Cysylltu gyda ni

coronafirws

#Ukraine - Partner ynni adnewyddadwy potensial uchel i'r UE #DTEK

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf effaith COVID-19, mae sector ynni adnewyddadwy Ewrop wedi dangos ei wytnwch a bydd yn rhan allweddol o adferiad economaidd sy'n canolbwyntio ar Fargen Werdd yr UE, yn ysgrifennu Prif Swyddog Gweithredol DTEK Maxim Timchenko.

Fel Prif Swyddog Gweithredol grŵp ynni mwyaf yr Wcrain, gwn fod gan Wcráin botensial enfawr fel partner yr UE yn y sector hwn, ond mae angen i ni sicrhau bod y fframweithiau domestig a rhyngwladol cywir ar waith i ddatgloi ac ariannu'r potensial hwnnw ymhellach.

Fel ein partner masnachu mwyaf, mae agenda wleidyddol yr UE yn cael dylanwad sylweddol ar yr Wcrain, ac mae'r Fargen Werdd yn cyflwyno cyfle enfawr ar gyfer datblygu a thwf economaidd. Mae hyn yn gwneud ein haliniad â'r UE ar faterion ynni a hinsawdd yn bwysicach fyth.

Mae Strategaeth Ynni 2035 yr Wcrain wedi ymrwymo'r wlad i gynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy i 25% o gyfanswm y defnydd o ynni erbyn 2035, ochr yn ochr â chynnydd sylweddol mewn effeithlonrwydd ynni. Yn 2019, cynhyrchodd yr Wcráin 5.6 biliwn kW o ynni gwyrdd, sef dim ond 3.7% o gyfanswm y defnydd o drydan yn yr Wcrain. Er mwyn cyrraedd lefel mor gymedrol hyd yn oed, mae DTEK wedi buddsoddi mwy na € 10 biliwn. Mewn gwirionedd, y sector ynni adnewyddadwy oedd yr unig ddiwydiant ynni yn yr Wcrain a lwyddodd i ddenu buddsoddiadau, meithrin gallu newydd a chreu swyddi newydd. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bwysicach fyth i ni beidio â stopio ar y lefel a gyflawnir er mwyn gwireddu nodau Strategaeth Ynni'r Wcráin a chadw at y Fargen Werdd.

Heddiw, mae trafodaethau domestig rhwng y llywodraeth a diwydiant ynghylch y dewis o fecanwaith i gefnogi datblygiad ynni gwyrdd ymhellach yn parhau. Os ydym o ddifrif ynglŷn â mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd; ynglŷn â gosod y sylfaen ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, yna mae'n rhaid i ni fod yn barod i fuddsoddi ynddo. Mae angen inni ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng datgarboneiddio a'r effaith economaidd ar fusnes a defnyddwyr.

Gyda buddsoddwyr yn edrych fwyfwy ar brosiectau a chwmnïau sy'n cydymffurfio â chynaliadwyedd, bydd mabwysiadu egwyddorion amgylcheddol, cynaliadwyedd a llywodraethu (ESG) mewn cynllunio strategol yn fanteisiol yn economaidd yn y tymor hir.

Gall mecanweithiau eraill, megis cyhoeddi bondiau gwyrdd, hefyd fod yn hynod effeithiol wrth ddenu buddsoddiad o'r tu mewn a'r tu allan i'r wlad. Mewn gwirionedd, DTEK, fel y cydnabuwyd yn ddiweddar gan y Fenter Bondiau Hinsawdd - gwobr arloeswr ynni gwyrdd, wedi elwa’n fawr o fod y cwmni Wcreineg cyntaf i gyhoeddi bondiau gwyrdd y llynedd.

Ond, ni all cwmnïau fynd ar eu pennau eu hunain. Mae arnom angen fframweithiau gwleidyddol ac ariannol domestig a rhyngwladol i alluogi buddsoddiad tymor hir mewn technolegau a seilwaith gwyrdd. Rhaid inni fynd y tu hwnt i gyllid cyflym os ydym am drawsnewid yn economi werdd. Er mwyn sicrhau newid systemig hirhoedlog, mae'n rhaid i ni fabwysiadu dulliau newydd sy'n goresgyn rhwystrau i newid strwythurol - boed yn sefydliadol, yn rheoleiddiol neu'n ariannol - ac yn ei dro, hefyd yn creu cymhellion canlyniadol ar gyfer buddsoddiad pellach mewn arloesi a thechnolegau carbon isel.

Yn bendant ar gyfer yr Wcrain, mae'n rhaid i ni fynd ar drywydd mwy o ddeialog gyda'r UE a sefydliadau ariannol rhyngwladol (IFIs). Mae'r EIB, er enghraifft, eisoes wedi diwygio ei flaenoriaethau cyllido tuag at brosiectau gwyrdd, a allai helpu i gyflymu'r sector adnewyddadwy yn yr Wcrain yn sylweddol. Mae angen i ni hefyd gymhwyso dull cydlynol yn ddomestig, sy'n cynnwys actorion gwleidyddol, diwydiannol a chymdeithas sifil ledled yr Wcrain. Er enghraifft, rydym yn gwybod y bydd cymunedau sy'n ddibynnol ar lo yn cael eu heffeithio wrth i ni ddatgarboneiddio ein heconomi, felly bydd yn hanfodol sicrhau consensws a chytundeb ar weithredu rhaglen bontio gyfiawn. Bydd hyn yn gofyn am bartneriaeth weithredol a chydweithrediad agos ar draws lefelau lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd.

Nid yw'n hawdd i unrhyw economi ymgymryd â thrawsnewidiad gwyrdd. Fodd bynnag, mae'r Wcráin eisoes wedi profi faint o botensial sydd gennym i gyfrannu'n allweddol at Fargen Werdd yr UE, ac yn arweinydd ar ynni adnewyddadwy yn y rhanbarth. I yrru hyn, nod DTEK yw cyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2040 a gyrru'r trawsnewid Dwyrain Ewrop. Yr hyn sy'n sicr yw mai dim ond ar ddechrau'r ffordd hir hon yr ydym, a bydd gwireddu potensial yr Wcrain yn gorffwys yn ein gallu i alinio cefnogaeth ariannol, wleidyddol a rheoliadol yn ddomestig, a chyda'r UE.

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Iwerddon yn tynhau cyfyngiadau Dulyn COVID-19 wrth i achosion ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd llywodraeth Iwerddon ddydd Gwener (18 Medi) gyfyngiadau llym newydd COVID-19 ar gyfer y brifddinas Dulyn, gan wahardd bwyta mewn bwyta dan do a chynghori yn erbyn yr holl deithio nad yw’n hanfodol, ar ôl ymchwydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Iwerddon, a oedd yn un o'r gwledydd arafaf yn Ewrop i ddod allan o gloi, wedi gweld nifer yr achosion dyddiol ar gyfartaledd tua dwbl yn ystod y pythefnos diwethaf a chynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cael eu trin am y firws mewn ysbytai, yn ysgrifennu Conor Humphries.

“Yma yn y brifddinas, er gwaethaf ymdrechion gorau pobl dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni mewn lle peryglus iawn,” meddai’r Prif Weinidog Micheal Martin mewn anerchiad ar y teledu i’r wlad, gan gyhoeddi’r cyfyngiadau.

“Heb weithredu brys a phendant pellach, mae bygythiad real iawn y gallai Dulyn ddychwelyd i ddyddiau gwaethaf yr argyfwng hwn.” Fe fydd y mesurau, sy’n cynnwys gwaharddiad ar ddigwyddiadau dan do, yn para am dair wythnos, meddai. Roedd gan Iwerddon yr 17eg gyfradd heintiau COVID-19 uchaf allan o 31 o wledydd Ewropeaidd a gafodd eu monitro gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau ddydd Gwener, gyda 57.4 o achosion fesul 100,000 o bobl yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Adroddodd y llywodraeth am dair marwolaeth o'r firws ddydd Gwener, gan ddod â chyfanswm y doll i 1,792. Cyhoeddodd gwledydd ledled Ewrop, gan gynnwys Prydain, Gwlad Groeg a Denmarc, gyfyngiadau newydd i ffrwyno heintiau coronafirws ymchwydd yn rhai o'u dinasoedd mwyaf. Fe wnaeth Iwerddon ddydd Iau dynhau ei chyfyngiadau teithio COVID-19 trwy orfodi cwarantinau ar deithwyr o farchnadoedd gwyliau mawr yr Eidal a Gwlad Groeg.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn adrodd am record ddyddiol newydd mewn achosion # COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Adroddodd Ffrainc 13,498 o achosion COVID-19 newydd a gadarnhawyd dros y 24 awr flaenorol, gan osod record arall mewn heintiau ychwanegol dyddiol ers dechrau'r epidemig, yn ysgrifennu Mathieu Rosemain.

Gwthiodd yr achosion newydd y cyfanswm cronnus i 442,194 wrth i gyfartaledd symudol saith diwrnod yr heintiau newydd dyddiol godi i fwy na 9,700, o’i gymharu ag isaf o 272 ar ddiwedd mis Mai, bythefnos ar ôl codi’r cloi.

Cylchrediad cyflymach o'r firws a chynnydd chwe gwaith mewn profion ers i'r llywodraeth ei wneud yn rhydd yw'r ddau brif reswm dros raddfa'r cynnydd, mae epidemiolegwyr wedi dweud.

Roedd nifer y bobl yn Ffrainc sydd wedi marw o COVID-19 i fyny 26 ar ddydd Sadwrn ar 31,274, twf sy'n sylweddol is na'r hyn a gofrestrwyd y diwrnod blaenorol.

Adroddodd awdurdodau iechyd naid sydyn yn nholl marwolaeth ddyddiol y wlad o COVID-19 ddydd Gwener (18 Medi) oherwydd achosion heb eu hadrodd mewn un ysbyty ger Paris.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd