Cysylltu â ni

coronafirws

#Coronavirus - # Erasmus + wedi'i mobileiddio i gael ymateb cryf i'r pandemig

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu adolygiad o'r Rhaglen Waith Flynyddol Erasmus + 2020, gan ddarparu € 200 miliwn yn ychwanegol i hybu addysg a hyfforddiant digidol a hyrwyddo datblygu a chynhwysiant sgiliau trwy greadigrwydd a'r celfyddydau. Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith aflonyddgar ar addysg a hyfforddiant, gyda ffyrdd newydd o addysgu a dysgu yn gofyn am atebion arloesol, creadigol a chynhwysol.

Wrth hyrwyddo Ffordd o Fyw Ewrop, dywedodd Is-lywydd Margaritis Schinas: “Mae angen i’r Ardal Addysg Ewropeaidd feithrin addysg a sgiliau digidol i liniaru aflonyddwch a achosir gan y pandemig ac i gefnogi rôl Ewrop yn y trawsnewid digidol. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi galwadau rhyfeddol Erasmus + o € 200 miliwn a fydd yn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgu, addysgu a rhannu yn yr oes ddigidol. Mae atebion effeithiol, arloesol a chynhwysol i wella addysg a sgiliau digidol yn bodoli a byddant yn elwa o gefnogaeth Ewropeaidd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n falch iawn bod rhaglen Erasmus + yn cael ei defnyddio i gefnogi actorion allweddol ym maes addysg, hyfforddiant ac ieuenctid yn yr amseroedd heriol hyn. Bydd € 200 miliwn ar gael i gefnogi addysg a hyfforddiant digidol, gwaith ieuenctid digidol, ond hefyd sgiliau creadigol a chynhwysiant cymdeithasol. Mae'n gam pwysig, gan baratoi'r ffordd ar gyfer y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol, y bydd y Comisiwn yn ei lansio yr hydref hwn. "

Daeth  rhaglen Erasmus + yn cefnogi prosiectau i wella addysgu digidol, dysgu ac asesu mewn ysgolion, addysg uwch a hyfforddiant galwedigaethol. Bydd hefyd yn darparu cyfleoedd i ysgolion, sefydliadau ieuenctid a sefydliadau dysgu oedolion gefnogi datblygu sgiliau, hybu creadigrwydd a gwella cynhwysiant cymdeithasol trwy'r celfyddydau, ynghyd â'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Cyhoeddir galwadau am gynigion ar gyfer prosiectau yn y meysydd hyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Dylai sefydliadau sydd â diddordeb gysylltu â'u Erasmus + Asiantaeth Genedlaethol

coronafirws

Teithiwch yn ddiogel gyda Thystysgrif Covid Digidol yr UE

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae Tystysgrif Covid Digidol newydd yr UE yn caniatáu ichi deithio'n ddiogel ac yn hawdd yn Ewrop yn ystod y pandemig.

Sut mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn gweithio?

Mae'r dystysgrif yn ei gwneud hi'n haws i chi deithio'n ddiogel trwy'r UE trwy ddangos eich bod wedi cael eich brechu, wedi cael canlyniad prawf negyddol neu wedi gwella o COVID-19 yn ystod y chwe mis diwethaf.

Fe'i cyhoeddir gan awdurdodau cenedlaethol.

Mae'r wybodaeth hon ar ffurf cod QR, a all fod yn electronig (ar eich ffôn clyfar neu dabled, er enghraifft) neu ei argraffu a'i sganio wrth deithio.

Mae'r dystysgrif yn rhad ac am ddim.

Daeth y system i rym ar 1 Gorffennaf, bydd ar waith am 12 mis ac mae'n cynnwys pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â rhai gwledydd y tu allan i'r UE.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwledydd sy'n cymryd rhan ym menter Tystysgrif Covid Digidol yr UE.

A allaf ei ddefnyddio i deithio?

Na, bydd angen eich pasbort neu fath arall o adnabod arnoch o hyd.

Nid oes yn rhaid i chi gael y dystysgrif i deithio - yna mae gofynion cenedlaethol yn aros yn eu lle - ond dylai ei chael hi'n haws teithio. Er enghraifft, gallai olygu nad oes raid i chi gwarantîn.

Fodd bynnag, os bydd amgylchiadau eithriadol yn codi yng ngwlad yr UE, megis ymddangosiad sydyn a lledaeniad amrywiad newydd, efallai y bydd yn rhaid rhoi cyfyngiadau newydd ar waith.

Beth sydd wedi'i gynnwys o dan Dystysgrif Covid Digidol yr UE?

Mae tair fersiwn o'r dystysgrif:

  • Tystysgrif frechu
  • Tystysgrif prawf: yn nodi canlyniad, math a dyddiad deiliad prawf NAAT neu brawf antigen cyflym
  • Tystysgrif adfer: yn cadarnhau bod y deiliad wedi gwella o haint SARS-CoV-2 yn dilyn prawf NAAT positif

Ni chydnabyddir profion gwrthgyrff, er y gallai hyn newid.

Ymhlith y profion a gydnabyddir o dan y dystysgrif mae profion Prawf Ymhelaethu Asid Niwclëig (NAAT), megis profion RT-PCR a phrofion antigen cyflym.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio o leiaf € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i brynu'r profion Covid sydd eu hangen ar gyfer y dystysgrif prawf.

Cymeradwyodd ASEau Dystysgrif Covid Digidol yr UE yn ystod y sesiwn lawn a gynhaliwyd yn Strasbwrg ym Mehefin 2021.

Teithiwr benywaidd ifanc yn gwisgo mwgwd amddiffynnol yn mynd i mewn i awyren ac yn barod i dynnu oddi arni: bydd Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio
Mae Tystysgrif Covid Digidol yr UE yn ei gwneud hi'n haws teithio yn Ewrop © AdobeStock / ToneFotografia  
Mwy am fesurau'r UE i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws
Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

coronafirws

Y DU i gadw rheolau cwarantîn ar gyfer teithwyr o Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Prydain ddydd Gwener (16 Gorffennaf) ei bod yn dileu llacio arfaethedig o reolau coronafirws ar gyfer teithwyr o Ffrainc, a oedd i fod i ddod i rym ddydd Llun (19 Gorffennaf), oherwydd presenoldeb parhaus yr amrywiad Beta o COVID a nodwyd gyntaf yn Ne Affrica, yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy’n cyrraedd o Ffrainc roi cwarantîn gartref neu mewn llety arall am bump i 10 diwrnod, hyd yn oed os ydyn nhw wedi’u brechu’n llawn yn erbyn COVID, meddai gweinidogaeth iechyd Prydain.

Bydd y gofyniad cwarantîn hwn yn dod i ben fel y cynlluniwyd ddydd Llun ar gyfer teithwyr sydd wedi'u brechu'n llawn o wledydd eraill yng nghategori 'ambr' Prydain o risg coronafirws, sy'n cynnwys y rhan fwyaf o Ewrop. Mae ychydig dros ddwy ran o dair o oedolion Prydain wedi'u brechu'n llawn.

Ddydd Llun daw diwedd mwyafrif y rheolau coronafirws yn Lloegr, gan gynnwys y mwyafrif o rwymedigaethau cyfreithiol i wisgo masgiau. Ond bydd teithio tramor yn parhau i fod yn destun gofynion cwarantîn a phrofi.

"Gyda chyfyngiadau yn codi ddydd Llun ledled y wlad, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod teithio rhyngwladol yn cael ei gynnal mor ddiogel â phosib, ac yn amddiffyn ein ffiniau rhag bygythiad amrywiadau," meddai'r gweinidog iechyd Sajid Javid.

Cyn y pandemig coronavirus, Ffrainc oedd cyrchfan teithio ail-fwyaf poblogaidd Prydain ar ôl Sbaen, a daw'r newyddion wythnos yn unig cyn i wyliau ysgol ddechrau yn Lloegr, pan fyddai miliynau fel arfer yn ceisio croesi'r Sianel.

Tynnodd y newid ymateb blin gan y cwmni hedfan byd-eang IATA, a ddywedodd fod cyfyngiadau teithio a newidiadau rhybudd byr Prydain yn anghydnaws â'r rhai mewn rhannau eraill o'r byd.

"Mae'r DU yn ymsefydlu fel allgleiwr yn ei dull dryslyd o deithio. Mae hyn, yn ei dro, yn dinistrio ei sector teithio ei hun a'r miloedd o swyddi sy'n dibynnu arno," Willie Walsh, cyfarwyddwr cyffredinol y Gymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol. (IATA), meddai wrth Reuters.

Bydd gyrwyr tryciau yn parhau i gael eu heithrio o'r gofyniad cwarantîn, ond bydd yn effeithio ar y mwyafrif o deithwyr eraill, gan gynnwys y rhai sy'n trosglwyddo trwy Ffrainc o rywle arall yn Ewrop.

Ar hyn o bryd mae Prydain yn adrodd tua 10 gwaith cymaint o achosion COVID â Ffrainc, oherwydd lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta o COVID a nodwyd gyntaf yn India, ond prin yw'r achosion o'r amrywiad Beta a geir yn Ffrainc.

Roedd cwarantîn ar gyfer cyrraedd o Ffrainc yn "fesur rhagofalus ... wrth i ni barhau i asesu'r data diweddaraf ac olrhain mynychder yr amrywiad Beta," meddai gweinidogaeth iechyd Prydain.

Parhau Darllen

coronafirws

Ni all Ffrainc eithrio ail-osod cyrffyw COVID wrth i achosion godi - gweinidog

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn ciwio am docynnau wrth i Dwr Eiffel eiconig Paris ailagor ei ddrysau i dwristiaid ers diwedd mis Hydref 2020, ar ôl yr ail gloi COVID-19 cenedlaethol ym Mharis, Ffrainc, Gorffennaf 16, 2021. REUTERS / Pascal Rossignol / File Photo

Ni ellir eithrio ail-osod mesurau cyrffyw i ffrwyno lledaeniad COVID-19 yn Ffrainc os yw heintiau yn parhau i ddringo, dywedodd y Gweinidog Materion Ewropeaidd iau, Clement Beaune, wrth BFM TV ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta, Reuters.

Adroddodd Ffrainc am fwy na 12,500 o achosion coronafirws newydd ddydd Sul, y trydydd diwrnod y mae’r cyfrif wedi ei gynnal dros 10,000, gan fod lledaeniad cyflym yr amrywiad Delta mwy heintus o COVID-19 wedi arwain at neidio mewn heintiau newydd. Darllen mwy.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd