Cysylltu gyda ni

Frontpage

#Lebanon - Mae'r UE yn darparu cymorth brys ychwanegol yn dilyn y ffrwydrad yn #Beirut

cyhoeddwyd

on

Mae ail hediad pont Awyr Dyngarol yr Undeb Ewropeaidd (UE) wedi glanio yn Beirut, Libanus, gan gyflenwi 12 tunnell o gyflenwadau dyngarol hanfodol ac offer meddygol, gan gynnwys ysbyty symudol a masgiau wyneb. Mae'r UE yn talu cost cludo'r hediad yn llawn, tra bod y cargo wedi'i ddarparu gan awdurdodau Sbaen, Sefydliad Philips a Phrifysgol Antwerp.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae'r UE yn parhau i gefnogi Libanus gyda'r cymorth mwyaf ei angen. Fe wnaethom gyflenwi 29 tunnell o gyflenwadau hanfodol ers y ffrwydrad, ynghyd â dros € 64 miliwn mewn cyllid brys. Hoffwn ddiolch i holl wledydd Ewrop a'n partneriaid ar lawr gwlad sydd wedi dangos eu cydsafiad â Libanus ar yr adeg anodd hon trwy gynnig cefnogaeth hanfodol. "

Bydd y deunydd a ddanfonir yn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed ag anghenion meddygol yn dilyn y ffrwydrad ym mhorthladd Beirut a'r pandemig coronafirws dwysach. Dyma ail Bont Awyr Dyngarol a drefnwyd gan yr UE, yn dilyn yr un gyntaf ar 13 Awst.

Cefndir

Fe wnaeth y ffrwydradau dinistriol yn y brifddinas Beirut ar 4 Awst roi straen ychwanegol ar system iechyd Libanus, a oedd eisoes dan bwysau trwm oherwydd y pandemig coronafirws.

Yn union ar ôl y ffrwydradau, cynigiodd 20 o wledydd Ewropeaidd gymorth chwilio ac achub arbenigol, timau asesu cemegol a meddygol ynghyd ag offer meddygol a chymorth arall trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Ar 13 Awst danfonodd hediad pont Awyr Dyngarol gyntaf yr UE dros 17 tunnell o gyflenwadau dyngarol, meddyginiaethau ac offer meddygol.

Yn ogystal â'r cymorth mewn nwyddau, mae'r UE wedi defnyddio mwy na € 64m ar gyfer anghenion brys cyntaf, cymorth meddygol ac offer, ac amddiffyn seilwaith critigol. Bydd y cronfeydd hyn hefyd yn helpu i ymateb i anghenion dyngarol mwyaf dybryd trigolion mwyaf agored i niwed Beirut y mae'r ffrwydradau dinistriol yn effeithio arnynt.

Mwy o wybodaeth

Pont Awyr Dyngarol yr UE

Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE

EU

Mae'r UE yn ceisio pwerau newydd i gosbi cewri technoleg - FT

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd eisiau arfogi ei hun gyda phwerau newydd i gosbi cwmnïau technoleg mawr, adroddodd y Financial Times ddydd Sul (20 Medi), yn ysgrifennu Rama Venkat.

Mae'r cynllun arfaethedig yn cynnwys gorfodi cewri technoleg i chwalu neu werthu rhai o'u gweithrediadau Ewropeaidd os bernir bod eu goruchafiaeth yn y farchnad yn bygwth buddiannau cwsmeriaid a chystadleuwyr llai, meddai'r papur newydd.

Comisiynydd Marchnad Fewnol yr UE Thierry Breton, mewn cyfweliad â'r FT, meddai'r meddyginiaethau arfaethedig, a fyddai ond yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau eithafol, hefyd yn cynnwys y gallu i eithrio grwpiau technoleg mawr o'r farchnad sengl yn gyfan gwbl.

Parhau Darllen

Brexit

Brexit - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad leihau eu hamlygiad i weithrediadau clirio'r DU

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Medi) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu penderfyniad â therfyn amser i roi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad ariannol leihau eu hamlygiad i wrthbartïon canolog y DU (CCP). Y dyddiad cau yw'r arwydd cliriaf bod yr UE yn bwriadu symud y busnes 'clirio' allan o Lundain ac i ardal yr ewro.

Fe ddaw’r symudiad fel ergyd i Lundain, sef arweinydd presennol y byd wrth glirio busnes sy’n werth sawl biliwn. Mae'r London Clearing House (LCH), yn clirio gwerth bron i triliwn o ewro o gontractau a enwir yn yr ewro y dydd, ac yn cyfrif am dri chwarter y farchnad fyd-eang. Mae clirio yn cynnig ffordd o gyfryngu rhwng prynwyr a gwerthwyr, credir, trwy gael busnes clirio mwy, bod costau trafodion yn cael eu lleihau. Pan geisiodd Banc Canolog Ewrop yn Frankfurt fynnu bod yr holl grefftau ewro yn cael eu gwneud y tu mewn i ardal yr ewro, heriwyd hyn yn llwyddiannus yn Llys Cyfiawnder Ewrop gan George Osborne, yna Ganghellor Trysorlys y DU.

Yn y gorffennol mae Cyfnewidfa Stoc Llundain wedi rhybuddio y gallai hyd at 83,000 o swyddi gael eu colli pe bai'r busnes hwn yn symud i rywle arall. Byddai gorlifiadau hefyd i feysydd eraill fel rheoli risg a chydymffurfiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae clirio tai, neu CCP, yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Rydym yn mabwysiadu'r penderfyniad hwn i amddiffyn ein sefydlogrwydd ariannol, sy'n un o'n blaenoriaethau allweddol. Mae gan y penderfyniad hwn sydd â therfyn amser resymeg ymarferol iawn, oherwydd ei fod yn rhoi amser i gyfranogwyr marchnad yr UE leihau eu datguddiadau gormodol i CCPau yn y DU, a CCP yr UE i adeiladu eu gallu clirio. O ganlyniad, bydd datguddiadau'n fwy cytbwys. Mae'n fater o sefydlogrwydd ariannol. ”

Cefndir

Mae CCP yn endid sy'n lleihau risg systemig ac yn gwella sefydlogrwydd ariannol trwy sefyll rhwng y ddau wrthbarti mewn contract deilliadau (hy gweithredu fel prynwr i'r gwerthwr a'r gwerthwr i'r prynwr risg). Prif bwrpas CCP yw rheoli'r risg a allai godi pe bai un o'r gwrthbartïon yn methu ar y fargen. Mae clirio canolog yn allweddol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol trwy liniaru risg credyd i gwmnïau ariannol, lleihau risgiau heintiad yn y sector ariannol, a chynyddu tryloywder y farchnad.

Mae dibyniaeth drwm system ariannol yr UE ar wasanaethau a ddarperir gan CCPau yn y DU yn codi materion pwysig sy'n ymwneud â sefydlogrwydd ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol lleihau datguddiadau'r UE i'r isadeileddau hyn. Yn unol â hynny, anogir diwydiant yn gryf i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau eu dibyniaeth ar CCPau y DU sy'n systematig bwysig i'r Undeb. Ar 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl.

Nod penderfyniad cywerthedd dros dro heddiw yw amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn yr UE a rhoi’r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau eu hamlygiad i CCP y DU. Ar sail dadansoddiad a gynhaliwyd gyda Banc Canolog Ewrop, y Bwrdd Datrys Sengl a’r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, nododd y Comisiwn y gallai risgiau sefydlogrwydd ariannol godi ym maes clirio deilliadau yn ganolog trwy CCPau a sefydlwyd yn y Deyrnas Unedig (CCP y DU. ) pe bai aflonyddwch sydyn yn y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i gyfranogwyr marchnad yr UE.

Aethpwyd i'r afael â hyn yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 9 Gorffennaf 2020, lle argymhellwyd cyfranogwyr y farchnad i baratoi ar gyfer pob senario, gan gynnwys lle na fydd penderfyniad cywerthedd pellach yn y maes hwn.

Parhau Darllen

EU

Daw cysylltiadau UE-Wcráin dan y chwyddwydr

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE a'r UD yn gwneud llawer dros yr Wcrain ar fater diwygiadau, nid yn unig i ddiwygiadau economaidd ond i ddiwygio'r system gyfiawnder, yn ysgrifennu Martin Banks.

Dros y chwe blynedd diwethaf, fel rhan o ddiwygiadau cyfreithiol, mae'r Wcráin wedi datblygu a mabwysiadu diwygiadau i'w gyfansoddiad, gan fabwysiadu tua dwsin o ddeddfau.

Crëwyd y Goruchaf Lys newydd, y Llys Gwrth-lygredd Uwch, mae asesiad cymhwyster barnwyr a phrosesau eraill wedi cychwyn, pob un wedi'i gynllunio i gael effaith gadarnhaol ar y system farnwrol a'r frwydr yn erbyn llygredd. Roedd yr UE yn cymryd rhan weithredol yn yr holl ddiwygiadau hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r canlyniad wedi cwrdd â'r disgwyliadau eto. Yn 2019, dangosodd arolwg barn gan Ganolfan Razumkov ar gyfer Swyddfa Cyngor Ewrop yn yr Wcrain fod 46% yn credu nad yw’r diwygiad barnwrol “wedi cychwyn o gwbl eto” a bod gan 43% agwedd negyddol tuag at ddiwygio barnwrol.

Mae llygredd yn yr Wcrain yn parhau i ffynnu, ac mae'r system farnwrol wedi dod hyd yn oed yn fwy aneffeithiol nag o'r blaen. Ar yr un pryd, mae rhai gwleidyddion Wcrain yn mynd ati i ddefnyddio pwnc diwygio barnwrol er eu budd eu hunain. Yn benodol, defnyddiodd y cyn-Arlywydd Petro Poroshenko bwnc diwygio barnwrol i ennill rheolaeth dros y llysoedd. Ac fe lwyddodd gyda dim ond ychydig o feirniaid yn beiddgar gwneud penderfyniadau yn erbyn ewyllys Poroshenko.

O ganlyniad, mae nifer y barnwyr profiadol sydd wedi gadael y system wedi cynyddu er 2014. Nid oes gan rai llysoedd Wcrain unrhyw farnwyr ar ôl o gwbl ac mae'r llysoedd wedi atal eu gwaith, gan ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl i ddinasyddion gael gafael ar gyfiawnder o gwbl.

Ar ddechrau 2020, roedd prinder personél barnwrol yn y llysoedd bron i 30%. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd achos llys ac amseriad ystyried achosion. Yn amau ​​aros mewn canolfannau cadw pretrial am gyfnod gormodol, achosion yn cronni, ac mae dynameg cyfiawnder yn arafu, gan arwain at densiynau cymdeithasol.

Mae bron pawb yn cytuno bod y diwygiadau a weithredwyd wedi profi i fod yn gwbl aneffeithiol ond pam mae hyn yn digwydd? Pam mae'r holl ymdrechion wedi bod yn ofer? Roedd y cwestiwn i'w drafod mewn cynhadledd ryngwladol "Dialogue about cyfiawnder - 2" yn Kiev, ond amharwyd yn wael ar y digwyddiad.

Canslodd llunwyr polisi a gweision sifil yr UE eu cyfranogiad yn y gynhadledd, pan wnaethant ddysgu y diwrnod cynt fod y panel yn cynnwys rhai pobl ag enw da “amheus”.

Roedd hyd yn oed y rhai a benderfynodd gymryd rhan yn wynebu problemau. Yn syth ar ôl iddo ddechrau, derbyniwyd neges anhysbys am fwyngloddio adeilad ECC Parkovyi, lle casglwyd cyfranogwyr y gynhadledd.

Bu'n rhaid i bawb oedd yn bresennol adael yr adeilad ac aros y tu allan am awr wrth i'r heddlu wirio'r adeilad.

Pam wnaeth rhywun geisio tarfu ar y gynhadledd? Dywedodd rhifyn Wcreineg o “Vzglyad” fod y gynhadledd wedi ceisio “tarfu” ar sefydliadau a strwythurau sy’n canolbwyntio ar Poroshenko.

Siaradodd newyddiadurwyr â chynrychiolydd un sefydliad o’r fath sy’n ymwneud â hyrwyddo diwygio barnwrol yn yr Wcrain a ddywedodd mai dim ond rhai cyrff anllywodraethol sydd yn yr Wcrain sydd â hawl i gysylltu ag Ewropeaid ar bwnc diwygiadau barnwrol a diwygiadau eraill.

Mae'r Wcráin, meddai, wedi ffurfio "cast" o ddiwygwyr nad ydyn nhw'n caniatáu i unrhyw un arall drafod diwygiadau heb eu caniatâd, a'r rhain sy'n penderfynu pwy yn yr Wcrain sy'n "amheus", hynny yw, nad oes gan gynrychiolwyr yr UE hawl i gyfathrebu .

Roedd un o gyfranogwyr y gynhadledd yn gyfreithiwr adnabyddus o Wcrain, Rostislav Popovich a nododd mai hwn oedd yr ail drafodaeth lefel uchel o’r fath ar ddiwygio barnwrol - cynhaliwyd yr un gyntaf y llynedd yn Senedd Ewrop. Ysgrifennodd ar ei dudalen Facebook: “Mynychwyd digwyddiad Kiev gan ddirprwyon pobl, barnwyr llysoedd uwch, cyfreithwyr blaenllaw, ASEau ac arbenigwyr o Ewrop, yr UD ac Israel. Roedd y cyfansoddiad yn gynrychioliadol ac roedd y pynciau a drafodwyd yn amserol. Ond roedd yn anodd iawn ei chynnal yn Kiev - nid oherwydd y coronafirws, ond oherwydd bod y gynhadledd wedi ei tharfu gan bobl a ysgrifennodd lythyrau at ASEau, gan fynnu eu bod yn gwrthod cymryd rhan, gan siarad am gyfranogwyr 'od'.

“Pam ymateb mor rhyfedd? Y rheswm am hyn oedd na chynhaliwyd y gynhadledd ganddynt ac ni wnaethant ddewis y cyfranogwyr. Nid oeddent am ganiatáu i Ewropeaid ddysgu'r gwir am y sefyllfa wirioneddol yn y wlad ac am y 'diwygiadau' hynny sydd wedi cael eu gweithredu yma. ”

Mae’n credu bod pobl yn yr Wcrain yn “parasitio ar broblemau’r system farnwrol a llawer o broblemau eraill.”

Yn ôl Popovich, maen nhw’n “monopoli” yr hawl i siarad ar ran y wlad gydag Ewrop a phartneriaid eraill yn y Gorllewin. "Nid yw'r bobl hyn, fel rheol, yn deall y pwnc, nid ydyn nhw'n deall y sefyllfa go iawn ac yn hyrwyddo" diwygiadau "hynny methu un ar ôl y llall a gwaethygu'r sefyllfa yn unig. Ar yr un pryd, nid yw gweithredwyr yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am y canlyniad. Ar ben hynny, mae gwaeth yn well. Cyn belled â bod problemau yn y wlad, mae'r bobl hyn yn derbyn grantiau i ymladd y problemau hyn. ”

Mae'n dadlau bod yr UE yn cyfathrebu yn yr Wcrain yn unig â grŵp bach o bobl sy'n galw eu hunain yn gymdeithas sifil - gweithredwyr yn bennaf, wedi'u hariannu gan grantiau gan yr UE a sefydliadau rhyngwladol. Maent yn honni eu bod yn cynrychioli holl bobl Wcrain ac yn aml nhw yw'r rhai y mae gwleidyddion Ewropeaidd yn aml yn dod i gysylltiad â nhw i drafod diwygiadau.

Mewn gwirionedd, meddai’r cyfreithiwr, nid yw’r gweithredwyr hyn “yn cynrychioli neb - nid oes ganddynt gefnogaeth na pharch ymhlith Ukrainians hyd yn oed, ac maent yn aml yn cael eu cyhuddo o lygredd eu hunain”.

Dywed, wrth fynnu bod y rhai sy’n pwyso am ddiwygio barnwrol, bod y rhai sy’n gweithio’n uniongyrchol yn y system farnwrol yn cael eu “dileu” - barnwyr, cyfreithwyr a chyfreithwyr. Dywed fod hon yn sefyllfa annormal i unrhyw wlad ac yn un rheswm pam y methodd y diwygiadau.

Mae'n eithaf dealladwy pam nad yw'n ymddangos bod gan lawer o bobl yn Ewrop ddealltwriaeth dda o'r hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain, am y rheswm pam mae Ewropeaid sy'n ymwneud â hyrwyddo rhai modelau o ddiwygio barnwrol anymarferol yn gwaethygu'r sefyllfa.

Dylai Ewrop gynnal cysylltiadau nid yn unig ag actifyddion proffesiynol, ond hefyd ag ystod ehangach o bobl yn yr Wcrain i allu ffurfio darlun gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd yn y wlad. Byddai hynny'n sicrhau bod y diwygiadau o fudd mawr i'r Wcráin. Mae Ukrainians eisoes wedi dangos eu bod yn erbyn rheolaeth allanol gan Rwsia. Ond nawr maen nhw'n dweud bod yr Wcrain wedi dod o dan reolaeth allanol y Gorllewin ac ni fydd pobl Wcrain yn derbyn sefyllfa o'r fath.

Gallai hyn arwain at ganlyniadau dramatig ac mae rhai gwleidyddion eisoes yn galw am wrthod integreiddio Ewropeaidd gydag apeliadau o'r fath yn ennill cefnogaeth ymhlith pleidleiswyr.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd