Cysylltu â ni

Frontpage

Arloesi yn #Russia vs dramor: y newidiol a'r safbwyntiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn ôl Data busnes ac economaidd ar gyfer 200 o wledydd roedd mynegai arloesi Rwseg yn 2019 ar y lefel o 37,5 allan o 100 - yn ysgrifennu Ekaterina Petrova, Cyfarwyddwr cyflymydd corfforaethol GenerationS.

Mae'r Mynegai Arloesi Byd-eang yn dal elfennau o'r economi genedlaethol sy'n galluogi gweithgareddau arloesol, fel:

hysbyseb

Sefydliadau, Cyfalaf dynol ac ymchwil, Seilwaith, Soffistigedigrwydd y farchnad, Soffistigedigrwydd busnes

Dau biler allbwn sy'n dal tystiolaeth wirioneddol o allbynnau arloesi yw:

Allbynnau gwybodaeth a thechnoleg, Allbynnau Creadigol

hysbyseb
Ekaterina Petrova, Cyfarwyddwr GenerationS

Ekaterina Petrova, Cyfarwyddwr GenerationS

Mae'r adroddiad llawn, y data a'r ddogfennaeth ar gael yn y mynegai arloesi Byd-eang. Ffeithiau diddorol, ond o gymharu â chanlyniadau'r llynedd yn Rwsia ni chododd y ffigur ond i'r gwrthwyneb aeth ychydig bwyntiau i lawr. Er mwyn dadansoddi pam mae tuedd o'r fath a pham mae dangosyddion arloesi yn dal i fod yn eithaf isel yn erbyn gwledydd eraill, mae angen i ni gloddio'n ddyfnach.

Pan soniwch am y gair “cychwyn” mae gennych gysylltiad yn awtomatig â Silicon Valley neu Israel - dau brif le lle mae arloesiadau yn digwydd yn gyflym ac yn tyfu fwyaf ac mae technolegau newydd yn blodeuo ac yn ysbrydoli'r byd i gyd. Clywsom lawer o straeon llwyddiant ar sut y cafodd busnesau newydd eu “tocyn pryd bwyd” a graddio eu busnesau. Ac fe ddigwyddodd y rhan fwyaf o'r straeon hyn y tu allan i Rwsia.

 

Er mwyn i fusnesau ifanc newydd ddod o hyd i'w buddsoddwr neu angel busnes, mae'r un a fydd yn credu ynddynt a'u busnes, weithiau'n dod yn broses hir anodd. Mae chwilio am yr un iawn fel chwilio am y nodwydd yn y das wair. Ac fel cyflymydd gwelwn faint o fusnesau newydd sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r gefnogaeth a'r cymorth ariannol a fydd yn galluogi i symud eu busnes yn ei flaen. Ac mewn sawl achos mae'r busnesau newydd yn penderfynu ceisio am gefnogaeth o'r fath dramor, gan achosi nad yw'r gweithgaredd buddsoddwyr yn Rwsia wedi cyrraedd lefel y gorllewin nac Ewrop eto. Llwyddodd mwy na 70 o gyn-fyfyrwyr GenerationS (dyna sut rydyn ni'n galw busnesau newydd a basiodd y rhaglen gyflymu) i gynyddu eu busnes dramor. Felly un o'r prif resymau rydyn ni'n gweld “ymennydd yn gollwng” o Rwsia yw'r diffyg buddsoddwyr ar gyfer busnesau ifanc sy'n cychwyn.

 

Mae gan Rwsia lawer o ddinasoedd sydd â chyfradd arloesi uchel fel y'i gelwir, felly nid Moscow a Saint-Petersburg yn unig yr ydym yn siarad amdanynt, mae gan Novosibirsk, Tomsk, Ekaterinburg a llawer o ddinasoedd rhanbarthol eraill ecosystem arloesi ddatblygedig iawn a gyflwynir gan barciau techno, deoryddion, cyflymwyr. a hybiau arloesi. Mae'r sefydliadau hyn yn helpu busnesau newydd yn gynnar, eu mentora a hefyd cyfrannu mewn cysylltiad â darpar fuddsoddwyr neu bartneriaid diwydiannol. Gan ein bod yn cyflymydd corfforaethol rydym hefyd yn ceisio dod o hyd i bob ffordd bosibl i helpu busnesau newydd i dyfu eu busnes a chyrraedd y lefel newydd.

 

Rydym yn gweld sut mae dull arloesi yn newid yn Rwsia. Mae'r rhaglenni sydd â'r nod o ddatblygu arloesiadau mewn rhai meysydd fel digideiddio yn cael eu cymeradwyo ar lefel y llywodraeth. Er mwyn symud ymlaen a bod yn gystadleuol mae'n rhaid i fwy a mwy o gwmnïau Rwseg gyfaddef bod yn rhaid iddyn nhw “wneud ffrindiau” gyda busnesau newydd ac nid yn unig datblygu strategaeth arloesi ond hefyd ei hintegreiddio i'r cynllun busnes, gwneud strategaeth arloesi yn un o'i allwedd. pileri. Ar ben hynny mae'n bwysig gweithredu a gweithredu datrysiadau mewn gwirionedd, i fabwysiadu patrwm o fod yn arloesol mewn gwirionedd i beidio ag ymddangos yn arloesol. Yma daw cyflymyddion corfforaethol sy'n helpu cwmnïau nid yn unig i chwilio am fusnesau newydd addas a fydd yn gwella prosesau busnes, ond hefyd yn dod â rhywfaint o wybodaeth am arloesi diwylliant corfforaethol. Oherwydd bod yn rhaid deall pob arloesedd a weithredir o fewn y cwmni ar bob lefel - mae'n hanfodol bod pob gweithiwr yn gwybod ac yn deall yr angen i integreiddio technolegau ac atebion newydd.

 

Yn 2018 cafodd GenerationS ei nodi fel y cyflymydd corfforaethol gorau yn Ewrop yn ôl Uwchgynhadledd Cychwyn Corfforaethol 2018 ac yn 2019 aeth ein cyflymydd i mewn i TOP-5 y cyflymyddion gwladwriaeth gorau yn y byd yn ôl UBI Global. Mae cydnabyddiaeth o’r fath ar lefel ryngwladol yn golygu llawer i ni, oherwydd rydym yn gweithio am y canlyniad a gwerth gwirioneddol i’r cwmnïau yn ogystal ag i’r busnesau newydd. Mae portffolio ein cleientiaid yn amrywio o gwmnïau gorau Rwseg i'r cewri rhyngwladol go iawn ym maes FMCG a Diwydiant.

 

Byddwn yn dweud, o ran arloesi a datblygu ecosystem arloesi yn Rwsia, gan ei gwneud yn fwy gadael i fusnesau cychwynnol gyfeillgar a chefnogol, ein bod ar ddechrau ein taith. Ydy, nid yw mor gyflym ag yn UDA nac Israel, ond mae meddylfryd pobl yn newid, mae meddylfryd y llywodraeth yn newid ac mae meddylfryd corfforaethau hefyd yn newid - gyda'r holl agweddau hyn yn symud i'r cyfeiriad cadarnhaol gallwn ddweud ein bod yn symud tuag at ddyfodol arloesol disglair iawn. ”.

 

 

 

 

 

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd