Cysylltu â ni

Frontpage

SYLWADAU SYLWADAU ETHOLIAD AR GYFER MONTENEGRO

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

 

Yn yr amgylchedd anodd o reoli pandemig iechyd cyhoeddus oherwydd y coronafirws, Montenegro byddai'n syniad da gwahodd sefydliadau cymorth rhyngwladol i fonitro'r etholiadau seneddol sydd ar ddod yn ddiweddarach eleni, i sicrhau nad oes mesurau cyfyngol â chymhelliant gwleidyddol. Daeth Coronapandemig firws ni ddylai cael ei ddefnyddio fel esgus ar gyfer cyfyngu'r proses etholiadol dryloyw. mae cam o'r fath yn peryglu'r llywodraeth i feirniadaeth negyddol o'u hymrwymiad i ddemocratiaeth ac yn delio ag ergyd ddifrifol a fyddai'n effeithio ar y enw da i unrhyw Lywodraeth yn y dyfodol am nifer o flynyddoedd - yn ysgrifennu Vladimir Krulj,

Mae'r Awdur, Vladimir Krulj, yn Gymrawd Economaidd yn y Sefydliad Materion Economaidd (IEA), Llundain

Mae'r Awdur, Vladimir Krulj, yn Gymrawd Economaidd yn y Sefydliad Materion Economaidd (IEA), Llundain

I'r gwrthwyneb, byddai presenoldeb arsylwyr rhyngwladol i fonitro'r broses yn ystod amseroedd mor anodd yn hanfodol ar gyfer amddiffyn y rhain hanfodion Montenegro yn y cyd-destun eu parhaus Proses dderbyn yr UE. Earsylwi ar lection heddiw is y norm gyda 85% o'r holl etholiadau mewn democratiaethau newydd trefnu cyfranogiad asiantaethau rhyngwladol i fonitro eu gweithrediad. Yn heddiw's byd, methu â gwahoddarsylwyr etholiad gellid ei gamddehongli fel rhywbeth sy'n golygu hynny the nid yw gwlad yn cael ei harwain gan egwyddorion democrataidd sylfaenol, ac arwain at gyhuddiadau bod y cymdeithas yn goddef camymddwyn etholiadol.

hysbyseb

Sylwedyddion rhyngwladol cynrychioli diddordebau gwleidyddol amrywiol, arbenigedd academaidd a phroffesiynol rhoi hygrededd i gyfreithlondeb rhyngwladol llawn y broses etholiadol ac yn gallu rhoi benthyg cefnogaeth bwysig i'r wlad yn ystod ei trosglwyddo i'r set ddemocrataidd o normau a sefydlwyd gan yr UE.

Bydd etholiadau diogel, heddychlon, rhydd a theg yn meithrin datblygiad democrataidd yn montenegro, atgyfnerthu ei sofraniaeth a'i annibyniaeth, a pharatoi'r ffordd ar gyfer mwy o gydweithrediad â'r UE a ffyniant economaidd i'r Montenegryn bobl.

Mae Montenegro ar bwynt hanfodol yn ei broses dderbyn i ddod yn aelod o'r UE, ac er nad yw'r trafodaethau cyfredol â gwladwriaethau'r Balcanau Gorllewinol yn gystadleuaeth harddwch, mae'n bwysig serch hynny i Montenegro arddangos y wlad.'s ymrwymiad i'r un gwerthoedd ac egwyddorion democrataidd llywodraethu da a ddisgwylir gan Aelod-wladwriaethau'r UE.

hysbyseb

Mewn etholiadau diweddar ar gyfer gwledydd cyfagos yn y Rhanbarth, trefnodd Gogledd Macedonia a Croatia ar gyfer timau arsylwyr, ond nid oedd unrhyw deithiau arsylwi ar eu cyfer Serbia; yn wir nid oedd gwleidyddol ymgyrching, dim gwrthwynebiad, gyda chanlyniad tirlithriad74% buddugoliaeth ar gyfer y glymblaid sy'n rheoli. Er bod Mae Serbia yn wlad ymgeisydd arall i ymuno â'r UE, mae'n fel petai'n dilyn a wahanol ffordd o ran rhyddid cyfryngau, rheolaeth y gyfraith a thegwch etholiadol.Mae hyn yn rhoi cyfle i Montenegro anelu at safonau uwch, a dilyn yr enghreifftiau o Ogledd Macedonia a Croatia i fynd am arfer llywodraethu gorau.

Sylw'r UE on mae safonau llywodraethu ar gyfer etholiadau wedi Yn ddiweddar, wedi ei dynnu i ryddhad miniog gan fethiant Belarus i barchu unrhyw safonau wrth gynnal eu etholiadau i fod i ddod ar 9 Awst. Mae angen i Montenegro bellhau'r wlad yn llwyr oddi wrth ymddygiad o'r fath, a dangos ymdrechion i weithredu mesurau diogelwch gweithdrefnol a chyfreithiol i gwella cynhwysiant, uniondeb a thryloywder yn ystod pob cam o'r broses etholiadol.

Mae cyhuddiadau eisoes wedi dechrau cael eu lefelu yn y cyfryngau i fwrw amheuaeth ar gofrestru pleidleiswyr, ac mae angen gwrthsefyll propaganda du gyda ffeithiau a sylw caled i ddangos bod Montenegro yn benderfynol o amddiffyn democratiaeth a rheolaeth y gyfraith ac i sicrhau cystadleuaeth wleidyddol ystyrlon a chystadleuol.

Mae'n bryd gweithredu'n gyflym i atal propaganda negyddol o'r fath, trwy roi strwythurau cadarnhaol ar waith i gefnogi ac amddiffyn hawliau a rhyddid gwleidyddol. Mae gwahodd arsylwyr rhyngwladol i fonitro'r broses etholiadol yn un mesur o'r fath y mae angen ei weithredu cyn gynted â phosibl.

Mae'r Awdur, Vladimir Krulj, yn Cymrawd Economaidd yn y Sefydliad Materion Economaidd (IEA), Llundain

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd