Cysylltu gyda ni

EU

Sodl Achilles a gwmpesir gan fuddugoliaeth #Macron #Beirut

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron (Yn y llun) derbyniodd groeso arwr yn Beirut, gan gerdded y strydoedd a chofleidio dioddefwyr ffrwydrad yr wythnos diwethaf y ffordd na allai unrhyw arweinydd Libanus freuddwydio ei wneud. Yn wyneb plediadau poblogaeth anobeithiol, gosodwyd Macron hyd yn oed yn y sefyllfa ryfedd i wrthod yn gwrtais awgrymiadau i ail-afael yn Libanus o dan fandad Ffrainc, fel y bu rhwng dau ryfel byd y ganrif ddiwethaf, yn ysgrifennu yn rhyngwladol y strategydd gwleidyddol George Ajjan.

Tra bod ei ymweliad yn gweithredu fel dosbarth meistr mewn gwladweiniaeth, mae'r coup cysylltiadau cyhoeddus hwn yn cynnwys polisi tramor sawdl Achilles o Macron. Wrth iddo ymddangos yn fuddugoliaethus mewn un cornel fach o ddylanwad byd-eang blaenorol Ffrainc, parhaodd dau ddomino allweddol arall yn y byd francophone.

Ar yr union ddiwrnod yr wylodd Macron gyda'r rhai a anafwyd ar strydoedd Beirut, fe wnaeth Alassane Ouattara ac Alpha Condé ddatblygu eu cynigion yn sylweddol i sicrhau 3ydd tymor fel Llywyddion eu priod wledydd, Ivory Coast a Guinea. Mae gan y ddwy wlad, pileri economaidd cyfoethog adnoddau Gorllewin Affrica a chyn-drefedigaethau Ffrainc, mewn egwyddor derfynau cyfansoddiadol o ddau dymor arlywyddol. Mae'r elites sy'n rheoli sy'n plygu'r gyfraith i ganiatáu iddynt aros mewn grym yn cynrychioli democratiaeth Affrica mewn gêr gwrthdroi, pedlo i'r metel.

Mae amddifadu miliynau o Guineans ac Ivorians o ddewis etholiadol yn arwain at oblygiadau negyddol amlwg o fewn eu ffiniau. Ond ar y lefel ryngwladol, mae'r symudiadau unbenaethol gan gymheiriaid Macron yn Affrica yn achosi cryn bryder iddo. Yn naturiol, mae arweinyddiaeth Ffrainc yn cadw llygad barcud ar beiriannau gwleidyddol ei chyn-drefedigaethau, y mae eu elitiaid gwleidyddol fel rheol yn cadw lobïwyr o wahanol lefelau soffistigedigrwydd sy'n pledio eu hachos yng nghoridorau Palas Elysée. Felly, mae'n annhebygol nad oedd Macron yn gwybod ymlaen llaw y byddai Ouattara a Condé yn symud i gyfeiriad awtocratiaeth yn union pan wnaethant.

Mewn oes pan mae'r cyfandir yn symud ymhellach i ffwrdd o linach teulu a llywyddion am oes, Ivory Coast a Guinea, mae'r duedd yn codi cwestiynau difrifol am bolisi Macron Affrica. Mor ddiweddar â mis Mawrth, estynnodd rinweddau democrataidd Ouatarra erbyn trydar: “Rwy’n cyfarch penderfyniad [Arlywydd Ouatarra] i beidio â bod yn ymgeisydd… heno, mae Ivory Coast yn gosod yr esiampl.” Gyda chymeradwyaeth Macron, roedd Ouatarra wedi paratoi allanfa lân ar ôl 2 dymor, ar ôl ymbincio â’i Brif Weinidog Amadou Gon Coulibaly, i gymryd yr awenau. Roedd y cynllun yn ymddangos yn gadarn.

Ychydig wythnosau yn unig ar ôl y trydariad hwnnw, fodd bynnag, cyhoeddodd Coulibaly benderfyniad i hunan-gwarantîn ar ôl dod i gysylltiad â rhywun positif ar gyfer COVID-19. Er na phrofodd yn bositif ei hun erioed, gadawodd i Ffrainc ym mis Mai, i gael triniaeth feddygol yn ôl pob tebyg (cafodd lawdriniaeth ar y galon yn ôl yn 2012) a dychwelodd ddechrau mis Gorffennaf yn unig. Syrthiodd Coulibaly yn farw ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Ysgogodd y swydd wag anhrefn ym mhlaid Ouattara. Gorweddodd yn isel wrth iddynt chwilio yn ôl pob golwg am gludwr baneri newydd. Ond yn y pen draw, mae'n betio bod marwolaeth ymgeisydd oherwydd iechyd gwael lai na 100 diwrnod cyn etholiad yng nghanol pandemig byd-eang yn cynnig cryn orchudd ar gyfer cydio pŵer anghyfansoddiadol.

Roedd amseriad fflôt Ouattara o'r penderfyniad yn addawol. Fe siglodd y ffrwydrad Beirut ar 4 Awst; traddododd ei anerchiad 25 munud i’r genedl ddeuddydd yn ddiweddarach ar drothwy dathlu annibyniaeth Ivorian o Ffrainc. Mae yna rywbeth symbolaidd, neu ddigywilydd efallai, am bennaeth gwladwriaeth Affricanaidd yn siartio cwrs annemocrataidd sydd, yn sicr, i fodloni anghymeradwyaeth ei gyn-feistr ar yr union ddiwrnod i goffáu cael gwared ar yr iau drefedigaethol.

O ran Condé, aeth ymlaen gydag ychydig mwy o ddisgresiwn yr wythnos diwethaf tra bod Beirut wedi dal sylw Ffrainc: dim ond ei enwebu gan ei blaid i redeg am drydydd tymor. Ond mae'r gwaith sylfaenol wedi'i osod fisoedd ymlaen llaw, wrth iddyn nhw ramio trwy gyfansoddiad diwygiedig yn ôl ym mis Ebrill. Ni all Macron fod yn rhy falch gyda’r amodau hyn, ond mae gan Condé lawer o ffrindiau mewn lleoedd uchel yn Ffrainc, yn ogystal â gwrthwynebiad di-ffael nad yw wedi rhoi digon o reswm i Macron gefnu arno.

Nid yw'r conundrum hwn yn newydd. Mae arweinwyr eraill Ffrainc wedi gorfod delio â streipiau gwrthryfelgar tebyg o’r blaen, fel yn 2012 pan ddefnyddiodd cyn-Arlywydd Senegalese, Abdoulaye Wade, resymeg gyfansoddiadol aflwyddiannus i geisio cipio trydydd tymor, er cythruddo’r Arlywydd ar y pryd Nicolas Sarkozy. Yn achos Wade, fodd bynnag, tyfodd y boblogaeth wedi blino arno ar ôl 12 mlynedd a chollodd gan dirlithriad yn 2il rownd yr etholiad.

Nid yw'n ymddangos bod Ouattara na Condé yn debygol o wynebu trechu, ac os byddant yn parhau i fod mewn grym, bydd delwedd ddemocrataidd francophone Gorllewin Affrica yn cael ei difetha'n wael. Nid yw hynny'n ychwanegu'n dda at waddol Macron. Yn ffodus iddo, gall wneud iawn am yr arweinyddiaeth y bydd yn ei harddangos trwy ffeil Libanus.

Mae Macron yn dychwelyd i Beirut ar 1 Medi am groeso arwr arall sy’n ei wneud yn destun cenfigen at ei gyfoedion Ewropeaidd, ac am dynnu sylw cyfleus oddi wrth sylw anochel y cyfryngau sy’n canolbwyntio ar gynigion amheus trydydd tymor gan lywyddion dwy genedl bwysig ym maes dylanwad Ffrainc.

cydgysylltedd trydan

Astudiaeth EPO-IEA: Cynnydd cyflym mewn arloesi batri yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo ynni glân

cyhoeddwyd

on

  • Mae dyfeisiadau storio trydan yn dangos twf blynyddol o 14% dros y degawd diwethaf, mae astudiaeth ar y cyd gan Swyddfa Batentau Ewrop (EPO) ac Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) yn darganfod

  • Mae angen i faint o fatris a storio ynni arall dyfu hanner cant erbyn 2040 i roi'r byd ar y trywydd iawn ar gyfer nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy

  • Bellach mae cerbydau trydan yn brif ysgogwyr arloesi batri

  • Mae datblygiadau mewn batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru yn canolbwyntio ar y mwyafrif o ddyfeisiau newydd

  • Mae gan wledydd Asiaidd arweiniad cryf yn y ras technoleg batri fyd-eang

  • Mae angen arloesi carlam i yrru trosglwyddiad ynni glân Ewrop ymlaen er mwyn cwrdd â nod Bargen Werdd Ewrop

Mae gwella'r gallu i storio trydan yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo i dechnolegau ynni glân. Rhwng 2005 a 2018, tyfodd gweithgaredd patent mewn batris a thechnolegau storio trydan eraill yn a cyfradd flynyddol gyfartalog o 14% ledled y byd, bedair gwaith yn gyflymach na chyfartaledd yr holl feysydd technoleg, yn ôl astudiaeth ar y cyd a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) a yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA).

Mae'r adroddiad, Arloesi mewn batris a storio trydan - dadansoddiad byd-eang yn seiliedig ar ddata patent, yn dangos bod batris yn cyfrif am bron i 90% o'r holl weithgaredd patentio ym maes storio trydan, a hynny mae'r cynnydd mewn arloesedd yn cael ei yrru'n bennaf gan ddatblygiadau mewn batris lithiwm-ion y gellir eu hailwefru a ddefnyddir mewn dyfeisiau electronig defnyddwyr a cheir trydan. Mae symudedd trydan yn benodol yn meithrin datblygiad newydd lithiwm-ion fferyllfeydd gyda'r nod o wella allbwn pŵer, gwydnwch, cyflymder codi tâl / rhyddhau ac ailgylchadwyedd. Mae cynnydd technolegol hefyd yn cael ei danio gan yr angen i integreiddio meintiau mwy o ynni adnewyddadwy fel pŵer gwynt a solar i rwydweithiau trydan.

Mae'r astudiaeth hefyd yn dangos bod Japan a De Korea wedi sefydlu arweiniad cryf mewn technoleg batri yn fyd-eang, a bod cynnydd technegol a chynhyrchu màs mewn diwydiant cynyddol aeddfed wedi arwain at ostyngiad sylweddol ym mhrisiau batri yn ystod y blynyddoedd diwethaf - bron i 90% ers 2010 yn achos batris Li-ion ar gyfer cerbydau trydan, a thua dwy ran o dair dros yr un cyfnod ar gyfer cymwysiadau llonydd, gan gynnwys rheoli grid trydan.

Mae datblygu storfa drydan well a rhatach yn her fawr i'r dyfodol: Yn ôl Senario Datblygu Cynaliadwy yr IEA, i’r byd gyflawni nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy, bydd angen bron i 10 000 awr gigawat o fatris a mathau eraill o storio ynni ledled y byd erbyn 2040 - 50 gwaith maint y farchnad gyfredol. Mae angen atebion storio effeithiol i yrru trosglwyddiad ynni glân Ewrop ymlaen er mwyn cwrdd â nod Bargen Werdd Ewrop: gwneud y cyfandir yn niwtral o ran hinsawdd erbyn 2050.

"Mae technoleg storio trydan yn hollbwysig o ran cwrdd â’r galw am symudedd trydan a chyflawni’r symudiad tuag at ynni adnewyddadwy sydd ei angen os ydym am liniaru newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EPO, António Campinos. “Mae’r cynnydd cyflym a pharhaus mewn arloesedd storio trydan yn dangos bod dyfeiswyr a busnesau yn mynd i’r afael â her y trawsnewid ynni. Mae'r data patent yn datgelu, er bod gan Asia arweiniad cryf yn y diwydiant strategol hwn, gall yr UD ac Ewrop ddibynnu ar ecosystem arloesi gyfoethog, gan gynnwys nifer fawr o fusnesau bach a chanolig a sefydliadau ymchwil, i'w helpu i aros yn y ras am y genhedlaeth nesaf o fatris. ”

"Mae amcanestyniadau IEA yn ei gwneud yn glir y bydd angen i storio ynni dyfu'n esbonyddol yn y degawdau nesaf i alluogi'r byd i gyflawni nodau hinsawdd ac ynni cynaliadwy rhyngwladol. Bydd arloesi carlam yn hanfodol ar gyfer sicrhau’r twf hwnnw, ”meddai Cyfarwyddwr Gweithredol IEA, Fatih Birol. “Trwy gyfuno cryfderau cyflenwol yr IEA a’r EPO, mae’r adroddiad hwn yn taflu goleuni newydd ar dueddiadau arloesi heddiw i helpu llywodraethau a busnesau i wneud penderfyniadau craff ar gyfer ein dyfodol ynni.”

Cynnydd mewn cerbydau trydan sy'n rhoi hwb i arloesedd Li-ion

Mae'r adroddiad, sy'n cyflwyno'r prif dueddiadau mewn arloesi storio trydan rhwng 2000 a 2018, wedi'i fesur o ran teuluoedd patent rhyngwladol, yn canfod hynny lithiwm-ion (Mae technoleg Li-ion), sy'n dominyddu mewn electroneg gludadwy a cherbydau trydan, wedi hybu'r rhan fwyaf o'r arloesi batri er 2005. Yn 2018, roedd datblygiadau mewn celloedd Li-ion yn gyfrifol am 45% o'r gweithgaredd patent sy'n gysylltiedig â chelloedd batri, o'i gymharu â dim ond 7 % ar gyfer celloedd yn seiliedig ar fferyllfeydd eraill.

Yn 2011, goddiweddodd cerbydau trydan electroneg defnyddwyr fel y sbardun twf mwyaf ar gyfer batri Li-ion (Gweler y graff: Nifer yr IPFs sy'n gysylltiedig â cheisiadau am becynnau batri). Mae'r duedd hon yn tynnu sylw at waith parhaus y diwydiant ceir i ddatgarboneiddio a datblygu technolegau ynni glân amgen. Mae sicrhau bod batris mewn cerbydau trydan yn effeithiol ac yn ddibynadwy yn hanfodol er mwyn annog defnyddwyr i gymryd rhan ynddynt ar ôl 2020, ac ar ôl hynny bydd targedau allyriadau llymach ledled yr UE yn berthnasol i gerbydau tanwydd ffosil.

Mae cyfran y dyfeisiadau o wledydd Ewropeaidd yn gymharol gymedrol ym mhob maes technolegau Li-ion, ond mae ddwywaith mor uchel mewn meysydd sy'n dod i'r amlwg o gymharu â rhai mwy sefydledig, er enghraifft yn cynhyrchu 11% o ddyfeisiau mewn ffosffad haearn lithiwm (LFP) a Lithiwm nicel cobalt alwminiwm ocsid (NCA), sydd ill dau yn cael eu hystyried yn ddewisiadau addawol yn lle cemegolion Li-ion cyfredol.

Mae gwelliannau i becynnau batri ar gyfer ceir trydan hefyd wedi cynhyrchu effeithiau gorlifo cadarnhaol ar gymwysiadau llonydd, gan gynnwys rheoli grid trydan.

Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod gweithgaredd patent wrth weithgynhyrchu celloedd batri a datblygiadau peirianneg sy'n gysylltiedig â chelloedd wedi tyfu deirgwaith dros y degawd diwethaf. Roedd y ddau faes hyn gyda'i gilydd yn cyfrif am bron i hanner (47%) yr holl weithgaredd patentio sy'n gysylltiedig â chelloedd batri yn 2018, arwydd clir o aeddfedrwydd y diwydiant a phwysigrwydd strategol datblygu màs torfol effeithlon.

Yn ogystal, mae technolegau storio eraill, megis supercapacitors a batris llif rhydocs, hefyd yn dod i'r amlwg yn gyflym gyda'r potensial i fynd i'r afael â rhai o wendidau batris Li-ion.

Cwmnïau Asiaidd ar y blaen

Mae'r astudiaeth yn dangos hynny Japan mae ganddo arweinydd clir yn y ras fyd-eang ar gyfer technoleg batri, gyda i 4Cyfran 0.9% o deuluoedd patent rhyngwladol mewn technoleg batri yn 2000-2018, ac yna De Korea gyda chyfran o 17.4%, Ewrop (15.4%), yr UD (14.5%) a Tsieina (6.9%). Mae cwmnïau Asiaidd yn cyfrif am naw o'r deg ymgeisydd byd-eang gorau am batentau sy'n gysylltiedig â batris, ac am ddwy ran o dair o'r 25 uchaf, sydd hefyd yn cynnwys chwe chwmni o Ewrop a dau o'r UD. Cynhyrchodd y pum ymgeisydd gorau (Samsung, Panasonic, LG, Toyota a Bosch) gyda'i gilydd dros chwarter yr holl IPFs rhwng 2000 a 2018. Yn Ewrop, mae'r Almaen yn dominyddu arloesedd mewn storio trydan, sydd ar ei phen ei hun yn cyfrif am fwy na hanner y teuluoedd patent rhyngwladol mewn technolegau batri sy'n tarddu o Ewrop (Gweler y graff: Tarddiad daearyddol IPFs Ewropeaidd mewn technoleg batri, 2000-2018).

Er bod arloesi mewn technoleg batri yn dal i fod wedi'i ganoli i raddau helaeth mewn grŵp cyfyngedig o gwmnïau mawr iawn, yn yr UD ac Ewrop, mae cwmnïau llai, prifysgolion a sefydliadau ymchwil cyhoeddus hefyd yn chwarae rhan sylweddol. Ar gyfer yr UD, mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am 34.4% a phrifysgolion / sefydliadau ymchwil am 13.8% o'r IPFs a ffeiliwyd. Ar gyfer Ewrop, y ffigurau yw 15.9% a 12.7% yn y drefn honno, gan gyferbynnu â Japan (3.4% / 3.5%) a Gweriniaeth Korea (4.6% / 9.0%).

Mwy o wybodaeth

Darllenwch y crynodeb gweithredol

Darllenwch yr astudiaeth lawn

Nodiadau i'r golygydd

Ynglŷn â theuluoedd patent rhyngwladol

Mae'r dadansoddiad patent yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar y cysyniad o deuluoedd patent rhyngwladol (IPFs). Mae pob IPF yn cynrychioli dyfais unigryw ac yn cynnwys ceisiadau patent sy'n cael eu ffeilio a'u cyhoeddi mewn o leiaf dwy wlad neu eu ffeilio gyda swyddfa batent ranbarthol a'u cyhoeddi, yn ogystal â cheisiadau patent rhyngwladol cyhoeddedig. Mae IPFs yn cynrychioli dyfeisiadau y mae'r dyfeisiwr yn eu hystyried yn ddigon pwysig i geisio amddiffyniad yn rhyngwladol, a dim ond canran gymharol fach o geisiadau sy'n cwrdd â'r trothwy hwn mewn gwirionedd. Felly gellir defnyddio'r cysyniad hwn fel sylfaen gadarn ar gyfer cymharu gweithgareddau arloesi rhyngwladol, gan ei fod yn lleihau'r rhagfarnau a all godi wrth gymharu ceisiadau patent ar draws gwahanol swyddfeydd patent cenedlaethol.

Am yr EPO

Gyda bron i 7 000 o staff, mae'r Swyddfa Batentau Ewropeaidd (EPO) yw un o'r sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus mwyaf yn Ewrop. Wedi'i bencadlys ym Munich gyda swyddfeydd ym Merlin, Brwsel, Yr Hâg a Fienna, sefydlwyd yr EPO gyda'r nod o gryfhau cydweithrediad ar batentau yn Ewrop. Trwy weithdrefn rhoi patent canolog yr EPO, gall dyfeiswyr gael amddiffyniad patent o ansawdd uchel mewn hyd at 44 o wledydd, gan gwmpasu marchnad o ryw 700 miliwn o bobl. Yr EPO hefyd yw prif awdurdod y byd ym maes gwybodaeth patent a chwilio am batentau.

Ynglŷn â'r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol
Daeth Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (Mae IEA) wrth wraidd deialog fyd-eang ar ynni, gan ddarparu dadansoddiad awdurdodol, data, argymhellion polisi, ac atebion yn y byd go iawn i helpu gwledydd i sicrhau ynni diogel a chynaliadwy i bawb. Gan ddefnyddio dull holl-danwydd, holl-dechnolegau, mae'r IEA yn cefnogi polisïau sy'n gwella dibynadwyedd, fforddiadwyedd a chynaliadwyedd ynni. Mae'r IEA yn cefnogi trawsnewidiadau ynni glân ledled y byd er mwyn helpu i gyflawni nodau cynaliadwyedd byd-eang.

Mae'r cyfryngau yn cysylltu â Swyddfa Batentau Ewrop

Luis Berenguer Giménez

Prif Gyfarwyddwr Cyfathrebu / Llefarydd

Ffôn: + 49 89 2399 1203
[E-bost a ddiogelir]

Parhau Darllen

EU

Sefydlogrwydd ariannol: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu penderfyniadau â therfyn amser gan roi'r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau amlygiad i wrthbartïon canolog y DU

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu penderfyniad â therfyn amser i roi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad ariannol leihau eu hamlygiad i wrthbartïon canolog y DU (CCP). Mae CCP yn endid sy'n lleihau risg systemig ac yn gwella sefydlogrwydd ariannol trwy sefyll rhwng y ddau wrthbarti mewn contract deilliadau (hy gweithredu fel prynwr i'r gwerthwr a'r gwerthwr i'r prynwr risg). Prif bwrpas CCP yw rheoli'r risg a allai godi pe bai un o'r gwrthbartïon yn methu ar y fargen.

Mae clirio canolog yn allweddol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol trwy liniaru risg credyd i gwmnïau ariannol, lleihau risgiau heintiad yn y sector ariannol, a chynyddu tryloywder y farchnad. Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae clirio tai, neu CCP, yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Rydym yn mabwysiadu'r penderfyniad hwn i amddiffyn ein sefydlogrwydd ariannol, sy'n un o'n blaenoriaethau allweddol.

"Mae gan y penderfyniad hwn sydd â therfyn amser resymeg ymarferol iawn, oherwydd mae'n rhoi amser i gyfranogwyr marchnad yr UE leihau eu datguddiadau gormodol i CCPau yn y DU, a CCP yr UE i adeiladu eu gallu i glirio. Bydd datguddiadau'n fwy cytbwys. o ganlyniad. Mae'n fater o sefydlogrwydd ariannol. "

Mae dibyniaeth drwm system ariannol yr UE ar wasanaethau a ddarperir gan CCPau yn y DU yn codi materion pwysig sy'n ymwneud â sefydlogrwydd ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol lleihau datguddiadau'r UE i'r isadeileddau hyn.

Yn unol â hynny, anogir diwydiant yn gryf i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau eu dibyniaeth ar CCPau y DU sy'n systematig bwysig i'r Undeb. Ar 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl. Nod y penderfyniad cywerthedd dros dro yw amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn yr UE a rhoi’r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau eu hamlygiad i CCP y DU.

Mae'r testun ar gael yma ac mae datganiad i'r wasg llawn yn ar-lein.

Parhau Darllen

EU

Sefydlogrwydd Ariannol: Mae rheolau'r UE ar wrthbartïon canolog trydydd gwlad yn dod i rym

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Ionawr 2020, rheolodd yr UE newydd o dan 'Reoliad Seilwaith y Farchnad Ewropeaidd' neu EMIR 2.2 daeth goruchwyliaeth gwrthbartïon canolog yr UE a'r tu allan i'r UE (CCP) yn berthnasol. Mae CCP yn chwarae rhan systemig yn y system ariannol gan eu bod yn gweithredu fel prynwr i bob gwerthwr a gwerthwr i bob prynwr deilliadau contractau. Er mwyn i'r rheolau newydd gael eu rhoi ar waith yn llawn, roedd angen eu hategu â thair gweithred ddirprwyedig.

Mae’r deddfau wedi’u cyhoeddi heddiw yng Nghylchgrawn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a byddant yn dod i rym heddiw (22 Medi). Bydd y rheolau newydd hyn yn gwella gallu'r UE i reoli a mynd i'r afael â risgiau allanol i'r system ariannol. Byddant hefyd yn cyfrannu at wytnwch seilwaith y farchnad ariannol, sy'n bwysig i hyrwyddo rôl ryngwladol yr ewro a chryfhau ymreolaeth strategol agored Ewrop.

Mae'r gweithredoedd dirprwyedig yn nodi, ymhlith pethau eraill, sut mae Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewrop (ESMA) yn gallu goruchwylio CCPau nad ydynt yn rhan o'r UE, yn dibynnu ar raddau'r risg systemig y maent yn ei pheri i system ariannol yr UE neu i unrhyw un o'i aelod-wladwriaethau. Maent yn nodi meini prawf ar sut y dylai ESMA haenu CCP trydydd gwlad yn seiliedig ar eu pwysigrwydd systemig, a sut y dylai ESMA asesu a yw cydymffurfiad CCP â rheolau trydydd gwlad yn debyg i reolau'r UE.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn un o’n blaenoriaethau allweddol ac mae CCP yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Mae angen i ni gael rheolau rhagweladwy, cymesur ac effeithiol i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig â CCPau nad ydynt yn rhan o'r UE. Mae hyn yn unol ag ymdrechion rhyngwladol i ddod â sefydlogrwydd a thryloywder i farchnadoedd deilliadol byd-eang. ”

Am ragor o wybodaeth, gweler yma ac yma .

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd