Cysylltu gyda ni

Newid yn yr hinsawdd

Mae #Climate newid mwy o risg economaidd nag y dywed Schnabel #Coronavirus ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r pandemig coronafirws yn dangos yn y termau cliriaf pam y mae'n rhaid i fanciau canolog chwarae mwy o ran wrth ymladd newid yn yr hinsawdd hyd yn oed os yw'r mater ar y dechrau yn ymddangos nad yw'n gysylltiedig â pholisi ariannol, dywedodd aelod o fwrdd Banc Canolog Ewrop, Isabel Schnabel, ysgrifennu Balazs Koranyi a Frank Siebelt.

I ddechrau, dim ond argyfwng iechyd, mae'r pandemig wedi cychwyn tonnau sioc economaidd ledled y byd, gan effeithio ar bob gwlad a gorfodi banciau canolog i ddarparu cefnogaeth ddigynsail i danategu gweithgaredd economaidd. Gyda newid yn yr hinsawdd yn peri risg hyd yn oed yn fwy, rhaid i'r ECB gadw'r mater hwn yn uchel ar ei agenda wrth iddo adolygu ei fframwaith polisi, dywedodd Schnabel wrth Reuters mewn cyfweliad.

“Mae’n debyg mai newid yn yr hinsawdd yw’r her fwyaf rydyn ni’n ei hwynebu, llawer mwy na’r pandemig,” meddai Schnabel. “Er nad oedd y sioc iechyd hon yn gwbl gysylltiedig â pholisi ariannol, serch hynny mae ganddo oblygiadau enfawr i bolisi ariannol,” meddai.

“Mae’r un peth yn wir am newid yn yr hinsawdd a dyma pam na all banciau canolog ei anwybyddu.” Trwy ei gangen oruchwylio gallai’r ECB ei gwneud yn ofynnol i fanciau ddarparu asesiad risg hinsawdd, a allai wedyn effeithio ar eu mynediad at gyllid banc canolog os oes gan yr asesiad hwn oblygiad uniongyrchol ar brisiadau cyfochrog, meddai Schnabel.

Dylai'r banc canolog hefyd wthio'r Undeb Ewropeaidd i ychwanegu elfen werdd at ei brosiect hir-oedi i sefydlu undeb marchnadoedd cyfalaf gan y gallai canolbwyntio ar gyllid gwyrdd roi mantais gystadleuol i'r bloc, dadleuodd. Ychwanegodd Schnabel, sydd yn y gorffennol wedi mynegi amheuaeth ynghylch sgiwio pryniannau bondiau ECB tuag at fondiau gwyrdd, fod ei barn ar y pwnc yn dal i “ddatblygu”.

“Mae yna farn y dylen ni lynu’n agos iawn at niwtraliaeth y farchnad,” meddai. “Ac mae yna farn amgen nad yw marchnadoedd yn prisio risgiau hinsawdd yn iawn, felly mae ystumiad y farchnad ac felly efallai nad niwtraliaeth y farchnad yw’r meincnod cywir mewn gwirionedd.”

Eisoes yn un o brynwyr mwyaf asedau gwyrdd, mae gan yr ECB oddeutu 20% o'r bondiau gwyrdd sy'n gymwys i'w brynu, gan adael fawr o le i brynu mwy o dan ei reolau cyfredol.

Newid yn yr hinsawdd

Pontio gwyrdd: Mae allyriadau CO2 byd-eang yn parhau i godi ond mae'r UE yn mynd yn groes i'r duedd fyd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae Canolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn wedi cyhoeddi astudiaeth newydd ar Ffosil CO2 allyriadau ar gyfer holl wledydd y byd, gan ailddatgan bod yr UE wedi llwyddo i ddatgysylltu twf economaidd oddi wrth allyriadau sy'n newid yn yr hinsawdd. Ffosil CO2 Gostyngodd allyriadau aelod-wladwriaethau'r UE a'r DU yn 2019, ac yn fyd-eang, cynyddodd CO2 parhaodd allyriadau yn 2019, er ar gyflymder ychydig yn arafach.

Ers dechrau'r 21ain ganrif, mae allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang wedi tyfu'n gyson. Fodd bynnag, fe wnaeth aelod-wladwriaethau'r UE a'r DU fynd i'r afael â'r duedd, gyda'u CO2 allyriadau o hylosgi tanwydd ffosil a phrosesau yn gostwng 3.8% yn 2019, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn golygu CO ffosil yr UE a'r DU2 roedd allyriadau 25% yn is na lefelau 1990 - y gostyngiad mwyaf ymhlith yr ardaloedd economaidd sy'n allyrru uchaf ledled y byd. Er 1990, bu tuedd ostyngol hefyd yn CO2 allyriadau y pen a fesul dwyster allbwn ariannol ledled Ewrop.

Cyflawnwyd y gostyngiadau hyn diolch i gymysgedd o bolisïau lliniaru gyda'r nod o ddatgarboneiddio'r cyflenwad ynni, y sectorau diwydiannol ac adeiladu, a chânt eu parhau gydag ymdrech o'r newydd o dan ymbarél y Bargen Werdd Ewrop. Dyma ganlyniadau diweddariadau diweddaraf y Cronfa Ddata Allyriadau ar gyfer Ymchwil Atmosfferig Byd-eang (EDGAR), offeryn unigryw a ddatblygwyd gan y JRC i gefnogi gwerthuso effaith polisi a thrafodaethau hinsawdd, sy'n darparu meincnod ar gyfer cymharu amcangyfrifon cenedlaethol a byd-eang. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y wasg JRC rhyddhau.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Adroddiad Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd: Bydd mynd i’r afael â llygredd a newid yn yr hinsawdd yn Ewrop yn gwella iechyd a lles

cyhoeddwyd

on

Yn ôl prif asesiad ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE), mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at un o bob wyth marwolaeth yn Ewrop. Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Yn ogystal, mae pandemig COVID-19 yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd, gyda ffactorau sy'n achosi'r afiechyd a briodolir i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ymroi i'r dull hwn a chyda'r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt. "

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd, Stella Kyriakides: “Mae COVID-19 wedi bod yn alwad arall i ddeffro, gan ein gwneud yn ymwybodol iawn o'r berthynas rhwng ein hecosystemau a'n hiechyd a'r angen i wynebu'r ffeithiau - y ffordd yr ydym yn byw, yn bwyta ac yn mae cynnyrch yn niweidiol i'r hinsawdd ac yn cael effaith negyddol ar ein hiechyd. O'n Strategaeth Fferm i Fforc ar gyfer bwyd cynaliadwy ac iach i Gynllun Curo Canser Ewrop yn y dyfodol, rydym wedi gwneud ymrwymiad cryf i amddiffyn iechyd ein dinasyddion a'n planed. "

Mae'r adroddiad yn pwysleisio bod angen dull integredig o ymdrin â pholisïau amgylchedd ac iechyd i fynd i'r afael â risgiau amgylcheddol, amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed a gwireddu'n llawn y buddion y mae natur yn eu cynnig i gefnogi iechyd a lles. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Datganiad i'r wasg.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Cynnydd yr UE tuag at ei nodau #ClimateChange

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi nodi targedau uchelgeisiol i leihau ei allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2020. Ymladd newid yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth i'r UE. Mae wedi ymrwymo i gyfres o amcanion mesuradwy ac wedi cymryd sawl un mesurau i leihau nwyon tŷ gwydr. Pa gynnydd sydd eisoes wedi'i gyflawni?

Nodau hinsawdd 2020 i'w cyrraedd

Graffig yn dangos esblygiad allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE rhwng 1990 a 2020 a rhagamcanion hyd at 2035Graffig yn dangos esblygiad allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE rhwng 1990 a 2020 a rhagamcanion hyd at 2035

Mae targedau'r UE ar gyfer 2020 wedi'u nodi yn yr hinsawdd ac ynni pecyn mabwysiadwyd yn 2008. Un o'i amcanion yw toriad 20% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o'i gymharu â lefelau 1990.

Erbyn 2018, roedd swm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE wedi gostwng 23.2% o’i gymharu â lefelau 1990. Mae hyn yn golygu bod yr UE ar y trywydd iawn i gyrraedd ei darged ar gyfer 2020. Fodd bynnag, yn ôl rhagamcanion diweddaraf aelod-wladwriaethau yn seiliedig ar fesurau presennol, dim ond tua 30% fyddai'r gostyngiad allyriadau erbyn 2030. Targed allyriadau'r UE ar gyfer 2030, wedi'i osod i mewn Mae 2008, yn ostyngiad o 40% o'i gymharu â lefelau 1990 ac mae'r Senedd yn pwyso i osod targed hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol o 55%.

Ym mis Tachwedd 2019, y Cyhoeddodd y Senedd argyfwng hinsawdd gofyn i'r Comisiwn addasu ei holl gynigion yn unol â tharged 1.5 ° C ar gyfer cyfyngu cynhesu byd-eang a sicrhau bod allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael eu lleihau'n sylweddol.

Mewn ymateb, dadorchuddiodd y Comisiwn newydd y Bargen Werdd Ewrop, map ffordd i Ewrop ddod yn cyfandir niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050.

Cynnydd mewn sectorau ynni a diwydiant

Er mwyn cyrraedd targed 2020 a grybwyllwyd uchod, mae'r UE yn gweithredu mewn sawl maes. Un ohonynt yw'r System Masnachu Allyriadau'r UE (ETS) mae hynny'n cynnwys allyriadau nwyon tŷ gwydr o gyfleusterau ar raddfa fawr yn y sectorau pŵer a diwydiant, yn ogystal â'r sector hedfan, sy'n cyfrif am oddeutu 40% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE.

Rhwng 2005 a 2018, gostyngodd allyriadau o weithfeydd pŵer a ffatrïoedd a gwmpesir gan system masnachu allyriadau’r UE 29%. Mae hyn yn sylweddol fwy na'r gostyngiad o 23% a osodwyd fel targed 2020.

Statws ar gyfer targedau cenedlaethol

Er mwyn lleihau allyriadau o sectorau eraill (tai, amaethyddiaeth, gwastraff, trafnidiaeth, ond nid hedfan), nododd gwledydd yr UE y targedau cenedlaethol ar gyfer lleihau allyriadau o dan y Penderfyniad Rhannu Ymdrech. Roedd yr allyriadau o'r sectorau a gwmpesir gan dargedau cenedlaethol 11% yn is yn 2018 nag yn 2005, gan ragori ar darged 2020 o ostyngiad o 10%.

Infograffig yn dangos allyriadau nwyon tŷ gwydr gwledydd yr UE yn 2005 a 2018 ac yn cymharu cynnydd tuag at darged lleihau 2020Y targedau ar gyfer gwledydd yr UE
Mwy o ffeithluniau ar newid hinsawdd

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd