Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EAPM - From Global Conference to Captain Sir Tom Moore

cyhoeddwyd

on

Croeso, yr holl ohebwyr iechyd, i ddiweddariad terfynol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ar gyfer yr wythnos, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd yn llwyddiant mawr

Yn gyntaf, roedd Cynhadledd Fyd-eang EAPM ar-lein ar 14 Gorffennaf yn llwyddiant ysgubol - mynychodd mwy na 480 o gynrychiolwyr, gyda siaradwyr nodiadau allweddol yn bresennol o bob rhan o fyd iechyd personol. Bydd adroddiad llawn ar gael o ddydd Llun (20 Gorffennaf), ac mae cyhoeddiad academaidd EAPM hefyd ynghylch adolygu'r Rheoliadau Amddifad, erthygl o'r enw 'Amser ar gyfer newid? Pam, beth a sut i hyrwyddo arloesedd i fynd i'r afael â chlefydau prin ', felly gwnewch yn siŵr ei wirio, ac mae ychydig mwy am y rheoliadau plant amddifad a phediatreg isod.

Orheoliadau amddifad a phediatreg ar y ffordd o'r Comisiwn

Disgwylir i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno erbyn diwedd mis Gorffennaf astudiaeth werthuso ar fanteision ac anfanteision cymhwyso rheoliadau amddifad a phediatreg, sy'n delio â segment arbenigol o afiechydon prin sy'n effeithio ar lai na phump o bob 10,000 o bobl. Cyflwynwyd y Rheoliad Amddifad yn 2000 a'i brif amcan oedd mynd i'r afael â'r her o drin cleifion â chlefydau prin. Mae nifer y bobl sy'n dioddef o glefydau o'r fath yn yr UE oddeutu 246,000. A bydd y Comisiwn yn cyhoeddi dwy ddogfen ochr yn ochr â'r mis hwn, mae un yn adroddiad a gomisiynwyd gan y Comisiwn gan y grŵp ymgynghori Technopolis ar weithrediad y Rheoliad Amddifad, sy'n rhoi detholusrwydd hirfaith i'r farchnad i gyffuriau am gyflyrau prin, a'r ail yw staff y Comisiwn. dogfen waith a fydd yn gorffen gwerthuso'r fframweithiau rheoleiddio ar gyfer meddyginiaethau amddifad a phediatreg.

EU health ministers' meeting

Ddydd Iau (16 Gorffennaf), mynegodd tri o weinidogion iechyd yr UE gytundeb eang bod angen pwerau gwell ar y bloc mewn polisi iechyd, gan gynnwys cig eidion i fyny'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Yn fyr, tmae'r ECDC yn mynd i gynyddu, a gwell gobeithio, a chytunodd y gweinidogion fod angen mwy o arian arno, mwy o staff ac efallai bwerau estynedig.

Mae WHO yn lansio panel adolygu annibynnol ar bandemig

Yr wythnos diwethaf, lansiodd Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus banel adolygu annibynnol i werthuso ymateb pandemig y Cenhedloedd Unedig a gwledydd amrywiol.


Faint o arian y gall yr UE ei ddarparu?

I fod yn sicr, mae gan grwpiau iechyd rai cwynion ynghylch sut y bydd cyllideb saith mlynedd nesaf yr UE yn cael ei dosrannu. Er bod derbyniwyd cynigion newydd EU4Health yn eang, mae cyllid Horizon Europe, gyda chynnig cyllideb diweddaraf Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, yn cynnig € 5 biliwn yn llai nag a wnaeth y Comisiwn ar gyfer rhaglen ymchwil flaenllaw’r UE, yn achosi rhwyg. Dywedodd Cynghrair Iechyd yr UE - sy’n cynnwys lobïwyr gwneuthurwyr cyffuriau a dyfeisiau ym Mrwsel, grwpiau cleifion a chwaraewyr eraill - ddydd Iau: “Rydym yn bryderus iawn y byddai toriad cyllideb o Horizon Europe yn gohirio cynlluniau strategol yr UE. Hefyd, rydym yn ofni y byddai hyn yn tanseilio’r ecwilibriwm bregus rhwng blaenoriaethau a heriau byd-eang o dan Horizon Europe, ac y byddai cyllideb yr UE ar gyfer ymchwil iechyd yn y fantol. ”

Mae Ewrop yn arwain y maes mewn agweddau masg wyneb

Ar draws Ewrop, na, y byd, mewn ychydig fisoedd yn unig, yn gwisgo mwgwd wyneb wedi dod yn cyfrifoldeb cyfreithiol. Erbyn hyn mae llawer yn ei ystyried yn weithred hanfodol o gyfrifoldeb cymdeithasol - hyd yn oed os yw eraill yn ei ystyried yn llechfeddiant o'r wladwriaeth nani, ni ellir gwadu'r cyfrifoldeb cymdeithasol y mae dinasyddion ledled Ewrop wedi'i ddangos ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn siopau, a llawer o feysydd eraill yn pa unigolion sy'n gyfyngedig.

Mae COVID-19 yn gosod anghydraddoldebau noeth

Cyfarwyddwr rhanbarthol WHO dros Ewrop Hans Kluge, yn siarad yr wythnos ddiwethaf hon,
Mae gan Dywedodd fod y pandemig wedi datgelu anghydraddoldebau. “Yn Ewrop roedd y bobl oedd y cyfoethocaf, a allai fynd i’r cyrchfannau sgïo, weithiau’n dod â COVID yn ôl i rannau tlotaf y boblogaeth na allent fforddio gofal iechyd,” meddai yn ystod digwyddiad ar baratoi ar gyfer ail don, a drefnwyd gan B20 Saudi Arabia.

Mae gwyddonydd o'r DU yn cynnig asesiad coronafirws llwm

"Mae’n amlwg nad yw’r canlyniad wedi bod yn dda yn y DU, ”meddai Patrick Vallance, prif gynghorydd gwyddonol llywodraeth y DU, wrth ASau. Wrth siarad gerbron Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ’r Cyffredin, dywedodd mai un o’r gwersi i’w dysgu o’r pandemig oedd bod llif data a systemau data yn “anhygoel o bwysig”. Ar ddechrau'r pandemig, nododd, byddai'r Grŵp Cynghori Gwyddonol ar gyfer Argyfyngau (SAGE) wedi hoffi data a oedd yn anodd ei gael - er enghraifft, data ar gartrefi gofal. “Mae gwella llif data yn rhan allweddol o reoli hyn ac yn wir argyfyngau eraill wrth inni symud ymlaen,” meddai.

Mae'r Comisiwn yn cryfhau parodrwydd ar gyfer achosion yn y dyfodol

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno mesurau tymor byr ar unwaith i gryfhau parodrwydd iechyd yr UE ar gyfer achosion o COVID-19. Mae'r Comisiwn o'r cychwyn wedi cydlynu cyfnewid gwybodaeth ac argymhellion mewn perthynas â chamau gweithredu a mesurau iechyd trawsffiniol. Barnwyd bod gwyliadwriaeth barhaus ac ymateb cyflym gan y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn hanfodol i sicrhau y gellir cynnwys lledaeniad y firws ac fel y gellir osgoi cloi clo newydd, cyffredinol.

Mae'r Comisiwn yn canolbwyntio ar yr holl gamau angenrheidiol sydd eu hangen i wella parodrwydd, gan gynnwys profi ac olrhain cyswllt, gwell gwyliadwriaeth iechyd cyhoeddus ac ehangu mynediad i wrthfesurau meddygol fel offer amddiffyn personol, meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol. Mae gweithredoedd hefyd yn cynnwys mesurau ar gapasiti ymchwydd gofal iechyd, gwrthfesurau nad ydynt yn fferyllol, cefnogaeth i leiafrifoedd a phobl agored i niwed, a gweithgareddau i leihau baich ffliw tymhorol.

Pwysau ledled y byd o bandemig

Mae pandemig COVID-19 wedi rhoi pwysau digyffelyb ar draws yr UE ac yn wir ledled y byd. Roedd yn rhaid i lawer o wledydd wynebu trosglwyddiad eang o'r firws yn y gymuned. Mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyflwyno mesurau i liniaru effeithiau cymdeithasol ac economaidd, megis cynnal gweithrediad y farchnad fewnol, cefnogi'r sectorau trafnidiaeth a thwristiaeth, amddiffyn cyflogaeth a chefnogi gwasanaethau gofal meddygol i grwpiau agored i niwed. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cyhoeddi argymhellion ar fesurau teithio a ffiniau sy'n angenrheidiol i amddiffyn iechyd ein dinasyddion tra hefyd yn gwarchod y farchnad fewnol. Mae aelod-wladwriaethau yn cydlynu eu hymateb yn gynyddol, sy'n gwbl hanfodol wrth sicrhau bod y sefyllfa epidemiolegol yn parhau i fod yn isel ledled yr UE. Helpodd y mesurau iechyd cyhoeddus a gymerwyd gan y gwledydd i leihau nifer yr heintiau newydd i lefel y gellir ei rheoli gan systemau iechyd. Roedd hyn yn ei dro yn caniatáu codi'r cyfyngiadau amrywiol a osodwyd yn raddol ac ailagor y rhan fwyaf o weithgareddau, dan arweiniad map ffordd Ewrop i godi mesurau coronafirws.

Ac, yn olaf…

Rhywfaint o newyddion da yng nghanol pryder a gwae'r coronafirws - Bydd y Capten Tom Moore, canmlwyddiant y DU a aeth yn firaol am ei ymdrechion codi arian gyda chymorth ffrâm zimmer ar gyfer y GIG, ac a gododd fwy na £ 30 miliwn, yn derbyn marchog heddiw (17 Gorffennaf).

"I am certainly delighted and overawed by the fact this has happened to me," he said, according to the BBC. 'I thought this can't be true, I've always said this won't happen and it appears it actually has. I certainly never anticipated that this letter would arrive for me.”

Bydd y Frenhines, sy'n dod allan o gloi am y tro cyntaf ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb â Tom, yn cynnal y seremoni yng Nghastell Windsor.

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon - mwynhewch eich penwythnos, arhoswch yn ddiogel, gwelwch chi cyn bo hir.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd