Cysylltu gyda ni

coronafirws

#EAPM - Marciwch eich cerdyn ar gyfer digwyddiadau Cynghrair sydd ar ddod ar gyfer Cyngres ESMO ym mis Medi a Chynhadledd Llywyddiaeth ar gyfer mis Hydref

cyhoeddwyd

on

Croeso i bawb i'r diweddariad diwethaf yr wythnos hon - mae'r penwythnos mor agos y gallwch ei flasu, a dyma ychydig o newyddion am yr hyn y mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) ar y gweill i chi yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod. Hefyd, yn yr achos y gwnaethoch ei golli: dyma a cyswllt i'n hadroddiad o'n Cynhadledd Fyd-eang o'r enw 'Cynhadledd Fyd-eang 1af EAPM:' Ymlaen Gyda'n Gilydd- Lle'r ydym nawr a'r camau nesaf angenrheidiol ar gyfer System gofal iechyd cydnerth: ffyrdd effeithiol o fuddsoddi mewn gofal iechyd mewn COVID 19 ac Ôl-COVID 19 byd ', yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Don’t shake hands or hug...yet

Mae dau epidemiolegydd wedi bod yn brysur yr wythnos hon, yn cyhoeddi rhybuddion - tra bod camau araf yn cael eu cymryd i gael gwared ar gyfyngiadau bywyd yn raddol yn sgil y pandemig, ni ddylem fod yn cofleidio’n achlysurol eto, ac mae un o’r arbenigwyr, Erika Vlieghe hefyd yn dal yn gryf. argymell yn erbyn hyd yn oed ysgwyd llaw.

Mae'r Eidal yn oedi i gofio

Ddydd Iau (23 Gorffennaf) pleidleisiodd siambr isaf senedd yr Eidal ar ddeddf ddrafft newydd i wneud 18 Mawrth bob blwyddyn yn ddiwrnod cenedlaethol i gofio dioddefwyr yr epidemig coronafirws. Bydd eiliad o dawelwch yn cael ei arsylwi ym mhob man cyhoeddus, ac efallai y bydd pobl yn rhoi arian i gronfa ymchwil wyddonol, yn ôl Quotidiano Sanita. “Bydd yn ddiwrnod pwysig i beidio ag anghofio’r amser dramatig hwn a chofio am yr holl bobl nad ydyn nhw gyda ni mwyach,” trydarodd y Gweinidog Iechyd Roberto Speranza ar ôl i’r gyfraith basio.

ESMO a chynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen

Yn ail hanner 2020, mae gan EAPM ddau ddigwyddiad mawr arall yn dod eich ffordd - am yr 8fed flwyddyn yn olynol, bydd EAPM yn bresennol yng Nghyngres fawreddog ESMO a bydd, am y pumed tro, yn cynnal cyfarfod lloeren fel rhan o'r digwyddiadau. Yn yr un modd â'n digwyddiadau diweddar ein hunain, bydd y ffocws ar ddod ag arloesedd i systemau gofal iechyd, ond gydag eitemau penodol iawn ar agenda'r Gynghrair, a fydd ar fater biofarcwyr a diagnosteg foleciwlaidd. Disgwylir i ford gron EAPM gael ei gynnal ar 18 Medi ar hyn o bryd (yn y prif ymgynnull oncoleg ym Madrid, Sbaen). Bydd cofrestru yn agor ar gyfer hyn yr wythnos nesaf.

Gobeithio, erbyn canol mis Medi, y bydd bywyd o leiaf yn dechrau dychwelyd at rywbeth sy'n agosáu at normal. Mae un peth yn hollol sicr, bydd y sefyllfa a achosir gan y coronafirws newydd, ei effaith ar systemau gofal iechyd yr UE, a'r canlyniadau wrth symud ymlaen, ymhlith y pynciau poethaf.

Ac ar 13 Hydref, cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen fydd y drydedd gynhadledd Llywyddiaeth y bydd EAPM yn ei chynnal yn ystod 2020 - yn ystod Arlywyddiaeth Croatia, cynhadledd bontio rhwng llywyddiaethau Croatia a’r Almaen, a’r digwyddiad olaf hwn tra bydd yr Almaen wrth y llyw. Mae'r tri digwyddiad yn adlewyrchu natur y polisïau llywyddiaeth gymharol yn yr arena gofal iechyd, ond maent hefyd yn gweithredu fel digwyddiadau mawr yn ystod blwyddyn lawn gyntaf y ddau gorff deddfwriaethol newydd - Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Ac, wrth gwrs, ers dechrau'r flwyddyn rydym wedi bod yn delio ag effaith ac yn cwympo allan o argyfwng COVID-19. Mae angen i ni edrych ymlaen i geisio deall beth fydd byd ôl-COVID yn ei olygu ar gyfer parodrwydd a chynaliadwyedd gofal iechyd, casglu a rhannu data iechyd, triniaethau canser a meddygaeth wedi'i bersonoli. Yna mae'r cwestiwn a oes adnoddau digonol ar gael ac, wrth gwrs, eu gweithredu'n llwyddiannus.

Mae'r defnydd gorau posibl o ddata perthnasol yn amlwg yn fater enfawr wrth i ni geisio sicrhau'r gofal iechyd gorau posibl, ac mae'n amlwg bod angen gwell mynediad at wybodaeth, er mwyn gallu dyrannu adnoddau'n fwy rhesymol. Materion eraill sydd wedi codi yn ystod yr argyfwng presennol yw'r rhai sy'n ymwneud â'r angen am fwy o gydlynu a chydweithrediad trawsffiniol ymhlith aelod-wladwriaethau, a gallu digonol - o ystyried poblogaeth sy'n heneiddio a'r ffaith nad y coronafirws newydd fydd ein pandemig olaf. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y ddau ddigwyddiad mawr hyn yn ystod yr wythnosau i ddod.

Mae toriadau iechyd yn taro'n galed

Mewn sesiwn lawn yn Senedd Ewrop bu ASEau yn trafod penderfyniad sy’n herio “y Cyngor i gyfiawnhau’r gostyngiadau enfawr yng nghyllidebau ReactEU, Horizon Europe, EU4health a’r NDICI yng nghyd-destun y pandemig”. Mae’r toriad o € 7.7 biliwn i’r rhaglen iechyd a thoriad ar wahân o € 13.5 biliwn i’r rhaglen ymchwil yn “beryglus” yng nghanol pandemig byd-eang, yn ôl awduron y penderfyniad.

Geiriau creulon

ASE Christian Ehler, roedd Llefarydd Grŵp EPP ym Mhwyllgor y Senedd ar Ddiwydiant, Ymchwil ac Ynni, yn sicr ar unwaith ddydd Mercher (22 Gorffennaf): “Dim ond un peth fydd y toriadau difrifol a gyhoeddwyd ar ymchwil, arloesi, iechyd a newid yn yr hinsawdd,” meddai. “Bydd Ewrop yn gadael y maes chwarae i’r chwaraewyr mawr eraill; yn arbennig yr Unol Daleithiau a China. ”

Ac mae Senedd Ewrop yn bygwth rhoi feto ar gytundeb cyllideb y Cyngor er mwyn cael rhai newidiadau i'r fargen. Ni ddaliodd ASEau yn ôl ar doriadau’r Cyngor - gwthiodd aelodau o’r EPP yn bennaf a Gwyrddion yn ôl yn erbyn y cytundeb a chwalodd gyllid EU4Health o € 9.4 biliwn i € 1.7bn. Rhybuddiodd Petra De Sutter o Wlad Belg, o’r Gwyrddion, y gallai Ewrop fod yn gweld ail don yn fuan. Fel meddyg, meddai, ni all “esbonio i… gydweithwyr pam nad oedd yr aelod-wladwriaethau’n deall hyn fel blaenoriaeth”.

A fydd Gwlad Belg yn dod yn anoddach o ran cyfyngiadau pandemig?

Mae cyngor diogelwch cenedlaethol Gwlad Belg yn cyfarfod heddiw (24 Gorffennaf) i benderfynu ar y camau nesaf mewn ymateb i’r pandemig, yn dilyn cynnydd mewn achosion yn y wlad, ac ni fydd unrhyw ymlacio newydd ar 1 Augus, fel y cynlluniwyd i ddechrau, y Gweinidog Iechyd Dywedodd Maggie De Block ddydd Mawrth (21 Gorffennaf). Mae pobl sy’n dod yn ôl i Wlad Belg o wledydd y tu allan i barth Schengen ar fai yn rhannol am y cynnydd, yn ôl Karine Moykens, cadeirydd y Pwyllgor Profi ac Olrhain Rhyng-Ffederal, adroddodd RTBF. “” Mae rhai yn anymwybodol ac eraill ddim eisiau cael eu rhoi mewn cwarantîn pan fyddant yn dychwelyd o wledydd y tu allan i ardal Schengen, ”meddai.

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon - cadwch lygad am gylchlythyr EAPM yn gynnar yr wythnos nesaf a, tan hynny, cewch benwythnos diogel a difyr.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd