Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EAPM - Global Conference report launched, EU leaders bash out deal to counter pandemic

cyhoeddwyd

on

Croeso, yn anad dim, i sesiwn friffio ganol wythnos Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Digon i siarad amdano heddiw, ond yn gyntaf, gair ar Gynhadledd Fyd-eang ar-lein ddiweddar EAPM, a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf ac y mae adroddiad yn cael ei ryddhau ar ei gyfer heddiw, gwelwch y canlynol cyswllt.

The report is entitled ''Ymlaen Gyda'n Gilydd - Where we are now and the necessary next steps for a resilient healthcare System: effective ways of investing in health-care in a COVID 19 and Post-COVID 19 world'.

Trafodaeth wirioneddol fyd-eang

Roedd gwledydd o bob cwr o'r byd, gan gynnwys Tsieina, Japan, Awstralia, Seland Newydd, Malaysia, Brasil, Periw, Cuba, Rwanda, De Affrica ac, wrth gwrs, Gogledd America, a'r UE yn bresennol, gyda mwy na 460 o gynrychiolwyr yn darparu. eu barn allweddol.

Yn rhyfedd ddigon, daeth â chynrychiolwyr disgyblaethau a diddordebau gwahanol ynghyd - llunwyr penderfyniadau iechyd cyhoeddus, sefydliadau rhanbarthol, gwleidyddion, sefydliadau cleifion, a chymdeithasau sy'n ymwneud â gofal iechyd wedi'i bersonoli, ac archwiliodd y prif bwnc i'w drafod y cysylltiadau a'r tebygrwydd rhwng mynd i'r afael â COVID- 19 a datblygu meddygaeth wedi'i bersonoli.

Gyda hyrwyddiad parhaus EAPM, yn ystod pandemig COVID-19, o feddyginiaeth wedi'i phersonoli i systemau gofal iechyd byd-eang, daeth y gynhadledd i'r casgliad bod dull o'r fath yn caniatáu i iechyd yr holl ddinasyddion elwa ar dderbyn ymyriadau meddygol arloesol wedi'u teilwra i anghenion penodol cleifion unigol, gan ddarparu gwell triniaeth, atal ymatebion niweidiol annymunol, a meithrin system gofal iechyd mwy effeithlon a chost-effeithiol.

Mynegodd yr holl gynrychiolwyr eu boddhad sylweddol â'r achos, ac roeddent yn edrych ymlaen at y gynhadledd nesaf o'r math hwn.

Mwg gwyn ar fargen coronafirws CYNGOR yr UE

Yn dilyn un o gyfarfodydd gweinidogol hiraf yr UE (pedwar diwrnod a phedair noson) ar gofnod, fe gyrhaeddodd arweinwyr yr UE, dan arweiniad Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel, fargen o’r diwedd ar adferiad coronafirws a gyhoeddwyd am 5h30 ddydd Mawrth (21 Gorffennaf) bore. Bydd cronfa adfer newydd yr UE, a fydd yn cynnwys € 390 biliwn mewn grantiau a € 360bn mewn benthyciadau, ynghlwm wrth gyllideb saith mlynedd newydd € 1.074 triliwn, y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF), y mae penaethiaid gwladol a daeth y llywodraeth i gytundeb unfrydol hefyd - gan ddod â chyfanswm y pecyn ariannol i € 1.82 triliwn.

“We did it! Europe is strong. Europe is united!” Michel said. Hmmmm. We’ll see...

Ffrynt a chanolfan iechyd yn yr UE, gan ariannu llai felly

Tra bod yr UE, Ewrop a'r byd yn mynd i'r afael â'r dychweliad poenus o araf i normalrwydd (beth bynnag y gall y gair hwnnw ei olygu) ar ôl coronafirws, rhaid cydnabod serch hynny bod yr argyfwng, o leiaf, wedi rhoi iechyd o flaen a chanolbwynt yn yr UE. Gan ddysgu ei wersi o sut mae'r UE wedi ymdopi, a heb ymdopi, â COVID-19, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen cyllido iechyd annibynnol gwerth cyfanswm o € 9.4 biliwn, ond profodd yr addewid hwnnw, yn anffodus, yn rhy dda i fod yn wir.

Cafodd darn mwyaf y rhaglen, gwerth cyfanswm o € 7.7 biliwn, ei chwalu yn ystod y sgyrsiau mega dros y penwythnos ac i mewn i ddydd Mawrth, ond mae Senedd Ewrop yn cynnig y cyfle olaf i achub o leiaf ran o'r fargen. Gan dynnu sylw at iechyd, ymchwil a newid yn yr hinsawdd fel blaenoriaethau i'r Senedd, dywedodd trafodwyr ASE y byddent yn ymdrechu i sicrhau symiau uwch ar gyfer rhai rhaglenni, gydag iechyd yn flaenoriaeth allweddol.

Mae’r Senedd yn bwriadu cynnal sesiwn lawn anghyffredin yfory (23 Gorffennaf) i weithio allan “asesiad cychwynnol” o’r cytundeb. Roedd uwch ASE o’r prif grwpiau mewn cysylltiad ac yn negodi ddydd Mawrth i lunio drafft ar y cyd, meddai dau ASE.

Ni fydd toriad EU4Health yn dal y Comisiwn yn ôl, yn mynnu Comisiynydd Kyriades

Wrth fynegi ei siom oherwydd toriadau i raglen EU4Health yng nghynllun cyllideb ac pecyn adfer newydd y bloc, dywedodd y Comisiynydd Stella Kyriades serch hynny Politico y bydd Brwsel yn gwneud mwy dros iechyd.

Cyfeirir at olrhain cyswllt yn hanfodol

Yn dilyn y DU yn ennill y record ddigroeso o'r nifer uchaf o farwolaethau coronafirws yn Ewrop, ar ôl iddi roi'r gorau i'w olrhain cyswllt cychwynnol yn gyflym, on Dydd Llun (20 Gorffennaf), amlygodd pennaeth WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus unwaith eto mai dyma “greigwely” unrhyw ymateb i achosion. Nid oes unrhyw un wedi’i eithrio, meddai, gan ychwanegu bod olrhain cyswllt yn “hanfodol i bob gwlad, ym mhob sefyllfa”.

Canser sy'n debygol o ladd miloedd yn fwy yn y DU yn dilyn oedi coronafirws

Yn ôl yr ymchwil ddiweddaraf a gyhoeddwyd yn y Oncoleg Lancet, bydd miloedd o gleifion canser yn marw marwolaethau y gellir eu hosgoi yn Lloegr o ganlyniad i oedi cyn cael diagnosis ac atgyfeiriadau yn dilyn argyfwng coronafirws. Mewn un o ddwy astudiaeth fodelu, mae'r awduron yn amcangyfrif y bydd oddeutu 3,500 o farwolaethau y gellir eu hosgoi yn y pum mlynedd nesaf yn y pum mlynedd nesaf o ganlyniad i ganser y fron, colorectol, esophageal a'r ysgyfaint.

Mae’r awduron, dan arweiniad Ajay Aggarwal o Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain, yn galw am “ymyriadau polisi brys” ym meysydd negeseuon iechyd cyhoeddus; gwybodaeth i weithwyr gofal iechyd ar reoli'r risg i'r rheini sydd ag amheuaeth o ganser a chynyddu gallu diagnostig trwy gynyddu oriau gwaith ac atgyfeiriadau. “Efallai y bydd blaenoriaethu cleifion y byddai oedi’n arwain at golli’r rhan fwyaf o flynyddoedd bywyd yn cael eu hystyried yn opsiwn rhesymol ar gyfer lleihau baich cyffredinol marwolaeth,” meddai Clare Turnbull o’r Sefydliad Ymchwil Canser, a arweiniodd yr astudiaeth.

Ymateb byd-eang Coronavirus: 2 hediad Pont Awyr Dyngarol yr UE i Dde Swdan

Cyrhaeddodd hediad Pont Awyr Dyngarol yr UE Juba, fel rhan o'r gefnogaeth Ewropeaidd i wledydd bregus yn ystod y pandemig coronafirws. Roedd yr hediad a gludwyd ar fwrdd cyflenwadau dyngarol ac offer meddygol yr oedd eu hangen i gefnogi'r ymateb cenedlaethol i'r pandemig. Bydd hediad arall yn dilyn yn y dyddiau nesaf, gan ddod â chyfanswm y cargo a gludir i 89 tunnell. Mae hyn yn ei gwneud yn un o weithrediadau Pont Awyr Dyngarol fwyaf yr UE ers ei lansio.

“Mae’r UE yn parhau i sefyll yn erbyn y bobl mewn angen yn Ne Sudan, yn enwedig yn yr argyfwng iechyd byd-eang presennol. Mae mynd i'r afael â'r pandemig yn fyd-eang er budd pawb. Mae Hedfan Pont Awyr Dyngarol yr UE yn darparu offer meddygol a chyflenwadau eraill i amddiffyn gweithwyr gofal iechyd a chymorth dyngarol rheng flaen. Er mwyn sicrhau bod cymorth yn parhau i gyrraedd y rhai mwyaf anghenus, mae’n hanfodol bod gan weithwyr dyngarol fynediad llawn a diogel i wneud eu gwaith achub bywyd, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič.

At hynny, er mwyn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Ne Sudan, yn 2020, mae'r Comisiwn yn defnyddio cyfanswm o € 42.5 miliwn mewn cymorth dyngarol. Mae hyn yn cynnwys € 9 miliwn i fynd i'r afael ag effeithiau pla locust yr anialwch ar gymunedau lleol.

In addition, in longer term development support as part of the ‘Team Europe' package, €49.1 million from the EU and its member states will also be provided in South Sudan.This funding helps to strengthen the health system, support the economy and reinforce social support systems in the country. The EU Humanitarian Air Bridge flights to Juba are being operated jointly by the EU, Italy and France and in coordination with the South Sudanese authorities.

EU-funded humanitarian projects in South Sudan are addressing the extreme food and nutrition needs by providing life-saving food assistance, nutritious supplies and fast-growing crop seeds to the most vulnerable. Other priorities include the provision of basic health care in hard-to-reach areas and protection assistance for the most vulnerable, especially women and children. In the current pandemic context, the EU's humanitarian partners are scaling up vulnerable people's access to health, water, sanitation and hygiene and providing essential protective equipment for health workers and risk communication.

A dyna'r cyfan ar gyfer eich diweddariad canol wythnos, cadwch yn ddiogel, a'ch gweld ddydd Gwener (24 Gorffennaf). Dyma hynny cyswllt ar gyfer yr Adroddiad Byd-eang.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd