Cysylltu â ni

Gwlad Belg

Mae Gwlad Belg yn nodi Diwrnod y Byd yn Erbyn Masnachu mewn Pobl, 30 Gorffennaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar Ddiwrnod y Byd yn Erbyn Masnachu mewn Pobl (30 Gorffennaf), bydd cymunedau ledled Gwlad Belg yn dod at ei gilydd i dalu gwrogaeth i waith ymatebwyr cyntaf i fasnachu mewn pobl. Dyma'r bobl sy'n gweithio mewn gwahanol sectorau - nodi, cefnogi, cwnsela a cheisio cyfiawnder i ddioddefwyr masnachu mewn pobl, a herio cosb y masnachwyr. Gyda'r argyfwng COVID-19 parhaus, mae rôl hanfodol ymatebwyr cyntaf wedi dod hyd yn oed yn fwy beirniadol. Serch hynny, mae eu cyfraniad yn aml yn cael ei anwybyddu a'i gydnabod. “Mae ailadeiladu hunan-barch y dioddefwyr yn hanfodol er mwyn dod â chyfiawnder iddyn nhw a chosbi’r drwgweithredwyr,” meddai’r Gweinidog Cyfiawnder Koen Geens.  

Mae Teyrnas Gwlad Belg wedi bod yn y rheng flaen ers amser maith yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl. Trwy arwain ymdrechion byd-eang trwy Gronfeydd Ymddiriedolaeth Wirfoddol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dioddefwyr Masnachu mewn Pobl, mae Gwlad Belg yn cefnogi darparu cymorth ariannol, dyngarol a chyfreithiol mawr ei angen yn uniongyrchol i ddioddefwyr mewn Gwledydd tarddiad, tramwy a chyrchfan..

Trwy ei chyfranogiad yn Ymgyrch y Galon Las yn erbyn Masnachu mewn Pobl, mae Gwlad Belg yn ymuno â Gwledydd ledled y byd i anfon neges glir yn galw am undod cryf â dioddefwyr masnachu mewn pobl, o ystyried ei oblygiadau trawswladol i ddiogelwch dynol a sefydlogrwydd rhyngwladol. "Mae masnachu mewn pobl yn fygythiad byd-eang sy'n gofyn am ymateb byd-eang," meddai'r Gweinidog Materion Tramor ac Amddiffyn, Philippe Goffin.

hysbyseb

Ymrwymodd Manneken-Pis i'r achos i roi diwedd ar fasnachu mewn pobl 

Ar yr achlysur, bydd ffigwr allweddol llên gwerin Brwsel, Manneken-Pis, yn derbyn gan Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu (UNODC) ei 1,047th gwisg wedi'i hysbrydoli gan Ymgyrch y Galon Las. Bydd y wisg yn cael ei dadorchuddio i'r cyhoedd, am hanner dydd ar 30 Gorffennaf, ym mhresenoldeb y Order des Amis de Manneken-Pis, ffrindiau a phartneriaid sy'n unedig yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl. Bydd hyn yn cynnwys Llywodraeth Gwlad Belg a gynrychiolir gan y Gweinyddiaethau Cyfiawnder a Materion Tramor ac Amddiffyn, Canolfan Ymfudo Ffederal Myria, yr Heddlu Ffederal, y llochesi arbenigol ar gyfer dioddefwyr PAG-ASA a Payoke, Sefydliad Samila, y Red Panthers, y Smurfs, a llawer mwy.

"Mae beiddgarwch Manneken-Pis yn blentyn rhydd mewn dinas rydd nad yw'n goddef gormes. Mae gan y wisg newydd" Blue Heart "ei lle yng nghapwrdd dillad ein cymrawd bach. Rydym yn arbennig o falch o gynnwys Dinas Brwsel, dyna'r symbol ohono, yn y frwydr yn erbyn pob math o fasnachu ac ecsbloetio bodau dynol, "meddai Maer Dinas Brwsel, Philippe Close.

hysbyseb

Dywedodd Cyfarwyddwr Dadansoddi Polisi a Materion Cyhoeddus UNODC, Jean-Luc Lemahieu: “Mae cefnogaeth Manneken-Pis i’r frwydr fyd-eang yn erbyn masnachu mewn pobl yn eiconig ac yn anfon neges bwerus. Nid yn unig mae'n dangos ymrwymiad Dinas Brwsel i ymdrechion ar y cyd yn erbyn y drosedd heinous hon, ond mae hefyd yn tynnu sylw at yr angen sylfaenol i amddiffyn plant, gan mai nhw yw'r dioddefwyr mwyaf agored i niwed ledled y byd. "

Cysgodion: Mae gan ddioddefwyr enwau 

Yn ystod y dydd, bydd cysgodion dioddefwyr yn cael eu darlunio ar y llawr yn y Carrefour de l'Europe ym Mrwsel. Gyda'r fenter hon, mae PAG-ASA (y lloches arbenigol ym Mrwsel ar gyfer dioddefwyr masnachu pobl) am ddatgelu yn symbolaidd bresenoldeb miloedd o ddioddefwyr sy'n cael eu hecsbloetio yng Ngwlad Belg. Mae cod QR yn caniatáu i un wylio straeon y dioddefwyr y tu ôl i'r cysgodion. Bydd gweithwyr a gwirfoddolwyr PAG-ASA yn rhybuddio pobl sy'n mynd heibio i godi eu hymwybyddiaeth o agosrwydd ac arferion y drosedd. “Bob blwyddyn rydym yn cefnogi mwy na 200 o ddioddefwyr yn eu proses adfer, ond heddiw rydym yma yn arbennig ar gyfer yr holl ddioddefwyr anweledig sy'n aros yn y cysgod. Rydyn ni’n gobeithio agor llygaid pobl i weld y dioddefwyr a’n ffonio ni am gefnogaeth, ”meddai Cyfarwyddwr PAG-ASA Sarah De Hovre.

Dinasoedd mewn 'Glas' i wadu camfanteisio ar y rhai mwyaf agored i niwed 

Ar fachlud haul, bydd Dinasoedd Brwsel, Bruges a Ghent yn goleuo eu neuaddau tref ac adeiladau eiconig eraill mewn glas i annog llywodraethau, cymdeithas sifil, y sector preifat ac unigolion fel ei gilydd i weithredu. Mae'r lliw glas yn cyfeirio at y Galon Las, y symbol rhyngwladol yn erbyn masnachu mewn pobl, sy'n cynrychioli tristwch y rhai sy'n cael eu masnachu wrth ein hatgoffa o galon oer y rhai sy'n prynu ac yn gwerthu cyd-fodau dynol.

Ffurfio partneriaethau newydd i godi ymwybyddiaeth 

Mae Swyddfa Gyswllt Brwsel UNODC hefyd yn falch o gyhoeddi ei phartneriaeth â Sefydliad Samila i hyrwyddo Ymgyrch y Galon Las a'r Protocol i Atal, Atal a Chosbi Masnachu mewn Pobl, yn enwedig Menywod a Phlant.

Mae Sefydliad Samilia wedi cael ei gydnabod fel Cyfleustodau Cyhoeddus gan Archddyfarniad Brenhinol 2007 ac mae'n cyflawni cenadaethau o arbenigedd, ymwybyddiaeth y cyhoedd ac atal masnachu mewn pobl ymhlith y poblogaethau mwyaf agored i niwed sydd fwyaf mewn perygl.

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd lifogydd marwol yng Ngorllewin Ewrop o leiaf 20% yn fwy tebygol - astudio

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir tŷ a gafodd ei daro gan dirlithriad ar ôl i law trwm achosi llifogydd mewn trefi o amgylch Llyn Como yng ngogledd yr Eidal, yn Laglio, yr Eidal. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Newid yn yr hinsawdd wedi gwneud digwyddiadau glawiad eithafol o’r math a anfonodd llifeiriannau angheuol o ddŵr yn brifo trwy rannau o’r Almaen a Gwlad Belg y mis diwethaf o leiaf 20% yn fwy tebygol o ddigwydd yn y rhanbarth, meddai gwyddonwyr ddydd Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie, Reuters.

Roedd y newid yn debygol o gael ei wneud yn drymach gan newid yn yr hinsawdd hefyd. Erbyn hyn, gall diwrnod o law fod hyd at 19% yn ddwysach yn y rhanbarth nag y byddai wedi bod pe na bai tymereddau atmosfferig byd-eang wedi codi 1.2 gradd Celsius (2.16 gradd Fahrenheit) uwchlaw tymereddau preindustrial, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y World Weather Attribution ( Consortiwm gwyddonol WWA).

hysbyseb

"Byddwn yn bendant yn cael mwy o hyn mewn hinsawdd sy'n cynhesu," meddai cyd-arweinydd y grŵp, Friederike Otto, gwyddonydd hinsawdd ym Mhrifysgol Rhydychen.

"Mae tywydd eithafol yn farwol," meddai Otto, gan gofio iddi gysylltu ar frys ag aelodau o'r teulu sy'n byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt i sicrhau eu bod yn ddiogel pan darodd y llifogydd. "I mi roedd yn agos iawn at adref."

Gyda digwyddiadau tywydd eithafol yn dominyddu penawdau newyddion yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi bod dan bwysau cynyddol i bennu faint yn union o newid yn yr hinsawdd sydd ar fai.

hysbyseb

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, canfu gwyddonwyr fod sychder yr Unol Daleithiau, ton wres farwol o Ganada a thanau gwyllt ar draws yr Arctig Siberia wedi gwaethygu gan awyrgylch cynhesu.

Fe wnaeth glawiad Gorffennaf 12-15 dros Ewrop sbarduno llifogydd a ysgubodd dai a llinellau pŵer i ffwrdd, a gadael mwy na 200 o bobl yn farw, yn yr Almaen yn bennaf. Bu farw dwsinau yng Ngwlad Belg a gorfodwyd miloedd hefyd i ffoi o'u cartrefi yn yr Iseldiroedd. Darllen mwy.

"Y ffaith bod pobl yn colli eu bywydau yn un o wledydd cyfoethocaf y byd - mae hynny'n wirioneddol ysgytwol," meddai'r gwyddonydd hinsawdd Ralf Toumi yn Sefydliad Grantham, Coleg Imperial Llundain, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth. "Does unman yn ddiogel."

Er bod y dilyw yn ddigynsail, canfu 39 o wyddonwyr WWA fod patrymau glawiad lleol yn amrywiol iawn.

Felly fe wnaethant gynnal eu dadansoddiad dros ardal ehangach sy'n rhychwantu rhannau o Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg a'r Swistir. Fe wnaethant ddefnyddio cofnodion tywydd lleol ac efelychiadau cyfrifiadurol i gymharu digwyddiad llifogydd mis Gorffennaf â'r hyn y gellid bod wedi'i ddisgwyl mewn byd nad oedd newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno.

Oherwydd bod aer cynhesach yn dal mwy o leithder, mae llif yr haf yn y rhanbarth hwn bellach 3-19% yn drymach nag y byddent heb gynhesu byd-eang, darganfu’r gwyddonwyr.

Ac roedd y digwyddiad ei hun yn unrhyw le rhwng 1.2 a 9 gwaith - neu 20% i 800% - yn fwy tebygol o fod wedi digwydd.

Esboniwyd yr ystod eang honno o ansicrwydd yn rhannol gan ddiffyg cofnodion hanesyddol, esboniodd WWA, a gwaethygodd y llifogydd yn dinistrio offer a oedd yn monitro cyflwr afonydd. Darllen mwy.

Yn dal i fod, mae'r "astudiaeth yn cadarnhau bod gwresogi byd-eang wedi chwarae rhan fawr yn y trychineb llifogydd," meddai Stefan Rahmstorf, gwyddonydd ac eigionegydd yn Sefydliad Potsdam ar gyfer Ymchwil Effaith Hinsawdd, nad oedd yn rhan o'r astudiaeth.

"Mae hyn yn unol â chanfyddiad adroddiad diweddar yr IPCC, a ganfu fod digwyddiadau glawiad eithafol wedi cynyddu ledled y byd," ychwanegodd, gan gyfeirio at baneli hinsawdd y Cenhedloedd Unedig canfyddiadau. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae saith o drigolion cartref nyrsio Gwlad Belg yn marw ar ôl dechrau llinach B.1.621 o COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Mae saith o drigolion cartref nyrsio yng Ngwlad Belg wedi marw ar ôl cael eu heintio â llinach o’r coronafirws a ganfuwyd gyntaf yng Ngholombia er gwaethaf cael eu brechu’n llawn, meddai’r tîm firoleg a gynhaliodd brofion ddydd Gwener (6 Awst), yn ysgrifennu Sabine Siebold, Reuters.

Dywedodd y tîm firoleg fod y preswylwyr wedi cael eu heintio â llinach B.1.621 o COVID-19 a darddodd yng Ngholombia ac sydd wedi’i ganfod yn ystod yr wythnosau diwethaf yn yr Unol Daleithiau ond mae achosion yn Ewrop wedi bod yn brin.

Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau wedi rhestru llinach B1.621 fel rhan o amrywiad Kappa y coronafirws, ond nid fel amrywiad ei hun.

hysbyseb

Roedd y saith o bobl a fu farw yn y cartref nyrsio yn nhref Gwlad Belg, Zaventem, ger Brwsel, i gyd yn eu 80au neu 90au, ac roedd rhai ohonyn nhw eisoes mewn cyflwr corfforol gwael, meddai Marc Van Ranst, firolegydd ym Mhrifysgol Leuven a gynhaliodd brofion ar y firws a ddarganfuwyd yn y cartref nyrsio.

"Mae'n warthus," meddai Van Ranst, gan wneud sylwadau ar y ffaith bod y preswylwyr wedi marw er iddynt gael eu brechu'n llawn yn erbyn COVID-19.

Hyd yn hyn, nid yw gwyddonwyr yn gwybod a yw llinach B.1.621 yn fwy trosglwyddadwy na llinachau neu amrywiadau eraill o'r coronafirws, meddai.

hysbyseb

Yng Ngwlad Belg, mae B.1.621 ar hyn o bryd yn cyfrif am lai nag 1% o achosion hysbys o COVID-19, meddai, o’i gymharu â 2% o achosion yn yr Unol Daleithiau a mwy na hynny yn Florida.

Yn y cartref nyrsio yn Zaventem, cafodd 21 o breswylwyr eu heintio â'r amrywiad ynghyd â sawl aelod o staff, meddai Van Ranst wrth Reuters. Dim ond symptomau ysgafn a brofodd y staff heintiedig.

Dywedodd Van Ranst mai'r amrywiad coronafirws amlycaf yng Ngwlad Belg gyda thua 95% o heintiau yw'r Delta, a ddarganfuwyd gyntaf yn India, ac yna'r Alpha a oedd gynt yn drech ym Mhrydain.

Bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal ddydd Gwener i ddiystyru unrhyw bosibilrwydd bod preswylwyr y cartref nyrsio wedi marw o amrywiad gwahanol o'r firws neu glefyd anadlol gwahanol, meddai Van Ranst.

"Mae'n annhebygol ond nid yn amhosibl," meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd