Cysylltu â ni

coronafirws

#Kazakhstan - Mesurau newydd ar gam newydd yn y frwydr yn erbyn yr epidemig # Covid-19

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gan bob gwladwriaeth ei chyflyrau ei hun, meddylfryd, amgylchedd cymdeithasol, economi ac, yn unol â hynny, y gallu i frwydro yn erbyn yr epidemig. Llwyddodd rhai gwledydd i oresgyn yr epidemig yn gymharol gyflym, tra bod rhai yn dal i fod mewn argyfwng. Mae COVID-19 wedi cael effaith wahanol ar ddatblygiad gwledydd a'u cynlluniau. Mae Kazakhstan, fel pob gwlad yn y byd, yn mynd trwy ei gyfnod anodd ac nid yw'n cuddio ei heriau a'i broblemau unigol.

Fel ym mhob gwlad yn y byd, mae system gofal iechyd genedlaethol Gweriniaeth Kazakhstan yn cael prawf difrifol, mae dinasyddion a meddygon, sydd ar reng flaen yr ymladd, yn mynd yn sâl. Yn union fel yn y byd i gyd, mae colledion dynol yn Kazakhstan. Mae hyn i gyd yn naturiol yn effeithio ar forâl y boblogaeth, nad oedd yn rhaid cydnabod o'r blaen nad oedd yn ymddiried yn llwyr yn y wybodaeth am y coronafirws newydd.

hysbyseb

Mae meddygon, ysbytai, seilwaith cyhoeddus, system dosbarthu meddyginiaeth, a phopeth arall bellach yn gweithredu i'w eithaf ac maent dan bwysau aruthrol. Dechreuodd y boblogaeth feirniadu nifer o faterion yn gyfiawn trwy'r cyfryngau a rhwydweithiau cymdeithasol. O fewn fframwaith cysyniad y “wladwriaeth wrando”, mae Llywodraeth Gweriniaeth Kazakhstan wedi cymryd mesurau prydlon mewn ymateb i geisiadau cymdeithas Kazakhstani.

Yn ychwanegol at yr epidemig, mae Kazakhstan wedi wynebu panig, wedi'i ysgogi gan orlwytho o wybodaeth amrywiol a thon o asesiadau anghywir mewn cyfryngau torfol tramor. Arweiniodd hyn at gamddealltwriaeth penodol o'r sefyllfa go iawn yn Kazakhstan. Felly, neidiodd y infodemia, fel y'i gelwir o amgylch y coronafirws, y rhybuddiodd WHO amdano yn gynharach eleni, y gwn a gorliwio'r risgiau ym meddyliau'r boblogaeth.

Felly beth yw'r sefyllfa go iawn? Ar hyn o bryd, mae mwy na 61,000 o achosion wedi'u cofnodi yn y wlad, ac mae 375 ohonynt wedi bod yn angheuol. Yn ôl dosbarthiad Prifysgol Americanaidd Johns Hopkins, mae Kazakhstan yn meddiannu'r 31st safle yn y byd o ran cyfradd mynychder y salwch (https://coronavirus.jhu.edu/map.html). Yn yr amodau hyn, mae Kazakhstan yn addasu i'r newidiadau yn y sefyllfa epidemiolegol.

hysbyseb

Yn gyntaf. Ar Orffennaf 10, mewn cyfarfod estynedig o’r Llywodraeth, crynhodd Arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ganlyniadau’r gwaith a wnaed i wrthsefyll yr epidemig a nodi tasgau newydd.

Yn ei ddatganiad, atebodd y Pennaeth Gwladol yr holl gwestiynau soniarus sy'n ymwneud â chymdeithas Kazakhstani yn uniongyrchol, a gosod tasgau clir i'r Llywodraeth ar gyfer cyfnod newydd y frwydr gyda COVID-19. Beirniadodd yr Arlywydd yn gyhoeddus y camgymeriadau a’r diffygion yng ngwaith nifer o gyrff llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol yn rhanbarthau Kazakhstan.

Fe wnaeth pennaeth y wladwriaeth roi diwedd ar y trafodaethau a'r amheuon ynghylch yr ystadegau ar gynnydd yn nifer yr achosion o'r clefyd. Nododd fod yr holl ystadegau yn Kazakhstan yn hollol dryloyw, ac mae dadffurfiad amrywiol wedi'i anelu at ansefydlogi'r sefyllfa. Mae trafodaeth gyhoeddus o'r fath ar yr holl faterion dybryd a phroblemau brys wrth weithredu mesurau i frwydro yn erbyn yr epidemig yn dangos natur agored y wladwriaeth a thryloywder ymateb y wladwriaeth i'r her epidemiolegol.

Ail. Ar gam newydd yn y frwydr yn erbyn yr epidemig, mae Llywodraeth Gweriniaeth Kazakhstan wedi disodli'r uwch reolwyr yn y system gofal iechyd.

Penodwyd Pennaeth profiadol newydd y Weinyddiaeth Iechyd, a rhoddwyd pwerau ehangach i gorff y wladwriaeth ar gyfer cydgysylltu rhyngasiantaethol ym maes brwydro yn erbyn yr epidemig. Mae arweinyddiaeth newydd y Weinyddiaeth Iechyd wedi newid y fethodoleg ar gyfer cyfrif y cleifion sydd wedi'u heintio â coronafirws, a arweiniodd at gynnydd yn eu nifer, a chanfyddiad ansicr o'r sefyllfa epidemiolegol oherwydd gwahanol ystadegau.

Ar hyn o bryd mae'r rheolwyr newydd yn y Weinyddiaeth yn paratoi protocol wedi'i ddiweddaru ar gyfer trin coronafirws, gan ystyried yr achosion o niwmonia a achosir gan yr haint coronafirws. Yn ogystal, mae'r rheolwyr newydd yn y Weinyddiaeth yn paratoi pecyn o fesurau i amddiffyn y boblogaeth rhag COVID-19, sy'n seiliedig ar brofiad effeithiol gwladwriaethau sydd eisoes wedi rheoli'r epidemig ac sydd â photensial meddygol da. Er enghraifft, ar hyn o bryd mae grŵp o sawl dwsin o feddygon o Rwsia yn gweithio yn y wlad, sy'n rhannu eu profiad o drin coronafirws gyda chydweithwyr yn Kazakh.

Yn drydydd. Mewn ymateb i feirniadaeth y cyhoedd o aflonyddwch wrth gyflenwi cyffuriau ac offer meddygol, cyfarwyddodd yr Arlywydd Tokayev i newid arweinyddiaeth dau sefydliad sy'n gyfrifol am ddosbarthu meddyginiaethau a mynediad cyhoeddus i wasanaethau meddygol.

Yn benodol, bu newid arweinyddiaeth yn y Gronfa Yswiriant Iechyd Gorfodol, y mae'n rhaid iddo roi mynediad cyfartal i'r boblogaeth at wasanaethau iechyd. Mae arweinyddiaeth SK Pharmacia, sefydliad gwladol sy'n dosbarthu meddyginiaethau ym mhob rhanbarth o'r wlad, hefyd wedi newid. Tasg yr arweinyddiaeth newydd yw sicrhau cyflenwad di-dor o feddyginiaethau angenrheidiol.

Fe wnaeth yr Arlywydd Tokayev ha hefyd osod y dasg o greu'r gronfa angenrheidiol o feddyginiaethau a dyfeisiau meddygol. Y bwriad hefyd yw prynu mwy na 4,000 o beiriannau anadlu rhag ofn y bydd y senario waethaf o ddatblygiad coronafirws. Bydd mwy na 3,000 o unedau yn cael eu prynu gan wneuthurwyr domestig. Yn ôl y Weinyddiaeth Diwydiant a Datblygu Seilwaith yn Kazakhstan, gan ddechrau ym mis Awst, bydd cynhyrchu peiriannau anadlu yn ddiwydiannol, a bydd y swp cyntaf o 595 o unedau yn mynd i sefydliadau gofal iechyd.

Pedwerydd. Mae'r wlad yn paratoi pecyn o fesurau i ysgogi'r economi genedlaethol mewn dirywiad mewn gweithgaredd busnes.

Mae'r Llywodraeth a'r Banc Cenedlaethol yn datblygu cynllun gweithredu i gefnogi sectorau o'r economi a'r boblogaeth pe bai'r sefyllfa'n gwaethygu'n debygol. Er mwyn cynyddu effeithlonrwydd refeniw'r gyllideb, dadansoddir dewisiadau treth a buddion. Er mwyn creu amgylchedd sefydlog ar gyfer denu buddsoddiadau uniongyrchol, bydd diwygiadau angenrheidiol i'r ddeddfwriaeth yn cael eu cyflwyno i Senedd Kazakhstan i sicrhau sefydlogrwydd wrth gynnal amodau ar gyfer buddsoddwyr strategol.

Pumed. Am y cyfnod o Orffennaf 5-19, mae nifer o gyfyngiadau yn y wlad oherwydd mesurau cwarantîn. Ar 14 Gorffennaf, penderfynwyd y bydd y cyfnod cwarantîn yn Kazakhstan yn cael ei ymestyn am bythefnos arall tan Awst 2.

Bydd y wladwriaeth yn darparu cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchion bwyd i rai categorïau o'r boblogaeth, yn ogystal â gwneud taliadau cymdeithasol rhag ofn colli incwm dros dro.

Ar y cyfan, pasiodd cam cyntaf y pandemig byd-eang ym mis Mawrth-Mai, o dan amodau cloi llwyr, yn ddisylw yn gyffredinol a heb golledion amlwg yn Kazakhstan. Yn ôl pob golwg, roedd y cyfnod hwnnw wedi cydgrynhoi canfyddiad Kazakhstan fel gwlad lle mae'r risg o COVID-19 yn fach iawn.

Yn ystod yr ail gam ôl-gwarantîn, pan fydd angen delio â'r epidemig ac ailadeiladu'r economi, mae wedi dod yn llawer anoddach ymdopi: mae'r epidemig yn y wlad yn cyrraedd ei anterth. Wrth gymharu'r cyfnod hwn â'r misoedd blaenorol, mae canfyddiad i raddau bod argyfwng llwyr yn digwydd yn Kazakhstan.

Mewn gwirionedd, o safbwynt y sefyllfa fyd-eang, mae'r sefyllfa bresennol yn Kazakhstan mewn rhai ffyrdd yn well ac mewn rhai ffyrdd yn waeth nag mewn gwladwriaethau eraill. Yn ogystal, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r sefyllfa epidemiolegol yn y byd bellach yn gwaethygu.

Fodd bynnag, nid oes un rysáit yn y byd ar gyfer sut i ymateb i COVID-19 heb golled. Mae pob gwladwriaeth yn ymdopi â'r epidemig ar sail ei alluoedd. Mae'r dasg o wrthsefyll yr epidemig yn Kazakhstan yn cael sylw yn olynol. Heddiw, mae'r wladwriaeth yn gweithio ar gamgymeriadau, gan addasu i dueddiadau newydd ac adeiladu strategaeth newydd ar gyfer ei gweithredoedd i amddiffyn y boblogaeth.

 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd