Cysylltu gyda ni

addysg

Israddiodd bwyeill #Scotland raddau arholiad yn rhagarweiniad i broblemau posibl yn y DU

cyhoeddwyd

on

Bydd myfyrwyr yr Alban wedi israddio canlyniadau arholiadau a ddefnyddir i sicrhau lleoedd prifysgol a godwyd yn ôl i lefelau gwreiddiol a osodwyd gan athrawon, wrth i Gaeredin wynebu dicter at broblem a achosir gan y pandemig coronafirws, a allai hefyd chwarae allan yn Lloegr. Gyda bron dim arholiadau yn cael eu cynnal, graddiodd athrawon ddisgyblion mewn pynciau allweddol ac yna cymedrolwyd y marciau gan fyrddau arholi. Er mawr siom i ddisgyblion a rhieni, gwelodd 75,000 o bobl ifanc eu graddau'n cael eu hadolygu i lawr, yn ysgrifennu Costas Pitas.

Gallai materion tebyg ddechrau dod i'r amlwg ddydd Iau (13 Awst) pan fydd myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch, y mae llawer o leoedd prifysgol yn seiliedig arnynt. “Bydd pob gwobr sydd wedi’i hisraddio yn cael ei thynnu’n ôl,” meddai gweinidog addysg yr Alban, John Swinney. “Mewn amseroedd eithriadol, rhaid gwneud penderfyniadau gwirioneddol anodd. Mae'n destun gofid mawr inni gael hyn yn anghywir ac mae'n ddrwg gennyf am hynny. ”

Tra bod Lloegr a'r Alban yn gweithredu gwahanol systemau, gwelodd y ddwy ysgol ar gau i'r mwyafrif o ddisgyblion o fis Mawrth, gan orfodi canslo llawer o arholiadau ac annog gweithredu gweithdrefnau arbennig. Mae'r rheoleiddiwr yn Lloegr, Ofqual, wedi dweud y bydd yn pwyso a mesur nifer o ffactorau wrth iddo gyhoeddi marciau yn ddiweddarach yr wythnos hon, gan gynnwys sicrhau bod y graddau'n caniatáu i ddisgyblion gystadlu'n deg â charfannau blaenorol ac yn y dyfodol.

“Rydyn ni wedi rhoi trefniadau arbennig ar waith ar gyfer yr haf hwn i sicrhau y bydd mwyafrif llethol y myfyrwyr yn derbyn graddau wedi'u cyfrifo, fel y gallant symud ymlaen i astudio neu gyflogaeth bellach yn ôl y disgwyl,” meddai ddiwedd mis Gorffennaf.

Mae dysgu oedolion

#Coronavirus - Ni ddylai prifysgolion Prydain ailagor ym mis Medi, meddai undeb

cyhoeddwyd

on

By

Dylai prifysgolion Prydain sgrapio cynlluniau i ailagor ym mis Medi i atal myfyrwyr sy’n teithio rhag tanwydd pandemig coronafirws y wlad, meddai undeb, gan alw am ddysgu cyrsiau ar-lein. Mae llywodraeth y Prif Weinidog Boris Johnson wedi mynd ar dân dros ei symudiadau i ailgychwyn addysg, yn enwedig ar ôl ffrae dros ganlyniadau arholiadau ar gyfer myfyrwyr ysgol ac ymgais fethu â dod â'r holl ddisgyblion yn ôl i'w dosbarthiadau yn gynharach eleni, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Mae Johnson wedi bod yn galw ar Brydeinwyr i ddychwelyd at rywbeth mwy tebyg i normalrwydd ar ôl cloi'r coronafirws, gan alw ar weithwyr i ddychwelyd i swyddfeydd i helpu'r economi i wella ar ôl crebachiad o 20% yn y cyfnod Ebrill-Mehefin.

Ond dywedodd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) ei bod yn rhy gynnar i anfon myfyrwyr yn ôl i brifysgolion, gan rybuddio y gallent gael y bai pe bai achosion o COVID-19 yn cynyddu. “Mae symud miliwn a mwy o fyfyrwyr ledled y wlad yn rysáit ar gyfer trychinebau a risgiau o adael prifysgolion sydd heb eu paratoi fel cartrefi gofal ail don,” meddai ysgrifennydd cyffredinol UCU, Jo Grady, mewn datganiad. “Mae’n bryd i’r llywodraeth gymryd rhywfaint o gamau pendant a chyfrifol yn yr argyfwng hwn o’r diwedd a dweud wrth brifysgolion i gefnu ar gynlluniau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb,” meddai, gan annog y llywodraeth i symud yr holl addysgu ar-lein am y tymor cyntaf.

Dywedodd Stephen Barclay, prif ysgrifennydd y Trysorlys (gweinidogaeth gyllid), nad oedd yn cytuno â'r ddadl. “Rwy’n credu bod angen i brifysgolion fel gweddill yr economi ddod yn ôl ac mae angen i fyfyrwyr allu gwneud hynny,” meddai Radio Radio. Dywed sawl prifysgol eu bod yn barod i ailagor y mis nesaf ar ôl wythnosau o baratoi ac mae rhai myfyrwyr yn dweud eu bod eisoes wedi gwario arian ar bethau fel tai i baratoi ar gyfer y tymor newydd.

Parhau Darllen

coronafirws

#Coronavirus - # Erasmus + wedi'i mobileiddio i gael ymateb cryf i'r pandemig

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu adolygiad o'r Rhaglen Waith Flynyddol Erasmus + 2020, gan ddarparu € 200 miliwn yn ychwanegol i hybu addysg a hyfforddiant digidol a hyrwyddo datblygu a chynhwysiant sgiliau trwy greadigrwydd a'r celfyddydau. Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith aflonyddgar ar addysg a hyfforddiant, gyda ffyrdd newydd o addysgu a dysgu yn gofyn am atebion arloesol, creadigol a chynhwysol.

Wrth hyrwyddo Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Is-lywydd Margaritis Schinas: “Mae angen i’r Ardal Addysg Ewropeaidd feithrin addysg a sgiliau digidol i liniaru aflonyddwch a achosir gan y pandemig ac i gefnogi rôl Ewrop yn y trawsnewid digidol. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi galwadau rhyfeddol Erasmus + o € 200 miliwn a fydd yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgu, addysgu a rhannu yn yr oes ddigidol. Mae atebion effeithiol, arloesol a chynhwysol i wella addysg a sgiliau digidol yn bodoli a byddant yn elwa o gefnogaeth Ewropeaidd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn bod rhaglen Erasmus + yn cael ei defnyddio i gefnogi actorion allweddol ym maes addysg, hyfforddiant ac ieuenctid yn yr amseroedd heriol hyn. Bydd € 200 miliwn ar gael i gefnogi addysg a hyfforddiant digidol, gwaith ieuenctid digidol, ond hefyd sgiliau creadigol a chynhwysiant cymdeithasol. Mae'n gam pwysig, gan baratoi'r ffordd ar gyfer y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol, y bydd y Comisiwn yn ei lansio yr hydref hwn. "

Daeth rhaglen Erasmus + yn cefnogi prosiectau i wella addysgu digidol, dysgu ac asesu mewn ysgolion, addysg uwch a hyfforddiant galwedigaethol. Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd i ysgolion, sefydliadau ieuenctid a sefydliadau dysgu oedolion gefnogi datblygu sgiliau, hybu creadigrwydd a gwella cynhwysiant cymdeithasol trwy'r celfyddydau, ynghyd â'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Cyhoeddir galwadau am gynigion ar gyfer prosiectau yn y meysydd hyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Dylai sefydliadau sydd â diddordeb gysylltu â'u Erasmus + Asiantaeth Genedlaethol.

Parhau Darllen

coronafirws

#Coronavirus - Dywed y DU fod cael plant yn ôl i'r ysgol yn flaenoriaeth genedlaethol

cyhoeddwyd

on

Mae'n flaenoriaeth genedlaethol i blant ddychwelyd i'r ysgol ar ôl misoedd i ffwrdd o'r ystafell ddosbarth oherwydd y pandemig coronafirws, meddai gweinidog iechyd iau ym Mhrydain ddydd Llun (10 Awst), ysgrifennu Guy Faulconbridge a Kate Holton.

“Yn anffodus rydym wedi gweld plant o gefndiroedd mwy difreintiedig (yn) fwy tebygol o fynd ar ei hôl hi yn ystod yr amser hwn felly mae’n hanfodol bod gennym blant yn ôl yn yr ysgol yr hydref hwn,” meddai Helen Whately wrth Sky News.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd