Cysylltu â ni

EU

'Mae gan bob gwlad rywfaint o lygredd, ond mae #Bulgaria wedi dod yn wladwriaeth maffia' ASE Yoncheva

cyhoeddwyd

on

Prif Weinidog Bwlgaria, Boyko Borissov

Gohebydd UE siaradodd ag Elena Yoncheva ASE am y protestiadau parhaus sy'n digwydd ym Mwlgaria. Dywed Yoncheva, er bod maffia a rhywfaint o lygredd ym mhob gwlad, dros y deng mlynedd diwethaf, mae Bwlgaria wedi dod yn wladwriaeth maffia. 

Mae sgandalau olynol a dirywiad amlwg yn rheolaeth y gyfraith wedi methu â symud arweinwyr Ewropeaidd i gondemniad agored o ddatblygiadau ym Mwlgaria. Mae'n ymddangos bod barn Yoncheva - a rennir gan brotestwyr - yn gwrth-ddweud canfyddiadau'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei 'Fecanwaith Cydweithredu a Gwirio' (CVM) adroddiad 2019 . Yn yr adroddiad, roedd y Comisiwn o'r farn bod Bwlgaria wedi cwrdd â meincnodau yn ymwneud â'r frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol, 'gan adlewyrchu'r datblygiadau cadarnhaol yn yr amgylchedd sefydliadol a hanes dros y blynyddoedd' ac nad yw 'datblygiadau ers mis Tachwedd 2018 wedi codi materion perthnasol newydd' . 

Pan ymunodd Bwlgaria a Rwmania â'r Undeb Ewropeaidd yn 2007, cydnabuwyd bod diffygion ym meysydd diwygio barnwrol, y frwydr yn erbyn llygredd, ac yn achos Bwlgaria, yn benodol, methiant i ymladd troseddau cyfundrefnol yn effeithiol. Canfu gwerthusiad diweddaraf y Comisiwn o'r sefyllfa y bu cynnydd digonol i gyflawni ymrwymiadau Bwlgaria a wnaed ar adeg ei dderbyn i'r UE. 

Fodd bynnag, mae Yoncheva yn paentio llun gwahanol. Mae hi'n dweud bod y wlad yn mynd yn dlotach gyda phob blwyddyn. Mae buddsoddiad uniongyrchol o dramor wedi cwympo, gan y gwelir bod gan y wlad system farnwrol wan na fydd yn amddiffyn buddsoddwyr. Mae'n ymddangos bod gan oligarchiaid pwerus afael ar y rhan fwyaf o'r economi. Mae systemau addysg ac iechyd hefyd yn dirywio, gyda phobl yn teimlo cwymp cyffredinol yn eu safon byw. 

Dywed Yoncheva fod pobl wedi mynd yn fwy ffiaidd yn raddol. Adlewyrchir hyn mewn gwrthdystiadau dros fis yn erbyn y llywodraeth. Y pwynt tipio oedd dechrau mis Gorffennaf, pan aeth Bwlgariaid i'r strydoedd o'r diwedd pan orchmynnodd y Prif Erlynydd, Ivan Geshev, i swyddogion diogelwch arfog gyrchu swyddfeydd Arlywydd Bwlgaria a chadw'r ysgrifennydd gwrth-lygredd a'r cynghorydd diogelwch i'w holi. Mae’r Arlywydd Rumen Radev wedi galw am ymddiswyddiad y llywodraeth gyfan, gan gynnwys y Prif Weinidog Boyko Borissov. 

Ysgogwyd y protestiadau hefyd gan y cyn-weinidog cyfiawnder Hristo Ivanov, o'r 'Ie, Bwlgaria!' parti ffilmio ei ddyfodiad ar y traeth y tu allan i gartref y cyn-wleidydd Dogan ar arfordir y Môr Du. Roedd pobl yn teimlo bod y traeth cyhoeddus wedi dod yn warchodfa breifat Dogan sy'n mwynhau amddiffyn swyddogion diogelwch y wladwriaeth. Canfuwyd hefyd bod oligarch blaenllaw Peevski - sy’n berchen ar nifer fawr o allfeydd cyfryngau - wedi gorfod rhoi’r gorau i swyddogion amddiffyn y wladwriaeth, yn dilyn dicter y cyhoedd. Arweiniodd y bennod at ymddiswyddiad y cadfridog uchaf ar gyfer diogelwch y wladwriaeth. Mae Ivanov wedi honni mewn cyfweliad â Politico hynny: “Mae Borissov yn frenin yn ystod y dydd, mae Peevski yn frenin liw nos.”

Yn ôl 'Mynegai Canfyddiadau Llygredd' Transparency International, sy'n sgorio ac yn graddio gwledydd ar sut mae arbenigwyr a swyddogion gweithredol busnes yn gweld sector cyhoeddus y wlad, mae gan Fwlgaria y sgôr isaf yn yr UE, islaw Rwmania a Hwngari. 

'Mynegai Canfyddiadau Llygredd' Tryloywder Rhyngwladol

Pan ofynnais i Yoncheva a oedd y protestiadau wedi derbyn cefnogaeth eang ymhlith Bwlgariaid dywedodd fod y rhai a oedd yn arddangos wedi dod o bob ochr: chwith, dde a chanol. Dywedodd, yn ôl yr arolygon barn, fod mwy na 70% o Fwlgariaid yn cefnogi’r gwrthdystiadau, ond bod llawer o bobl yn dal i ofni arddangos, neu’n poeni y gallent golli eu swydd. Dywedodd ei bod yn hyderus y byddai'n rhaid i'r llywodraeth ymddiswyddo; hyd yn oed os na fydd yn digwydd ar unwaith, mae hi'n rhagweld y bydd yn digwydd ym mis Medi neu Hydref. 

Nid yw Yoncheva yn tanamcangyfrif yr heriau sydd o'n blaenau, er ei bod yn dweud bod yn rhaid i'r llywodraeth ymddiswyddo, bydd y broses ddiwygio yn anodd. Dywed y bydd yn rhaid i Fwlgaria ddechrau ailadeiladu ei democratiaeth. Mae Borissov wedi bod mewn grym ers 2009 ac roedd gan y llywodraeth flaenorol dan arweiniad sosialaidd broblemau llygredd hefyd. Dywed Yoncheva y bydd cefnogaeth Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwysig yn y broses hon. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw arwydd bod Boyko Borissov a'i Brif Erlynydd yn barod i ildio pŵer.

Mae plaid Borissov GERB (Dinasyddion ar gyfer Datblygiad Ewropeaidd Bwlgaria) yn rhan o Blaid y Bobl Ewropeaidd (EPP), mae'n ymddangos bod y grŵp yn anfodlon cwestiynu cywirdeb y weinyddiaeth bresennol. Yn 2006, datgelodd telegram diplomyddol yr Unol Daleithiau gan Wikileaks honni hynny Mae Borissov "yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol difrifol ac yn cynnal cysylltiadau agos â Lukoil a llysgenhadaeth Rwseg". Mae ei gysylltiadau agos â Lukoil wedi codi pryderon ynghylch cysylltiadau posib ag eiddo yn Barcelona. Credir bod awdurdodau Sbaen yn ymchwilio i'r cyhuddiadau hyn. 

Mae Yoncheva yn tynnu sylw bod arweinydd grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd yn Senedd Ewrop, Manfred Weber ASE wedi mynd cyn belled ag i longyfarch Borissov ar y frwydr hon yn erbyn llygredd, dywedodd fod hyn yn cael ei ystyried yn jôc sinigaidd ym Mwlgaria. Weber's datganiad, a gyhoeddwyd ar 10 Gorffennaf, yn darllen:

"Mae Grŵp EPP yn llwyr gefnogi llywodraeth Bwlgaria Boyko Borrisov a'i frwydr [...] yn erbyn llygredd a'r cynnydd sy'n cael ei wneud i ymuno ag Ardal yr Ewro.

[...]

“Byddai unrhyw gamau gwleidyddol a fyddai’n tanseilio annibyniaeth y farnwriaeth ac yn rhwystro’r frwydr yn erbyn llygredd, yn peryglu llwyddiant Bwlgaria yn Ewrop ac yn dadwneud y cynnydd a’r gefnogaeth bendant i Fwlgaria a welsom yn ystod y blynyddoedd diwethaf," meddai Manfred Weber, cadeirydd y Grŵp EPP. 

Mae'r ffaith bod Cronfeydd Ewropeaidd yn ymgorffori pwerau nawdd ymhellach y llywodraeth yn golygu bod Bwlgariaid wedi dod yn amheugar ynghylch yr Undeb Ewropeaidd, a oedd unwaith yn cael ei ystyried yn bont i ddyfodol gwell a mwy disglair. Dywed Yoncheva y dylai'r Undeb Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd wneud llawer mwy.

Mae hi hefyd wedi bod yn darged Borissov. Ym mis Ebrill 2019, cyn etholiadau Seneddol Ewrop, roedd yn ymddangos bod Borissov yn gweithredu ar camddefnyddio cronfeydd Ewropeaidd.  Mae'n ymddangos mai amcan yr ymchwiliad oedd ymgais i niweidio rhagolygon Yoncheva. Mewn cofnodi, yn cael ei feddwl gan rai i gael ei recordio a'i gylchredeg gan bobl sy'n gweithredu ar ran Vasil 'The Skull' Bozhkov (a ddisgrifiwyd gan Adran Wladwriaeth yr UD fel "y gangster mwyaf gwaradwyddus ym Mwlgaria" mewn cebl wedi'i ollwng a gyhoeddwyd gan Wikileaks) mae llais sy'n swnio fel Borissov yn dweud hynny er y gallai niweidio rhai o'i gynghreiriaid, fe fydd “yn llosgi popeth i losgi Elena Yoncheva o'r fan hon”. Mae'n ymddangos bod rhywfaint o ddiddordeb mewn ymchwilio i'r recordiad, gan awdurdodau Bwlgaria, ond dim ond fel wiretap anghyfreithlon - yn hytrach nag ar gyfer cynnwys y recordiad.

Gofynasom wasanaeth llefarydd y Comisiwn Ewropeaidd am y datblygiadau diweddaraf ac a oeddent yn dal yn fodlon bod Bwlgaria yn parchu'r ymrwymiadau i roi gweithdrefnau ar waith ynghylch atebolrwydd y Prif Erlynydd, o ystyried digwyddiadau diweddar. Atebodd y Comisiwn fod eu safbwynt yn parhau bod cynnydd wedi'i wneud gan Fwlgaria ac y byddai hyn yn ddigonol i gyflawni'r ymrwymiadau a wnaed ar adeg esgyniad Bwlgaria i'r Undeb Ewropeaidd. Fe wnaethant ychwanegu y bydd y mecanwaith rheol cyfraith newydd yn rhoi modd i'r comisiwn fynd ar drywydd gwaith gyda Bwlgaria ar unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol pellach.

 

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Mae doll marwolaeth yn codi i 170 yn llifogydd yr Almaen a Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Cododd y doll marwolaeth mewn llifogydd dinistriol yng ngorllewin yr Almaen a Gwlad Belg io leiaf 170 ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) ar ôl i afonydd byrstio a fflach-lifogydd yr wythnos hon gwympo tai a rhwygo ffyrdd a llinellau pŵer, ysgrifennu Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi yn Duesseldorf, Philip Blenkinsop ym Mrwsel, Christoph Steitz yn Frankfurt a Bart Meijer yn Amsterdam.

Bu farw tua 143 o bobl yn y llifogydd yn nhrychineb naturiol gwaethaf yr Almaen mewn mwy na hanner canrif. Roedd hynny’n cynnwys tua 98 yn ardal Ahrweiler i’r de o Cologne, yn ôl yr heddlu.

Roedd cannoedd o bobl yn dal ar goll neu'n anghyraeddadwy gan fod sawl ardal yn anhygyrch oherwydd lefelau dŵr uchel tra bod cyfathrebu mewn rhai lleoedd yn dal i fod i lawr.

Trigolion a pherchnogion busnes brwydro i godi'r darnau mewn trefi cytew.

"Mae popeth wedi'i ddinistrio'n llwyr. Nid ydych chi'n adnabod y golygfeydd," meddai Michael Lang, perchennog siop win yn nhref Bad Neuenahr-Ahrweiler yn Ahrweiler, gan ymladd yn ôl dagrau.

Ymwelodd Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ag Erftstadt yn nhalaith Gogledd Rhine-Westphalia, lle lladdodd y drychineb o leiaf 45 o bobl.

"Rydyn ni'n galaru gyda'r rhai sydd wedi colli ffrindiau, cydnabod, aelodau'r teulu," meddai. "Mae eu tynged yn rhwygo ein calonnau ar wahân."

Cafodd tua 700 o drigolion eu symud yn hwyr ddydd Gwener ar ôl i argae dorri yn nhref Wassenberg ger Cologne, meddai awdurdodau.

Ond dywedodd maer Wassenberg, Marcel Maurer, fod lefelau dŵr wedi bod yn sefydlogi ers y nos. "Mae'n rhy gynnar i roi'r cwbl yn glir ond rydyn ni'n obeithiol iawn," meddai.

Fodd bynnag, roedd argae Steinbachtal yng ngorllewin yr Almaen yn parhau i fod mewn perygl o dorri, meddai awdurdodau ar ôl i ryw 4,500 o bobl gael eu symud o gartrefi i lawr yr afon.

Dywedodd Steinmeier y byddai'n cymryd wythnosau cyn y gellid asesu'r difrod llawn, y disgwylir iddo ofyn am sawl biliynau o ewros mewn cronfeydd ailadeiladu.

Dywedodd Armin Laschet, premier gwladwriaethol Gogledd Rhine-Westphalia ac ymgeisydd y blaid CDU sy’n rheoli yn etholiad cyffredinol mis Medi, y byddai’n siarad â’r Gweinidog Cyllid Olaf Scholz yn y dyddiau nesaf am gymorth ariannol.

Roedd disgwyl i’r Canghellor Angela Merkel deithio ddydd Sul i Rhineland Palatinate, y wladwriaeth sy’n gartref i bentref dinistriol Schuld.

Mae aelodau o luoedd Bundeswehr, wedi'u hamgylchynu gan geir rhannol o dan y dŵr, yn rhydio trwy'r dŵr llifogydd yn dilyn glawiad trwm yn Erftstadt-Blessem, yr Almaen, Gorffennaf 17, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae aelodau tîm achub Awstria yn defnyddio eu cychod wrth iddynt fynd trwy ardal y mae llifogydd yn effeithio arni, yn dilyn glawiad trwm, yn Pepinster, Gwlad Belg, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Yves Herman

Yng Ngwlad Belg, cododd y doll marwolaeth i 27, yn ôl y ganolfan argyfwng genedlaethol, sy’n cydlynu’r ymgyrch rhyddhad yno.

Ychwanegodd fod 103 o bobl "ar goll neu'n anghyraeddadwy". Roedd rhai yn debygol o fod yn anghyraeddadwy oherwydd na allent ail-wefru ffonau symudol neu eu bod yn yr ysbyty heb bapurau adnabod, meddai'r ganolfan.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r llifogydd, sydd wedi taro taleithiau Almaeneg Rhineland Palatinate a Gogledd Rhine-Westphalia a dwyrain Gwlad Belg yn bennaf, wedi torri cymunedau cyfan rhag pŵer a chyfathrebu.

RWE (RWEG.DE)Dywedodd cynhyrchydd pŵer mwyaf yr Almaen, ddydd Sadwrn, effeithiwyd yn aruthrol ar ei fwynglawdd agored yn Inden a gwaith pŵer glo Weisweiler, gan ychwanegu bod y planhigyn yn rhedeg ar gapasiti is ar ôl i'r sefyllfa sefydlogi.

Yn nhaleithiau de Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Namur, rhuthrodd awdurdodau i gyflenwi dŵr yfed i aelwydydd.

Gostyngodd lefelau dŵr llifogydd yn araf yn y rhannau a gafodd eu taro waethaf yng Ngwlad Belg, gan ganiatáu i breswylwyr ddidoli eiddo a ddifrodwyd. Ymwelodd y Prif Weinidog Alexander De Croo ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen â rhai ardaloedd brynhawn Sadwrn.

Cyhoeddodd gweithredwr rhwydwaith rheilffyrdd Gwlad Belg, Infrabel, gynlluniau i atgyweirio llinellau, a byddai rhai ohonynt yn ôl mewn gwasanaeth ar ddiwedd mis Awst yn unig.

Roedd gwasanaethau brys yn yr Iseldiroedd hefyd yn wyliadwrus iawn wrth i afonydd oedd yn gorlifo fygwth trefi a phentrefi ledled talaith ddeheuol Limburg.

Mae degau o filoedd o drigolion y rhanbarth wedi cael eu gwagio yn ystod y ddau ddiwrnod diwethaf gweithiodd milwyr, brigadau tân a gwirfoddolwyr yn wyllt trwy gydol nos Wener (16 Gorffennaf) i orfodi clawdd ac atal llifogydd.

Hyd yn hyn mae'r Iseldiroedd wedi dianc rhag trychineb ar raddfa ei chymdogion, ac o fore Sadwrn ni adroddwyd am unrhyw anafusion.

Mae gwyddonwyr wedi dweud ers amser maith y bydd newid yn yr hinsawdd yn arwain at orlifiadau trymach. Ond bydd penderfynu ar ei rôl yn y rhaeadrau didostur hyn yn cymryd o leiaf sawl wythnos i ymchwilio, meddai gwyddonwyr ddydd Gwener.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd