Cysylltu â ni

coronafirws

#EUCO - Arweinwyr yr UE yn dangos arwyddion cyntaf cyfaddawd ar gynllun ysgogiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth arwyddion i’r amlwg bod arweinwyr gwledydd gogledd yr Undeb Ewropeaidd yn barod i gyfaddawdu ar gynllun ysgogiad coronafirws € 1.8 triliwn (£ 1.64trn) ddydd Llun (20 Gorffennaf) wrth i’r trafodaethau ym Mrwsel ymestyn i bedwerydd diwrnod, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Robin Emmott.

Wedi rhannu ac yn araf i ymateb ar ddechrau’r achosion o goronafirws yn Ewrop, mae arweinwyr yr UE yn credu bod ganddyn nhw gyfle nawr i adbrynu eu hunain gyda chynllun cymorth a fyddai’n dangos y gall y blociaid Ewropeaidd ymateb i argyfwng.

Ond mae hen gwynion rhwng gwledydd sydd wedi'u heffeithio'n llai gan y pandemig a gwledydd dyledus yr Eidal a Gwlad Groeg, y mae eu heconomïau ar drai, wedi ail-wynebu, gan osod Rhufain yn erbyn Yr Hâg a'i chynghreiriaid yn Stockholm, Copenhagen a Fienna.

Gan nad oedd disgwyl i arweinwyr ailgychwyn tan 14h GMT, roedd llawer yn dibynnu ar ymdrechion Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, i gyflwyno sylfaen newydd ar gyfer bargen, gan ystyried gofynion cystadleuol gogledd a de Ewrop.

hysbyseb

“Mae cytundeb yn anghenraid,” meddai Gweinidog Cyllid Ffrainc, Bruno Le Maire, wrth deledu BFM Ffrainc ddydd Llun wrth i ddiplomyddion blinedig gysgu neu baratoi ar gyfer diwrnod arall yn yr uwchgynhadledd hiraf erioed yn yr UE.

Yn oriau mân dydd Llun, collodd Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron amynedd â “rhwystrau di-haint” yr Iseldiroedd, Sweden, Denmarc ac Awstria, ynghyd â’r Ffindir yn ddiweddarach, gan rygnu ei ddwrn ar y bwrdd, meddai un diplomydd.

Cadarnhaodd ail ddiplomydd y ffrwydrad, gan ddweud bod tensiynau wedi codi nes i Brif Weinidog Gwlad Belg, Sophie Wilmes, alw am dawelu.

hysbyseb

Yn gynharach roedd Michel wedi annog y 27 arweinydd i gyflawni “cenhadaeth yn amhosibl”, gan eu hatgoffa bod mwy na 600,000 o bobl bellach wedi marw o COVID-19 ledled y byd. Rhaid i’r UE sefyll gyda’i gilydd, meddai.

O fewn y gronfa adfer € 750 biliwn, gallai € 390bn gael ei ystyried yn grantiau na ellir eu had-dalu, meddai diplomyddion, cyfaddawd rhwng lefel € 350bn y pum “ffrwgwd” a’r € 400bn a fynnir gan Ffrainc a’r Almaen.

Nid oedd eglurder ar unwaith a oedd bargen yn cael ei chreu, ond dywedodd Canghellor Awstria Sebastian Kurz wrth radio ORF ei fod yn fodlon ar y trafodaethau. Canmolodd hefyd y tactegau lleiafrifol a oedd yn blocio.

“Yn bendant, hwn oedd y penderfyniad gorau bod grŵp y frugals ... wedi cael ei ffurfio,” meddai Kurz. “Roedd y pedwar ohonom ni, nawr mae pump ohonom ni. Mae'r rhain i gyd yn wledydd bach, na fyddai unrhyw bwysau o gwbl ar eu pennau eu hunain. "

Fodd bynnag, roedd materion yn ymwneud â chlymu taliadau i ddiwygiadau economaidd a democrataidd i'w datrys o hyd.

“Dydyn ni ddim yno eto, gall pethau ddisgyn ar wahân o hyd. Ond mae’n edrych ychydig yn fwy gobeithiol nag ar yr adegau roeddwn i’n meddwl neithiwr ei fod drosodd, ”meddai Prif Weinidog yr Iseldiroedd, Mark Rutte.

Rhybuddiodd Llywydd Banc Canolog Ewrop (ECB) Christine Lagarde yn erbyn bargen gyflym ar unrhyw gost.

“Yn ddelfrydol, dylai cytundeb yr arweinwyr fod yn uchelgeisiol o ran maint a chyfansoddiad y pecyn ... hyd yn oed os yw’n cymryd ychydig mwy o amser,” meddai wrth Reuters.

Awgrymodd sylwadau Lagarde ei bod wedi ymlacio ynghylch unrhyw ymateb niweidiol ar farchnadoedd ariannol os bydd yr uwchgynhadledd yn methu, yn enwedig gan fod gan yr ECB gist ryfel € 1trn ewro a mwy i brynu dyled y llywodraeth.

Ychydig o effaith a gafodd newyddion am gyfyngder yr UE ar yr ewro mewn masnach Asiaidd gynnar.

“Rwy’n credu mai’r disgwyliadau oedd nad oeddem yn mynd i gael bargen yn y cyfarfod hwn beth bynnag, ond roedd angen digon ynddo i roi cred inni fod un yn dod ym mis Awst neu fis Medi,” meddai Chris Weston, pennaeth ymchwil yn Broceriaeth Pepperstone ym Melbourne, Awstralia.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd