Cysylltu gyda ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo gwarant benthyciad Rwmania € 62 miliwn i ddigolledu Blue Air am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd achos o #Coronavirus a darparu cymorth hylifedd brys i'r cwmni hedfan.

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, warant benthyciad o Rwmania o hyd at oddeutu € 62 miliwn (tua RON 301m) o blaid cwmni hedfan Rwmania Blue Air. Mae Blue Air yn gwmni hedfan preifat o Rwmania sydd â chanolfannau yn Rwmania, yr Eidal a Chyprus. Cymhwysodd fel cwmni mewn anhawster cyn yr achosion o coronafirws, hy ar 31 Rhagfyr 2019. Yn fwy penodol, roedd y cwmni'n gwneud colledion oherwydd y buddsoddiadau helaeth a wnaeth ers 2016 i wella ei rwydwaith o lwybrau. Roedd y cwmni hedfan wedi dychwelyd i broffidioldeb yn 2019 a dechrau 2020, ond dioddefodd golledion sylweddol oherwydd yr achosion o coronafirws.

Mae'r mesur yn cynnwys gwarant gyhoeddus o hyd at oddeutu € 62m ar fenthyciad i'r cwmni hedfan a fydd yn cael ei ddyrannu fel a ganlyn: (i) oddeutu € 28m o warant gyhoeddus i ddigolledu Blue Air am y difrod a achoswyd yn uniongyrchol gan yr achosion o coronafirws rhwng 16 Mawrth. 2020 a 30 Mehefin 2020; a (ii) tua € 34m o gymorth achub ar ffurf gwarant gyhoeddus ar fenthyciad gyda'r bwriad o gwmpasu anghenion hylifedd acíwt Blue Air yn rhannol o ganlyniad i'r colledion gweithredol uchel y mae wedi bod yn eu profi yn dilyn yr achos o coronafirws. Nid yw Blue Air yn gymwys i dderbyn cefnogaeth o dan Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn, wedi'i anelu at gwmnïau nad oeddent eisoes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019.

Felly mae'r Comisiwn wedi asesu'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol eraill, yn unol â'r hysbysiad gan Rwmania. O ran yr iawndal am ddifrod, asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o coronafirws.

O ran y cymorth achub, fe wnaeth y Comisiwn ei asesu o dan y Comisiwn Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro, sy'n galluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi cwmnïau sydd mewn anhawster, ar yr amod bod y mesurau cymorth cyhoeddus yn gyfyngedig o ran amser a chwmpas ac yn cyfrannu at amcan o ddiddordeb cyffredin. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod mesur Rwmania yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae’r sector hedfan wedi cael ei daro’n ddifrifol gan yr achosion o coronafirws. Bydd y warant benthyciad Rwmania € 62m hon yn rhannol yn galluogi Rwmania i ddigolledu Blue Air am y difrod a ddioddefwyd o ganlyniad i'r achosion o coronafirws. Ar yr un pryd, bydd yn darparu'r adnoddau angenrheidiol i'r cwmni hedfan i fynd i'r afael â rhan o'i hanghenion hylifedd brys ac uniongyrchol. Bydd hyn yn osgoi tarfu ar deithwyr ac yn sicrhau cysylltedd rhanbarthol yn benodol ar gyfer y nifer sylweddol o ddinasyddion Rwmania sy'n gweithio dramor ac i lawer o fusnesau bach lleol sy'n dibynnu ar docynnau fforddiadwy a gynigir gan Blue Air ar rwydwaith o lwybrau sydd â'r nod o fynd i'r afael â'u hanghenion penodol. Rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i drafod posibiliadau a dod o hyd i atebion ymarferol i ddiogelu'r rhan bwysig hon o'r economi yn unol â rheolau'r UE. "

A datganiad llawn i'r wasg ar gael ar-lein.

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth Gwyddelig € 26 miliwn i ddigolledu gweithredwyr meysydd awyr yng nghyd-destun achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun cymorth Gwyddelig gwerth € 26 miliwn i ddigolledu gweithredwyr meysydd awyr am y colledion a achoswyd gan yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Iwerddon i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Mae'r cymorth yn cynnwys tri mesur: (i) mesur iawndal difrod; (ii) mesur cymorth i gefnogi gweithredwyr y maes awyr hyd at uchafswm o € 1.8 miliwn fesul buddiolwr; a (iii) mesur cymorth i gefnogi costau sefydlog heb eu datgelu y cwmnïau hyn.

Bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Mewn achos o gefnogaeth i'r costau sefydlog heb eu datgelu, gellir rhoi cymorth hefyd ar ffurf gwarantau a benthyciadau. Bydd y mesur iawndal difrod yn agored i weithredwyr meysydd awyr yn Iwerddon a driniodd fwy nag 1 filiwn o deithwyr yn 2019. O dan y mesur hwn, gellir gwneud iawn am y gweithredwyr hyn am y colledion net a ddioddefwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2020 o ganlyniad i y mesurau cyfyngol a weithredwyd gan awdurdodau Iwerddon er mwyn cynnwys lledaeniad coronafirws.

Asesodd y Comisiwn y mesur cyntaf o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd a chanfu y bydd yn darparu iawndal am ddifrod sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r achosion o goronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r iawndal yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod. O ran y ddau fesur arall, canfu'r Comisiwn eu bod yn unol â'r amodau a nodir yn y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, rhoddir y cymorth (i) erbyn 31 Rhagfyr 2021 fan bellaf a (ii) ni fydd yn fwy na € 1.8 miliwn y buddiolwr o dan yr ail fesur ac ni fydd yn fwy na € 10 miliwn y buddiolwr o dan y trydydd mesur.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y ddau fesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y tri mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael eie. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59709 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Hedfan: Deddfwyd rhyddhad slot

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn cynnig gan y Comisiwn o fis Rhagfyr 2020, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu'r diwygiad i'r Rheoliad Slotiau sy'n rhyddhau cwmnïau hedfan o ofynion defnyddio slot maes awyr ar gyfer tymor amserlennu haf 2021. Mae'r gwelliant yn caniatáu i gwmnïau hedfan ddychwelyd hyd at hanner y slotiau maes awyr y maent wedi'u dyrannu cyn dechrau'r tymor.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn croesawu testun terfynol y gwelliant sy’n caniatáu addasu rheolau slot yn well i alw defnyddwyr am deithio awyr, yn meithrin cystadleuaeth ac yn gosod y llwybr ar gyfer dychwelyd yn raddol i reolau arferol. Rwy’n disgwyl y bydd y fenter hon yn cymell cwmnïau hedfan i wneud defnydd effeithlon o gapasiti maes awyr, ac y bydd o fudd i ddefnyddwyr yr UE yn y pen draw. ”

Mae'r Comisiwn wedi dirprwyo pwerau am flwyddyn ar ôl i'r gwelliant ddod i rym, ac felly gall ymestyn y rheolau tan ddiwedd tymor haf 2022, os oes angen. Gall y Comisiwn hefyd addasu'r gyfradd defnyddio o fewn ystod o 30-70%, yn dibynnu ar sut mae cyfeintiau traffig awyr yn esblygu. Cyhoeddir y gweithredoedd cyfreithiol yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE yn y dyddiau nesaf a byddant yn dod i rym y diwrnod ar ôl eu cyhoeddi. Fe welwch ragor o fanylion yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Gwlad Groeg € 120 miliwn i ddigolledu Aegean Airlines am iawndal a ddioddefwyd oherwydd achosion o coronafirws

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod grant Gwlad Groeg o € 120 miliwn i Aegean Airlines yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Nod y mesur yw digolledu'r cwmni hedfan am y colledion a achosir yn uniongyrchol gan yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio a osodwyd gan Wlad Groeg a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Hysbysodd Gwlad Groeg i'r Comisiwn fesur cymorth i ddigolledu Aegean Airlines am y difrod a ddioddefodd rhwng 23 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 o ganlyniad i'r mesurau cyfyngu a'r cyfyngiadau teithio a gyflwynwyd gan Wlad Groeg a gwledydd cyrchfan eraill i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Bydd y gefnogaeth ar ffurf grant uniongyrchol € 120 miliwn, nad yw'n fwy na'r amcangyfrif o ddifrod a achosir yn uniongyrchol i'r cwmni hedfan yn y cyfnod hwnnw.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau neu sectorau penodol am ddifrod yn uniongyrchol. a achosir gan ddigwyddiadau eithriadol. Canfu'r Comisiwn y bydd mesur Gwlad Groeg yn digolledu'r difrod a ddioddefwyd gan Aegean Airlines sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r achosion o coronafirws. Canfu hefyd fod y mesur yn gymesur, gan nad yw'r cymorth yn fwy na'r hyn sy'n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod mesur iawndal difrod Gwlad Groeg yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae'r diwydiant hedfan yn un o'r sectorau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed gan yr achosion o coronafirws. Bydd y mesur hwn yn galluogi Gwlad Groeg i ddigolledu Aegean Airlines am y difrod a ddioddefwyd yn uniongyrchol oherwydd y cyfyngiadau teithio sy'n angenrheidiol i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i gefnogi cwmnïau yn yr amseroedd anodd hyn, yn unol â rheolau'r UE. "

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd