Cysylltu gyda ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo gwarant benthyciad Rwmania € 62 miliwn i ddigolledu Blue Air am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd achos o #Coronavirus a darparu cymorth hylifedd brys i'r cwmni hedfan.

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, warant benthyciad o Rwmania o hyd at oddeutu € 62 miliwn (tua RON 301m) o blaid cwmni hedfan Rwmania Blue Air. Mae Blue Air yn gwmni hedfan preifat o Rwmania sydd â chanolfannau yn Rwmania, yr Eidal a Chyprus. Cymhwysodd fel cwmni mewn anhawster cyn yr achosion o coronafirws, hy ar 31 Rhagfyr 2019. Yn fwy penodol, roedd y cwmni'n gwneud colledion oherwydd y buddsoddiadau helaeth a wnaeth ers 2016 i wella ei rwydwaith o lwybrau. Roedd y cwmni hedfan wedi dychwelyd i broffidioldeb yn 2019 a dechrau 2020, ond dioddefodd golledion sylweddol oherwydd yr achosion o coronafirws.

Mae'r mesur yn cynnwys gwarant gyhoeddus o hyd at oddeutu € 62m ar fenthyciad i'r cwmni hedfan a fydd yn cael ei ddyrannu fel a ganlyn: (i) oddeutu € 28m o warant gyhoeddus i ddigolledu Blue Air am y difrod a achoswyd yn uniongyrchol gan yr achosion o coronafirws rhwng 16 Mawrth. 2020 a 30 Mehefin 2020; a (ii) tua € 34m o gymorth achub ar ffurf gwarant gyhoeddus ar fenthyciad gyda'r bwriad o gwmpasu anghenion hylifedd acíwt Blue Air yn rhannol o ganlyniad i'r colledion gweithredol uchel y mae wedi bod yn eu profi yn dilyn yr achos o coronafirws. Nid yw Blue Air yn gymwys i dderbyn cefnogaeth o dan Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn, wedi'i anelu at gwmnïau nad oeddent eisoes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019.

Felly mae'r Comisiwn wedi asesu'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol eraill, yn unol â'r hysbysiad gan Rwmania. O ran yr iawndal am ddifrod, asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o coronafirws.

O ran y cymorth achub, fe wnaeth y Comisiwn ei asesu o dan y Comisiwn Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro, sy'n galluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi cwmnïau sydd mewn anhawster, ar yr amod bod y mesurau cymorth cyhoeddus yn gyfyngedig o ran amser a chwmpas ac yn cyfrannu at amcan o ddiddordeb cyffredin. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod mesur Rwmania yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae’r sector hedfan wedi cael ei daro’n ddifrifol gan yr achosion o coronafirws. Bydd y warant benthyciad Rwmania € 62m hon yn rhannol yn galluogi Rwmania i ddigolledu Blue Air am y difrod a ddioddefwyd o ganlyniad i'r achosion o coronafirws. Ar yr un pryd, bydd yn darparu'r adnoddau angenrheidiol i'r cwmni hedfan i fynd i'r afael â rhan o'i hanghenion hylifedd brys ac uniongyrchol. Bydd hyn yn osgoi tarfu ar deithwyr ac yn sicrhau cysylltedd rhanbarthol yn benodol ar gyfer y nifer sylweddol o ddinasyddion Rwmania sy'n gweithio dramor ac i lawer o fusnesau bach lleol sy'n dibynnu ar docynnau fforddiadwy a gynigir gan Blue Air ar rwydwaith o lwybrau sydd â'r nod o fynd i'r afael â'u hanghenion penodol. Rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i drafod posibiliadau a dod o hyd i atebion ymarferol i ddiogelu'r rhan bwysig hon o'r economi yn unol â rheolau'r UE. "

A datganiad llawn i'r wasg ar gael ar-lein.

Hedfan / cwmnïau hedfan

#Aviation - Datganiad gan y Comisiynydd Vălean ar fwriad y Comisiwn i ymestyn yr hepgoriad slot

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean wedi cyhoeddi datganiad ar ôl mabwysiadu'r Comisiwn adrodd ar estyniad posibl y Diwygiad Rheoliad Slotiau.

Dywedodd y Comisiynydd Vălean: “Mae’r adroddiad yn dangos bod lefelau traffig awyr yn parhau i fod yn isel, ac yn bwysicach fyth, nid ydyn nhw’n debygol o wella yn y dyfodol agos. Yn y cyd-destun hwn, mae'r diffyg sicrwydd dros slotiau yn ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau hedfan gynllunio eu hamserlenni, gan wneud cynllunio'n anodd i feysydd awyr a theithwyr. Er mwyn mynd i’r afael â’r angen am sicrwydd ac ymateb i ddata traffig, rwy’n bwriadu ymestyn yr hepgoriad slot ar gyfer tymor y gaeaf 2020/2021, tan 27 Mawrth 2021. ”

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth hylifedd Portiwgaleg € 133 miliwn i gwmni hedfan #SATA; yn agor ymchwiliad i fesurau cymorth cyhoeddus eraill

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 133 miliwn mewn cymorth hylifedd i SATA Air Açores (SATA). Bydd y cymorth yn caniatáu i'r cwmni gyflawni ei rwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus, darparu gwasanaethau hanfodol a sicrhau cysylltedd rhanbarth mwyaf allanol Azores. Ar yr un pryd, mae'r Comisiwn wedi agor ymchwiliad i asesu a yw rhai mesurau cymorth cyhoeddus gan Bortiwgal o blaid y cwmni yn unol â rheolau'r UE ar gymorth Gwladwriaethol i gwmnïau sydd mewn anhawster.

Mae SATA yn gwmni trafnidiaeth awyr a reolir yn y pen draw gan Ranbarth Ymreolaethol Portiwgal yn Azores. Ynghyd â chwmni arall sy'n perthyn i'r un grŵp (SATA Internacional - Azores Airlines), mae SATA yn darparu gwasanaethau teithwyr a chargo trafnidiaeth awyr yn Azores, ac o ac i sawl cyrchfan cenedlaethol a rhyngwladol. Mewn perthynas â rhai llwybrau, rhoddwyd rhwymedigaeth gwasanaeth cyhoeddus arno i sicrhau cysylltedd yr ynysoedd. Mae SATA hefyd yn darparu gwasanaethau hanfodol eraill, ee rheoli a gweithredu pum maes awyr bach mewn gwahanol ynysoedd yn Azores.

Mae SATA wedi bod yn wynebu anawsterau ariannol eisoes cyn yr achosion o coronafirws, hy ar 31 Rhagfyr 2019. Ers o leiaf 2014, mae'r cwmni wedi bod yn profi colledion gweithredol ac wedi adrodd am ecwiti negyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi'i waethygu gan effeithiau'r achosion o goronafirws. . Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n wynebu anghenion hylifedd brys.

Y mesur cymorth hylifedd Portiwgaleg

Hysbysodd Portiwgal y Comisiwn o'i fwriad i roi cefnogaeth frys i SATA, gyda'r nod o ddarparu digon o adnoddau i'r cwmni fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys ac uniongyrchol tan ddiwedd mis Ionawr 2021.

Nid yw SATA yn gymwys i dderbyn cefnogaeth o dan Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn, wedi'i anelu at gwmnïau nad oeddent eisoes mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019. Felly mae'r Comisiwn wedi asesu'r mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol eraill, sef y Canllawiau 2014 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro. Mae'r rhain yn galluogi aelod-wladwriaethau i roi cymorth hylifedd dros dro i ddarparwyr gwasanaethau sydd o ddiddordeb economaidd cyffredinol i gynnal a chadw gwasanaethau hanfodol megis, er enghraifft cysylltedd trafnidiaeth awyr a rheoli maes awyr. Mae'r posibilrwydd hwn ar gael hefyd mewn achos o gymorth a roddir gan yr aelod-wladwriaeth i'r un cwmni mewn anhawster i'r Comisiwn ymchwilio iddo.

Amcangyfrifodd awdurdodau Portiwgal fod anghenion hylifedd SATA am y chwe mis nesaf mewn perthynas â rhwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau hanfodol SATA oddeutu € 133m.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth unigol i'r cwmni ar ffurf gwarant gyhoeddus o hyd at oddeutu € 133m ar fenthyciad dros dro yn ymwneud yn llwyr ag anghenion hylifedd brys sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau hanfodol gan SATA gan gynnwys llwybrau sy'n ddarostyngedig i rwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau o ddiddordeb economaidd cyffredinol mewn meysydd awyr lleol. Canfu fod y cymorth yn angenrheidiol i ganiatáu i'r cwmni barhau i ddarparu'r gwasanaethau hyn.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Agor ymchwiliad i fesurau cymorth eraill

Ar wahân, mae'r Comisiwn wedi penderfynu agor ymchwiliad i asesu a yw rhai mesurau cymorth cyhoeddus o blaid SATA yn unol â'r Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro.

O 2017 ymlaen, cymeradwyodd Rhanbarth Ymreolaethol Azores, sy'n llwyr berchen ar SATA, dri chynnydd cyfalaf i fynd i'r afael yn rhannol â diffygion cyfalaf y cwmni. Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r symiau eisoes wedi'u talu. Mae awdurdodau Portiwgal yn honni nad yw’r codiadau cyfalaf dan sylw yn gyfystyr â chymorth gwladwriaethol o dan reolau’r UE oherwydd ers i Lywodraeth Ranbarthol Azores, fel unig gyfranddaliwr SATA, weithredu fel buddsoddwr preifat sy’n gweithredu o dan amodau’r farchnad.

Bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach a oedd y codiadau cyfalaf yn gyfystyr â chymorth gwladwriaethol y dylid fod wedi ei hysbysu i'r Comisiwn, ac, os felly, os yw mesurau cymorth y gorffennol yn bodloni amodau'r Canllawiau 2014 ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i Bortiwgal a phartïon eraill â diddordeb gyflwyno sylwadau. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad.

Cefndir

Mae Rhanbarth Ymreolaethol Azores yn archipelago sy'n cynnwys naw ynys folcanig a 245,000 o drigolion. Mae Rhanbarth Azores yn cael ei ystyried yn rhanbarth mwyaf allanol yr Undeb Ewropeaidd, wedi'i leoli yng Nghefnfor Gogledd yr Iwerydd, tua 1,400 km o dir mawr Portiwgal. Gellir cyrraedd yr ynysoedd o'r tir mawr mewn dau i dri diwrnod ar y môr neu ddwy awr mewn awyren. Mae'r Rhanbarth yn ddibynnol ar gludiant awyr ar gyfer teithwyr a chargo, yn enwedig yn ystod tymor y gaeaf, pan fydd y tywydd yn aml yn golygu nad oes cludiant morwrol ar gael.

O dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gellir ystyried ymyriadau cyhoeddus o blaid cwmnïau yn rhydd o gymorth gwladwriaethol pan gânt eu gwneud ar delerau y byddai gweithredwr preifat wedi'u derbyn o dan amodau'r farchnad (egwyddor gweithredwr economi'r farchnad - MEOP). Os na chaiff yr egwyddor hon ei pharchu, mae'r ymyriadau cyhoeddus yn cynnwys cymorth gwladwriaethol o fewn ystyr Erthygl 107 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, oherwydd eu bod yn rhoi mantais economaidd i'r buddiolwr nad oes gan ei gystadleuwyr. Nodir y meini prawf asesu ar gyfer ymyriadau cyhoeddus mewn cwmnïau sydd mewn anhawster yn y Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro.

O dan y Comisiwn Canllawiau 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer achub ac ailstrwythuro, gall cwmnïau sydd ag anhawster ariannol dderbyn cymorth Gwladwriaethol ar yr amod eu bod yn cwrdd â rhai amodau. Gellir rhoi cymorth am gyfnod o hyd at chwe mis ("cymorth achub"). Y tu hwnt i'r cyfnod hwn, rhaid ad-dalu'r cymorth neu rhaid hysbysu'r Comisiwn am gynllun ailstrwythuro am i'r cymorth gael ei gymeradwyo ("cymorth ailstrwythuro"). Rhaid i'r cynllun sicrhau bod hyfywedd tymor hir y cwmni'n cael ei adfer heb gefnogaeth bellach gan y Wladwriaeth, bod y cwmni'n cyfrannu at lefel ddigonol at gostau ei ailstrwythuro a bod ystumiadau cystadleuaeth a grëir gan y cymorth yn cael sylw trwy fesurau cydadferol.

Trwy sicrhau cydymffurfiad â'r amodau hyn, mae'r Comisiwn yn cynnal cystadleuaeth deg ac effeithiol rhwng gwahanol gwmnïau yn y farchnad trafnidiaeth awyr, fel mewn sectorau eraill.

Mae Erthygl 349 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd yn cydnabod cyfyngiadau penodol y rhanbarthau mwyaf allanol ac yn darparu ar gyfer mabwysiadu mesurau penodol yn neddfwriaeth yr UE i helpu'r rhanbarthau hyn i fynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n eu hwynebu oherwydd eu pellenigrwydd, ynysigrwydd, maint bach. , topograffi a hinsawdd anodd, a dibyniaeth economaidd ar nifer is o gynhyrchion.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58101 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. Rhestrir penderfyniadau cymorth gwladwriaethol sydd newydd eu cyhoeddi yn y Cyfnodolyn Swyddogol ac ar y rhyngrwyd yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Bwlgaria € 4.4 miliwn i feysydd awyr Burgas a Varna yng nghyd-destun yr achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo mesur cymorth Bwlgaria € 4.4 miliwn i feysydd awyr Burgas a Varna yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf gohirio taliadau’r ffioedd consesiwn sy’n ddyledus gan Fraport Twin Star Airport Management AD, y cwmni sy’n rheoli’r ddau faes awyr, i lywodraeth Bwlgaria sy’n berchen ar isadeileddau’r meysydd awyr.

Pwrpas y mesur yw helpu'r ddau faes awyr i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd y maent yn eu hwynebu oherwydd yr achosion o coronafirws, trwy leihau'r costau y mae gweithredwr y maes awyr yn eu talu. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn unol â'r amodau a nodwyd yn y Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, dim ond tan ddiwedd y flwyddyn hon y gellir gohirio taliad a bydd ei hyd am flwyddyn. At hynny, mae'r gohirio taliadau yn cynnwys isafswm tâl yn unol â'r Fframwaith Dros Dro.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58095 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd