Cysylltu gyda ni

Amddiffyn

#Terfysgaeth yn yr UE: Ymosodiadau terfysgol, marwolaethau ac arestiadau yn 2019

cyhoeddwyd

on

Infograffig ar derfysgaeth a ysbrydolwyd yn grefyddol yn yr UE

Parhaodd nifer yr ymosodiadau terfysgol a dioddefwyr terfysgaeth yn yr UE i ostwng yn 2019. Edrychwch ar ein graff i weld esblygiad terfysgaeth jihadistiaid ers 2014. Cafwyd 119 o ymdrechion terfysgol yn Ewrop yn 2019 gan gyfrif y rhai a gyflawnwyd yn llwyddiannus a y rhai a fethodd neu a gafodd eu difetha. O'r rheini, priodolir 21 i derfysgaeth jihadistiaid. Er mai dim ond un rhan o chwech o'r holl ymosodiadau yn yr UE ydyn nhw, roedd terfysgwyr jihadistiaid yn gyfrifol am bob un o'r 10 marwolaeth a 26 allan o 27 o bobl a gafodd eu hanafu.

Mae tua hanner yr ymosodiadau terfysgol yn yr UE yn ethno-genedlaetholgar ac yn ymwahanwr (57 yn 2019, pob un ond un yng Ngogledd Iwerddon) gyda'r prif gategorïau eraill o derfysgwyr yn bell-dde (6) ac yn bell-chwith (26).

Mae nifer y dioddefwyr terfysgaeth jihadistiaid wedi gostwng ymhellach ers ei anterth yn 2015 ac yn 2019 roedd nifer yr ymosodiadau a ddifrodwyd gan awdurdodau aelod-wladwriaethau ddwywaith y nifer a gwblhawyd neu a fethwyd. Fodd bynnag, yn ôl Manuel Navarrette, pennaeth canolfan gwrthderfysgaeth Europol, mae'r lefel bygythiad yn dal yn gymharol uchel.

Cyflwynodd Navarette adroddiad blynyddol Europol ar dueddiadau terfysgol i bwyllgor rhyddid sifil y Senedd ar 23 Mehefin. Dywedodd fod yr un duedd o gymunedau ar-lein yn ysgogi trais mewn milieus asgell dde a jihadistiaid: “I'r jihadistiaid, mae terfysgwyr yn ferthyron rhyfel sanctaidd, ar gyfer eithafwyr adain dde, nhw yw seintiau rhyfel hiliol."

Llai o ymosodiadau terfysgol a dioddefwyr terfysgaeth

Collodd deg o bobl eu bywydau mewn tri ymosodiad jihadistiaid wedi'u cwblhau yn yr UE y llynedd yn Utrecht, Paris a Llundain, o'i gymharu â 13 marwolaeth mewn saith ymosodiad yn 2018.

Dioddefodd wyth o wledydd yr UE ymdrechion terfysgol yn 2019.

Ddwywaith cymaint o ymosodiadau wedi'u difetha ag ymosodiadau wedi'u cwblhau neu fethu

Yn 2019, methodd pedwar ymosodiad jihadistiaid tra bod 14 digwyddiad wedi eu difetha, o’i gymharu ag un tacl a fethwyd ac 16 o rai wedi’u difetha yn 2018. Yn y ddwy flynedd, mae nifer y lleiniau a foiled gan awdurdodau ddwywaith yn fwy na nifer yr ymosodiadau a gwblhawyd neu a fethwyd. Mae ymosodiadau a ysbrydolwyd gan Jihadist yn targedu lleoedd cyhoeddus yn bennaf a swyddogion heddlu neu filwrol.

Cyflawnwyd yr ymosodiadau jihadistiaid wedi'u cwblhau a'u methu gan ddefnyddio cyllyll a drylliau yn bennaf. Amharwyd ar yr holl leiniau a oedd yn cynnwys defnyddio ffrwydron. Roedd mwyafrif y troseddwyr yn gweithredu neu'n bwriadu gweithredu ar eu pennau eu hunain.

Yn 2019, arestiwyd 436 o unigolion ar amheuaeth o droseddau’n ymwneud â therfysgaeth jihadistiaid. Digwyddodd yr arestiadau mewn 15 gwlad. Y mwyaf yn Ffrainc o bell ffordd (202), rhwng 32 a 56 yn Sbaen, Awstria a'r Almaen a rhwng 18 a 27 o arestiadau yn yr Eidal, Denmarc a'r Iseldiroedd. Mae'r ffigur hwn hefyd yn is na'r flwyddyn flaenorol pan arestiwyd cyfanswm o 511 o bobl.

Bygythiad carcharorion radical

Mae pobl yn y carchar am droseddau terfysgol a'r rhai sydd wedi'u radicaleiddio yn y carchar yn fygythiad. Mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, bydd nifer o garcharorion radicalaidd yn cael eu rhyddhau cyn bo hir a gallai hyn gynyddu'r bygythiad diogelwch, rhybuddiodd Navarrette. Yn 2019 methodd un ymosodiad, un wedi ei ddifetha ac un llwyddiannus gan garcharorion radicalaidd.

Cydweithrediad yr UE

Mae cydweithredu wedi'i atgyfnerthu rhwng gwledydd yr UE a rhannu gwybodaeth wedi helpu i atal ymosodiadau neu gyfyngu ar eu heffaith, yn ôl pennaeth canolfan gwrthderfysgaeth Europol. “Oherwydd y cyfnewid gwybodaeth, oherwydd y cysylltiadau sydd gennym, mae aelod-wladwriaethau’n llwyddo i fod yn gynnar yn y fan a’r lle i nodi’r risgiau. I mi mae'n arwydd da bod dwy ran o dair o'r ymosodiadau wedi'u nodi a'u difetha diolch i'r cydweithrediad sydd ar waith. ”

Edrychwch ar fesurau'r UE i ymladd terfysgaeth.

Dim defnydd systematig o dermau mudo gan derfysgwyr

Mae rhai wedi bod yn poeni am y risg a berir gan ymfudwyr sy'n ceisio dod i mewn i Ewrop. Mae adroddiad Europol yn ailadrodd nad oes unrhyw arwyddion o ddefnydd systematig o fudo afreolaidd gan sefydliadau terfysgol fel mewn blynyddoedd blaenorol. Mewn gwirionedd, mewn mwy na 70% o arestiadau yn ymwneud â therfysgaeth jihadistiaid, yr adroddwyd am ddinasyddiaeth i Europol ar eu cyfer, roedd yr unigolion yn ddinasyddion o'r wlad UE dan sylw.

Affrica

Manylion newydd wedi'u rhyddhau am newid pennaeth grŵp 'Wagner' Rwseg

cyhoeddwyd

on

Ymchwiliad newyddiadurol diweddar gan Bellingcat adroddiadau am newid pennaeth Grŵp Milwrol Preifat Wagner. Mae'r ymchwiliad ar y cyd hwn gan Mae'r Insider, Bellingcat ac Der Spiegel yn nodi y gallai pennaeth newydd y grŵp fod yn Konstantin Pikalov, sy'n fwy adnabyddus fel 'Mazay', yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, cymerodd Mazay ran yn ymgyrch y grŵp yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR) ddechrau mis Gorffennaf 2018. O gyd-destun gohebiaeth a dynnwyd gan newyddiadurwyr y cyhoeddiad, sy’n ymwneud â’i weithgareddau yn Affrica, daw’n amlwg pa mor ddylanwadol Mazay yw - adroddir bod cynghorydd milwrol Arlywydd Canol Affrica wedi dilyn ei argymhellion yn bersonol.

Mae'r cyfryngau'n awgrymu mai ef oedd yr un a gydlynodd y wybodaeth a'r gwaith ideolegol gyda'r tîm yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica.

Dogfennau a gafwyd gan Bellingcat mewn gohebiaeth electronig dangos, pe bai Valery Zakharov yn gynghorydd milwrol yn ffurfiol i Arlywydd CAR, yna Mazay oedd yn gyfrifol am faterion milwrol pwysig.

Er enghraifft, mae un e-bost yn cynnwys llythyr wedi'i sganio gan yr awdurdodau dros dro lleol yn nhref Bambari at Gomander Lluoedd Arfog Rwseg yng Ngweriniaeth De Affrica.

Gofynnodd y llythyr (dyddiedig 13 Mai 2019) am gyfarfod brys a phreifat i "drafod sefyllfa arbennig o fregus yn nhref Bambari". Mae'r llythyrau'n sôn bod gorchymyn milwrol Rwseg wedi anfon cyfarwyddiadau i Mazay i weithredu ymhellach.

Efallai y bydd newid arweinyddiaeth Wagner, yn ôl rhai arbenigwyr, yn gysylltiedig â newid yn fformat grŵp.

Efallai bod Dmitry Utkin, a arferai fod yn bennaeth ar y cwmni ac a oedd yn gyfrifol am ffryntiau Wcrain a Syria, wedi gadael y grŵp oherwydd newidiadau yn y fethodoleg a fector gwaith.

Mae'r cwmni milwrol preifat wedi symud o gyfranogiad uniongyrchol mewn gweithrediadau milwrol i'r strategaeth o hyfforddiant a rhyngweithio milwrol a gwleidyddol. Yn ôl ffynonellau, yn lle cymryd rhan mewn gelyniaeth, mae grŵp Wagner ar hyn o bryd yn darparu cefnogaeth ymgynghori a hyfforddi mewn nifer o fannau poeth geopolitical yng ngwledydd Affrica, gan gynnwys Libya.

Gellir egluro newid pennaeth y cwmni trwy newid yng nghyfeiriadedd rhanbarthol y cwmni hefyd. Mae'n golygu mwy o sylw gan y grŵp i ranbarth Affrica, yn y cyfluniad hwn mae'r newid rheolwr yn ymddangos yn rhesymol.

Yn seiliedig ar ddadansoddiad o'r wybodaeth a ddatgelodd yr ymchwiliad hwn, gall rhywun hefyd ddod i gasgliad posibl y gallai Dmitry Utkin, a arweiniodd y cwmni milwrol preifat am amser hir, fod wedi cael ei ladd bellach. Ar hyn o bryd, nid yw ei rif ffôn yn gweithredu, ac mae ei deithiau rheolaidd o Krasnodar i St Petersburg wedi dod i ben.

Parhau Darllen

Cyber-ysbïo

Y Comisiwn yn lansio # Women4Cyber ​​- Cofrestrfa o ddoniau ym maes seiberddiogelwch

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Gorffennaf, gwnaeth y Comisiwn, ynghyd â menter Women4Cyber ​​y Sefydliad Cybersecurity Ewropeaidd Lansiodd (ECSO) y cyntaf ar-lein registry o ferched Ewropeaidd mewn seiberddiogelwch a fydd yn cysylltu grwpiau arbenigol, busnesau a llunwyr polisi â thalentau yn y maes.

Mae'r gofrestrfa yn gronfa ddata agored, hawdd ei defnyddio o ferched sydd ag arbenigedd mewn seiberddiogelwch, gyda'r nod o fynd i'r afael â'r galw cynyddol am weithwyr proffesiynol seiberddiogelwch yn Ewrop a'r prinder talentau cysylltiedig yn y maes. Mae ei lansiad yn dilyn y Agenda Sgiliau Ewropeaidd am gystadleurwydd cynaliadwy, tegwch cymdeithasol a gwytnwch a gyflwynodd y Comisiwn ar 1 Gorffennaf 2020.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Mae pawb yn seiber-ddiogelwch. Mae menywod yn dod â phrofiad, safbwyntiau a gwerthoedd i mewn i ddatblygiad datrysiadau digidol. Mae'n bwysig cyfoethogi'r drafodaeth a gwneud y seiberofod yn fwy diogel. ”

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r maes seiberddiogelwch yn dioddef prinder sgiliau enfawr. Gwaethygir y prinder talent hwn gan ddiffyg cynrychiolaeth menywod yn y maes. Nod yr Agenda Sgiliau wedi'i diweddaru a fabwysiadwyd gan y Comisiwn yr wythnos diwethaf yw cau bylchau o'r fath. Bydd gweithlu seiberddiogelwch amrywiol yn sicr yn cyfrannu at seiberddiogelwch mwy arloesol a chadarn. Bydd y gofrestrfa a lansiwyd heddiw yn offeryn defnyddiol i hyrwyddo menywod proffesiynol seiberddiogelwch a chreu ecosystem cybersecurity mwy amrywiol a chynhwysol. ”

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn hyrwyddo amryw fentrau llwyddiannus gyda’r nod o gynyddu hyfforddiant mewn sgiliau digidol, yn enwedig yn y maes seiberddiogelwch. Mae angen i bob tîm seiber gyfuno sgiliau amrywiol sy'n cyfuno gwyddor data, dadansoddeg a chyfathrebu. Mae'r gofrestrfa yn offeryn sydd â'r nod o sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gweithlu seiberddiogelwch. ”

Mae'r gofrestrfa, sy'n amlinellu proffiliau amrywiol ac yn mapio gwahanol feysydd arbenigedd, yn hygyrch i bawb a bydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae mwy o wybodaeth am y fenter Women4Cyber ​​ar gael yma , ynglŷn â strategaeth Cybersecurity y Comisiwn yma a gallwch ymuno â chofrestrfa Women4Cyber ​​trwy glicio yma .

Parhau Darllen

Busnes

#EU Cybersecurity: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfarwyddeb NIS

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus ar adolygiad y Cyfarwyddeb ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth (Cyfarwyddeb NIS). Ers i'r Gyfarwyddeb gyfredol ddod i rym yn 2016, mae'r dirwedd seiber-fygythiad wedi bod yn esblygu'n gyflym. Mae'r Comisiwn bellach yn bwriadu rhoi hwb i'r weithdrefn ar gyfer adolygu Cyfarwyddeb NIS, gan ddechrau gydag ymgynghoriad cyhoeddus sy'n ceisio casglu barn ar ei weithredu ac ar effaith newidiadau posibl yn y dyfodol.

Dywedodd Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Addas i'r Oes Ddigidol: “Wrth i'n bywydau a'n heconomïau beunyddiol ddod yn fwyfwy dibynnol ar atebion digidol, mae angen diwylliant o ddiogelwch o'r radd flaenaf ar draws sectorau hanfodol sy'n dibynnu ar dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu."

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Mae'r adolygiad o'r Gyfarwyddeb Rhwydwaith a Systemau Gwybodaeth yn rhan annatod o'n Strategaeth Undebau Diogelwch yr UE sydd ar ddod a fydd yn darparu dull llorweddol wedi'i gydlynu gan yr UE o heriau diogelwch”.

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae’r argyfwng coronafirws wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw sicrhau gwytnwch ein seilwaith rhwydwaith, yn enwedig mewn sectorau sensitif fel iechyd. Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i randdeiliaid hysbysu'r Comisiwn ar gyflwr parodrwydd cybersecurity cwmnïau a sefydliadau ac i gynnig ffyrdd i'w wella ymhellach. "

Ers ei fabwysiadu, mae'r Cyfarwyddeb NIS wedi sicrhau bod aelod-wladwriaethau wedi'u paratoi'n well ar gyfer digwyddiadau seiber ac wedi cynyddu eu cydweithrediad trwy'r Grŵp Cydweithredu NIS. Mae'n gorfodi cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau hanfodol mewn sectorau hanfodol, sef ym maes ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, cyflenwi a dosbarthu dŵr a seilwaith digidol, yn ogystal â darparwyr gwasanaethau digidol allweddol, megis peiriannau chwilio, gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl neu ar-lein. marchnadoedd, i amddiffyn eu systemau technoleg gwybodaeth ac i riportio digwyddiadau cybersecurity mawr i'r awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r ymgynghoriad, a fydd ar agor tan 2 Hydref 2020, yn ceisio barn a phrofiadau gan yr holl randdeiliaid a dinasyddion sydd â diddordeb. Mae mwy o wybodaeth am weithredoedd yr UE i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch ar gael yma ac yn y rhai hyn cwestiynau ac atebion, ac mae mwy o wybodaeth am waith Grŵp Cydweithredu NIS yn yma .

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd