Cysylltu gyda ni

coronafirws

#Coronavirus - Dywed y DU fod cael plant yn ôl i'r ysgol yn flaenoriaeth genedlaethol

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Mae'n flaenoriaeth genedlaethol i blant ddychwelyd i'r ysgol ar ôl misoedd i ffwrdd o'r ystafell ddosbarth oherwydd y pandemig coronafirws, meddai gweinidog iechyd iau ym Mhrydain ddydd Llun (10 Awst), ysgrifennu Guy Faulconbridge a Kate Holton.

“Yn anffodus rydym wedi gweld plant o gefndiroedd mwy difreintiedig (yn) fwy tebygol o fynd ar ei hôl hi yn ystod yr amser hwn felly mae’n hanfodol bod gennym blant yn ôl yn yr ysgol yr hydref hwn,” meddai Helen Whately wrth Sky News.

coronafirws

Dim ond yn Ewrop lle nad yw person sengl wedi'i frechu ar gyfer COVID

Cristian Gherasim

cyhoeddwyd

on

Gweriniaeth Moldofa yw'r unig wladwriaeth yn Ewrop lle nad oes unrhyw un wedi derbyn pigiad gwrth-COVID. Nid yw'r sefyllfa'n wych mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE chwaith. Tra bod yr ymgyrch frechu ar y gweill yn y rhan fwyaf o'r UE ac mae llawer eisoes i fod i dderbyn yr ail ddos, mae rhai gwledydd y tu allan i'r UE eto i dderbyn digon o frechlynnau. Ac eto, os nad yw Moldofa wedi derbyn unrhyw frechlynnau, mae gwledydd eraill y tu allan i'r UE o leiaf wedi caffael rhai pigiadau hanfodol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Hyd at 24 Chwefror, roedd Moldofa yn parhau i fod yr unig wlad yn Ewrop nad oedd wedi dechrau brechu coronafirws eto. Yn ôl y porth Our World in Data, sy'n casglu data ar frechiadau ledled y byd, mae'r broses imiwneiddio wedi cychwyn ym mhob gwlad ar gyfandir Ewrop. Nid oes gan y porth ddata ar gyfer tair gwlad yn unig yn y Balcanau: Gogledd Macedonia, Bosnia a Herzegovina a Gweriniaeth Kosovo a gydnabyddir yn rhannol.

Ac eto mae gwybodaeth bod y brechiadau wedi cychwyn yng ngogledd Macedonia ar 17 Chwefror.

Yn Kosovo a gydnabyddir yn rhannol, nid yw'r brechiadau wedi cychwyn. Ar 13 Chwefror, cyhoeddodd Bosnia a Herzegovina ddechrau brechu gyda’r brechlyn Rwseg Sputnik V. Yn ôl gwasg y Balcanau, mae gweithwyr iechyd sy’n byw yn endid Bosnia yn cael eu brechu. Yn yr Wcráin, cychwynnodd y brechiad ar Chwefror 24. Ac yn Rwmania gyfagos, mae tua 7% o'r boblogaeth eisoes wedi'i frechu, gan ddefnyddio 1.44 miliwn dos o'r brechlyn coronafirws.

Gweriniaeth Moldofa yw gwlad dlotaf Ewrop. Nid oedd y wlad yn disgwyl cael unrhyw frechlynnau cyn diwedd mis Chwefror yn ôl datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan y gweinidog iechyd.

Mae'r sefyllfa'n arbennig o enbyd ymhlith gweithwyr rheng flaen, gan mai Gweriniaeth Moldofa sydd â'r gyfradd heintiau uchaf yn Ewrop ymhlith staff meddygol. Gyda phoblogaeth o 2.6 miliwn, mae Moldofa yn disgwyl derbyn ychydig dros 200,000 dos, trwy raglen COVAX y Cenhedloedd Unedig, sy'n ceisio sicrhau bod brechlynnau ar gael i wledydd tlotach.

Parhau Darllen

Covid-19

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig Tocyn Gwyrdd Digidol

avatar

cyhoeddwyd

on

christian wiegand, llefarydd comisiwn ewropeaidd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno cynnig deddfwriaethol ar gyfer Tocyn Gwyrdd Digidol ar 17 Mawrth. Bydd y dystysgrif yn cynnwys prawf bod person wedi cael ei frechu, canlyniadau profion ar gyfer y rhai na allent gael brechlyn eto a gallai hefyd ystyried adferiad o COVID-19. Nod y Tocyn Gwyrdd Digidol yw galluogi pobl i symud yn ddiogel ledled yr Undeb Ewropeaidd, neu ymhellach i ffwrdd. 

Wrth ofyn am y cynnig, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, Christian Wiegand, pe bai’r tocynnau’n mynd i fod yn eu lle erbyn yr haf, byddai angen i aelod-wladwriaethau symud yn gyflym wrth baratoi a chyflwyno. Dywedodd fod gwledydd eisoes wedi cytuno ar ofynion data sylfaenol. Byddai'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymryd rôl gydlynu gan sicrhau safonau diogelwch uchel a helpu i gysylltu gwahanol wasanaethau iechyd gwladol. 

Nod yr UE yw hwyluso symudiad rhydd diogel - ar wahân i frechu, bydd yr UE yn edrych ar gategorïau eraill o wybodaeth i osgoi gwahaniaethu.

Trydarodd Gweinidog Tramor Gwlad Belg a chyn-brif weinidog Sophie Wilmès: “Mae’r syniad o system Ewropeaidd safonol sy’n caniatáu i bob unigolyn gasglu darnau o wybodaeth am frechu rhywun, profion COVID, ac ati ar un ddogfen ddigidol (tystysgrif) yn un dda . ”

Fodd bynnag, ychwanegodd fod y syniad o "basio" yn ddryslyd mewn perthynas â'r amcan y dylai'r dystysgrif hon ei dilyn.

Mewn neges drydar arall, ysgrifennodd Wilmès: “Ar gyfer Gwlad Belg, nid oes unrhyw gwestiwn o gysylltu brechu â rhyddid symud o amgylch Ewrop. Mae parch at yr egwyddor o beidio â gwahaniaethu yn fwy sylfaenol nag erioed gan nad yw'r brechu yn orfodol ac nid yw mynediad i'r brechlyn wedi'i gyffredinoli eto. "

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ASEau Twristiaeth yn cefnogi meini prawf cyffredin ar gyfer teithio diogel a glân

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Dylai meini prawf yr UE ar gyfer twristiaeth ddiogel a glân, gan gynnwys tystysgrif frechu gyffredin, fod yn rhan o strategaeth newydd yr UE ar dwristiaeth gynaliadwy, meddai ASEau. Mae'r penderfyniad drafft ar sefydlu strategaeth UE ar gyfer twristiaeth gynaliadwy, a fabwysiadwyd gan 47 pleidlais o blaid a dwy yn erbyn, yn annog gwledydd yr UE i gynnwys y sectorau twristiaeth a theithio yn eu cynlluniau adfer ac ystyried lleihau TAW dros dro ar y gwasanaethau hyn.

Twristiaeth 'ddiogel a glân'

Dywed y testun fod y pandemig wedi symud galw'r teithiwr tuag at dwristiaeth 'ddiogel a glân' a mwy cynaliadwy. Mae'n gofyn i'r aelod-wladwriaethau weithredu meini prawf cyffredin ar gyfer teithio diogel yn llawn ac yn ddi-oed, gyda phrotocol Diogelwch Iechyd yr UE ar gyfer profi cyn gadael, a chymhwyso gofyniad cwarantîn fel dewis olaf.

Mae ASEau eisiau tystysgrif brechu gyffredin, a allai ddod yn ddewis arall yn lle profion PCR a gofynion cwarantîn, unwaith y bydd tystiolaeth ddigonol nad yw pobl sydd wedi'u brechu yn trosglwyddo'r firws, na chyd-gydnabod gweithdrefnau brechu. Maent hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd defnyddio Ffurflen Lleoli Teithwyr yr UE a datblygu apiau olrhain, olrhain a rhybuddio gwirfoddol, rhyngweithredol a dienw.

Mae'r penderfyniad drafft hefyd yn annog y Comisiwn i gyflwyno sêl ardystio hylendid yr UE, a allai ardystio safonau atal a rheoli firws COVID-19 lleiaf a allai helpu i adfer ymddiriedaeth defnyddwyr yn y sectorau twristiaeth a theithio.

Mae ASEau hefyd yn croesawu'r 'Ail-agor yr UE' porth ac yn annog gwledydd yr UE i anfon gwybodaeth glir am gymhwyso neu godi cyfyngiadau yn y dyfodol ar symud yn rhydd i'r Comisiwn.

Asiantaeth newydd ar gyfer twristiaeth

Mae ASEau yn cefnogi angen i edrych y tu hwnt i'r pandemig a disodli strategaeth 2010 ar dwristiaeth yr UE i gynnal safle Ewrop fel cyrchfan flaenllaw. O'r diwedd, mae'r testun yn galw ar y Comisiwn i sefydlu Asiantaeth Twristiaeth Ewropeaidd.

“Gyda’r haf rownd y gornel, rydyn ni am osgoi gwallau yn y gorffennol a rhoi mesurau teithio unffurf ar waith, fel protocol yr UE ar gyfer profion cyn gadael, tystysgrif frechu, a sêl iechydol Ewropeaidd. Twristiaeth yw un o'r sectorau sydd wedi cael ei tharo galetaf gan y pandemig hwn. Mae angen ei gynnwys yn iawn yng nghynlluniau adfer yr Aelod-wladwriaethau a mecanwaith i ddangos yn glir a yw’n elwa o gefnogaeth yr UE ”, meddai rapporteur Senedd Ewrop Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).

Y camau nesaf

Bellach mae angen i dŷ llawn y Senedd bleidleisio ar y penderfyniad ar sefydlu strategaeth UE ar gyfer twristiaeth gynaliadwy, o bosibl yn ystod sesiwn Mawrth II.

Cefndir

Mae achos COVID-19 wedi parlysu sector twristiaeth yr UE, sy'n cyflogi 27 miliwn o bobl (gan gyfrannu tua 10% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE), gyda 6 miliwn o swyddi mewn perygl ar hyn o bryd.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd