Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EAPM - Amser i newid yn ymwneud â chlefydau prin

cyhoeddwyd

on

I'r rhai nad ydynt eto wedi gadael am hols haf haeddiannol iawn, croeso i ddiweddariad cyntaf yr wythnos gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM), a gobeithiwn ichi gael penwythnos pleserus - yn dilyn ymlaen o'r Gynhadledd Fyd-eang rithwir EAPM gyntaf , a oedd, er gwaethaf holl broblemau cysylltiedig COVID-19 yn dal i lwyddo i ddenu mwy na 480 o gynrychiolwyr ar 14 Gorffennaf, ac y bydd adroddiad ar gael ar eu cyfer yn ddiweddarach yr wythnos hon, mae EAPM hefyd wedi cyhoeddi erthygl academaidd awduriaeth aml-ddeiliad bwysig, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Y teitl yw: Amser i newid? Pam, beth a sut i hyrwyddo arloesedd i fynd i'r afael â chlefydau prin - A yw'n bryd diweddaru Rheoliad Amddifad yr UE? Ac os felly, beth ddylid ei newid?

Mae'r ddolen i'r erthygl academaidd lawn yn yma .

Mae angen cysoni cyffuriau amddifad

Cyn belled ag y mae themâu'r erthygl yn y cwestiwn, mae'n tynnu sylw at y ffaith, gyda datblygiadau byd-eang yn yr arena gofal iechyd, y dylid gwneud mwy i alinio arferion rheoliadol yr UE a marchnadoedd mawr eraill ar gyfer cleifion clefydau prin. Er gwaethaf ymdrechion a chydweithrediad rhwng yr UD a'r UE gyda'r nod o gysoni eu cynlluniau strategol ym maes cyffuriau amddifad, dylid cysoni meini prawf a gweithdrefnau rheoleiddio i ennill y dynodiad, y telerau a'r dosbarthiadau o hyd. At ei gilydd, mae'r erthygl yn dadlau, mae angen cydgysylltu prosesau rheoleiddio cydgysylltiedig, a byddai integreiddio llwybrau rheoleiddio yn well ac integreiddio systemau rheoleiddio yn well, megis offer a dulliau gwyddonol i gynhyrchu tystiolaeth, yn ddefnyddiol.

Uwchgynhadledd yr UE heb ei chloi

Ac, os ydych chi'n anhapus gyda'r cyflymder y mae dydd Llun wedi dod o gwmpas, meddyliwch am weinidogion ac arweinwyr yr UE a dreuliodd y tridiau diwethaf yn crwydro dros gyllideb hirdymor yr UE ac yn trefnu cronfa adferiad economaidd.

Fe aethon nhw ati i oriau mân y bore yma (20 Gorffennaf), tan ychydig ar ôl 5h30, mewn gwirionedd, pan ddywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, wrth bob plaid y bydd yn cyflwyno cynnig am gronfa adferiad sy'n cynnwys € 390 biliwn mewn grantiau. Disgwylir i arweinwyr ailymgynnull am 16h y prynhawn yma (20 Gorffennaf), felly dyma obeithio - roedd gan Arlywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, hyn i'w ddweud: “Mae'n well cytuno ar gyfleuster uchelgeisiol ar hyd y llinellau hyn, hyd yn oed os yw'n cymryd ychydig mwy o amser . Byddwn yn gobeithio bod yr arweinwyr yn cytuno ar rywbeth uchelgeisiol yn hytrach nag yn gyflym, ”meddai wrth Reuters.

Y Senedd wrth ei gwaith ar ddiweithdra ymhlith pobl ifanc

Yng ngoleuni'r pandemig COVID-19, cyhoeddodd Senedd Ewrop ddatganiad i'r wasg ar 15 Gorffennaf, yn clymu i'r fenter newydd a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, yn cynnwys Gwarant Ieuenctid wedi'i hatgyfnerthu, gwell addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ysgogiad newydd ar gyfer prentisiaethau ac ychwanegol. mesurau i gefnogi cyflogaeth ieuenctid. Cyn y pandemig, roedd diweithdra ieuenctid yr UE (15-24) yn 14.9%, i lawr o'i anterth o 24.4% yn 2013. Erbyn Ebrill 2020, roedd wedi codi i 15.7%.

Cynlluniwyd ad-drefnu i ddelio ag adferiad economaidd

Mae gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, gynlluniau ar gyfer ad-drefnu yn yr ysgrifenyddiaeth gyffredinol fel y gall y Comisiwn ddelio’n fwy effeithiol â’r adferiad economaidd o argyfwng coronafirws: Bydd yn sefydlu tasglu adfer newydd yng nghanolfan bŵer Berlaymont.

Dywed pennaeth EMA fod rheolyddion cyffuriau yn 'agosach at ei gilydd'

Wrth siarad â Politico, Dywed pennaeth Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) Guido Rasi fod y gystadleuaeth ymhlith llywodraethau i sicrhau mynediad at feddyginiaethau a brechlynnau yn y dyfodol wedi dod â rheolyddion cyffuriau â nhw yn agosach at ei gilydd.

Mae Rasi yn gyfrifol am argymell cymeradwyo cyffuriau a brechlyn ar gyfer pob un o 27 aelod yr UE, a dywedodd y bydd ffrynt unedig ymhlith rheoleiddwyr byd-eang ar y data sy’n angenrheidiol i gymeradwyo meddyginiaethau neu frechlynnau newydd ar gyfer y coronafirws newydd yn eu helpu i wrthsefyll pwysau gwleidyddol gartref, fel llywodraethau cystadlu i fod y cyntaf i gynnig brechlynnau neu driniaethau i'w dinasyddion.

"Os oes gan bawb arall y swydd hon, mae'n haws i un sefyll ac egluro nad dyna [safbwynt yr asiantaeth unigol yn unig], mae'n farn fyd-eang, ”meddai. “Yn y persbectif hwnnw mae'n rhoi llawer o gryfder i bob un ohonom.”

Mae Rasi hefyd yn cadeirio'r Glymblaid Ryngwladol o Awdurdodau Rheoleiddio Meddyginiaethau (ICMRA), cydweithrediad gwirfoddol rhwng 28 asiantaeth gyffuriau ledled y byd, gan gynnwys Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA), Gweinyddiaeth Cynhyrchion Meddygol Cenedlaethol Tsieina ac Asiantaeth Gwyliadwriaeth Iechyd Genedlaethol Brasil.

Treigladau coronafirws - yn fwy heintus?

Mae'r coronafirws sydd bellach yn bygwth y byd yn wahanol iawn i'r un a ddaeth i'r amlwg gyntaf yn Tsieina, yn ôl BBC reports. Sars-Cov-2, the official name of the virus that causes the disease Covid-19, and continues to blaze a path of destruction across the globe, is mutating. But, while scientists have spotted thousands of mutations, or changes to the virus's genetic material, only one has so far been singled out as possibly altering its behaviour.

The crucial questions about this mutation are: does this make the virus more infectious – or lethal – in humans? And could it pose a threat to the success of a future vaccine? This coronavirus is actually changing very slowly compared with a virus-like flu. With relatively low levels of natural immunity in the population, no vaccine and few effective treatments, there's no pressure on it to adapt. So far, it's doing a good job of keeping itself in circulation as it is.

The notable mutation - named D614G and situated within the protein making up the virus's "spike" it uses to break into our cells - appeared sometime after the initial Wuhan outbreak, probably in Italy. It is now seen in as many as 97% of samples around the world.

Undeb Iechyd Ewrop

Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at yr angen i roi rôl gryfach o lawer i’r UE ym maes iechyd, dywed ASEau ynghylch strategaeth iechyd cyhoeddus yr UE yn y dyfodol. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Gwener (17 Gorffennaf) nododd Senedd Ewrop egwyddorion strategaeth iechyd cyhoeddus yr UE yn y dyfodol ar ôl COVID-19, gan danlinellu'r angen i dynnu'r gwersi cywir o argyfwng COVID-19 a chymryd rhan mewn cydweithrediad llawer cryfach - cydweithredu ym maes iechyd i greu Undeb Iechyd Ewropeaidd.

Dylai hyn gynnwys safonau gofynnol cyffredin ar gyfer gofal iechyd o safon, yn seiliedig ar brofion straen sydd eu hangen ar frys ar systemau gofal iechyd aelod-wladwriaethau i nodi gwendidau a gwirio eu bod yn barod ar gyfer adfywiad posibl o COVID-19. Mae'r penderfyniad yn galw am greu Mecanwaith Ymateb i Iechyd Ewropeaidd yn gyflym i ymateb i bob math o argyfyngau iechyd trwy well cydgysylltu a rheoli'r gronfa strategol o feddyginiaethau ac offer meddygol.

Rhaid i strategaeth fferyllol yr UE sydd ar ddod gynnwys mesurau i sicrhau bod meddyginiaethau hanfodol ar gael yn fwy uniongyrchol yn Ewrop, dywed ASEau. Mae angen sefydlu cadwyni cyflenwi amrywiol hefyd i warantu mynediad fforddiadwy bob amser.

Croesewir y Rhaglen EU9.4Health pwrpasol newydd € 4 biliwn yn gryf ac mae ASEau o'r farn bod angen buddsoddiadau ac ymrwymiadau tymor hir.

Maent yn gofyn am sefydlu cronfa bwrpasol yr UE i wella seilwaith ysbytai a gwasanaethau iechyd. Ar ben hynny, rhaid cryfhau asiantaethau iechyd Ewropeaidd ECDC ac EMA, yn ogystal ag ymchwil iechyd ar y cyd.

A dyna bopeth ar gyfer diweddariad cyntaf eich wythnos - cadwch lygad am adroddiad Cynhadledd Fyd-eang EAPM, a fydd ar gael yn ddiweddarach yn yr wythnos, ac arhoswch yn ddiogel tan hynny.

Yma unwaith eto mae'r ddolen i'r erthygl lawn, hawl eto: 'Amser i newid? Pam, beth a sut i hyrwyddo arloesedd i fynd i'r afael â chlefydau prin - A yw'n bryd diweddaru Rheoliad Amddifad yr UE? Ac os felly, beth ddylid ei newid? '

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Iwerddon yn tynhau cyfyngiadau Dulyn COVID-19 wrth i achosion ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd llywodraeth Iwerddon ddydd Gwener (18 Medi) gyfyngiadau llym newydd COVID-19 ar gyfer y brifddinas Dulyn, gan wahardd bwyta mewn bwyta dan do a chynghori yn erbyn yr holl deithio nad yw’n hanfodol, ar ôl ymchwydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Iwerddon, a oedd yn un o'r gwledydd arafaf yn Ewrop i ddod allan o gloi, wedi gweld nifer yr achosion dyddiol ar gyfartaledd tua dwbl yn ystod y pythefnos diwethaf a chynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cael eu trin am y firws mewn ysbytai, yn ysgrifennu Conor Humphries.

“Yma yn y brifddinas, er gwaethaf ymdrechion gorau pobl dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni mewn lle peryglus iawn,” meddai’r Prif Weinidog Micheal Martin mewn anerchiad ar y teledu i’r wlad, gan gyhoeddi’r cyfyngiadau.

“Heb weithredu brys a phendant pellach, mae bygythiad real iawn y gallai Dulyn ddychwelyd i ddyddiau gwaethaf yr argyfwng hwn.” Fe fydd y mesurau, sy’n cynnwys gwaharddiad ar ddigwyddiadau dan do, yn para am dair wythnos, meddai. Roedd gan Iwerddon yr 17eg gyfradd heintiau COVID-19 uchaf allan o 31 o wledydd Ewropeaidd a gafodd eu monitro gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau ddydd Gwener, gyda 57.4 o achosion fesul 100,000 o bobl yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Adroddodd y llywodraeth am dair marwolaeth o'r firws ddydd Gwener, gan ddod â chyfanswm y doll i 1,792. Cyhoeddodd gwledydd ledled Ewrop, gan gynnwys Prydain, Gwlad Groeg a Denmarc, gyfyngiadau newydd i ffrwyno heintiau coronafirws ymchwydd yn rhai o'u dinasoedd mwyaf. Fe wnaeth Iwerddon ddydd Iau dynhau ei chyfyngiadau teithio COVID-19 trwy orfodi cwarantinau ar deithwyr o farchnadoedd gwyliau mawr yr Eidal a Gwlad Groeg.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn adrodd am record ddyddiol newydd mewn achosion # COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Adroddodd Ffrainc 13,498 o achosion COVID-19 newydd a gadarnhawyd dros y 24 awr flaenorol, gan osod record arall mewn heintiau ychwanegol dyddiol ers dechrau'r epidemig, yn ysgrifennu Mathieu Rosemain.

Gwthiodd yr achosion newydd y cyfanswm cronnus i 442,194 wrth i gyfartaledd symudol saith diwrnod yr heintiau newydd dyddiol godi i fwy na 9,700, o’i gymharu ag isaf o 272 ar ddiwedd mis Mai, bythefnos ar ôl codi’r cloi.

Cylchrediad cyflymach o'r firws a chynnydd chwe gwaith mewn profion ers i'r llywodraeth ei wneud yn rhydd yw'r ddau brif reswm dros raddfa'r cynnydd, mae epidemiolegwyr wedi dweud.

Roedd nifer y bobl yn Ffrainc sydd wedi marw o COVID-19 i fyny 26 ar ddydd Sadwrn ar 31,274, twf sy'n sylweddol is na'r hyn a gofrestrwyd y diwrnod blaenorol.

Adroddodd awdurdodau iechyd naid sydyn yn nholl marwolaeth ddyddiol y wlad o COVID-19 ddydd Gwener (18 Medi) oherwydd achosion heb eu hadrodd mewn un ysbyty ger Paris.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd