Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae #EAPM yn edrych i'r rhentrée gyda gobaith a phenderfyniad ar gyfer iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Helo, un ac oll - mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) yn gobeithio eich bod chi'n ddiogel ac yn iach. Awst, amser traddodiadol gwyliau les grandes, mae rownd y gornel yn unig, ac er y gallai eleni fod yn fwy blwyddyn y 'arhosiad', gyda chwarantîn a chloeon yn dal i fodoli mewn rhai lleoliadau Ewropeaidd, mae EAPM serch hynny yn cael ei drafodaethau olaf gydag ASEau a phwer arall- bydd broceriaid yn y diwydiant iechyd, a'n cylchlythyr yn cyrraedd yn fuan yr wythnos hon. Bydd yr ecsodus o Frwsel a phriflythrennau eraill Ewrop yn cychwyn yn fuan iawn, ac yn gobeithio dod yn dragwyddol mewn blynyddoedd arferol y bydd rhai problemau wedi datrys eu hunain erbyn amser y rentrée. Yn anffodus, nid yw coronavirus yn broblem wleidyddol draddodiadol sy'n hunan-ddileu. O wel, ymlaen â'r newyddion: yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Meddygaeth amddifad, meddygaeth wedi'i bersonoli: Cefndryd, nid efeilliaid unfath

Gydag adolygiad y Comisiwn o'r rheoliadau cyffuriau amddifad a phediatreg y mis hwn, mae peth trafodaeth ar y gorgyffwrdd rhwng meddygaeth wedi'i bersonoli a threthiadau orphran. Mae cyffuriau amddifad yn cael eu creu a'u cynllunio i drin afiechydon prin. Dyma enghraifft o haeniad poblogaeth yn yr ystyr meddyginiaethau, ac wrth gwrs gellir ei alw'n 'bersonoledig'.

Fodd bynnag, gyda thwf meddygaeth wedi'i phersonoli, mae angen gwahaniaethu rhwng gofal iechyd wedi'i bersonoli yn y cyd-destun ehangach, a manylion cyffuriau amddifad. Nid ydyn nhw yr un peth. Dim ond un agwedd ar y fframwaith meddygaeth wedi'i bersonoli yw cyffuriau amddifad.

Pam mae angen trin cyffuriau amddifad a meddygaeth wedi'i bersonoli'n wahanol:

  • Ymdrinnir â thelerau ymbarél 'meddygaeth wedi'i bersonoli' a 'gofal iechyd wedi'i bersonoli', nid yn unig gan un rheoliad neu brotocol, ond mae rheoliadau ar rannu data a phreifatrwydd, IVDs, treialon clinigol, gofal iechyd trawsffiniol a mwy yn effeithio arnynt.

  • Maent hefyd yn cael eu heffeithio gan AI, ymchwil, addysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, rhyngweithredu, mewnbwn cleifion, cyd-wneud penderfyniadau rhwng meddyg a chlaf ac, unwaith eto, mwy

  • Mae meddyginiaethau a thriniaethau yn ffurfio un rhan yn unig o faes meddygaeth / gofal iechyd wedi'i bersonoli. Er enghraifft, gall un claf canser ymateb i gymysgedd o gemotherapi a radiotherapi, gall un arall ymateb i chemo yn unig, tra gall traean ymateb i radiotherapi yn unig. Yn yr un modd, gall rhai canserau ymateb i imiwnotherapi. Mae'n amlwg nad yw hwn yn fater 'un cyffur', mae'n ymwneud llawer mwy â deall canlyniadau triniaeth benodol mewn claf penodol

  • Mae cyffuriau amddifad yn trin ychydig bach o gleifion felly, wrth gwrs, maent yn cael eu personoli yn y ffordd honno. Ond dim ond un rhan o'r driniaeth yw'r feddyginiaeth ac mae angen i'r Rheoliad Amddifad sefyll yn wahanol oherwydd hynny

  • Bydd cael gwared ar y cymhellion arbennig o gynhyrchu cyffuriau amddifad trwy roi cyffuriau o'r fath o dan faner gofal iechyd wedi'i bersonoli'n gyfleus yn arwain at ganlyniadau rhagweladwy iawn: ni fydd y meddyginiaethau'n cael eu cynhyrchu, ni fydd yr anghenion gofal iechyd yn cael eu diwallu, a bydd cleifion yn marw yn ddiangen.

  • Mae cyffuriau amddifad yn cynrychioli cyswllt unigryw yn y gadwyn gofal iechyd ac, fel sy'n gweddu i'w henw, dylent sefyll ar eu pennau eu hunain

  • Orphan medicines are based on targeting small numbers of patients. Personalised medicine/healthcare involves everybody, including rare diseases sufferers. Personalised medicine can cover the concept of orphan drugs, but orphan drugs cannot cover the concept of personalised medicine - It is merely one part and unique in its own right.

Darllenwch erthygl gyhoeddedig EAPM ar feddyginiaethau amddifad yma .

Mynediad teg i iechyd yn Ewrop

Sbardun allweddol polisi iechyd yr UE yw'r mandad y dylai pawb gael mynediad cyfartal at feddyginiaethau. Ond mae prisiau meddyginiaethau sy'n cynyddu, yn enwedig ar gyfer meddyginiaethau newydd, yn creu rhaniad rhwng aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Er bod systemau gofal iechyd mewn rhai gwledydd ar hyn o bryd yn ceisio ysgwyddo baich ariannol trwm meddyginiaethau am bris uchel, nid yw eraill - yn enwedig y rhai a gafodd eu taro gan fesurau cyni diweddar - yn gallu ysgwyddo'r gost, gan orfodi cleifion i fynd heb driniaeth angenrheidiol. Wrth i brisiau meddygaeth a'n hanghenion fferyllol barhau i gynyddu, mae'r gwariant fferyllol yn holl wledydd yr UE yn anghynaladwy yn syml. Mae angen gweithredu, yn enwedig yn ystod yr amseroedd anodd iawn hyn o coronafirws, i sicrhau bod meddyginiaethau'n dod yn fforddiadwy ac ar gael i bob dinesydd Ewropeaidd.

Mae'r EAPM yn gweithio i gyflawni hyn, gan gynnal ymchwil i anghydraddoldebau meddyginiaethau a mynediad at brofion yng ngwledydd yr UE, a hefyd datblygu a chynnig argymhellion llunwyr polisi i wella mynediad a dyraniad rhesymol o adnoddau i gefnogi'r defnydd o arloesi. Ac, er mwyn creu gweithredu ar lefel genedlaethol yng ngwledydd Dwyrain Ewrop lle mae anghydraddoldebau ar eu mwyaf yn aml, mae ein nodau gwaith yn sicrhau bod mwy o ddinasyddion yr UE yn cael y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt, am bris y gallant ei fforddio.

Addysg ar fuddion byd-eang technoleg brechlyn

Fel y gwyddom i gyd, mae brechu wedi lleihau baich afiechydon heintus. Yn baradocsaidd, mae lobi gwrth-frechlyn uchelgeisiol yn ffynnu heddiw er gwaethaf llwyddiant diymwad rhaglenni brechu yn erbyn afiechydon a oedd gynt yn ofni sydd bellach yn brin mewn gwledydd datblygedig. Yn ddealladwy, mae diogelwch brechlyn yn cael mwy o sylw cyhoeddus nag effeithiolrwydd brechu, ond mae arbenigwyr annibynnol a Sefydliad Iechyd y Byd wedi dangos bod brechlynnau yn llawer mwy diogel na meddyginiaethau therapiwtig.

Mae dileu yn gofyn am lefelau uchel o imiwnedd poblogaeth ym mhob rhanbarth o'r byd dros gyfnod hir gyda gwyliadwriaeth ddigonol ar waith. Y clefyd nesaf a dargedir ar gyfer dileu yw polio, sy'n dal i fod yn her fyd-eang. Mae'r ddau Gllywyddiaeth Cyngor erman a Phlaid Pobl Ewropeaidd y Senedd wedi dweud eu bod am wneud mynnu rôl y bloc mewn iechyd byd-eang yn flaenoriaeth. Fodd bynnag, nid oes gan yr UE “weledigaeth fodern ar iechyd byd-eang,” dadleuodd glymblaid o gyrff anllywodraethol mewn datganiad i’r wasg ddydd Gwener.

Mae'r ras i gael brechiad yn erbyn coronafirws yn llawn, ond mae'n hysbys na fydd digon o'r brechlynnau coronafirws cynharaf i fynd o gwmpas. Mae hynny'n golygu rhai dewisiadau anodd ynglŷn â phwy sy'n eu cael gyntaf. Fodd bynnag, mae cyfleuster COVAX Gavi yn gwerthu ei hun fel ffordd i sicrhau dosbarthiad teg.

Mae'r diwydiant pharma yn tynnu sylw ato fel y ffordd orau i sicrhau cydraddoldeb, ond nid yw hyn wedi atal cwmnïau rhag trafod bargeinion unigryw â gwledydd cyfoethog. O ran y gwledydd cyfoethog hynny - yn enwedig yn yr UE a'r DU - maent wedi addo sicrhau mynediad teg, ond hyd yn hyn nid oes unrhyw beth yn eu dal at eu gair. Diau, amser a ddengys. Yn destun pryder, darganfu arolwg o 1,023 o oedolion a gynhaliwyd gan HuffPost a YouGov yr wythnos ddiwethaf hon (23-24 Gorffennaf) yn Ffrainc. Byddai 32% o'r ymatebwyr yn gwrthod brechlyn coronafirws. Obviously, there is still much work to be done...

Y cyfan am fwy o dryloywder ar ad-daliad meds newydd

Ddydd Gwener (24 Gorffennaf), bu cyhoeddiad yn rhestr swyddogol yr Eidal ynghylch ail-lunio'r rheolau ymgysylltu ar gyfer sut mae asiantaeth meddyginiaethau'r Eidal (AIFA) yn negodi gyda'r diwydiant fferyllol ar ad-daliad am feddyginiaethau newydd.

Felly mae gan y rheolau hyn rai o'r elfennau a ddrafftiwyd gan gyn-brif AIFA, Luca Li Bassi, gan gynnwys datgelu arian cyhoeddus ar gyfer Ymchwil a Datblygu a phrisio mewn gwledydd eraill. Mae tryloywder yn fater allweddol ym maes ad-daliad meds - mae EAPM yn gobeithio bod hwn yn pwyntydd cadarnhaol i'r dyfodol.

Ac yn olaf ...

Lluniwch yr olygfa - heb os, roedd Ysgrifennydd Trafnidiaeth y DU, Grant Shapps, yn cychwyn yn hapus gyda'i deulu i Sbaen ddydd Sadwrn (25 Gorffennaf) gyda'i deulu. Ond, ychydig oriau’n ddiweddarach, roedd llywodraeth y DU wedi cyhoeddi rheolau newydd, gan ddweud y byddai’n rhaid i bob teithiwr sy’n dychwelyd o Sbaen hunan-ynysu am bythefnos, yn dilyn cynnydd sydyn yn y cyfraddau heintiau mewn sawl rhanbarth o’r wlad. Fel y dywedodd Ysgrifennydd Iechyd Cysgodol Llafur, Jonathan Ashworth Sky News: “Ni allech wneud iawn amdano, rwy’n credu bod hynny’n dweud popeth wrthych am agwedd y llywodraeth tuag at hyn.”

A dyna i gyd am y tro - os ydych chi ymhlith yr eneidiau ffodus sydd â chyrchfan wyliau i fynd iddi, aros yn ddiogel, aros yn iach, a chymryd eich amser i ymlacio. Nid yw Coronavirus yn mynd i ddiflannu unrhyw ddiwrnod yn fuan ond, fel y dywedodd Winston Churchill yn enwog unwaith: “Oherwydd nid dyma’r diwedd, na dechrau’r diwedd, ond dyma ddiwedd y dechrau, efallai.” Fel y soniwyd, bydd ein cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi yn ystod y dyddiau nesaf, felly cadwch lygad am hyn.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd