Cysylltu gyda ni

Frontpage

#Lebanon - Mae'r UE yn darparu cymorth brys ychwanegol yn dilyn y ffrwydrad yn #Beirut

cyhoeddwyd

on

Mae ail hediad pont Awyr Dyngarol yr Undeb Ewropeaidd (UE) wedi glanio yn Beirut, Libanus, gan gyflenwi 12 tunnell o gyflenwadau dyngarol hanfodol ac offer meddygol, gan gynnwys ysbyty symudol a masgiau wyneb. Mae'r UE yn talu cost cludo'r hediad yn llawn, tra bod y cargo wedi'i ddarparu gan awdurdodau Sbaen, Sefydliad Philips a Phrifysgol Antwerp.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae'r UE yn parhau i gefnogi Libanus gyda'r cymorth mwyaf ei angen. Fe wnaethom gyflenwi 29 tunnell o gyflenwadau hanfodol ers y ffrwydrad, ynghyd â dros € 64 miliwn mewn cyllid brys. Hoffwn ddiolch i holl wledydd Ewrop a'n partneriaid ar lawr gwlad sydd wedi dangos eu cydsafiad â Libanus ar yr adeg anodd hon trwy gynnig cefnogaeth hanfodol. "

Bydd y deunydd a ddanfonir yn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed ag anghenion meddygol yn dilyn y ffrwydrad ym mhorthladd Beirut a'r pandemig coronafirws dwysach. Dyma ail Bont Awyr Dyngarol a drefnwyd gan yr UE, yn dilyn yr un gyntaf ar 13 Awst.

Cefndir

Fe wnaeth y ffrwydradau dinistriol yn y brifddinas Beirut ar 4 Awst roi straen ychwanegol ar system iechyd Libanus, a oedd eisoes dan bwysau trwm oherwydd y pandemig coronafirws.

Yn union ar ôl y ffrwydradau, cynigiodd 20 o wledydd Ewropeaidd gymorth chwilio ac achub arbenigol, timau asesu cemegol a meddygol ynghyd ag offer meddygol a chymorth arall trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Ar 13 Awst danfonodd hediad pont Awyr Dyngarol gyntaf yr UE dros 17 tunnell o gyflenwadau dyngarol, meddyginiaethau ac offer meddygol.

Yn ogystal â'r cymorth mewn nwyddau, mae'r UE wedi defnyddio mwy na € 64m ar gyfer anghenion brys cyntaf, cymorth meddygol ac offer, ac amddiffyn seilwaith critigol. Bydd y cronfeydd hyn hefyd yn helpu i ymateb i anghenion dyngarol mwyaf dybryd trigolion mwyaf agored i niwed Beirut y mae'r ffrwydradau dinistriol yn effeithio arnynt.

Mwy o wybodaeth

Pont Awyr Dyngarol yr UE

Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE

EU

Mae Samskip yn lansio gwasanaethau cynwysyddion uniongyrchol rhwng Amsterdam ac Iwerddon

cyhoeddwyd

on

Mae Samskip wedi cynyddu ei gysylltiadau cynhwysydd shortsea rhwng Iwerddon a Gogledd Cyfandir Ewrop trwy gyflwyno cyswllt gwasanaeth pwrpasol newydd i Amsterdam. Bydd y cysylltiad wythnosol yn golygu y gall mewnforion Gwyddelig osgoi ffwdanau ar ôl Brexit rhag gwneud cais i nwyddau a dderbynnir trwy ddosbarthwyr yn y DU, tra bydd allforion yn elwa o gyrhaeddiad mwy i farchnadoedd yr UE yng ngogledd yr Iseldiroedd, yr Almaen a thu hwnt.

Wrth lansio ar 25 Ionawr, mae'r gwasanaeth diwrnod sefydlog yn gadael Terfynell TMA Amsterdam nos Lun ar gyfer cyrraedd Dulyn ddydd Mercher a dychwelyd i Amsterdam ar y penwythnos. Mae hyn yn ategu gwasanaethau shortsea presennol Samskip yn Rotterdam-Ireland trwy gynnig ymadawiad newydd nos Lun i Iwerddon i gwsmeriaid rheilffyrdd, cychod a ffyrdd yn yr Iseldiroedd.

Dywedodd Thijs Goumans, Pennaeth Masnach Iwerddon, Samskip, fod lansiad y gwasanaeth wedi dod ar adeg pan oedd mewnforwyr ac allforwyr mewn crefftau Iwerddon-tir mawr Ewrop yn parhau i bwyso a mesur opsiynau wrth i ganlyniadau Brexit ar gyfer rheoli'r gadwyn gyflenwi ddod yn amlwg.

“Mae marchnad cludo nwyddau Cyfandir Iwerddon-Gogledd mewn cyfnod deinamig, ac mae gwasanaethau cynwysyddion diwrnod sefydlog i / o Amsterdam yn darparu’r sicrwydd y gall rheolwyr cadwyn gyflenwi sy’n gwasanaethu marchnadoedd yr Iseldiroedd a’r Almaen seilio twf busnes,” meddai. Yn amodol ar symudiadau cychwynnol, byddai Samskip yn ystyried galwadau i gysylltu porthladdoedd eraill yn Iwerddon ag Amsterdam yn uniongyrchol.

“Gall gwasanaethau cynwysyddion Shortsea unwaith eto brofi eu hunain yn fwy na chyfatebiaeth ar gyfer ro-ro, yn enwedig ar gyfer cynhyrchion a gludwyd yn flaenorol i ddosbarthwyr yn y DU ac yna eu hailddosbarthu ar draws Môr Iwerddon,” meddai Richard Archer, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, Samskip Multimodal. “Mae Amsterdam yn borthladd perfformiad uchel sy’n cysylltu’n syth i mewn i ardal y gefnwlad ac mae tîm cyfan Samskip Ireland wrth ei fodd gyda’r ymrwymiad newydd hwn i drafnidiaeth pan-Ewropeaidd.”

Dywedodd Koen Overtoom, Prif Swyddog Gweithredol Port Amsterdam: “Rydym yn falch iawn gyda’r ehangiad hwn o rwydwaith môr byr y porthladd. Mae'n tanlinellu cryfder y gwasanaethau y mae Samskip a TMA Logistics yn eu cynnig, yn ogystal â'n safle strategol. Mae Iwerddon yn farchnad allweddol, ac yn yr amseroedd hyn sy'n newid yn gyflym mae cyswllt uniongyrchol yn cyflwyno cyfleoedd aruthrol. Byddwn yn parhau i weithio gyda TMA, Samskip a phartneriaid rhyngwladol i wneud y gwasanaeth hwn yn llwyddiant parhaol. ”

Dywedodd Michael van Toledo, Rheolwr Cyffredinol TMA Amsterdam, fod cysylltiadau rheilffordd Samskip â mynediad di-dagfeydd Duisburg a TMA yn cynnig llwyfan ar gyfer twf yng nghyfeintiau FMCG i Iwerddon ac allforion pharma a llaeth yn symud y ffordd arall. “Gallai’r gwasanaeth fod wedi cael ei wneud yn benodol ar gyfer ein huchelgeisiau i dyfu Amsterdam fel canolbwynt ar gyfer busnes cynwysyddion shortsea,” meddai. “Mae’n targedu’r awydd mwy am wasanaethau uniongyrchol Gogledd Cyfandir i Iwerddon ar ôl Brexit, gyda chroes-docio TMA yn ennill dros weithredwyr trelars mewn marchnadoedd ymhellach i’r de.”

 

Parhau Darllen

Economi

Y Comisiwn Ewropeaidd yn lansio Bauhaus Ewropeaidd Newydd

cyhoeddwyd

on

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd gam dylunio'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd menter (21 Ionawr). Nod y New European Bauhaus yw cyfuno dyluniad, cynaliadwyedd, hygyrchedd, fforddiadwyedd a buddsoddiad er mwyn helpu i gyflawni'r Fargen Werdd Ewropeaidd.

Nod y cam dylunio yw defnyddio proses gyd-greu i lunio'r cysyniad trwy archwilio syniadau, nodi'r anghenion a'r heriau mwyaf brys, a chysylltu partïon â diddordeb. Fel un elfen o'r cam dylunio, y gwanwyn hwn, bydd y Comisiwn yn lansio rhifyn cyntaf gwobr New European Bauhaus.

Bydd y cam dylunio hwn yn arwain at agor galwadau am gynigion yn yr hydref eleni i ddod â syniadau Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn fyw mewn o leiaf bum lle yn yr UE, trwy ddefnyddio cronfeydd yr UE ar lefel genedlaethol a rhanbarthol.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: "Mae'r Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn brosiect o obaith i archwilio sut rydyn ni'n byw'n well gyda'n gilydd ar ôl y pandemig. Mae'n ymwneud â chyfateb cynaliadwyedd ag arddull, i ddod â Bargen Werdd Ewrop yn agosach at feddyliau pobl. a chartrefi. Mae angen pob meddwl creadigol arnom: dylunwyr, artistiaid, gwyddonwyr, penseiri a dinasyddion, i wneud y Bauhaus Ewropeaidd Newydd yn llwyddiant. ”

Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Gyda’r Bauhaus Ewropeaidd Newydd ein huchelgais yw datblygu fframwaith arloesol i gefnogi, hwyluso a chyflymu’r trawsnewidiad gwyrdd trwy gyfuno cynaliadwyedd ac estheteg. Trwy fod yn bont rhwng byd celf a diwylliant ar un ochr a byd gwyddoniaeth a thechnoleg ar yr ochr arall, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnwys y gymdeithas gyfan: ein hartistiaid, ein myfyrwyr, ein penseiri, ein peirianwyr, ein byd academaidd. , ein harloeswyr. Bydd yn cychwyn newid systemig. ”

Mae'r UE wedi bod yn gosod safonau ar gyfer adeiladau cynaliadwy ac yn cefnogi prosiectau i wella byw'n wyrdd ers blynyddoedd lawer. Y weithred ddiweddaraf yw ymgais i ddod â'r syniadau hyn yn nes at ddinasyddion yr UE.

 

 

 

Parhau Darllen

Belarws

Mae Rwsia yn targedu cwmnïau dadfeilio Belarus i dyfu ei dylanwad yn y wlad

cyhoeddwyd

on

Gallai unbennaeth hynaf Ewrop fod yn byw ei eiliadau olaf. Ers yr etholiad a ymleddir ym mis Awst, mae protestiadau torfol digynsail wedi bod yn digwydd ledled y wlad. Mae Brwsel a Washington, nad ydyn nhw bellach yn cydnabod Lukashenko fel yr arlywydd cyfreithlon, wedi gosod sancsiynau yn erbyn Lukashenko a'i gynghreiriaid, a gallai mwy fod ar y ffordd.

Fis diwethaf, cyhoeddodd yr UE ei drydedd set o sancsiynau. Y tro hwn, roedd sancsiynau i fod i dargedu'r rhai sy'n darparu cymorth ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol i drefn Lukashenko, gan gyfyngu ar y rhai sydd wedi galluogi ac ymestyn y trais sydd wedi lledu ledled y wlad. Mae'r rownd newydd hon o sancsiynau o Frwsel ar Belarus yn debygol o arwain llawer o Belarusiaid i chwilio am gyfleoedd i ddadlwytho asedau ar ddirprwyon er mwyn cynnal rhywfaint o ddylanwad dros eu daliadau corfforaethol, neu eu gwerthu i bartïon tramor er mwyn osgoi methdaliad.

Mae Moscow, un o gynghreiriaid olaf Lukashenko, wedi sicrhau Minsk ei fod yn parhau cefnogaeth wleidyddol ac ariannol. Anaml y daw'r math hwn o gefnogaeth heb dannau ynghlwm. Mae rhai yn awgrymu bod diddordebau busnes yn agos at y Kremlin eisoes yn symud i gaffael cyfran uwch ym mentrau pwysig Belarus sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Ni ddylai'r Gorllewin fod yn rhith nad yw mesurau sydd wedi'u cynllunio i ddod â theyrnasiad 26 mlynedd Lukashenko i ben yn golygu diwedd dylanwad Moscow ym Melarus. Waeth beth sy'n digwydd i Lukashenko, mae gan Rwsia gynllun atal y dyfodol i gynnal, a hyd yn oed ehangu, ei dylanwad yn y wlad.

Nid yw dominiad economaidd Rwsia o Belarus yn ddim byd newydd. Mae cewri ynni Rwseg yn berchen ar biblinellau o bwysigrwydd strategol sy'n cludo Belarus i gyflenwi nwy Rwseg i Wlad Pwyl a'r Almaen, ac mae gan Rwsia gyfran o 42.5% yng nghyfleuster prosesu olew Mozyr enfawr Belarus trwy Slavneft, sy'n cael ei reoli ar hyn o bryd gan Rosneft a Gazpromneft.

Mae misoedd o streiciau ochr yn ochr â’r protestiadau o blaid democratiaeth wedi dod â nifer o fentrau diwydiannol amlycaf y wlad dan berchnogaeth y wladwriaeth i gwymp. Er mwyn creu’r amodau economaidd a fydd yn hwyluso meddiannu cwmnïau mawr o Belarwsia, mae sawl oligarch Rwsiaidd sydd â chysylltiadau â’r Kremlin wedi bod yn cefnogi’r protestiadau, gan aros am y cyfle i gymryd rheolaeth. Yn y diwydiant gwrtaith, mae Dmitry Mazepin, oligarch Rwsiaidd a aned yn Belarus, eisoes yn lleoli ei hun i gymryd drosodd cynhyrchydd gwrtaith y wladwriaeth, Belaruskali.

Trwy ei gwmnïau Uralchem ​​ac Uralkali mae'n rheoli cyfran sylweddol o'r farchnad wrtaith fyd-eang, ac mae'n parhau i fodfeddi tuag at fonopoleiddio'r farchnad trwy gymryd drosodd y cwmni cystadleuol TogliattiAzot yn anghyfreithlon. Mae Mazepin hyd yn oed wedi bod yn cefnogi gweithredoedd streic a phrotestwyr myfyrwyr, gan addo talu am eu hastudiaethau yn Rwsia.

Ni fyddai symudiadau o'r fath yn digwydd pe na baent yn cael eu hawdurdodi a hyd yn oed yn cael eu hannog gan y Kremlin a'i ddirprwyon. Mae Mazepin yn agos at unigolion a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau a’r UE ers 2018 am eu cysylltiadau â’r Kremlin. Mae e hefyd yn agos at aelodau llywodraeth Belarwsia ac wedi bod yn awyddus i gymryd rhan yng ngwleidyddiaeth Belarwsia trwy greu a “Pwyllgor Iachawdwriaeth Belarus” dod â swyddogion gweithredol Belarwsia a Rwseg ynghyd mewn ymdrech i hyrwyddo diwygio economaidd a chymod gwleidyddol yn y wlad sy'n cyd-fynd â buddiannau Rwseg. Mae ei ran ym materion Belarwsia hyd yn oed wedi gweld ei gwmni Ennill Uralkali o'r protestiadau streic yn Belaruskali, y mae swyddogion y llywodraeth yn nodi ei fod yn waith "grymoedd allanol".

Gall sancsiynau economaidd fod yn effeithiol ac annog pobl i beidio â cham-drin pŵer y wladwriaeth, ond os ydynt yn creu gorlifo effaith lle mae asedau'n cael eu gwthio i orbit Rwsia, a bod amodau'n cael eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ysbeilwyr corfforaethol fel Mazepin, ni fydd hyn yn helpu i adeiladu Belarus yfory. Gydag oligarchiaid Rwsiaidd wedi eu leinio i elwa o sancsiynau ar fuddiannau corfforaethol Belarwsia, preifateiddio crony ac anobaith economaidd, nid oes fawr o obaith y bydd ymadawiad Lukashenko yn arwain at greu democratiaeth ac economi marchnad yn y wlad. Colled y Gorllewin, ac yn bwysicach fyth, colled pobl Belarwsia, sydd wedi ymladd mor ddewr am eu rhyddid.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd