Cysylltu gyda ni

coronafirws

Mae #EAPM yn anelu am grand grand gyda chylchlythyr a bwrdd crwn ESMO sydd ar ddod

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad terfynol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) o'r blaen le grand ymadael- cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar gylchlythyr EAPM, sydd ar gael yma . A gofalwch eich bod yn cofrestru mewn da bryd ar gyfer Cyngres Rithwir ESMO 2020, lle bydd EAPM yn trefnu bwrdd crwn ar 18 Medi, gan ddod â’i gast serol o arbenigwyr o’r rhwydwaith cleifion, yn ogystal ag arbenigwyr o’r gymuned oncoleg a’r Ewropeaidd Asiantaeth Meddygaeth (LCA) a Senedd Ewrop, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Mae'r agenda ar gael yma , a gallwch chi gofrestru eisoes yma .

Dod ag arloesedd i gleifion - dewis yr amser iawn i ymchwilio i dryloywder

Mae piler mawr wrth ddod â meddyginiaethau newydd wedi'u targedu i gleifion, wrth gwrs, yn arloesi. Mae hyn, ym maes iechyd, yn golygu cyfieithu gwybodaeth a mewnwelediad i'r hyn y gallwn ei alw'n 'werth'. Ac mae'r gwerth hwnnw'n cwmpasu'r gwerth i gleifion ond mae'n rhaid iddo hefyd ystyried gwerth i systemau gofal iechyd, cymdeithas ac, wrth gwrs, i'r gwneuthurwyr.

Mae tryloywder a llywodraethu da yn hanfodol wrth gwrs, ond rhaid gofyn a yw, gyda'r holl adnoddau wedi'u hymestyn i bwynt torri bron, nawr yn amser da i'r Ombwdsmon Ewropeaidd Emily O 'Reilly ofyn i'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC ) darparu nifer o ddogfennau i werthuso ei berfformiad yn ystod y pandemig coronafirws.

Gwnaed cais yn ystod haf 2017 pan, unwaith eto, mewn symudiad yr un modd yn amhoblogaidd, gofynnodd yr Ombwdsmon Ewropeaidd i Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop ddarparu mwy o wybodaeth am ei gweithdrefnau deialog cynnar. Mae O'Reilly's yn codi'r mater o'r hyn y mae'r UE yn ceisio ei wneud gyda'i reoliad iechyd ei hun wrth ddod ag arloesedd i'r claf, ond ai dyma'r amser iawn mewn gwirionedd? Ar verras… Awgrymodd O'Reilly gyfarfod rhwng ei thîm ymchwilio a staff ECDC i egluro a thrafod unrhyw faterion sy'n weddill.

Goroesi'r pandemig - sut mae gwahanol wledydd wedi llwyddo

Mae'r ystadegau diweddaraf sydd ar gael bellach wedi darparu un o'r lluniau cliriaf eto o sut mae gwahanol wledydd wedi llwyddo yn ystod y pandemig. Mae'n dangos, er bod y pigau tymor byr a lleol mwyaf dinistriol yn COVID-19 a marwolaethau eraill i'w gweld yn Sbaen a'r Eidal, bod Lloegr a gweddill y DU wedi dioddef cyfnod hwy o ymadfer, gyda mwy o farwolaethau gormodol - roedd gan Loegr y lefelau uchaf o farwolaethau gormodol mewn unrhyw wlad yn Ewrop rhwng mis Ionawr a mis Mehefin, yn ôl dadansoddiad newydd gan y Swyddfa Ewropeaidd ar gyfer Ystadegau Gwladol (SYG).

Tra bod Sbaen yn gweld y pigyn wythnosol gwaethaf mewn marwolaethau o bob achos yn ystod y pandemig coronafirws, roedd gan Loegr y “cyfnod parhaus hiraf o farwolaethau gormodol,” meddai’r SYG. Erbyn diwedd mis Mai, roedd gan Loegr y gyfradd marwolaethau gronnus uchaf o unrhyw un o'r 23 gwlad yr oedd data ar gael ar eu cyfer, ac yna Sbaen, yr Alban a Gwlad Belg. Roedd y pigyn lleol gwaethaf yn Ewrop yn Bergamo, yr Eidal yn yr wythnos a ddaeth i ben ar 20 Mawrth, lle gwelwyd cyfradd marwolaethau gormodol o 847% - neu fwy na naw gwaith cyfartaledd 2015 i 2019. Y ddinas fawr â'r pigyn gwaethaf oedd Madrid, gyda marwolaethau gormodol o 432% yn yr wythnos a ddaeth i ben ar 27 Mawrth.

Dawnsio, gyda dagrau yn eu llygaid

I ddechrau, newyddion trist i bawb sy'n bwriadu rhoi eu gofal o'r neilltu gyda boogie da - roedd llywodraeth Rwmania i fod i gynllunio i wahardd dawnsio ar derasau cyhoeddus. Ond, yn ôl Digi24, y pwerau sy'n cael eu tynnu yn ôl o'r penderfyniad a allai fod yn amhoblogaidd, gan ddewis yn hytrach gyhoeddi mesurau newydd yr wythnos ddiwethaf hon i wneud gwisgo mwgwd yn orfodol mewn rhai lleoedd awyr agored, megis marchnadoedd a llwybrau bordiau. Cafodd awdurdodau lleol fandad i benderfynu ar y lleoedd a'r slotiau amser pan fydd gofyn i bobl wisgo mwgwd.

Mae Ffrainc yn nodi cynllunio brechu COVID-19

Wrth i'r pandemig coronafirws barhau, mae gobaith y bydd un neu fwy o'r brechlynnau sy'n cael eu datblygu yn llwyddiannus. Mae Ffrainc wedi datgelu ei chynllunio cynnar ar gyfer gweithredu brechlyn. Dywedodd yr Haute Autorité de Santé (HAS - Uchel Awdurdod Iechyd): “Ar gais y Weinyddiaeth Undod ac Iechyd, mae’r Uchel Awdurdod Iechyd yn gwneud argymhellion rhagarweiniol i ragweld datblygiad y strategaeth frechlyn yn erbyn COVID-19 gydag a golwg ar ddyfodiad un neu fwy o frechlynnau yn y dyfodol.

Pwy i frechu? Yn ôl pa gynllun? Gan ba weithwyr proffesiynol? I lywio'r penderfyniad cyhoeddus, mae'r HAS yn llunio'r gwahanol strategaethau brechu posibl trwy bedwar senario yn seiliedig ar lefel cylchrediad y firws yn y diriogaeth. "

Bydd y strategaeth yn cael ei diweddaru wrth i'r pandemig barhau, gan sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei hymgorffori yn y cynllun. Yn benodol, bydd statws a lledaeniad y firws yn cael ei fonitro. Yr hyn sy'n amlwg nawr, fodd bynnag, yw'r angen i flaenoriaethu gweithwyr meddygol proffesiynol ac iechyd fel bod y risg o ddal a throsglwyddo COVID-19 yn cael ei leihau tra bod gwaith hanfodol yn parhau.

Llywodraeth yr Iseldiroedd ddim yn cynghori'r cyhoedd i wisgo masgiau

Ddydd Mercher (29 Gorffennaf) yr wythnos hon, dywedodd llywodraeth yr Iseldiroedd na fydd yn cynghori’r cyhoedd i wisgo masgiau i arafu lledaeniad coronafirws, gan haeru nad yw eu heffeithiolrwydd wedi’i brofi. Cyhoeddwyd y penderfyniad gan y Gweinidog Gofal Meddygol Tamara van Ark ar ôl adolygiad gan Sefydliad Iechyd Cenedlaethol y wlad (RIVM). Yn lle hynny, bydd y llywodraeth yn ceisio cadw at reolau pellhau cymdeithasol yn well ar ôl ymchwydd mewn achosion coronafirws yn y wlad yr wythnos hon, meddai Van Ark mewn cynhadledd i’r wasg yn Yr Hâg. Mae'r penderfyniad yn mynd yn groes i'r duedd bresennol gan fod llawer o wledydd Ewrop wedi gwneud masgiau'n orfodol mewn siopau neu ardaloedd awyr agored gorlawn. Ar hyn o bryd dim ond ar gludiant cyhoeddus yn yr Iseldiroedd ac mewn meysydd awyr y mae angen masgiau.

PWY sy'n beio ieuenctid yn 'siomi eu gwarchod'

Mae pobl ifanc yn ymlacio ar bellter cymdeithasol a mesurau gwrth-coronafirws eraill, ac yn rhan o’r rheswm dros bigau’r haf mewn coronafirws, yn ôl Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Rydyn ni wedi ei ddweud o’r blaen a byddwn ni’n ei ddweud eto: Nid yw pobl ifanc yn anorchfygol, ”meddai Tedros. Mae gwledydd ledled Ewrop yn gweld cynnydd yn nifer yr achosion, gyda llawer yn ofni mai dechrau ail don ydyw.

Brechlyn coronafirws 'ddim ar gael eleni', mae WHO yn rhybuddio

Hopes of a coronavirus vaccine before Christmas have been dashed by a World Health Organization (WHO) expert. Mike Ryan, head of WHO's emergencies programme, said the first use of a COVID-19 vaccine cannot be expected until early 2021. He noted that several vaccines are now in phase three trials and none have failed so far in terms of safety or ability to generate an immune response. His comments come after Oxford University — one of the frontrunners in a race for a vaccine — claimed there was still a chance it could deliver its experimental jab by Christmas if tests keep going according to plan. One of the researchers working on the project had said that people in the most at-risk groups could get the first jabs in the winter.

Mae brechlyn yn cael ei ystyried yn hanfodol ar gyfer dod allan o'r pandemig coronafirws oherwydd hwn fyddai'r unig ffordd i sicrhau amddiffyniad rhag ei ​​ddal. Byddai'n gweithio trwy chwistrellu naill ai darn bach o'r firws i'r corff - na fyddai'n gwneud rhywun yn sâl - neu glôn o'i DNA. Mae hyn yn sbarduno ymateb imiwn sydd â chof tymor hir, felly os yw person yn agored i'r coronafirws mewn bywyd go iawn, mae ei gorff yn gwybod sut i'w ymladd yn gyflym.

Dyma'r cyswllt y cylchlythyr eto ar gyfer y Agenda ESMO ac i gofrestru.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd