r defnydd o ynni adnewyddadwy, yn ogystal â gwella cysylltedd ac atebion e-lywodraeth.

lithuania yn defnyddio'r arian i gynyddu ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol, mesurau caffael cyhoeddus gwyrdd a datblygu ymhellach y broses o gyflwyno rhwydweithiau capasiti uchel iawn.

slofenia mae'n bwriadu defnyddio rhan o'r gefnogaeth a ddyrannwyd i'r UE i fuddsoddi mewn trafnidiaeth gynaliadwy, datgloi potensial ffynonellau ynni adnewyddadwy a digideiddio ei sector cyhoeddus ymhellach.

Gwlad Pwyl a Hwngari

Pan ofynnwyd iddo am oedi i raglenni Gwlad Pwyl a Hwngari, dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi’r UE, Valdis Dombrovskis, fod y Comisiwn wedi cynnig estyniad ar gyfer Hwngari hyd ddiwedd mis Medi. O ran Gwlad Pwyl, dywedodd fod llywodraeth Gwlad Pwyl eisoes wedi gofyn am estyniad, ond y gallai fod angen estyniad pellach ar hynny. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd