Cysylltu gyda ni

Frontpage

Dylai Ewrop ailystyried ei pholisi ar ddosbarthwyr newyddion ffug: Achos honedig #Fomenko

cyhoeddwyd

on

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd ymladd yn galetach yn erbyn lledaeniad newyddion ffug, sydd wedi dod yn eang yn yr oes ddigidol. Eto i gyd, yn y bôn nid oes mecanweithiau effeithiol ar waith ar gyfer brwydr o'r fath, meddai Viola von Cramon-Taubadel, aelod o Senedd Ewrop o’r Almaen ac is-gadeirydd Pwyllgor Cymdeithas Seneddol yr UE-Wcráin, mewn sylw i newyddiadurwyr.

“Y prif offeryn yn y frwydr yn erbyn gwybodaeth anghywir yw cymdeithas addysgedig iawn a all ddatgelu a chydnabod newyddion ffug, pa fath o wybodaeth y mae’n ei chyfleu, a sut i’w gwirio ffeithiau,” meddai Cramon-Taubadel.

Datgelodd yr ASE ymhellach ei bod yn dal yn anodd iawn amddiffyn yn gyfreithiol yn erbyn ymgyrchoedd ffug ac ceg y groth, yn enwedig o ran athrod.

“Mae'r gyfraith ynghlwm wrth y byd corfforol, nid yr un rhithwir. Ni all ein herlynwyr gadw golwg ar yr holl achosion a allai fod yn berthnasol, ac y gellid eu dwyn gerbron llys troseddol - ac mae hynny'n broblem. Felly, mae angen system gyfiawnder well arnom, mwy o erlynwyr yn arbenigo yn yr amgylchedd digidol, a ffordd effeithiol o fynd i'r afael â materion o'r fath. Mae'n rhaid i ni feddwl am ddull systematig o weithio gyda chwmnïau digidol mawr a'r holl gyfryngau cymdeithasol, ”ychwanegodd Cramon-Taubadel.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i fod yn ddiymadferth yn wyneb ymgyrchoedd ceg y groth gan ddefnyddio gwybodaeth ffug. Yn y cyfamser, mae'r bobl y tu ôl i ymgyrchoedd o'r fath yn dod yn fwy creadigol ac eang - yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â lledaenu propaganda Rwseg.

“O ran y wybodaeth anghywir systematig sy’n aml yn dod o Rwsia a’i sefydliadau propaganda, ei brif nod yw ansefydlogi. Fe wnaethant gynllunio'r ymgyrchoedd twyllodrus hyn yn glyfar mewn amryw o wledydd i wneud iddynt ymddangos nid fel ei gilydd. Yn yr Wcráin, mae'r naratifau a ddefnyddir yn hollol wahanol i'r rhai sy'n ymddangos yn yr Almaen, sydd, yn eu tro, yn hollol wahanol i'r rhai yn y Weriniaeth Tsiec, ac ati. Hynny yw, yn yr UE, mae yna wahanol fathau o ymgyrchoedd twyllodrus sydd fel arfer yn cael eu rhedeg gan Ffederasiwn Rwseg, ”esboniodd Cramon-Taubadel.

Mae dosbarthwyr newyddion ffug yn teimlo'n ddigon hyderus i dargedu prif sefydliadau Ewrop rydd - y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop.

Enghraifft drawiadol yw ffug a honnir iddo gael ei greu gan Dmytro Fomenko, dyn busnes o Dnipro (yr Wcrain). Cyhoeddodd ford gron i'w gynnal yn Senedd Ewrop ar Fehefin 16, 2020. Roedd y digwyddiad i fod i gael ei drefnu gan Blaid y Bobl Ewropeaidd, ac ymhlith y cyfranogwyr roedd seneddwyr adnabyddus Ewrop - Viola von Cramon-Taubadel yn eu plith. Yn fuan, daeth yn amlwg nad oedd Plaid y Bobl Ewropeaidd na'r dirprwyon yn gwybod unrhyw beth am y ford gron hon. Yn y pen draw, ni ddigwyddodd y digwyddiad o gwbl. Fel y darganfu newyddiadurwyr yn ddiweddarach, roedd yn ffug llwyr.

Adroddwyd am y ffug yn eang yn y cyfryngau Ewropeaidd, gan gynnwys Post Brwsel:

Mae angen i'r Undeb Ewropeaidd sefyll yn gadarn yn erbyn y newyddion ffug: stori Dmytro Fomenko

ac Der Fonds Frankfurt.

“Yn gyffredinol, gall digwyddiadau o’r fath - gyda chyd-drefnu dirprwyon - ddigwydd. Wedi dweud hynny, mae’n warthus iawn dwyn a defnyddio logo plaid neu grŵp gwleidyddol yn anghyfreithlon a chreu digwyddiad ffug, ”meddai Cramon-Taubadel.

Hyd yn oed cyn i'r bwrdd crwn ddigwydd, yn ôl pob sôn, gwadodd yr ASE ei bod yn cymryd rhan ynddo, gan alw'r digwyddiad yn “ddnewyddion ake. ”

Yn ddiweddarach cyhuddodd Fomenko Cramon-Taubadel o weithio i'r Kremlin a derbyn llwgrwobrwyon am wadu iddi gymryd rhan yn y digwyddiad.

“Nid yw’r person hwn hyd yn oed yn werth ei grybwyll. Fel y dywedais, mae'r Wcráin yn dioddef o lawer o broblemau sylweddol: mae ar fin argyfwng economaidd; ni all y wlad ddelio â'r pandemig yn iawn hefyd. Mae'n rhaid i ni siarad am bynciau difrifol sy'n ymwneud â'r Wcráin, sy'n ddigonol; nid am yr achos hwn o Fomenko, nad wyf am ei drafod ymhellach, ”meddai Cramon-Taubadel.

Yn y cyfamser, mae achos Fomenko wedi profi unwaith eto bod angen i'r UE adolygu ei bolisi ar drefnwyr a dosbarthwyr newyddion ffug. Yn yr oes ddigidol, mae modd lledaenu gwybodaeth ar unwaith. Ac mewn rhai achosion, gall arwain at ansefydlogi gwleidyddol, cymdeithasol neu economaidd difrifol.

“Gwn fod llawer o aelod-wladwriaethau yn gweithio ar ddeddfwriaeth fwy strwythuredig. Rydym yn gweithio ar gronfa ddata ddigidol i frwydro yn erbyn lleferydd casineb, newyddion ffug ac ati. Ond hyd y gwn i, nid yw drosodd eto, a byddwn yn ei drafod ar ôl toriad yr haf, ”daeth yr ASE i'r casgliad.

Brexit

Llywydd Sassoli i arweinwyr yr UE: Helpwch i gael y trafodaethau cyllideb i symud eto

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Sassoli gydag Arlywydd Ffrainc Macron a Changhellor yr Almaen Merkel yn uwchgynhadledd 15 Hydref © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Mewn araith yn uwchgynhadledd yr UE ar 15 Hydref, mynnodd Llywydd y Senedd David Sassoli ei bod hi nawr i fyny i arweinwyr yr UE ddatgloi’r trafodaethau sydd wedi’u gohirio ar gyllideb 2021-2027.

Anogodd yr Arlywydd Sassoli benaethiaid llywodraeth yr UE i ddiweddaru’r mandad negodi y maent wedi’i roi i lywyddiaeth Cyngor yr Almaen i wneud cytundeb ar gyllideb hirdymor yr UE yn bosibl.

Nododd fod trafodwyr y Senedd wedi gofyn am € 39 biliwn ychwanegol ar gyfer rhaglenni allweddol yr UE sydd o fudd i Ewropeaid ac yn hyrwyddo adferiad cynaliadwy. “Swm paltry yw hwn o’i osod yn erbyn pecyn cyffredinol gwerth € 1.8 triliwn, ond un a fyddai’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’r dinasyddion a fydd yn elwa o’n polisïau cyffredin,” meddai’r Arlywydd Sassoli, gan gyfeirio at gyfanswm y saith- cyllideb blwyddyn a chynllun adfer Covid-19.

Nododd Sassoli, os derbynnir cynnig cyfaddawd y Senedd gan y Cyngor, bydd yn rhaid codi nenfwd gwariant y gyllideb o ddim ond € 9 biliwn a bydd hyn yn dod â nenfwd y rhaglenni hynny i'r un lefel gwariant yn union ag yn y cyfnod 2014-2020 mewn termau real.

Dywedodd fod yn rhaid cyfrif y taliadau llog am y ddyled y mae'r UE yn bwriadu eu rhoi i ariannu'r adferiad ar ben nenfydau'r rhaglen er mwyn peidio â gwasgu cyllido'r polisïau hyn ymhellach. Mae'r cynllun adfer “yn ymrwymiad anghyffredin, ac felly dylid trin cost y llog fel cost anghyffredin hefyd. Ni ddylai fod yn dibynnu ar ddewis rhwng y costau hyn a'r rhaglenni [cyllideb].

Pwysleisiodd y Llywydd hefyd yr angen am amserlen rwymol ar gyfer cyflwyno mathau newydd o refeniw cyllideb dros y blynyddoedd i ddod ac ar gyfer darpariaethau hyblyg yn y gyllideb i ariannu digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

Roedd Sassoli yn amddiffyn Senedd y Senedd galw am dargedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau allyriadau. “Rhaid i ni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 60% erbyn 2030. Mae angen targed arnom, sy'n gweithredu fel disglair ddisglair ar y llwybr i niwtraliaeth hinsawdd. Mae amddiffyn yr amgylchedd yn golygu swyddi newydd, mwy o ymchwil, mwy o ddiogelwch cymdeithasol, mwy o gyfleoedd. ”

“Fe ddylen ni ddefnyddio’r ysgogiadau economaidd a ddarperir gan sefydliadau cyhoeddus i newid ein modelau twf yn radical wrth warantu trosglwyddiad teg sy’n gweithio i ni ac i genedlaethau’r dyfodol. Ni ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl, ”ychwanegodd.

Wrth sôn am y trafodaethau parhaus ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol, mynegodd Sassoli bryder ynghylch y diffyg eglurder gan ochr y DU. “Gobeithio y bydd ein ffrindiau yn y DU yn defnyddio’r ffenestr gul iawn o gyfle sy’n parhau i weithio’n adeiladol tuag at oresgyn ein gwahaniaethau,” meddai, gan ychwanegu y dylai’r DU anrhydeddu ei hymrwymiadau a chael gwared ar y darpariaethau dadleuol yn ei deddf marchnad fewnol.

Galwodd Sassoli hefyd am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Thwrci. “Mae rhethreg Twrci yn tyfu’n fwyfwy ymosodol ac yn sicr nid yw ymyrraeth y wlad yn y gwrthdaro Nagorno-Karabakh yn helpu pethau. Nawr yw’r amser i’r UE gefnogi ymdrechion cyfryngu’r Almaen yn llawn, i sefyll yn unedig a siarad ag un llais, ”meddai.

Parhau Darllen

EU

Y Senedd yn lansio gwobr newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia

cyhoeddwyd

on

Cafodd y newyddiadurwr ymchwiliol o Falta Daphne Caruana Galizia ei lofruddio mewn ffrwydrad bom car ym mis Hydref 2017

Mae Senedd Ewrop wedi lansio gwobr newyddiaduraeth mewn teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr ymchwiliol o Falta a lofruddiwyd yn 2017. Mae'r Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia, a lansiwyd ar drydedd pen-blwydd ei marwolaeth, yn gwobrwyo newyddiaduraeth ragorol gan adlewyrchu gwerthoedd yr UE.

"Bydd Gwobr Daphne Caruana Galizia yn cydnabod y rôl hanfodol y mae newyddiadurwyr yn ei chwarae wrth warchod ein democratiaethau ac yn atgoffa dinasyddion o bwysigrwydd gwasg rydd. Mae'r wobr hon wedi'i chynllunio i helpu newyddiadurwyr yn y gwaith hanfodol a pheryglus yn aml y maent yn ei wneud a dangos bod Senedd Ewrop yn cefnogi newyddiadurwyr ymchwiliol, "meddai Is-lywydd y Senedd Heidi Hautala.

Gwobr arian o € 20,000

Bydd y wobr flynyddol o € 20,000 yn cael ei dyfarnu ym mis Hydref 2021 i newyddiadurwyr neu dimau o newyddiadurwyr sydd wedi'u lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd panel annibynnol yn dewis ymgeiswyr a'r llawryf yn y pen draw.

Pwy oedd Daphne Caruana Galizia?

Newyddiadurwr, blogiwr ac actifydd gwrth-lygredd o Faltaidd oedd Daphne Caruana Galizia a adroddodd yn helaeth ar lygredd, gwyngalchu arian, troseddau cyfundrefnol, gwerthu dinasyddiaeth a chysylltiadau llywodraeth Malta â Phapurau Panama. Yn dilyn aflonyddu a bygythiadau, cafodd ei llofruddio mewn ffrwydrad bom car ar 16 Hydref 2017.

Yn y pen draw, achosodd y frwydr ynghylch y modd yr ymdriniodd yr awdurdodau â'i hymchwiliad llofruddiaeth ymddiswyddiad y Prif Weinidog Joseph Muscat. Yn feirniadol o fethiannau yn yr ymchwiliad, ym mis Rhagfyr 2019, ASEau galwodd ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu.

Mae'r Senedd yn cefnogi'n gryf bwysigrwydd gwasg rydd. Mewn penderfyniad ym mis Mai 2018, Galwodd ASEau ar wledydd yr UE i sicrhau cyllid cyhoeddus digonol ac i hyrwyddo cyfryngau plwraliaethol, annibynnol a rhydd. Mae'r Senedd unwaith eto wedi tanlinellu pwysigrwydd rhyddid y cyfryngau yng nghyd-destun y pandemig COVID-19.

Gwyliwch y Mae Facebook yn fyw cyfweliad am Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia.

Parhau Darllen

coronafirws

Yr Alban yn ymestyn cyfyngiadau lletygarwch tan 2 Tachwedd - PA Media

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyfyngiadau coronafirws yn yr Alban, sy'n cynnwys cau tafarndai a bwytai yn ardal y gwregys canolog a chyrffyw ar letygarwch dan do mewn mannau eraill, i gael eu hymestyn tan 2 Tachwedd, PA Media adroddwyd ddydd Mercher (21 Hydref), gan nodi Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, ysgrifennwch Sarah Young ac Andy Bruce.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd