Cysylltu â ni

addysg

Israddiodd bwyeill #Scotland raddau arholiad yn rhagarweiniad i broblemau posibl yn y DU

cyhoeddwyd

on

Bydd myfyrwyr yr Alban wedi israddio canlyniadau arholiadau a ddefnyddir i sicrhau lleoedd prifysgol a godwyd yn ôl i lefelau gwreiddiol a osodwyd gan athrawon, wrth i Gaeredin wynebu dicter at broblem a achosir gan y pandemig coronafirws, a allai hefyd chwarae allan yn Lloegr. Gyda bron dim arholiadau yn cael eu cynnal, graddiodd athrawon ddisgyblion mewn pynciau allweddol ac yna cymedrolwyd y marciau gan fyrddau arholi. Er mawr siom i ddisgyblion a rhieni, gwelodd 75,000 o bobl ifanc eu graddau'n cael eu hadolygu i lawr, yn ysgrifennu Costas Pitas.

Gallai materion tebyg ddechrau dod i'r amlwg ddydd Iau (13 Awst) pan fydd myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch, y mae llawer o leoedd prifysgol yn seiliedig arnynt. “Bydd pob gwobr sydd wedi’i hisraddio yn cael ei thynnu’n ôl,” meddai gweinidog addysg yr Alban, John Swinney. “Mewn amseroedd eithriadol, rhaid gwneud penderfyniadau gwirioneddol anodd. Mae'n destun gofid mawr inni gael hyn yn anghywir ac mae'n ddrwg gennyf am hynny. ”

Tra bod Lloegr a'r Alban yn gweithredu gwahanol systemau, gwelodd y ddwy ysgol ar gau i'r mwyafrif o ddisgyblion o fis Mawrth, gan orfodi canslo llawer o arholiadau ac annog gweithredu gweithdrefnau arbennig. Mae'r rheoleiddiwr yn Lloegr, Ofqual, wedi dweud y bydd yn pwyso a mesur nifer o ffactorau wrth iddo gyhoeddi marciau yn ddiweddarach yr wythnos hon, gan gynnwys sicrhau bod y graddau'n caniatáu i ddisgyblion gystadlu'n deg â charfannau blaenorol ac yn y dyfodol.

“Rydyn ni wedi rhoi trefniadau arbennig ar waith ar gyfer yr haf hwn i sicrhau y bydd mwyafrif llethol y myfyrwyr yn derbyn graddau wedi'u cyfrifo, fel y gallant symud ymlaen i astudio neu gyflogaeth bellach yn ôl y disgwyl,” meddai ddiwedd mis Gorffennaf.

addysg

Dyfodol Erasmus +: Mwy o gyfleoedd

cyhoeddwyd

on

O gyllideb fwy i fwy o gyfleoedd i bobl ddifreintiedig, darganfyddwch raglen newydd Erasmus +.

Mabwysiadodd y Senedd y Rhaglen Erasmus + ar gyfer 2021-2027 ar 18 Mai. Mae Erasmus + yn rhaglen flaenllaw yn yr UE sydd wedi llwyddo i'w chreu cyfleoedd i bobl ifanc a chynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd.

Trafododd ASEau € 1.7 biliwn ychwanegol ar gyfer y rhaglen, gan helpu i ddyblu bron y gyllideb o'r cyfnod 2014-2020. Dylai hyn alluogi tua 10 miliwn o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau dramor dros y saith mlynedd nesaf, gan gynnwys myfyrwyr, athrawon, athrawon a hyfforddwyr ym mhob sector.

Daeth canolfannau rhagoriaeth alwedigaethol, a gynigiwyd gan ASEau, bellach yn rhan o'r Erasmus + newydd. Mae'r canolfannau rhyngwladol hyn yn darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd fel y gall pobl ddatblygu sgiliau defnyddiol mewn sectorau allweddol.

Blaenoriaeth i'r Senedd, mae'r rhaglen bellach yn fwy hygyrch ac yn fwy cynhwysol. Mae hyn yn golygu y gall mwy o bobl dan anfantais gymryd rhan ac elwa ar hyfforddiant iaith, cefnogaeth weinyddol, symudedd neu gyfleoedd e-ddysgu.

Yn unol â blaenoriaethau'r UE, bydd Erasmus + yn canolbwyntio ar y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd ac yn hyrwyddo ffordd iach o fyw yn ogystal â dysgu gydol oes i oedolion.

Beth yw Erasmus +?

Erasmus + yn rhaglen UE sy'n cefnogi cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, pobl ifanc a chwaraeon yn Ewrop. Dechreuodd fel rhaglen cyfnewid myfyrwyr ym 1987, ond ers 2014 mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i athrawon, hyfforddeion a gwirfoddolwyr o bob oed.

Mae mwy na naw miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus + dros yr olaf blynyddoedd 30 a bron i 940,000 o bobl wedi elwa o'r rhaglen yn 2019 yn unig. Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn cynnwys 33 o wledydd (pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â Thwrci, Gogledd Macedonia, Serbia, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein) ac mae'n agored i wledydd partner ledled y byd.

Yn ôl y Y Comisiwn Ewropeaidd, mae traean o hyfforddeion Erasmus + yn cael cynnig swydd gan y cwmni y gwnaethon nhw hyfforddi ynddo. Yn ogystal, mae cyfradd ddiweithdra pobl ifanc a astudiodd neu a hyfforddwyd dramor 23% yn is na chyfradd eu cyfoedion nad ydynt yn symudol bum mlynedd ar ôl graddio.

Sut i wneud cais

Mae gan Erasmus + gyfleoedd ar gyfer pobl yn ogystal a sefydliadau o bob cwr o'r byd.

Gall y weithdrefn ymgeisio a'r paratoad fod yn wahanol yn dibynnu ar ba ran o'r rhaglen rydych chi'n gwneud cais amdani. Darganfyddwch ragor o wybodaeth amdano yma.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Parhau Darllen

coronafirws

Roedd cau ysgolion pandemig hir yr Almaen yn taro disgyblion mudol galetaf

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir llyfr plant iaith dramor yn nwylo'r gweithiwr cymdeithasol Noor Zayed o brosiect integreiddio mudol Stadtteilmuetter a redir gan yr elusen Brotestannaidd Diakonie yn ardal Berlin yn Neukoelln, yr Almaen Mai 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 4, 2021. REUTERS / Annegret Hilse
Mae'r gweithiwr cymdeithasol Noor Zayed o brosiect integreiddio mudol Stadtteilmuetter sy'n cael ei redeg gan yr elusen Brotestannaidd Diakonie yn siarad ag Um Wajih, mam i ddau o blant o Syria, yn ardal Berlin yn Neukoelln, yr Almaen Mai 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 4, 2021. REUTERS / Annegret Hilse

Pan ddywedodd athro wrth fam o Syria, Um Wajih, fod Almaeneg ei mab 9 oed wedi dirywio yn ystod cau chwe wythnos ei ysgol yn Berlin, roedd hi'n drist ond heb synnu, yn ysgrifennu Joseph Nasr.

"Roedd Wajih wedi codi'r Almaen yn gyflym, ac roedden ni'n falch iawn ohono," meddai'r fam 25 oed i ddau.

"Roeddwn i'n gwybod y byddai'n anghofio'r hyn roedd wedi'i ddysgu heb ymarfer ond allwn i ddim ei helpu."

Mae ei mab bellach yn wynebu blwyddyn arall mewn 'dosbarth croeso' ar gyfer plant mudol nes bod ei Almaeneg yn ddigon da i ymuno â chyfoedion brodorol mewn ysgol yng nghymdogaeth wael Berlin yn Neukoelln.

Mae cau ysgolion - sydd yn yr Almaen wedi dod i gyfanswm o oddeutu 30 wythnos ers mis Mawrth y llynedd o'i gymharu â dim ond 11 yn Ffrainc - wedi ehangu'r bwlch addysgol rhwng disgyblion mudol a brodorol yn yr Almaen ymhellach, ymhlith yr uchaf yn y byd diwydiannol.

Hyd yn oed cyn y pandemig roedd y gyfradd gadael ymysg ymfudwyr yn 18.2%, bron i dair gwaith y cyfartaledd cenedlaethol.

Mae cau'r bwlch hwnnw'n hanfodol, fel arall mae'n peryglu dileu ymdrechion yr Almaen i integreiddio mwy na dwy filiwn o bobl a wnaeth gais am loches yn ystod y saith mlynedd diwethaf, yn bennaf o Syria, Irac ac Affghanistan, dywed arbenigwyr.

Mae sgiliau iaith Almaeneg a'u cynnal - yn hollbwysig.

"Effaith fwyaf y pandemig ar integreiddio yw'r diffyg cyswllt sydyn â'r Almaenwyr," meddai Thomas Liebig o'r OECD, grwp o wledydd diwydiannol ym Mharis. "Nid yw'r mwyafrif o blant mudol yn siarad Almaeneg gartref felly mae'n hanfodol cysylltu â brodorion."

Nid yw mwy na 50% o ddisgyblion a anwyd yn yr Almaen i rieni mudol yn siarad Almaeneg gartref, y gyfradd uchaf yn yr OECD 37 aelod ac o'i chymharu â 35% yn Ffrainc. Mae'r ffigur yn codi i 85% ymhlith disgyblion na anwyd yn yr Almaen.

Mae rhieni mudol a allai fod heb sgiliau iaith academaidd ac Almaeneg weithiau wedi cael anhawster i helpu plant gydag addysg gartref ac i ddal i fyny ar ddysgu coll. Maent hefyd wedi gorfod ymgodymu â chau ysgolion yn amlach gan eu bod yn aml yn byw mewn ardaloedd tlotach â chyfraddau heintiau COVID-19 uwch.

Dewisodd llywodraeth y Canghellor Angela Merkel ac arweinwyr 16 talaith yr Almaen, sy'n rhedeg polisi addysg lleol, gau ysgolion yn ystod pob un o'r tair ton coronafirws wrth gadw ffatrïoedd ar agor i amddiffyn yr economi.

"Fe wnaeth y pandemig gynyddu problemau ymfudwyr," meddai Muna Naddaf, sy'n arwain prosiect cyngor ar gyfer mamau mudol sy'n cael ei redeg gan fraich elusennol yr Eglwys Efengylaidd Diakonie yn Neukoelln.

"Yn sydyn roedd yn rhaid iddyn nhw ddelio â mwy o fiwrocratiaeth fel gweinyddu profion coronafirws ar eu plentyn neu drefnu apwyntiad brechu. Mae yna lawer o ddryswch. Rydyn ni wedi cael pobl yn gofyn i ni a yw'n wir bod yfed te sinsir ffres yn amddiffyn rhag y firws a os yw brechu yn achosi anffrwythlondeb. "

Cysylltodd Naddaf Um Wajih â Noor Zayed, mam a mentor Arabaidd-Almaeneg, a'i cynghorodd ar sut i gadw ei mab a'i merch yn egnïol ac wedi'i symbylu yn ystod cloeon.

Roedd diffygion hirsefydlog yn system addysg yr Almaen fel seilwaith digidol gwan a oedd yn rhwystro addysgu ar-lein a diwrnodau ysgol byr a adawodd i rieni orfod codi'r llac, yn gwaethygu'r problemau i ymfudwyr.

'CENEDLAETHOL COLLI'

Dim ond 45% o’r 40,000 o ysgolion yn yr Almaen oedd â rhyngrwyd cyflym cyn y pandemig, yn ôl Undeb yr Athrawon, ac mae ysgolion ar agor tan 1.30 y prynhawn o gymharu ag o leiaf tan 3.30 yr hwyr yn Ffrainc.

Roedd ysgolion mewn cymdogaethau tlotach yn fwy tebygol o fod heb seilwaith digidol ac ni allai rhieni fforddio gliniaduron na gofal ar ôl ysgol.

Rhwng 2000 a 2013 roedd yr Almaen wedi llwyddo i haneru ymfudwyr ysgolion mudol i tua 10% trwy roi hwb i gymorth iaith mewn meithrinfeydd ac ysgolion. Ond mae pobl sy'n gadael wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy o ddisgyblion o wledydd â safonau addysgol is fel Syria, Affghanistan, Irac a Sudan ymuno ag ystafelloedd dosbarth yr Almaen.

Dywed Undeb yr Athrawon fod angen tiwtora ychwanegol ar 20% o’r 10.9 miliwn o ddisgyblion yn yr Almaen i gwblhau’r flwyddyn ysgol hon yn llwyddiannus a disgwylir i gyfanswm nifer y bobl sy’n gadael adael ddyblu i fwy na 100,000.

"Bydd y bwlch addysgol rhwng ymfudwyr a brodorion yn tyfu," meddai'r Athro Axel Pluennecke o Sefydliad Ymchwil Economaidd Cologne. "Bydd angen buddsoddiadau enfawr mewn addysg ar ôl y pandemig, gan gynnwys tiwtora wedi'i dargedu, er mwyn osgoi cenhedlaeth goll o ddisgyblion."

Parhau Darllen

coronafirws

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i gynyddu buddsoddiad mewn addysg ar adegau o COVID-19

cyhoeddwyd

on

Daeth grŵp arbenigol ar ansawdd mewn buddsoddiad mewn addysg a hyfforddiant a lansiwyd gan y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel ym mis Chwefror 2021 wedi cyfarfod am y tro cyntaf. Bydd y 15 arbenigwr, a ddewiswyd o bron i 200 o ymgeiswyr, yn nodi polisïau a all roi hwb effeithiol i ganlyniadau addysg a hyfforddiant ynghyd â chynhwysiant ac effeithlonrwydd gwariant. Meddai Gabriel: “Mae pandemig COVID-19 wedi dangos i ni pa mor feirniadol yw athrawon, ysgolion a phrifysgolion i’n cymdeithas. Heddiw, mae gennym gyfle i ailfeddwl sector addysg a hyfforddiant yr UE, a’i roi yn ôl wrth graidd ein heconomïau a’n cymdeithasau. Felly, mae angen eglurder a thystiolaeth gadarn arnom ar y ffordd orau i fuddsoddi mewn addysg. Rwy’n hyderus y bydd y grŵp arbenigol hwn yn helpu’r Comisiwn a’r aelod-wladwriaethau i adeiladu systemau addysg a hyfforddiant cryfach, mwy gwydn a mwy teg nag o’r blaen. ”

Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar ansawdd athrawon a hyfforddwyr, seilwaith addysg ac addysg ddigidol. Bydd eu gwerthusiad ar sail tystiolaeth yn helpu'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion arloesol, craff i heriau addysgol cyfredol. Mae'r gwaith hwn yn allweddol i sicrhau adferiad cynaliadwy a chwblhau'r trawsnewidiad tuag at Ewrop werdd a digidol. Nodwyd y grŵp arbenigol yn y Cyfathrebu ar Gyflawni'r Maes Addysg Ewropeaidd erbyn 2025 cadw ffocws ar fuddsoddiad cenedlaethol a rhanbarthol a gwella eu heffeithiolrwydd. Bydd yn cyflwyno adroddiad interim ar ddiwedd 2021 ac adroddiad terfynol ar ddiwedd 2022. Mae mwy o wybodaeth ar gael online.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd