Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Lles ac amddiffyniad anifeiliaid: eglurwyd deddfau'r UE

cyhoeddwyd

on

Cath giwt Ewropeaidd yn agos at giwtCath wyllt Ewropeaidd © AdobeStock / creativenature.nl 

Mae gan yr UE rai o safonau lles anifeiliaid uchaf y byd. Darganfyddwch sut mae'r ddeddfwriaeth yn amddiffyn bywyd gwyllt, anifeiliaid anwes yn ogystal ag anifeiliaid fferm a labordy.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cefnogi lles anifeiliaid am fwy na 40 mlynedd ac mae'n cael ei gydnabod yn eang fel arweinydd byd-eang, gyda rhai o safonau lles anifeiliaid gorau'r byd. Mae rheolau'r UE hefyd wedi dylanwadu'n gadarnhaol ar ddeddfwriaeth mewn gwledydd y tu allan i'r UE. Maent yn ymwneud yn bennaf ag anifeiliaid fferm (ar y fferm, wrth eu cludo ac wrth eu lladd), ond hefyd bywyd gwyllt, anifeiliaid labordy ac anifeiliaid anwes.

Lles anifeiliaid fferm

Rheolau cyntaf yr UE yn amddiffyn anifeiliaid fferm yn dyddio'n ôl i'r 1970s. Mae'r 1998 cyfarwyddeb ar gyfer amddiffyn anifeiliaid a ffermir sefydlu safonau cyffredinol ar gyfer amddiffyn pob anifail a gedwir ar gyfer cynhyrchu bwyd, gwlân, croen, ffwr neu ddibenion ffermio eraill - gan gynnwys pysgod, ymlusgiaid ac amffibiaid - ac mae'n seiliedig ar y Confensiwn Ewropeaidd ar gyfer Diogelu Anifeiliaid a gedwir at Ddibenion Ffermio o 1978.

Mae rheolau'r UE ar les anifeiliaid yn adlewyrchu'r pum rhyddid fel y'u gelwir:
  • Rhyddid rhag newyn a syched
  • Rhyddid rhag anghysur
  • Rhyddid rhag poen, anaf ac afiechyd
  • Rhyddid i fynegi ymddygiad arferol
  • Rhyddid rhag ofn a thrallod

Rheolau'r UE ar gyfer amddiffyn a lles anifeiliaid wrth eu cludo eu cymeradwyo yn 2004. Fodd bynnag, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Chwefror 2019, galwodd y Senedd am gwell gorfodaeth, sancsiynau a llai o amseroedd teithio.

Ar 19 Mehefin 2020 sefydlodd ASEau a pwyllgor ymchwilio i ymchwilio i doriadau honedig wrth gymhwyso rheolau lles anifeiliaid yr UE yn ystod cludiant o fewn a thu allan i'r UE.

Mae rheolau eraill yr UE yn gosod safonau lles ar gyfer anifeiliaid fferm yn ystod syfrdanol a lladd, yn ogystal ag ar gyfer amodau bridio ar gyfer categorïau anifeiliaid penodol fel lloi, moch a ieir dodwy.

Ym mis Hydref 2018, mabwysiadodd ASEau reoliad newydd ar cynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol i ffrwyno'r defnydd o feddyginiaethau i wneud iawn am amodau gwael neu i wneud i anifeiliaid dyfu'n gyflymach.

Yn unol â chyflwyniad y newydd Strategaeth Fferm i Fforc ar gyfer amaethyddiaeth fwy cynaliadwy, mae'r Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd yn gwerthuso holl ddeddfwriaeth yr UE ar les anifeiliaid a ffermir.

Amddiffyn bywyd gwyllt

Mae'r 500 o adar gwyllt sy'n digwydd yn naturiol yn yr UE yn cael eu gwarchod gan y Gyfarwyddeb adar, tra bo'r Gyfarwyddeb cynefinoedd yn anelu at sicrhau cadwraeth rhywogaethau anifeiliaid prin, dan fygythiad neu endemig a mathau nodweddiadol o gynefinoedd.

Lansiwyd Menter Peillwyr yr UE yn 2018 i fynd i’r afael â’r dirywiad pryfed peillio gwyllt, yn enwedig gwenyn. Galwodd y Senedd am a gostyngiad pellach mewn plaladdwyr a mwy o arian ar gyfer ymchwil. Mewn adroddiad a fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2018, roedd y Senedd eisoes wedi dweud dylid amddiffyn mathau gwenyn rhanbarthol a lleol yn well.

Morfilod a dolffiniaid yn cael eu gwarchod rhag dal a lladd yn nyfroedd yr UE. Yn ogystal, mae'r UE bob amser wedi bod yn amddiffynwr gweithrediad llawn y moratoriwm ar forfila masnachol ar waith ers 1986.

Rheoliad yr UE yn gwahardd y fasnach mewn cynhyrchion morloi.

Mae yna reolau hefyd dulliau trapio, gwahardd defnyddio trapiau leghold i ddal anifeiliaid gwyllt yn yr UE a gosod safonau trugarog.

Mae'r UE yn gweithredu ac yn mynd y tu hwnt i ddarpariaethau'r Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau o Ffawna a Blodau Gwyllta (Dyfyniadau) trwy ei Rheoliadau Masnach Bywyd Gwyllt er mwyn sicrhau nad yw masnach mewn cynhyrchion bywyd gwyllt yn arwain at rywogaethau mewn perygl.

Ym mis Mai 2020, cyflwynodd y Comisiwn a Strategaeth Bioamrywiaeth newydd uchelgeisiol fel rhan o'r Bargen Werdd yr UE.

Sŵau

Rheolau'r UE ar gadw anifeiliaid gwyllt mewn sŵau ceisio cryfhau eu rôl wrth warchod bioamrywiaeth a gosod safonau ar gyfer mesurau amddiffyn, gan gynnwys llety priodol ar gyfer anifeiliaid.

Profi anifeiliaid at ddibenion gwyddonol

Mae'r UE wedi creu fframwaith cyfreithiol sydd yn rheoleiddio astudiaethau anifeiliaid ar gyfer datblygu meddyginiaethau newydd, ar gyfer astudiaethau ffisiolegol ac ar gyfer profi ychwanegion bwyd neu gemegau. Mae'r rheolau yn seiliedig ar egwyddor y tri R:

  • Amnewid (meithrin y defnydd o ddulliau amgen)
  • Gostyngiad (ceisio defnyddio llai o anifeiliaid at yr un amcan)
  • Mireinio (ymdrechion i leihau poen a dioddefaint)

Gwaherddir profi anifeiliaid ar gosmetau a marchnata cynhyrchion o'r fath yn yr UE. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yn 2018, galwodd y Senedd am a gwaharddiad byd-eang ar brofi anifeiliaid am gosmetau.

Amddiffyn anifeiliaid anwes

I clampio i lawr ar y fasnach anghyfreithlon mewn cŵn a chathod, Galwodd y Senedd am gynllun gweithredu ledled yr UE, sancsiynau llymach a chofrestriad gorfodol mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 12 Chwefror 2020.

Mynd i’r afael â phryderon Ewropeaid sy’n ystyried anifeiliaid anwes fel rhan o’u teuluoedd, mae ffwr cathod a chŵn wedi'i wahardd yn yr UE er 2008. Mae'r ddeddfwriaeth yn gwahardd gosod ffwr cath a chŵn ar y farchnad a mewnforio neu allforio ffwr cathod a chŵn a'r holl gynhyrchion sy'n cynnwys ffwr o'r fath.

Diolch i gysoni Rheolau'r UE ar deithio gydag anifeiliaid anwes, mae pobl yn rhydd i symud gyda'u ffrindiau blewog yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r pasbort anifeiliaid anwes neu'r dystysgrif iechyd anifeiliaid yw'r unig ofyniad i gŵn, cathod a ffuredau deithio ar draws ffiniau'r UE, gyda rhai eithriadau.

Lles anifeiliaid

Mae'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid yn lleihau

cyhoeddwyd

on

Mae'r defnydd o wrthfiotigau wedi lleihau ac mae bellach yn is mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl, meddai'r icon PDF adroddiad diweddaraf cyhoeddwyd gan y Bwyd Ewrop Awdurdod Diogelwch (EFSA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Gan ddefnyddio dull Un Iechyd, mae'r adroddiad gan dair asiantaeth yr UE yn cyflwyno data ar fwyta a datblygu gwrthfiotigau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn Ewrop ar gyfer 2016-2018.

Mae'r cwymp sylweddol yn y defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd yn awgrymu bod y mesurau a gymerwyd ar lefel gwlad i leihau defnydd yn profi i fod yn effeithiol. Bu bron i'r defnydd o ddosbarth o wrthfiotigau o'r enw polymyxins, sy'n cynnwys colistin, haneru rhwng 2016 a 2018 mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan fod polymyxinau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysbytai i drin cleifion sydd wedi'u heintio â bacteria sy'n gwrthsefyll aml -rug.

Mae'r darlun yn yr UE yn amrywiol - mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl gwlad a dosbarth gwrthfiotig. Er enghraifft, defnyddir aminopenicillins, cephalosporinau a quinolones o'r 3edd a'r 4edd genhedlaeth (fluoroquinolones a quinolones eraill) yn fwy mewn pobl nag mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, tra bod polymyxinau (colistin) a tetracyclines yn cael eu defnyddio mwy mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl. .

Y cysylltiad rhwng defnyddio gwrthfiotigau ac ymwrthedd bacteriol

Mae'r adroddiad yn dangos bod defnyddio carbapenems, cephalosporinau 3edd a 4edd genhedlaeth a quinolones mewn pobl yn gysylltiedig ag ymwrthedd i'r gwrthfiotigau hyn yn Coli Escherichia heintiau mewn bodau dynol. Cafwyd hyd i gymdeithasau tebyg ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cysylltiadau rhwng bwyta gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac AMR mewn bacteria o anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, sydd yn ei dro yn gysylltiedig ag AMR mewn bacteria gan bobl. Enghraifft o hyn yw Campylobacter spp. bacteria, sydd i'w cael mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd ac yn achosi heintiau a gludir gan fwyd mewn pobl. Daeth arbenigwyr o hyd i gysylltiad rhwng gwrthiant yn y bacteria hyn mewn anifeiliaid ac ymwrthedd yn yr un bacteria mewn pobl.

Ymladd AMR trwy gydweithrediad

Mae AMR yn broblem iechyd cyhoeddus fyd-eang sylweddol sy'n cynrychioli baich economaidd difrifol. Mae'r dull Un Iechyd a weithredwyd trwy gydweithrediad EFSA, EMA ac ECDC a'r canlyniadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn galw am ymdrechion parhaus i fynd i'r afael ag AMB ar lefel genedlaethol, UE a byd-eang ar draws y sectorau gofal iechyd.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

'Diwedd Oes y Cage' - Diwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder

Heddiw (30 Mehefin), cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymateb deddfwriaethol i'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'Diwedd Oes y Cage' (ECI) gyda chefnogaeth dros filiwn o Ewropeaid o 18 talaith wahanol.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu cynnig deddfwriaethol erbyn 2023 i wahardd cewyll ar gyfer nifer o anifeiliaid fferm. Bydd y cynnig yn cael gwared yn raddol, ac yn gwahardd o'r diwedd, defnyddio systemau cawell ar gyfer pob anifail a grybwyllir yn y fenter. Bydd yn cynnwys anifeiliaid sydd eisoes dan ddeddfwriaeth: ieir dodwy, hychod a lloi; ac anifeiliaid eraill y soniwyd amdanynt gan gynnwys: cwningod, cywennod, bridwyr haen, bridwyr brwyliaid, soflieir, hwyaid a gwyddau. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi gofyn i EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) ategu'r dystiolaeth wyddonol bresennol i bennu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer gwahardd cewyll.

Fel rhan o'i Strategaeth Fferm i Fforc, mae'r Comisiwn eisoes wedi ymrwymo i gynnig adolygiad o'r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid, gan gynnwys ar drafnidiaeth a magu, sydd ar hyn o bryd yn cael gwiriad ffitrwydd, i'w gwblhau erbyn haf 2022.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid. Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol ac mae gennym gyfrifoldeb moesol, cymdeithasol i sicrhau bod amodau anifeiliaid ar y fferm ar gyfer anifeiliaid yn adlewyrchu hyn. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod yr UE yn parhau i fod ar flaen y gad ym maes lles anifeiliaid ar y llwyfan byd-eang a’n bod yn cyflawni disgwyliadau cymdeithasol. ”

Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth bydd y Comisiwn yn ceisio mesurau ategol penodol mewn meysydd polisi cysylltiedig allweddol. Yn benodol, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn darparu cefnogaeth ariannol a chymhellion - fel yr offeryn eco-gynlluniau newydd - i helpu ffermwyr i uwchraddio i gyfleusterau mwy cyfeillgar i anifeiliaid yn unol â'r safonau newydd. Bydd hefyd yn bosibl defnyddio'r Gronfa Just Transition a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gynorthwyo ffermwyr i addasu i systemau heb gawell.

Parhau Darllen

cludo anifeiliaid

Helpwch ffermwyr i ddod â ffermio cawell i ben

cyhoeddwyd

on

“Rydym yn cefnogi'n gryf y Fenter Dinasyddion 'Diwedd Oes y Cage' ar gyfer anifeiliaid fferm. Ynghyd ag 1.4 miliwn o Ewropeaid rydym yn gofyn i’r Comisiwn gynnig y mesurau cywir i roi diwedd ar ffermio cawell, ”meddai Michaela Šojdrová ASE, aelod o Grŵp Amaethyddiaeth Senedd EPP.

“Gellir gwarantu lles anifeiliaid orau pan fydd ffermwyr yn cael y cymhellion cywir ar ei gyfer. Rydym yn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o gewyll i systemau amgen o fewn cyfnod pontio digonol a ystyrir ar gyfer pob rhywogaeth yn benodol, ”ychwanegodd Šojdrová.

Gan fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi addo cynnig deddfwriaeth newydd ar les anifeiliaid yn 2023, mae Šojdrová yn tanlinellu bod yn rhaid cynnal asesiad effaith o'r blaen, erbyn 2022, gan gynnwys costau'r trawsnewidiad gofynnol yn y tymor byr a'r tymor hir. “Gan fod gwahanol amodau ar wahanol rywogaethau, ieir dodwy neu gwningod, rhaid i’r cynnig gwmpasu’r gwahaniaethau hyn â dull rhywogaeth yn ôl rhywogaeth, erbyn 2027. Mae angen cyfnodau pontio ar ffermwyr ac iawndal am y costau cynhyrchu uwch,” meddai Šojdrová.

“Er mwyn gwarantu lles anifeiliaid ac i beidio â rhoi ein ffermwyr Ewropeaidd dan anfantais, mae angen rheolaeth effeithiol arnom os yw cynhyrchion a fewnforir yn parchu safonau lles anifeiliaid yr UE. Rhaid i gynhyrchion a fewnforir gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid Ewropeaidd fel na fydd mewnforion o ansawdd isel yn disodli ein cynhyrchiad o ansawdd uchel, ”pwysleisiodd Šojdrová.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd